1. po Zjavení – viera v ohrození

Written by radovan on jan 08, 2020 in - No Comments
article_image_full

1. po  Zjavení – 12.1.2020

„… viera v ohrození …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Izaiáš 42, 1 – 9

1 Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. 2 Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici; 3 trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdivé právo verne prinášať bude. 4 Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. 5 Takto vraví Hospodin, Boh, ktorý stvoril nebesá a rozvinul ich, ktorý roztiahol zem i s jej porastom, On dáva dýchanie ľudu na nej a ducha tým, čo chodia po nej: 6 Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil, určil som ťa ľudu za sprostredkovateľa zmluvy a za svetlo národom, 7 aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia v tme. 8 Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. 9 Ajhľa, predošlé veci sa splnili a nové oznamujem. Skôr, ako vyrašia, dám vám o nich počuť.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

V živote sa z času na čas objavujú aj také dni a časy, ktoré sa nám javia skôr v šedých, pochmúrnych farbách. Dni a časy, ktoré sa javia ako bezútešné, beznádejné, bezvýchodiskové a nezmyslené. Dni a časy, o ktorých môžeme spolu so žalmistom povedať, že „v nich nemáme záľubu“. Môžu to byť situácie, v ktorých nevidíme východisko:  Možno sa nevieš presadiť a uplatniť v škole. Možno ti lekár diagnostikoval ťažkú nemoc. Možno sa ti nedarí v práci. Možno tvoje manželstvo ide dole vodou. Možno sa nevieš spoľahnúť a dôverovať svojim priateľom. Možno máš až príliš veľa úloh na hlave, si neprestajne pod tlakom, unavený z toho všetkého a to všetko ťa pripravuje o radosť zo života …

Priatelia, myslím, že každý jeden z nás pozná takéto skľučujúce situácie. Buď ste ich niekedy v živote prežili, alebo ich prežívate stále zas a znova, alebo nimi prechádzate práve teraz.  Keď sa k tomu všetkému pripojí ešte to, že aj samotný Pán Boh sa nám zdá byť akýsi vzdialený, akoby sa pred našimi problémami skrýval a utekal, keď sa nám zdá, že všetky naše modlitby akoby končili vo vzduchoprázdne, potom veľmi rýchlo aj naša samotná viera začne byť vo vážnom ohrození. Ba dokonca hrozí, že zanikne načisto.

Človeka v takomto rozpoložení veľmi ľahko a rýchlo prepadnú myšlienky typu : Myslí to so mnou Boh skutočne dobre? Môžem sa na Jeho prísľuby a zasľúbenia skutočne spoľahnúť? Takéto otázky si dávno pred nami kládli aj Izraelci deportovaní do Babylónie. Bolo tomu tak v 6. storočí pred Kristom, kedy prorok Izaiáš medzi svojim ľudom pôsobil. Takéto otázky však dnes lomcujú kadekým a možno by sa tu aj medzi nami našiel nejeden, kým zmietajú ťažké pochybnosti v týchto veciach. Fakt je, že príslušnosť človeka k nejakej kresťanskej konfesii ho ešte od takýchto pochybností automaticky nechráni.

Áno, bratia a sestry, vstupom do Nového roka a hoc ako úprimne mienenými vinšmi a prianiami sa naše problémy samé od seba nevyriešia. Keď sme o niečom pochybovali na konci starého roka, celkom určite o tom budeme pochybovať aj v prvých dňoch roka nového. Keď sme mali s niekým nevyriešený medziľudský problém v starom roku, žiaľ, prechádza to ako problém aj do roka nového. Keď sme niečo nedotiahli do konca v roku starom, ono to ostáva nedotiahnuté aj na začiatku roka nového. I keď by sme si to asi všetci veľmi priali, ale silvestrovská noc, žiaľ nemá až takú moc, aby za nás vyriešila naše problémy, odstránila pochybnosti, či opätovne naštartovala našu dôveru v iných ľudí  a vieru v Pána Boha.

