1. pôstna nedeľa – ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla

Written by radovan on mar 07, 2019 in - No Comments
article_image_full
  1. pôstna nedeľa – 10.3.2019

„…ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Lukáš 22, 31 – 34

31 Tu povedal Pán: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; 32 ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. 33 On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s Tebou aj do väzenia, aj na smrť. 34 (Ježiš) mu riekol: Hovorím ti, Peter: dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Prvá pôstna nedeľa upriamuje našu pozornosť na „pokušenie“, na jeho silu, na jeho zvod a klam, no predovšetkým na boj proti nemu. Azda jedno z najväčších pokušení, ktorému sme ako veriaci ľudia vystavení je strata viery. Je to vskutku veľká starosť nás mnohých, keď sa pozeráme na svoje deti, či vnúčatá alebo dokonca na seba samých. Áno, viera nie je žiadne perpetuum mobile.  Veriť v Pána Boha, celý život sa vedieť na Neho spoliehať a dôverovať Mu, to nie je samozrejmá a automatická záležitosť. I viera môže zvädnúť tak ako rastlinka. I viera môže ochabnúť tak ako sila človeka. Dokonca sa môže stať, že v istom momente života stratí svoj význam a zmysel.

Šimona Petra kresťanská cirkev vníma ako najznámejšieho a svojim spôsobom aj najakčnejšieho Ježišovho učeníka. A predsa, i on, skala, bol schopný svojho Majstra trikrát zaprieť. I on, ktorý mal byť skalou a príkladom viery pre ostaných, sa ocitol v nebezpečenstve straty viery. Samotná Kristova modlitebná intervencia tomu musela zabrániť : ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla.

Bratia a sestry, i na základe prečítaného a počutého tušíme, aké reálne je nebezpečenstvo straty viery v živote človeka. To, že som sa narodil vo veriacej rodine; to, že som bol pokrstený a konfirmovaný; to, že som vyštudoval teológiu a bol som ordinovaný za kňaza – nič z toho, priatelia, nie je zárukou toho, že si svoju vieru zachovám až do konca života. Azda tou najväčšou výstrahou sú pre nás životné príbehy ľudí, ktorí svoj život začali ako veriaci, no skončili ako presvedčení ateisti. Je to síce smutné, ale pravidvé konštatovanie, no naša cirkev podľa sociologických výskumov generuje najviac takýchto ľudí …

Čítal som o jednom veľkom kresťanskom misionárovi, v živote ktorého sa však niečo zlomilo. Keď videl na fotke na smrť vyhladované africké dieťa, prestal Bohu dôverovať. Prestal Ho mať rád. Začal si klásť otázky : Kde je Boh, keď niečo také dovolí? Ako sa niečo také môže diať vo svete, pokiaľ nad ním vládne a bdie milujúci a starostlivý Boh? A tak z nadaného misionára sa stal zarytý ateista a odporca náboženstva a kresťanstva. Bratia a sestry, tým chcem povedať jedno : Ako ľahko sa z aktívneho veriaceho človeka môže stať človek aktívne bojujúci proti viere!!!

To znamená : Práve to je to najpodstatnejšie, aby sme si vieru zachovali až do konca. Nestačí veriť len istú etapu svojho života, a potom si už môžem žiť ako chcem. Nestačí prichádzať do spoločenstva veriacich, do chrámu, len počas jednej fázy života, a potom si myslieť, že už som si dosť nadrobil, už som sa dosť nachodil, a Pán Boh s tým musí byť spokojný. Nestačí spoliehať sa na to, že moji rodičia, či starí rodičia boli hlboko veriaci ľudia, že boli presbyteri, kostolníci, že upratovali chrám Boží … To je svedectvo ich viery. No tvoja i moja viera musí vydávať svedectvo dnes – v spoločnosti, v ktorej žijem; na pracovisku; v kruhu priateľov, no predovšetkým v našich rodinách. Viera mojich predkov na poslednom Božom súde pomôže im, nie mne.  Je to teda presne tak, ako o tom hovorí aj Pán Ježiš : Kto vytrvá až do konca, bude spasený (Mt 10, 22)

Drahí priatelia, tak ako Peter vtedy, tak vy i ja deň čo deň potrebujeme príhovorné modlitby nášho Pána Ježiša Krista za nás a najmä za našu vieru, aby nezanikla – či podľa iných prekladov : aby neochabla, aby nezlyhala, resp. aby nezašla, či neskončila.

