1. nedeľa po Zjavení – keď silné je slabé a slabé je silné …

Written by radovan on jan 04, 2024 in - No Comments
article_image_full
  1. nedeľa po Zjavení – 7.1.2024

„… keď silné je slabé a slabé je silné …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

1K 1, 26 – 31

26 Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal! Niet medzi vami mnoho múdrych podľa tela ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. 27 Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných; 28 Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované; áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je, 29 aby sa nik pred Bohom nevystatoval. 30 Vy ste však z neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvätením i vykúpením, 31 aby — ako je napísané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Raz jeden kazateľ vydal takéto svedectvo: V našom spoločenstve je spolubrat, ktorému vždy ležalo na srdci, aby sa naše rady rozmnožili. Aby do spoločenstva prichádzali a svojho Spasiteľa nachádzali  ďalší ľudia. Bolo to v zvláštnej dobe po tzv. nežnej revolúcii, kedy ľudia mali záujem o cirkev a prichádzali do spoločenstva. Keďže sme v tom čase stavali zborový dom, potrebovali sme každú schopnú a ochotnú ruku. Pán Boh jeho prosby vypočul a pridal nám niekoľko nových členov. Ale – boli to obyčajní ľudia so svojimi problémami. Boli to ľudia, ktorých bolo treba viesť, vychovávať ich a pomáhať im. Neboli to odborníci, ale celkom obyčajní, „priemerní“ ľudia. Povedal by som, že pohľad na demografické zloženie zboru sa príliš nezmenil. Sú to poväčšine obyčajní a prostí ľudia. Mocní a urodzení sa do spoločenstva totiž príliš nehrnú … – toľko zo svedectva kazateľa.

Bratia a sestry, určite to nie je tým, že by Pán Boh nestál o múdrych, mocných a urodzených ľudí. Skôr je to tým, že práve takíto ľudia nestoja o Pána Ježiša. Majú kopec výhovoriek. Presne tak ako nám to ukazuje Ježišovo podobenstvo o svadobnej hostine. Majú svoje neodkladné povinnosti, svoje životné plány a Kristovo pozvanie k nasledovaniu sa im príliš nehodí. Preto ho ignorujú.

Drahý priateľ! Ako je to s tebou? Ako ty reaguješ na pozvanie Pána Ježiša: Poď za mnou! Ako reaguješ na všetko to vianočné pozvanie a volanie? Ideš za Ním tak ako šli colníci Matúš či Zacheus? Alebo máš iba množstvo výhovoriek  a dôležitejších úloh? Pokiaľ si dnes uvedomuješ, že si možno iba celkom obyčajný človek a možno ťa to aj trápi, že v ničom nevynikáš, netráp sa tým! Práve takí ľudia totiž majú väčšiu šancu  nasledovať verne  Pána Ježiša ako tí múdri, mocní a urodzení. To zaiste neznamená, žeby múdri a inteligentní nemali žiadnu šancu pred Bohom. Alebo žeby boli dokonca boli Pánom diskriminovaní. To nie! Aj ich Pán pozýva. A niekedy dokonca celkom originálnym spôsobom. Záleží len na ich rozhodnutí, ako sa k pozvaniu postavia.

Jeden doktor prírodných vied, veľmi nadaný človek, videl svojho priateľa, ako si číta Bibliu. „Čo to čítate?“ – spýtal sa. „Bibliu!“ – znela odpoveď. „Ale to nie je pre vás! Tá je iba pre obyčajných ľudí … nie pre chytrých mudrlantov ako Vy.“ Tie slová onoho múdreho muža zaujali a neustále ho prenasledovali. Nakoniec došiel k záveru, že Pána Boha potrebuje aj on – vzdelaný človek s akademickým titulom. A tak poslúchol Božie volanie. Možno sa to stalo aj preto, aby dokázal, že Božie slovo – Biblia – je aj pre chytrých mudrlantov. V každom prípade prijal do svojho života Pána Ježiša, verne Ho v ďalšom živote nasledoval a stal sa prínosom pre mnohých ďalších veriacich.

Drahý brat, milá sestra! Možno aj ty patríš k vzdelaným ľuďom, k inteligencii. Možno máš titul pred menom i za menom. Je to zaiste obdivuhodné. Avšak vo chvíli, keď budeš  opúšťať tento svet, tvoje tituly ti nebudú nič platné. V tej chvíli bude rozhodujúca iba jedna skutočnosť. A síce: či patríš svojmu Spasiteľovi alebo nie. Všetko ostatné bude druhoradé.

29 aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Chváliť sa a vystatovať sa pred Bohom je prirodzenou ľudskou vlastnosťou. Keď dostane malé dieťa darček, tak sa ním rado chváli. Starí Indiáni nosievali na hlavách čelenky, ktorých perá predstavovali ich hrdinské činy. Úspešní športovci majú svoje domy plné tanierov, váz, pohárov, či medailí. Hviezdy filmového neba zbierajú Oskarov, Českých levov, Berlínskych medveďov. Speváci zas zbierajú Slávikov. A všetci sa vychvaľujú. Niekedy sa za tými vyznamenaniami skrýva aj kopec poctivej práce a driny.

