1. pôstna nedeľa – Prvé pokušenie Krista

Written by radovan on feb 10, 2016 in - No Comments

pokusenie1. pôstna nedeľa – 14. 2. 2016

„Prvé pokušenie Krista“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Mt 4, 1 – 11

1  Nato Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal.   2  Ježiš sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí, až napokon celkom vyhladol.   3  Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal: Ak si Boží Syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby.   4  On mu však odpovedal: Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.   5  Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie   6  a povedal mu: Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň.   7  Ježiš mu odpovedal: Napísané je však aj: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.   8  Nato ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu   9  a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.   10  Vtedy mu Ježiš odpovedal: Odíď, satan! Lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.   11  Tu ho diabol opustil a vtom prišli anjeli, ktorí mu posluhovali.  

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Téma dnešnej prvej pôstnej nedele nás privádza na púšť, kde sa odohráva Ježišov zápas s diablom a jeho pokušeniami. Hneď na úvod chcem povedať, že podobné „pokúšanie na púšti“ má svoje analógie aj v iných svetových náboženstvách, v príbehoch rôznych reformátorov, či zakladateľov náboženstiev. Najznámejšie v tomto smere sú azda pokušenia Budhu či Zarathustru. Je akési prirodzené, že práve na počiatku svojej duchovnej cesty prechádzajú tieto veľké osobnosti pochybnosťami a pokušeniami. Je tu však aj zaujímavý rozdiel, ktorý pri vzájomnom porovnávaní tohto a biblického Ježišovho pokúšania vynikne. Napríklad: pokušenie Budhu by sa dalo stručne vyjadriť ako „pokušenie nechať to všetko tak“ (a vrátiť sa k bezstarostnému životu v paláci). Pokušenia, ktorým čelí Ježiš, tak ako ich opisuje evanjelista Matúš, sú však svojim spôsobom zákernejšie a rafinovanejšie. Sú to pokušenia, v ktorých sa ponúkajú zakaždým dve možné alternatívy. Z nich je nutné vybrať si jednu. Sú to pokušenia šité takpovediac Ježišovu na mieru.

Bratia a sestry, na Ježiša zvykneme nazerať ako na toho, ktorý hneď od začiatku presne všetko vedel čo a ako má vykonať. No pravda je taká, že aj On prechádzal, tak ako napokon každý človek, osobnostným i psychickým vývojom. V Ježišovom prípade sa tak jedná o pokušenie človeka, ktorý zatiaľ ešte len premýšľa nad svojim poslaním : čo má dosiahnuť, čo sa od neho očakáva, a predovšetkým : ako to má všetko dosiahnuť. Je to pokušenie dvoch ciest, z ktorých jedna je zakaždým falošná a keď sa po nej Ježiš vyberie, celé Jeho poslanie skončí tragicky a v troskách. Boží Syn sa jednoducho zdiskredituje a skončí. Aj keď diabol dáva tomuto evanjeliovému príbehu takmer legendárny nádych, predsa len cesty, ktoré Synovi Božiemu prezentuje, sú veľmi realistické a dajú sa veľmi dobre predstaviť.

Dá sa povedať, že v Matúšovom evanjeliu má príbeh o Ježišovom pokúšaní kľúčovú úlohu, a to hneď z dvoch dôvodov :