Z prečítaného sa tak dnes chceme priučiť trom skutočnostiam :

Po prvé : Aj skala sa môže zakolísať. Ani niekto taký ako apoštol Peter nie je uchránený od toho, aby loďka jeho viery, obrazne povedané, nestroskotala. Pravdu má opäť v tomto smere Písmo sväté, kde čítame : Kto stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol! (1K 10,12).  Alebo inak povedané : zachovať si vieru do konca života nie je predovšetkým rozhodnutím či výsledkom našej pevne vôle. Je to v prvom rade prejav a dôkaz obrovskej Božej milosti v živote človeka.

Po druhé : Ježiš sa za Petra modlí. To je návod aj pre nás, bratia a sestry, ako sa možno s nebezpečenstvom straty viery vysporiadať. Áno, k dispozícii máme stále dar a silu modlitby. I my smieme, ba čo viac, máme prosiť, aby nezanikla naša viera, ale tiež viera našich sestier a bratov, našich detí, vnúčat. Všetkých tých, ktorí nám ležia na srdci smieme a máme v modlitbe položiť na srdce aj Pánu Bohu.

Po tretie : Dnes nevieme celkom presne povedať, či Pán Ježiš Petra poveril byť skalou cirkvi aj napriek tomu, že pri zapretí Pána Ježiša jeho viera v podstate stroskotala, alebo práve preto, že vo viere stroskotal. Ja osobne sa skôr prikláňam k tomu druhému. Predpokladám totiž, že práve jeho osobné stroskotanie a zlyhanie na dvore veľkňaza ho neskôr robilo milosrdnejším, chápavejším a tolerantnejším k slabostiam a zlyhaniam svojich bratov a sestier v cirkvi. Mám za to, že práve toto jeho osobné zlyhanie ho postavilo do pozície, kedy vedel pochopiť všetkých tých, ktorí vo svojej viere v živote niekedy už zlyhali. Ba čo viac – tak ako Kristus dal druhú šancu jemu, tak i on dokázal dať druhú šancu iným a odpustiť im. Bol v stave posilňovať a potešovať svojich bratov a sestry a ukazovať im správny smer, ktorým treba kráčať.

K tomu, milí priatelia, sme dnes povzbudení aj my. A síce, aby sme mali pochopenie s druhými a neodsudzovali ich. Naopak! Tak ako nám Pán Boh dal ani nie jednu ani nie dve šance, tak majme i my pochopenie a trpezlivosť s druhými. Trpezlivo im vydávajme dobré svedectvo o svojej viere – a to tak svojim slovami a myšlienkami, no predovšetkým skutkami lásky a obetavosti.

Pri tom všetkom jedna vec je istá celkom určite : Pre každého z nás dnes zaznievajú Ježišove slová : A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. I po zlyhaní, po stroskotaní vo viere ti Pán Ježiš ponúka nový začiatok. Jemu chvála a vďaka za to! Amen.

Pane Ježiši Kriste, aj my stojíme v nebezpečenstve, že naša viera zanikne. Začleň, prosíme, i nás do svojich modlitieb. A pošli nám vždy vtedy, keď budeme slabí, svojho Svätého Ducha, aby v nás zapálil novú vášeň pre Krista, pre Jeho slovo, Jeho učenie i Jeho cirkev. Amen.

 

 

48.819538,20.363907