Štatút Cirkevného zboru

Lutherova_ruzaCirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dobšiná

Zborový štatút

Preambula

My, pokrstení členovia cirkvi Ježiša Krista, odpovedajúc vierou na volanie Ducha Svätého v evanjeliu, túžiac po tom, aby sme sa zjednotili okolo zvestovaného slova a prisluhovaných sviatostí a aby sme sa spolu zapojili na sprítomňovaní Božieho kráľovstva na zemi, týmto prijímame tento zborový štatút. Konáme tak v mene Boha-Otca, Syna i Ducha Svätého.

Článok 1

Organizácia cirkevného zboru

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dobšiná, okres Rožňava, kraj Košický. Adresa farského úradu je: Evanjelický a. v. farský úrad, Zimná 108, Dobšiná, 049 25. Pridelené IČO, cirkevného zboru je 31966641. Cirkevný zbor patrí do Gemerského seniorátu a Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Cirkevný zbor tvoria členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku s trvalým pobytom v matkocirkvi Dobšiná a diaspore Mlynky, a tí, čo sú do cirkevného zboru prihlásení po splnení požiadaviek cirkevných predpisov o členstve v cz a o výnimkách zo zásady členstva podľa trvalého bydliska.

Cirkevný zbor patrí do okresu Rožňava a Spišská Nová Ves.

Článok 2

Vyznanie viery

Cirkevný zbor Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa verí že evanjelium je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Zbor prijíma kanonické spisy Starej a Novej zmluvy za Božie Slovo, v ktorom nachádza zvesť evanjelia ako prameň viery a pravidlo života. Zbor prijíma Apoštolské vierovyznanie ako vyjadrenie viery. Augsburské vyznanie prijíma ako svedectvo o evanjeliu uznávajúc jednotu so všetkými cirkvami, ktoré uznávajú Augsburské vyznanie. Zbor uznáva viero – vyznávacie spisy v Knihe svornosti.

Článok 3

Ciele a činnosti cirkevného zboru

Cirkevný zbor sa hlási k poslaniu, ktoré je formulované v preambule a v prvej časti Cirkevnej ústavy (CÚ) ECAV.

Článok 4

Konvent

Konvent je najvyšší orgán cirkevného zboru. Tvoria ho plnoletí členovia cirkevného zboru. Konvent rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré mu ukladá čl. 17 CÚ. Zborový konvent je uznášania schopný bez ohľadu na počet prítomných ak bol riadne zvolaný aspoň týždeň vopred na hlavných službách Božích v kostole a je na ňom 51% členov presbyterstva. Na konvente sa podpisuje prezenčná listina a píše zápisnica, ktorú podpisuje zapisovateľ, členovia predsedníctva CZ a dvaja konventom zvolení overovatelia.

Článok  5

Presbyterstvo

Presbyterstvo plní úlohy podľa čl. 18 CÚ a tie, ktorými ho poverí konvent. Členmi presbyterstva z titulu funkcie sú zborový / námestný farár / administrátor, dozorca CZ, zástupca dozorcu, kurátor a ďalších najmenej 7 volených presbyterov. Rokovanie presbyterstva je neverejné. Predsedníctvo CZ môže povoliť účasť ďalším osobám len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných presbyterov. Presbyterstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina presbyterov a bolo zvolané v zmysle cirkevno – právnych predpisov,

Článok 6

Predsedníctvo

Predsedníctvo CZ tvorí zborový / námestný  farár / administrátor a dozorca. Predsedníctvo CZ plní úlohy podľa čl. 19 CÚ a ďalšie, ktorými ho poverí presbyterstvo a konvent. Zborového dozorcu v neprítomnosti zastupuje zástupca dozorcu a na druhom mieste kurátor.

