1. slávnosť Svätodušná – každý, kto bude vzývať Jeho meno, bude zachránený …

Written by radovan on máj 16, 2024 in - No Comments
article_image_full
  1. slávnosť svätodušná – 19. 5. 2024

„… každý, kto bude vzývať Jeho meno, bude zachránený …“

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Kristovi, milí priatelia!

Je smutné, že svätodušné sviatky v kresťanskej cirkvi nemajú až také postavenie, či úlohu ako ďalšie dva významné sviatky, a síce – Vianoce a Veľká noc. Keď sa v škole na hodine náboženstva spýtam, o čom sú   „Vianoce“ – väčšina žiakov zareaguje tak, že tieto sviatky nám pripomínajú narodenie Pána Ježiša. Keď sa opýtam, o čom je  „Veľká noc“ – opäť väčšina odpovie, že tieto sviatky nám pripomínajú zmŕtvychvstanie Pána Ježiša po Jeho ukrižovanie na Veľký Piatok. A keď sa spýtam, o čom sú „Svätodušné sviatky “ – vtedy je väčšinou ticho.  Tak to skúsim inak: O čom sú Turíce? A vtedy sa ozve: Bude jarmok. Bude sa behať po meste. Baníci … lízadlá, cukrová vata, Ščamba, kolotoče… 😀  No, a sme doma … Prečo je to tak?

Je pravda, a žiaľ so smútkom musíme konštatovať, že aj v našej cirkvi sa toho o Duchu Svätom nehovorí toľko, koľko by si tento fenomén zaslúžil.  Dosť sa poukazuje na Boha Otca, ešte viac na Jeho Syna – Pána Ježiša a len niekedy sa akoby útržkovite zmienime aj o Duchu Svätom. A pritom, Duch Svätý je ten, ktorého nám Pán Ježiš zasľubuje, že nám Ho zošle, keď On sám vstúpi na nebesá k svojmu Otcovi. Pán Ježiš tohto Ducha nazýva gréckym pojmom „Paraklétos„- čo znamená : Utešiteľ, Obhajca, Učiteľ, Radca, Obranca, či Pomocník. Duch Svätý je ten, ktorý nám pomáha správne chápať Písmo Sväté, a teda aj Ježišovo učenie. On je ten, ktorý nám ukazuje cestu spásy. Napĺňa nás svojimi darmi, a síce: vierou, trpezlivosťou, krotkosťou, láskou, radosťou, dobrotivosťou, pokojom a nádejou, ale aj inými vlastnosťami, ktoré sú výsledkom pôsobenia Ducha Božieho v človeku. Celkom určite môžeme vyznať, že bez pôsobenia Božieho Ducha by nikto z nás nemohol byť spasený. V prvom rade preto, lebo by nikto z nás dobre nerozumel Božiemu slovu. Tým pádom by si ho každý vysvetľoval po svojom, čo by nakoniec viedlo len k zmätku a chaosu. A v neposlednom rade aj preto, lebo by sme nevedeli žiť životom, ktorý je Bohu milý, teda životom viery a odovzdanosti do Božích rúk. Bez Ducha Svätého by nemohla vzniknúť ani cirkev ako spoločenstvo veriacich v Trojjediného Boha, kde sa prisluhujú spásonosné sviatosti – Krst svätý a Večera Pánova – a kde sa zvestuje slovo Božie a Kristovo evanjelium, ktoré je mocou Božou na spasenie každému človeku.

Ak sa v našej cirkvi tieto fakty príliš nezdôrazňujú a často sa na ne nepoukazuje, potom je to na škodu celej cirkvi, ale aj jej jednotlivých členov. Svätodušné sviatky nám chcú viac ako inokedy naznačiť to, že úloha Ducha Svätého je pre nás veľmi potrebná, prospešná a nevyhnutná pre spásu. Duch Svätý ako Posvätiteľ, teda ako ten, ktorý si nás oddeľuje pre Krista, pre službu Jemu, nie je o nič menej významný ako Boh Otec Stvoriteľ, či Boh Syn Vykupiteľ. S touto istotou sa preto chceme spoločne zamyslieť aj nad kázňovým textom, ale najprv sa skloňme k modlitbe.