Tak či onak – mnoho ľudí si myslí, že obstoja aj pred Pánom Bohom. Že On predsa musí uznať ich zásluhy a snahu žiť mravným a ušľachtilým životom. Pravda je však taká, že pred Pánom Bohom sa nemôže vychvaľovať nikto. Ani tí múdri a silní – pretože On má iné kritériá. Boh si vyvoľuje tých, ktorí sú prehliadaní. Ktorí sú z ľudského hľadiska slabí. Skutočnosť je totiž taká, že pred Bohom sme všetci stálymi dlžníkmi. Robiť dobro nie je naša zásluha, ale povinnosť. Keď už by sme sa predsa len chceli niečím chváliť, tak potom iba tým, že sa Boží Syn nad nami zľutoval a stále sa zľutúva. To všetko by nás malo doviesť k pokore, ktorá bude poznamenávať celý náš ďalší život.

30 Vy ste však z neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvätením i vykúpením, 31 aby — ako je napísané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Bratia a sestry, existujú tzv. synchrónne stroje. Zatiaľ čo pri iných elektromotoroch s pribúdajúcim zaťažením otáčky klesajú, synchrónny stroj sa chová inak. Pokiaľ je pripojený k dostatočne silnej elektrickej sieti, potom aj pri zaťažení má stále rovnaké otáčky. Pracuje stále rovnako bez ohľadu na záťaž.

Možnože je to vhodné prirovnanie toho, čo to znamená byť „v Kristovi Ježišovi“, ako nám to popisuje citovaný veršík. Nikto z nás, ako sme si ukázali, sa nemá čím chváliť. Sme obyčajní, hriešni ľudia, ktorí v mnohom zlyhávajú. Napriek tomu sa stretávame so skutočnosťou, že celkom ľahko prekonávame prekážky, ktoré sú pre nás obvykle neprekonateľné. Je to vždy vtedy, keď sa prestaneme spoliehať na svoje schopnosti a múdrosť. Je to vždy vtedy, keď sa zveríme svojmu Pánovi a spoľahneme sa na Neho.

Vtedy zrazu zisťujeme, že získavame potrebnú múdrosť pre svoje rozhodnutia. Zrazu sa v tej džungli bezzákonnosti môžeme chovať spravodlivo. Môžeme žiť posväteným životom a radovať sa zo svojho vykúpenia. Je to tak preto, lebo tým všetkým sa pre nás stal Pán Ježiš.

Drahí priatelia, ako je to s nami? Zostávame v Kristovi? Alebo nás vonkajšie okolnosti dokážu z tohto stavu vytrhnúť? Pokiaľ synchrónny stroj vypadne zo synchrónnosti, musí opäť nafázovaný, roztočený na rovnaké otáčky, mať stále napätie a rovnaký sled fáz. Potom sa bez problémov pripojí k sieti a môže pokračovať v práci. Nuž a v živote viery je tomu podobne. Musíme robiť pokánie a zrovnať svoje myslenie i život podľa Božieho slova. Potom sa smieme znova napojiť na Pána Ježiša a ďalej Mu slúžiť. Som dostatočne napojený na Krista? Som s Ním synchrónny? Som správne nafázovaný?

Tento veršík, milí priatelia, je však možné chápať aj z druhého zorného uhla: Čim je pre mňa Kristus? On je našou múdrosťou. A to nie hocijakou, ale múdrosťou od Boha. Pamätajme, že nikde inde nenájdeme pravú múdrosť pre svoj život! Veľakrát stojíme pred problémom, ktorý nedokážeme riešiť. A pritom Pán Boh čaká, kým ho zveríme Jemu, aby nám ukázal, že On má omnoho lepšie riešenie než to, ktoré Mu my chceme vnútiť.

On je tiež spravodlivosťou. To, čo najviac sužuje ľudstvo ako celok, ale aj jednotlivcov, je nedostatok spravodlivosti. Akoby dnes zlovôľa víťazila nad spravodlivosťou. Aj na to pamätajme, že pravú spravodlivosť nenájdeme nikde inde, len u Pána Boha! Jedine On môže spôsobiť, že budeme konať spravodlivo.

On je rovnako tak naším posvätením. Jedine On spôsobuje, že môžeme žiť svätým a bohabojným životom. Takým životom, ktorý bude nášmu okoliu k prospechu a Pánu Bohu ku cti. Bez Krista posvätenia niet a bez Neho nie je ani svätý život. Ten sa nezíska ani výukou, ani meditáciami, ani pôstami, či inými duchovnými cvičeniami. Je jedine v Kristovi.

Nakoniec: bez Krista niet ani vykúpenia. Žalmista to hovorí celkom zreteľne: 8 Nikto nemôže vykúpiť ani brata, ani za seba dať Bohu cenu zmierenia, 9 lebo priveľké je výkupné za život. Navždy sa musí zriecť toho, 10 že bude žiť naveky a že nikdy neuzrie hrob (Ž 49, 8 – 10). Vykúpenie je výhradne v Božích rukách.

Drahí priatelia, sestry a bratia! Dnes, v 1. nedeľu po Zjavení si kladieme otázku: Je ten narodený Kristus aj pre mňa osobne múdrosťou, spravodlivosťou, posvätením a vykúpením? Celý rok, na počiatku ktorého v podstate stále stojíme, je pre nás úžasnou šancou, príležitosťou i možnosťou, aby sme počas neho Krista Pána práve takto spoznávali. Nech nám v tom On sám pomáha! Amen.

 

 

48.819538,20.363907