Článok 7

Predstavitelia a funkcionári

Predstavitelia CZ sú : zborový / námestný farár / administrátor, dozorca, presbyteri a delegáti na seniorálny konvent. Funkcionári CZ sú : zástupca dozorcu, kurátor, kantor, pokladník, účtovník, kostolník a upratovačka. Zboroví funkcionári nie sú zamestnancami cirkevného zboru, dostávajú iba dohodnutú odmenu bez uzavretia pracovnoprávneho vzťahu. Povinnosti zborových funkcionárov sú upresnené v cirkevnej ústave a príslušných cirkevno-právnych normách.

Článok 8

Služby Božie, sviatosti a vnútromisijná činnosť

V cirkevnom zbore sa konajú :

Hlavné služby Božie každú nedeľu aj vo výročité slávnosti

Služby Božie na fílii Mlynky raz za mesiac

Nemecké služby Božie raz za mesiac

Večerné služby Božie: 2. slávnosť Svätodušná, Vstúpenie, Štedrý večer, Pamiatka reformácie a Pamiatka zosnulých (pokiaľ nepripadnú na nedeľu) a záver občianskeho roka

Adventné a pôstne služby Božie

Biblické hodiny dospelých celoročne okrem letných prázdnin, nácviky spevokolu, pastorálne návštevy, stretnutia pre mladých, misijná práca s Rómami

Článok 9

Hospodárenie

Hospodárenie CZ sa vedie pri zachovávaní platných štátnych predpisov a ústredím cirkvi vydaných hospodársko – právnych noriem. Hospodári sa podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje konvent na návrh presbyterstva. Pokladňa a účtovníctvo sa vedie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Kontrolu hospodárenia vykonáva revízna komisia, ktorá podáva správu o kontrole hospodárenia presbyterstvu a konventu. Zborový farár, zborový dozorca ani členovia ich rodín nesmú konať funkciu pokladníka. Kurátor ani pokladník ani členovia ich rodín nesmú konať funkciu účtovníka. Všetci členovia zboru platia rovnaké poplatky ( členské, za zvonenie atď.). Tieto sa odvádzajú  do zborovej pokladnice. Zbor nakladá so svojím majetkom so starostlivosťou riadneho hospodára. Všetok svoj majetok riadne eviduje, zabezpečuje proti poškodeniu, odcudzeniu a živelným pohromám. Zbor pravidelne 1 krát za 2 roky vykonáva inventarizáciu svojho hnuteľného i nehnuteľného majetku. Inventárny zoznam musí odsúhlasiť presbyterstvo. Kultúrne pamiatky eviduje podľa príslušných štátnych a cirkevných predpisov.

Článok 10

Zdroje príjmu zboru

Zdrojom príjmu zboru sú najmä :

Cirkevný príspevok

Dotácie zo štátneho a iného rozpočtu

Výnosy z hospodárskych činností a majetku

Sponzorské dary a milodary

Ofery

Úroky z bežných účtov

 

Každý člen cirkvi je povinný platiť cirkevný príspevok. Jeho výšku 5,- € určil zborový konvent

Cirkevný zbor hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý schvaľuje zborový konvent

O neplánovaných, nerozpočtovaných výdavkoch v prípade mimoriadnej potreby rozhoduje:

–         do sumy 300,- € predsedníctvo zboru

–         do sumy 1000,- € zborové presbyterstvo

–         nad 1000,-  € musí schváliť zborový konvent

     Článok 11

         Výbory

Konvent alebo presbyterstvo CZ si môžu zostavovať a voliť konkrétne výbory podľa potreby.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

Tento zborový  Štatút bol prerokovaný na zborovom presbyterstve dňa 10. 1. 2010 a schválený 17. 1. 2010 na zborovom konvente. Nadobúda platnosť dňom schválenia seniorátnym presbyterstvom.

………………………                                                            ……………………………….

Ing. Ján Mihók                                                                                                 Mgr.Radovan Gdovin

zborový dozorca                                                                                           zborovýfarár – konsenior

 

Schválené uznesením seniorálneho presbyterstva                         Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v ………………. dňa…………………………….

 ………………………                                                             ……………………………

  Viliam Grieger                                                         ThDr. Jerguš Olejár, PhD

   dozorca GES                                                                     senior GES

 

48.819538,20.363907