1. slávnosť Svätodušná – a vy za koho ma pokladáte?

Written by radovan on máj 22, 2021 in - No Comments
article_image_full
  1. slávnosť Svätodušná – 23.5.2021

„… a vy ma za koho pokladáte?“ …

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Matúš 16, 13 – 17

13 Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ 14 Odpovedali: „Jedni za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ 15 Opýtal sa ich: „A vy ma za koho pokladáte?“ 16 Šimon Peter odpovedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ 17 Ježiš mu odpovedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Neviem, či ste si to doteraz nejako špeciálne uvedomovali, ale Svätodušné – Turíčne sviatky, ktoré práve dnes, prvým dňom, Svätodušnou – Turíčnou nedeľou, v kresťanskej cirkvi slávime, sú vo svojej podstate vyznávačskými sviatkami. Čo tým myslím? Čo tým chcem povedať? Duch Svätý, ktorý bol na Letnice zoslaný na učeníkov, spôsobil okrem iného totiž práve toto: viedol ich a posmelil ich k aktívnemu vyznávaniu Ježiša ako Krista a Syna živého Boha. Práve na základe tohto jasného, neochvejného, nebojácneho a jednoznačného vyznania sa následne rodí spoločenstvo prvých kresťanov, prvotná cirkev v meste Jeruzalem, tak ako sme o tom počuli z dnešného čítania z knihy Skutky apoštolov. Duch Svätý, sviatok ktorého si dnes pripomíname a svätíme, pritom nijakým spôsobom ani po 2000 rokoch nezmenil svoje pôsobenie. To znamená: i nás dnes vedie k tomu, aby sme sa v živote dopracovali k jasnému vyznaniu čo sa týka Ježišovej osoby.

Rozhovor Ježiša s učeníkmi, ktorý som na úvod prečítal, sa odohráva vo chvíli, keď učeníci toho s Ježišom prežili, skúsili a zažili už relatívne dosť. Mohli počuť množstvo Ježišových rečí, vidieť nemálo zázrakov a prejavov Jeho nadprirodzenej moci. Ježiš doposiaľ zvestoval predovšetkým nebeské kráľovstvo. O sebe nehovoril takmer vôbec. Svoju zvesť však zakaždým formuloval s takou autoritou, že otázka Jeho identity sa postupne stáva neodbytnou. Otázka ohľadom Ježišovej identity takpovediac visí vo vzduchu. Atmosféra okolo Ježiša postupne hustne. Učeníci, zástupy, ale aj Jeho protivníci – tí všetci si postupne začínajú klásť otázku ako a kam si Ježiša zaradiť. No i samotného Ježiša to napokon zaujíma, čo si o Ňom myslia, resp. za koho Ho pokladajú ľudia: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Drahí priatelia, dovolím si povedať, že otázka ohľadom Ježišovej identity takpovediac visí vo vzduchu v živote každého jedného z nás. Je to totiž otázka, na ktorú je potrebné dať si odpoveď ešte počas nášho pozemského života. Na jednej strane rôčky pomaly, ale isto pribúdajú každému jednému z nás, sem tam sa objavia väčšie či menšie zdravotné problémy … a v neposlednom rade, akosi nie vlastnou vinou sme sa ocitli vo zvláštnej, neistej a nestabilnej dobe, kedy sa dá len ťažko predvídať, čo vlastne možno očakávať. I okolo nás teda akoby hustla atmosféra a otázka ohľadom Ježišovej identity naberá na vážnosti, naberá na obrátkach. Ešte raz pritom zdôrazňujem:  Je to otázka, s ktorou sa treba vysporiadať ešte tu na tomto svete, a pokiaľ možno, čím skôr. Potom, na tom „druhom brehu“ to už totiž možné nebude.

Sestry a bratia, predpokladám, že každý jeden z nás už počas života mal nejakú tú možnosť a  príležitosť čo to zažiť s Ježišom. Možno cez vypočuté modlitby, možno cez prežívanie Jeho blízkosti v živote, v rôznych situáciách, radostnejších i smutnejších. Niekto tie spomínané príležitosti v živote využil viac, niekto menej. Niekto bol na čas strávený s Ježišom vnímavejší, iný zas menej. Nech už je to akokoľvek, v každom prípade, Ježišova otázka dnes zaznieva každému jednému z nás: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Za koho pokladáš Syna človeka ty? Za koho Ho pokladám ja? Neviem, či si to uvedomujete, priatelia, ale od odpovede na túto otázku závisí dosť veľa, pokiaľ nie všetko. Pretože spása a záchrana pre večnosť, pre večný život – je všetkým. A preto sa jedná o otázku, ktorá sa pýta v podstate na všetko.