Pomodlime sa : Drahý náš Otče nebeský, skrze Pána Ježiša Ti ďakujeme za dar Ducha Svätého, ktorého sa nám nehodným dostalo. Uvedomujeme si, že nie vždy dobre rozumieme tomu, čo tento dar pre nás obnáša, čo v sebe nesie a zahŕňa. A tak Ťa prosíme, aby sme aj dnes dokázali pochopiť a prijať nové pravdy z Tvojho slova. Daj nám porozumieť tomu, že bez Ducha Svätého, bez Jeho pôsobenia, bez Jeho darov by sme nikdy nenašli cestu k Tebe, cestu k spáse a večnosti. Bez pôsobenia Tvojho Ducha by sme nikdy neboli v stave vyznať, že sme hriešni, že sme na Tebe závislí, že potrebujeme Tvoju pomoc. Bez pôsobenia Tvojho Ducha, Pane, by sme nedokázali vyznať, že Ježiš je našim Pánom. Preto Ti ďakujeme za tento úžasný dar pre náš život a zároveň prosíme o silu, aby sme boli vždy otvorení pre pôsobenie Svätého Ducha v našich životoch. To všetko preto, aby Tvoje meno bolo skrze nás oslávené, aby bolo zjavné, že Ty si Boh, že Ty si Pán. Amen.

 

Joel 3, 1 – 5

1 Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia. 2 Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha. 3 Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a stĺpy dymu. 4 Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný deň Hospodina. 5 Každý, kto bude vzývať jeho meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako prisľúbil Hospodin.

Drahí bratia, milé sestry!

Joelových slov som sa nechopil len tak náhodou. Už dávno predo mnou na ne nadviazal samotný apoštol Peter vo svojej Letničnej kázni, na účinky ktorej sa k Pánovi Ježišovi obrátilo 3000 duší, čím vznikol v Jeruzaleme prvý kresťanský zbor ako taký. Vo svojej kázni pritom Peter nadviazal práve na prečítané slová z proroka Joela o vyliatí Ducha Svätého. Zoslanie Ducha Svätého na apoštolov, ktorí boli zároveň naplnení darmi tohoto Ducha a povzbudení k nebojácnemu a opravdivému svedectvu o Kristu, napriek tomu, že sa nachádzali v nepriateľskom židovskom prostredí, to všetko priviedlo apoštola Petra k poznaniu, že došlo k naplneniu Joelovho proroctva o vyliatí Ducha Svätého.

Joel, milí priatelia, naozaj píše o budúcnosti, v ktorej dôjde k veľkej zmene. Tá zmena sa bude týkať najmä otázky spásy, resp. získania spásy. Zatiaľ čo doteraz touto cestou bolo dodržiavanie Mojžišovho zákona, odteraz to bude cesta viery a dôvery v Ježiša Krista. Tá veľká zmena, či obrat v budúcnosti bude spočívať predovšetkým vo vyliatí Ducha Svätého na všetkých ľudí bez ohľadu na pohlavie, vek, či sociálny status. Duch Svätý si v tej dobe z ľudí vzbudí svojich prorokov. Nie však v zmysle veštcov, či vykladačov budúcnosti, ale sprostredkovateľov Božieho slova národom. Ich úlohou bude ľuďom prinášať zvesť, či spásonosnú informáciu, že spása človeka nespočíva v ničom inom, jedine vo vzývaní Hospodinovho mena.

Vzývať meno Hospodinovo pritom znamená : uznávať Božiu absolútnu autoritu v univerze, ako aj v mojom živote. Zároveň to znamená uvedomovať si svoju podriadenosť pred Bohom a závislosť na Ňom. Znamená to pochopiť a prijať fakt, že spása nespočíva na mojich kvalitách, na mojej zbožnosti, či na mojich dobrých skutkoch, jedine na Božej milosti. Vzývať Božie meno znamená mať bázeň, či ak chcete, rešpekt pred Bohom. No zároveň je v tom ukrytá aj dôvera voči Bohu, a to v zmysle dôvery dieťaťa k vlastnému otcovi. V neposlednom rade, bratia a sestry, vzývať meno Hospodinovo znamená aj milovať Pána Boha.

Vzývať Božie meno však môžu, dokážu a smú jedine tí, ktorí počuli Božie volanie a prijali ho. Je pravda, že Pán Boh povoláva každého človeka, nie každý však zareaguje na Jeho hlas. Jedine ten, kto pozitívne zareaguje a kladne odpovie na Božie volanie, smie vzývať Božie meno, veriť, dôverovať a milovať, a v konečnom dôsledku aj byť spasený. Toto všetko v ľudskom živote vôbec nie je samozrejmé. Pre nás je skôr typické po vzore prvých ľudí, Adama a Evy, sa pred Bohom skrývať. Utekať pred Ním v nádeji, že nás neobjaví a neodhalí nás v našom hriechu. To, že niekto vyznáva svoje hriechy pred Bohom, vzýva Božie meno,  dôveruje Bohu a miluje Ho – to všetko je dielom Ducha Svätého pri každom veriacom človeku.