A preto je dobré i počiatočné dni nového roka začínať s pripomenutím si Božích prísľubov. Prísľubov, ktoré ostávajú v platnosti bez ohľadu na plynúci čas. Prísľubov, za ktorými stojí Ten, na slovo ktorého sa skutočne spoľahnúť dá. Ktorý nás nevodí za nos a nemasíruje nám uši lacnými frázami a klamstvami. Nuž a jeden, podľa mňa, z najkrajších starozmluvných prísľubov, na ktorý môžeš i ty, drahý priateľ, vsadiť, o ktorý sa môžeš oprieť, či už máš problém zdravotný, alebo v práci, alebo vo svojom vzťahu, nám zaznel aj dnes : trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí …  

Obraz nalomenej trstiny a tlejúceho knôtu v prvom rade opisoval takmer beznádejnú situáciu deportovaných Izraelcov. Aj ich situácia pripomínala skôr to, že nalomená trstina sa dolomí načisto a tlejúci knôt načisto zhasne. Obraz nalomenej trstiny a tlejúceho knôtu však opisuje v prenesenom slova zmysle veľakrát práve náš momentálny duchovný stav, v ktorom sa nachádzame so svojou vierou, resp. napriek našej viere …

Bratia a sestry, povšimnutiahodné je predovšetkým to, že i trstina sa môže nalomiť a knôt môže začať zhasínať. Od toho nie je ušetrený nikto z nás. To prakticky znamená toľko : každý jeden z nás sa vo svojej viere v Boha, vo svojej dôvere voči Bohu, vo svojom vzťahu s Bohom môže zakolísať, nalomiť či začať iba tlieť, namiesto toho, aby horel. Odborne sa tomu hovorí „vyhorenie“ a veľmi úzko to súvisí s celkovým našim psychickým stavom, ktorý môže byť napádaný depresiami a nechuťou k životu. Kto si niekedy takouto fázou vo svojom živote, resp. v živote svojej viery prešiel, alebo ňou momentálne prechádza, tomu slová proroka Izaiáša znejú vskutku  ako balzam na dušu : trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí …

            Drahí priatelia, v tých slovách sa skrýva neskutočne silná nádej. Akoby sme v nich počuli Pána Ježiš hovoriť : Na svete máte súženie, ale dúfajte! Ja som premohol svet (J 16,33). Alebo tiež : Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. (Mt 28,20).  Akoby sme v tom všetko počuli biblickú pravdu, že Pán Boh na človeka naloží len toľko, koľko dokáže zniesť. A i potom nás k sebe Ježiš pozýva slovami : Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení! Ja vám dám odpočinutie. (Mt 11,28).

Drahý brat, milá sestra, to, či Pán Boh dnes alebo zajtra do tvojho života zasiahne tak ako si si to predstavoval, to ja neviem. Ale čo je omnoho dôležitejšie a o čo sa On postará na každý pád, to by som ti i ja dnes chcel povedať s absolútnou určitosťou a presvedčením : On ti pomôže tak a bude pri tebe stáť tak, že ani tvoja nalomená trstina sa nedolomí a ani tvoj tlejúci knôt sa neuhasí …

A preto, i keď to nevyzerá zatiaľ vôbec dobre, i keď ťa ľudia ľutujú a podsúvajú ti kadejaké ľudské a nedokonalé riešenia tvojho problému, tvojej situácie, ty neprestávaj dúfať v Boha! On najlepšie vie čo, ako a kedy. Izraelci v Babylone mali množstvo dôvodov na to, aby si zúfali. Veď stratili okrem života všetko : prišli o svoju krajinu, stratili svoj chrám, postupne začali strácať svoju identitu a vieru v Hospodina. No v tomto čistom pesimizme sa objavuje od Boha poslaný posol, prorok Izaiáš so svojou zvesťou : (On) trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí … a o 70 rokov, keď sa zmení politická klíma, národ sa skutočne môže vrátiť do svojej vytúženej zasľúbenej zeme …

Drahý priateľ, možno si na splnenie Božích prísľubov budem musieť i ja i ty počkať trošku dlhšie. A možnože Hospodin zasiahne v náš prospech omnoho skôr. On vie. Je to v Jeho rukách. Svojim spôsobom aj my sme ako tí deportovaní Izraelci v Babylone. Táto zem je pre nás len prechodnou stanicou. No Pán Boh nás chce mať niekde inde – v tej zasľúbenej otčine nebeskej. To znamená : i keby sa naše strasti, nepochopenia, starosti a problémy nevyriešili celkom optimálne a k našej spokojnosti tu na tejto zemi a hneď, predsa len ako ľudia veriaci v Boha, ktorý trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, máme nádej, že raz „prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi, 4 zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.“ (Zj 21, 3 – 4).

No kým sa tak stane, my si len verne plňme svoje úlohy a svoje poslanie! Bojujme dobrý boj, beh konajme a vieru zachovajme, aby raz i nám mohol dať Boh ten nevädnúci veniec slávy a života večného! Amen.

           

48.819538,20.363907