O nás

Korene Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dobšiná siahajú do začiatku 16. storočia. Vtedy, ako je známe stál už v meste jednoloďový kostol. Prvá zmienka o jeho existencii siaha do roku 1480. Pôvodne nemecké obyvateľstvo Dobšinej krátko po Reformácii v Nemecku (1517) konvertovalo na „Lutherovu“ vieru. Nakoľko nové reformačné myšlienky boli rýchlo prijímané, už čoskoro mala Dobšiná svojho prvého evanjelického farára. Nasledoval rozvoj cirkevného zboru, a to tak po stránke personálnej, duchovnej ako aj materiálnej. Viackrát sa prestavoval kostol, v meste fungovala cirkevná evanjelická škola a pod. Pred 2. svetovou vojnou to bol trojjazyčný zbor (nemčina, slovenčina, maďarčina). Útlm nastal v 2. polovici 20. storočia, kedy oficiálna ideológia štátu bola zameraná ateisticky, proti – cirkevne a proti – nábožensky. Po zmene politických pomerov v roku 1989 sa cirkevný zbor začal opäť pomaličky zmáhať. Začalo sa s rekonštrukciou kostola, ale aj s „opravou ľudských duší“. V súčasnosti sa v našom cirkevnom zbore pravidelne konajú služby Božie, biblické hodiny, nácviky spevokolu a detská besiedka. Na Základnej a Spojenej škole sa vyučuje náboženstvo. Podľa záujmu sa vyučuje konfirmácia.  V cirkevnom zbore je rozbehnutá práca s Rómami, ktorá obnáša prácu s deťmi v školách, na detskej besiedke, ale tiež sa týka pohovorov s rodičmi pred krstom, resp. sobášom. Rovnako tak prebiehajú pastorálne návštevy, existuje modlitebná skupinka a filmový klub.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska

• vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi
• vychádzame z Písma svätého – Biblie ako prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh
Symbolické knihy (Kniha svornosti) považujeme za jedine správny výklad Písma svätého
• evanjelikmi sa voláme podľa evanjelií, ktoré sú zapísané v Biblii – Novej zmluve
Augsburské vyznanie z roku 1530 je po Písme svätom – Biblii základným prameňom našej viery. Podľa neho sa nazývame evanjelici augsburského vyznania
• symbolom evanjelickej cirkvi a. v. je Lutherova ruža
• hlásime sa do veľkej rodiny evanjelických cirkví vo svete
• sme pripravení spolupracovať aj s inými kresťanskými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na poli ducha, charity a humanity
• vnútorná rganizácia našej cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia

Poslaním ECAV na Slovensku je:
• šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha a vštepovať ju do vedomia ľudí
• slúžiť svojim členom službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti
• viesť svojich členov k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a príkladnému kresťanskému i občianskemu životu
• zriaďovať na zabezpečenie svojho poslania organizačné jednotky, charitatívne spoločnosti, cirkevné školy, združenia veriacich a pripravovať pre ne potrebných pracovníkov
• spolupracovať v oblasti výchovnej, vzdelávacej, humanitnej a charitatívnej s orgánmi štátu, samosprávami miest a obcí, so spoločenskými organizáciami a zahraničnými inštitúciami

Štatistické údaje o ECAV na Slovensku

Počet členov ECAV na Slovensku podľa sčítania obyvateľov v roku 2011: 316 250 (5,9 % populácie SR)
Počet zborov ECAV: 320 (údaj k 1. 11. 2012)
Počet duchovných: 361
Z toho žien: 155
Počet kostolov a modlitební: 686

 

48.819538,20.363907