Bratia a sestry, majme však na pamäti, že Duch Svätý v žiadnom prípade nie je násilník, či despota, ktorý by sa k nám násilím vlámal a zaujal nás. Nie! On čaká na tvoje i moje pozvanie do našich životov. Naše pozvanie je teda istým spôsobom akási vstupenka pre Božieho Ducha, aby v nás začal konať svoje dielo premeny a nášho obrátenia sa k Pánovi Ježišovi. Bez tohto pozvania Duch Boží pôsobiť nebude. Z toho všetkého teda zatiaľ vyplýva to, že tí, ktorí vzývajú Božie meno, majú istotu Božieho povolania a tým aj istotu spásy. Platí to aj obrátene : Jedine tí, ktorí sú povolaní, môžu a majú vzývať Božie meno.

Prorok Joel však nehovorí len o vyliatí Svätého Ducha, ktorý tieto úžasné veci a zmeny v človeku spôsobí. Hlavnou témou jeho proroctva je „deň Hospodinov„. Toto je biblický termín pre posledný súd. Spása ako výsledok pôsobenia Ducha Svätého v človeku je jedna z dvoch možných alternatív. Druhá možnosť je Hospodinov súd a osobné znášanie jeho dôsledkov, za odmietnutie Krista. Je fakt, milí priatelia, že Boží súd i Božia milosť idú zakaždým ruka v ruke. Joel už skôr predpovedal, že tí, ktorí budú konať pokánie, budú uchránení od Božieho súdu. Záchrana je teda možná. Je dosiahnuteľná pre každého rovnakou mierou. Duch Svätý nám maximálne pomáha, aby sme ju dosiahli. Boh totiž nechce ničiť, ale uzdravovať. Ďalším faktom však zostáva, že túto záchranu my musíme prijať, lebo ináč celkom určite zahynieme s tými, ktorí pokánie neurobili.

V Skutkoch apoštolov v 2. kapitole apoštol Peter vo svoje kázni na Letnice jasne poukázal, že Joelovo proroctvo sa naplnilo. Letnice, židovský sviatok, pripomínali Izraelcom obdržanie Desatora na hore Sinaj skrze Mojžiša. Kresťanská cirkev si zas v tento deň pripomína zoslanie Ducha Svätého na apoštolov, ktorí Ním povzbudení, naplnení a vedení dokázali bez strachu svedčiť o Bohu a o Jeho Synovi. Takisto si ako kresťania pripomíname založenie Kristovej Cirkvi. Už prorok Joel predpovedal, že zoslaním, či vyliatím Ducha Božieho sa začne posledná epocha dejín ľudstva. Apoštol Peter svojou kázňou túto epochu odštartoval. Táto epocha bude sprevádzaná rôznymi znameniami, ktoré majú veriacim lepšie pomôcť identifikovať a rozpoznať dobu pred druhým príchodom Krista. Prorok Joel pritom myslí na vojny a rôzne prírodné katastrofy, ktorých intenzita a periodicita bude pred blížiacim sa koncom stále narastať a stúpať. Žijeme snáď na konci tejto epochy? Bratia a sestry, mnohé indície naznačujú, že áno. Nejde tu o nijaké strašenie, planý poplach, či neopodstatnený alarm. Je to len pozorovanie predpovedí, ktoré zaznievajú v Písme Svätom a naša rozumná a adekvátna reakcia na ne.

Bratia a sestry, Pán je blízko! A čas na využitie Božej ponuky spásy sa kráti. Duch Boží je otvorený pre pôsobenie v každom jednom z nás. Nikoho si nevyberá podľa sympatií alebo merítok, ktoré sú typické pre nás ľudí. Pamätaj, že jedine tvoje pozvanie je rozhodujúce, či v tebe Duch Boží bude konať, alebo nebude konať. Bez Ducha Božieho však spasený nebudeš, pretože k tomu, aby si spasený bol musíš vyznať, že Ježiš je Pán. A to človek úprimne bez Božieho Ducha sám od seba nedokáže. Pravda je taká, že na konci sa nikto nebude môcť vyhovárať, že o spáse, či o Duchu Svätom nepočul a nič o týchto veciach nevedel. Drahý brat, milá sestra! Vieš kde je spása? Vieš kde a ako ju môžeš získať? Potom si ju privlastni! Duchu Svätý, naplň naše životy, naplň nás svojimi darmi, meň nás a veď nás po ceste k spáse a k večnosti! Ďakujeme, že Ty to urobíš! Amen.

 

48.819538,20.363907