  • Najprv je treba si všimnúť charakteristiku hlavnej postavy. Ježišova cesta nie je vopred daná. Ježiš nepostupuje podľa vopred daného scenára. Naopak! On sám musí hľadať a premýšľať, v čom spočíva Jeho poslanie. Pritom je vydaný aj napospas rôznym pokušeniam – v ktorých však obstojí.
  • Súčasne je tento príbeh pre nás všetkých kľúčom k pochopeniu toho, čo bude nasledovať, teda cesty, ktorú si Ježiš nakoniec vybral. Určité motívy, ktoré nachádzame v príbehu o pokúšaní, sa totiž objavia v inej podobe, či forme neskôr počas Ježišovho pôsobenia. Najmenej dvakrát bude Ježiš práve na púšti sýtiť hladné zástupy chlebom. Dnešný príbeh však tieto príbehy nasýtenia chráni pred nesprávnym pochopením. Ďalej bude s Ježišom spojovaných mnoho zázračných uzdravení. No pokušenie na púšti nás chráni pred vnímaním Ježiša iba ako divotvorcu na počkanie. V záverečných kapitolách Ježiš – obrazne povedané – narazí nohou na kameň práve v jeruzalemskom chráme, keď sa dostane do vážneho konfliktu s náboženskými špičkami, ale odmietne si privolať na pomoc anjelské légie, ako to pekne vidíme pri Jeho zatýkaní v Getsemanskej záhrade. Nuž a nakoniec : v záverečných veršoch Ježiš informuje svojich učeníkov, a síce na nejakej hore, že získal všetku moc na nebi i na zemi. Ale je to iná moc, než o akej mu hovoril pokušiteľ a Ježiš ju získal iným spôsobom, než ako mu ju ponúkal diabol.

Bratia a sestry, pozrime sa v tejto chvíli na dnešný príbeh trocha podrobnejšie! Azda prvá vec, ktorú pri jeho čítaní musíme mať na zreteli je tá, že to nie je Boh alebo Duch Svätý, ktorý by v našom živote vytváral pokušenie: Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal.  Áno, priatelia, Pán Boh človeka môže skúšať, ale vždy s tým zámerom, aby ho vnútorne, duchovne, či vo viere posilnil. Satanove skúšky sú naproti tomu pokušeniami, ktorých cieľom je človeka zviesť zo správnej cesty a zdiskreditovať ho v očiach vlastných i v očiach Pána Boha.

Po 40 dňoch pôstu je Ježiš na dne, na konci fyzických síl. Vtedy prichádza na scénu pokušiteľ. Je zaujímavé, že evanjelista Matúš nevenuje veľkú pozornosť tomu, kto ten pokušiteľ je. Dôraz je položený skôr na otázky, ktoré Ježišovi kladie. Až v ďalších veršoch vychádza akoby postupne na povrch, že Ježiš sa skutočne „zahráva s diablom“.

Ak si Boží Syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. Bratia a sestry, vo všetkých pokušeniach púšte možno badať dve roviny. Najprv je to spochybnenie identity! „Tak ty si akože Syn Boží? Skús ma o tom presvedčiť a presvedč o tom zároveň samého seba! A pomôž si pri tom! Vyrob si z týchto kameňov potravu! Dokážeš to?“ Omnoho výraznejšia je však druhá rovina : Ježiš si musí ujasniť, v čom spočíva Jeho poslanie. Ako a čím má spasiť tento svet. Pokušiteľ ponúka jednu z možných ciest : Daj ľuďom chlieb! Prípadne : Daj im hmotný blahobyt! Nasýť ich! Naplň im bruchá! – a všetci ťa budú velebiť a pôjdu za tebou. Veď je to lákavé : „Koláče bez práce“.

On mu však odpovedal: Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. To je vážna odpoveď, priatelia, ktorá hovorí hladu a chudobe do tváre toto : jedlo nie je to hlavné, čo ľudia potrebujú. Jedlo nie je to najpodstatnejšie. Ak budú mať ľudia čo jesť, neznamená to ešte, že budú šťastnejší. Ježiš toto všetko pritom hovorí po tom ako sám 40 dní hladuje! Toto nehovorí človek, ktorý si práve dojedol chutný a výdatný obed! Bratia a sestry, človek nežije tým, že je biologicky zabezpečený. Ako človek svoje ľudstvo žije v rozhovore s Bohom, v kontakte s Bohom, vo viere v Boha. Tieto fakty robia človeka večné živým v kráľovstve nebeskom, i keď na biologickej rovine v tejto časnosti každý z nás raz „stroskotá“.

Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň.  Aj interpretácia tohto druhého pokušenia poskytuje dve roviny : Opäť – „Presvedč sa, či si Boží Syn! Veď jednoducho sa presvedč, či ťa Boh ochráni!“ A druhá rovina : „Pokiaľ ľuďom nechceš ponúknuť chlieb a hmotný blahobyt, ponúkni im zázraky!“ Pozoruhodná je okolnosť, že diabol tu cituje Písmo, konkrétne 91. žalm. A trvá na jeho doslovnom výklade! Témou žalmu je Božia ochrana. Pán Boh ponúka útočisko tomu, kto si pripadá ako štvaná zver. Tiež však ponúka svoj zásah v boji a porážku nepriateľov. Pokušenie, ktoré tuná diabol ponúka, tak nespočíva len v samoúčelných zázrakoch na počkanie, vystavených na obdiv a efekt. Teda niečo na spôsob : Skoč dolu a všetkým ukáž, že sa ti nič nestane! Mohlo by sa pokojne jednať aj o toto : Vrhni sa do boja proti nepriateľom z Ríma a vyprovokuj Boží zásah proti nim!

Napísané je však aj: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.  Slová „nebudeš pokúšať“ by sa pokojne dobre dali preložiť aj ako : „Nebudeš provokovať!“ Nebudeš Pána Boha provokovať k akcii, aj keď sa ti to možno na prvý pohľad zdá správne. Druhé pokušenie teda možno chápať aj tak, že Ježiš odmieta vyprovokovať povstanie na spôsob zelótov (židovských partizánov vedúcich skrytú vojnu proti rímskym kolonizátorom) a tým vyprovokovať aj Hospodina k akcii.

8  Nato ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu   9  a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať. Dejiskom posledného pokušenia je hora ako miesto, ktoré zaisťuje svetový prehľad. Aj toto pokušenie môžeme chápať podobne ako dve predchádzajúce : „Ak nedôveruješ Bohu, že ti pomôže, dôveruj mne!“ Je to niečo na spôsob : účel svätí prostriedky. Alebo niečo Goetheho Fausta ako : upísať sa diablovi. Získať moc nad svetom a potom (pokiaľ ešte nejaké potom bude) presadzovať chvályhodné reformy.

Odíď, satan! Lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.  Bratia a sestry, i v poslednom prípade Ježiš odmieta diablovu ponuku. Moc, o ktorú sa jedná, by totiž bola vážnou prekážkou k dosiahnutiu Jeho skutočného poslania.

Drahí priatelia, ani my nie sme ochránení a imúnni voči diablovým zvodom a pokušeniam. Doliehajú na nás deň čo deň. Niekedy v tej istej forme, inokedy v rafinovanejšej podobe, kedy nie sú tak ľahko rozpoznateľné. Diabol veľmi dobre pozná naše slabé stránky a tie rád využíva proti nám. No pozná dobre nás pozná aj náš Stvoriteľ. V krste svätom sme sa my všetci stali Jeho dietkami – synmi i dcérami. Máme teda po svojom boku toho najlepšieho Sprievodcu i Ochrancu. Jeho sa preto deň čo deň pridŕžajme! K Nemu vo svojich modlitbách volajme! Na pomoc si tak, ako aj Syn Boží, berme Božie Slovo! Ním argumentujme, podľa neho žime, podľa neho sa rozhodujme i konajme! A vtedy diabol i od nás odíde. Síce možno len načas, no to, čo raz v boji s ním zabralo, bude určite účinkovať aj inokedy. A keby sme aj zlyhali, nezúfajme! Veď máme na svojej strane príhovorcu – Ježiša Krista. Toho, ktorý súcití s našimi slabosťami. On sa rád nad nami zmiluje a pošle nám svojho Ducha, aby v Jeho moci sme dobrý boj bojovali, beh dokonali a vieru zachovali. K tomu nám všetkým Pán Boh pomáhaj! Amen.

Použité materiály : Jiří Mrázek – Evangelium podle Matouše (Česká biblická společnost) Praha 2011

48.819538,20.363907