A tak prichádzajú na rad učeníci a na priamu Ježišovu otázku odpovedajú: „Jedni za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ Je treba povedať, že verejná mienka o Ježišovi zas nie je celkom zlá. Vo všetkých troch prípadoch, ktoré učeníci menujú, ľudia Ježišovi pripisujú minimálne prorockú autoritu. Tak či onak, od Ježiša niečo ešte očakávajú. Svojim spôsobom s Ním spájajú svoju budúcnosť. Ján Krstiteľ, Eliáš, Jeremiáš – to všetko sú postavy, ktoré niečo veľké začali, no svoje dielo ešte nedokončili. Mienka ľudí teda prinajmenšom predpokladá, že Ježiš bude pokračovať  v diele alebo línii jedného z nich.

Bratia a sestry, tak či onak, bežní ľudia s Ježišom mohli stráviť len obmedzený čas. A tak aj ich názory na Neho, na Jeho osobu a identitu nemuseli byť celkom presné. No s učeníkmi je to inak. Tí Ježiša sprevádzajú od samotného počiatku Jeho verejného pôsobenia. Od nich teda Ježiš očakáva trocha inú odpoveď. A tak sa ich priamo pýta: „A vy ma za koho pokladáte?“ Ježišove otázky prichádzajú akoby v sústredených kruhoch smerom k stredu. A tak po otázke čo sa verejnej mienky týka ohľadom Jeho osoby, prichádza otázka „na telo“.

Drahý priateľ, dnes sa Ježiš takto priamo, na telo, pýta aj teba. Nepýta sa len toho, kto tu dnes sedí pred tebou alebo za tebou, po tvojej pravej, či ľavej strane. Pýta sa priamo a pýta sa predovšetkým teba. A nečaká od teba nejasnú, nemastnú – neslanú, uhýbavú odpoveď, ale jasné, jednoznačné a priame vyjadrenie. Od tvojej odpovede totiž závisí, ako to vlastne s Ježišom v živote myslíš. Či Ho vnímaš iba ako dobrého učiteľa, pedagóga, psychológa a liečiteľa, možno ako významného, avšak vo svojej podstate nepochopeného náboženského vodcu alebo ako svojho osobného Spasiteľa, Priateľa, Pána a Záchrancu. Tvoja odpoveď je jasnou ilustráciou toho, v koho vlastne veríš. V akého Ježiša.

„Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ – odpovedá Peter. Ako prvý učeník hovorí aj za ostatných. Peter vyznáva to, čo si farizeji a saduceji Ježišovej doby neboli ochotní pripustiť: že tento príliš obyčajný a bezbranný Ježiš z Nazaretu by mohol byť skutočne tým očakávaným Mesiášom, ktorého nám, ľuďom, zoslalo samo nebo. Drahý brat, milá sestra, je Petrovo vyznanie aj tvojim vyznaním? Dokážeš sa s  ním stotožniť? Pokiaľ áno, si na správnej strane. Vybral si si správne. Potom raz i tebe z Ježišových úst zaznie to, čo vyznávajúcemu a kajúcemu lotrovi na kríži: Hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Potom dnes i tebe zaznieva to, čo v danej chvíli Ježiš adresuje Petrovi: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Rovnako je však možné, že sa s odpoveďou Petra stotožniť ešte nedokážeš. Možno len potrebuješ čas Ježiša spoznať viac, zažiť s Ním viac, byť s Ním viac. A práve na to je tu Duch Boží, Duch Svätý. On je ten, ktorý i tebe chce pomôcť, aby si Ježiša spoznal lepšie a pochopil Ho správne. On je Ten, kto ti chce otvoriť oči, aby si sa inak pozeral na okolnosti svojho života a videl za nimi Božie riadenie, zažíval Kristov dotyk. Duch Boží je Ten, kto i teba pozýva do spoločenstva veriacich ľudí, aby si sa i tam spoločne s nimi smel stretnúť s Ježišom a bol s Ním viacej. On je Ten, kto ťa pozýva k čítaniu Božieho slova, tiež k modlitbe, pretože tam všade vieš objavovať a zažívať Ježiša, ako Krista a Syna Boha živého.

A preto veľká vďaka dnes za dar Ducha Svätého. Bez Jeho úsilia, bez Jeho námahy a pôsobenia, bez Jeho trpezlivosti s nami, by nikto z nás nemohol byť spasený. Nikto z nás by sa totiž na Boha nepýtal ani Ho nehľadal. Nikto by si neuvedomoval svoj hriech pred Bohom ani ho neľutoval. A tak by ani nemohol dôjsť odpustenia a zmierenia. Nuž a nikto by ani nedokázal vyznať: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“

            Aj preto dnes spolu s celou kresťanskou cirkvou voláme: Veni Sancte Spiritus! Príď, Duchu Svätý! Áno, príď a naplň nás svojimi darmi! Príď aj k nám! Príď aj do môjho života a konaj v ňom svoje požehnané dielo! Amen.

 

 

 

48.819538,20.363907