1. slávnosť Veľkonočná – už si sa s Ním stretol?

Written by radovan on apr 09, 2023 in - No Comments
article_image_full
  1. slávnosť Veľkonočná – 9.4.2023

„… už si sa s Ním stretol? …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca  a od živého a vzkrieseného Pána Ježiša Krista! Amen.

1 Korintským 15, 3 – 10

3 Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem 4 a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem, 5 i ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim, 6 potom zjavil sa naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ, niektorí však umreli. 7 Potom sa ukázal Jakubovi, potom všetkým apoštolom 8 a zo všetkých poslednému – ako nedochôdčaťu – ukázal sa aj mne. 9 Veď ja som najmenší z apoštolov, ani nie hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. 10 Ale z milosti Božej som, čo som, a Jeho milosť nebola pri mne daromná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, no nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou.

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

3 Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem 4 a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem … Toto je silná veta, ktorú nám apoštol Pavol zanechal. Toto je silná veta, ktorou by som chcel začať svoj dnešný príhovor na Veľkonočnú nedeľu. Saul z Tarzu, ktorý bol vyučený v Gamalielovej škole zákonu otcov tuná presvedčivo hovorí o tom, čo prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem. Nešlo teda iba o to, že Ježiš zomrel. To nakoniec všetci vedeli. Šlo predovšetkým o to, že Jeho smrť nastala podľa Písem. To znamená: presne tak ako bola naplánovaná.

Keď čítame evanjeliá, dozvieme sa, že Ježiš bol počas svojho verejného účinkovania v ohrození života viackrát. V Nazarete Ho chceli zhodiť zo skaly. Keby nebol využil svoju božskú moc, zrejme by svoj úmysel boli aj zrealizovali. Dvakrát Ho Židia chceli ukameňovať v chráme. Ale opäť im unikol. Nie však zo zbabelosti, ale preto, lebo mal zomrieť inou smrťou. Tou, ktorá bola už dávno predtým určená samotným Bohom. Bola oznámená v dobe, keď ešte nikto ani len nemohol tušiť, že v Jeruzaleme budú vládnuť Rimania, ktorí popravu ukrižovaním bežne praktizovali. Muselo sa naplniť to, čo dávno predtým prorokoval kráľ Dávid v 22. žalme alebo prorok Izaiáš vo svojej 53. kapitole. Tiež to, čo predpovedal prorok Zachariáš a ďalší proroci. Bratia a sestry, ako dlho to asi trvalo, kým sa zákonníkovi Saulovi rozsvietilo poznanie: veď presne takto je to v Biblii napísané! A to všetko sa naplnilo na Ježišovi, ktorého s takou vytrvalosťou on prenasledoval.

Podľa Písem bol aj pochovaný. O tom, kde bude pochovaný, prorokoval už prorok Izaiáš v 53. kapitole. Apoštol Pavol ďalej píše: a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem … V 16. žalme stojí toto: 10 Neprenecháš ma ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš vidieť jamu. 11 Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť (10 – 11). Snáď mal Pavol na mysli toto miesto, keď napísal, že Pán bol podľa Písem vzkriesený tretieho dňa. Jeho telo nepodľahlo prirodzenému rozkladu ako je tomu v prípade každého iného človeka. Pán Ježiš neostal v moci podsvetia, ale vstal z mŕtvych. Že je to skutočnosť, milí priatelia, to Pavol vedel veľmi dobre zo svojho osobného stretnutia  so Vzkrieseným na ceste do Damašku.

Drahí priatelia, nie je to pre nás povzbudením vedieť, že to, čo Pán Ježiš prežil počas Veľkej noci, nebolo ani dielo náhody ani ľudskej nenávisti, ale len realizáciou toho, čo Pán Boh pripravil pre našu  záchranu? Je to dôkaz toho, že On je skutočne tým zasľúbeným Mesiášom – kráľom Židov a naším Spasiteľom. Nad celý Jeho život by sme mohli dať pokojne nadpis: Podľa Písem.

3 Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal … Človek môže niečo odovzdať jedine vtedy, pokiaľ sám niečo prijal. Nemôžeme dať niečo, čo sami nemáme. Inak totiž odovzdávame iba prázdnu obálku. Ak nič nemám, nič ani nemôžem odovzdať. A to platí aj v kresťanstve. Pokiaľ nemáme Krista vo svojom srdci, môžeme odovzdávať jedine ľudskú tradíciu  či náboženský obrad. Ale bude to bez hlbšieho obsahu, pretože tomu bude chýbať živý Kristus. Drahí priatelia, tohoročná Veľká noc nás okrem iného chce povzbudiť práve k tomu. A síce, aby sme boli aj my tými, ktorí Krista odovzdávajú iným: svojim životným partnerom, svojim deťom, vnúčatám, svojmu okoliu, svojim kolegom. Máme čo, máme koho odovzdať druhým? To je nástojčivá otázka, ktorá by nás mala trápiť a zamestnávať popri všetkých tých príjemných veciach, ktoré sa nám spájajú s Veľkou nocou.

5 i ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim, 6 potom zjavil sa naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ, niektorí však umreli. 7 Potom sa ukázal Jakubovi, potom všetkým apoštolom … Je zaujímavé a povšimnutiahodné, že Pavol vo svojom zozname tých, ktorí videli Pána ako živého uvádza iba mužov. Na rozdiel od evanjelistov, ktorí ako prvých svedkov Ježišovho vzkriesenia uvádzajú ženy, ktoré mali k Ježišovi a Jeho učeníkom blízko a sprevádzali ich. Zdá sa, že to Pavol robí preto, nakoľko svedectvo žien vo vtedajšej dobe nebolo právne záväzné. Pavol uvádza tých, na ktorých bolo možné sa odvolať. Pavol sa odvoláva na živých svedkov.

Drahý brat, milá sestra, azda to ďalšie, čo nám tohoročná Veľká noc kladie na srdce je to, aby sme aj my boli takými živými svedkami vzkrieseného a živého Krista pre svoje okolie. Aby aj na nás a našich životoch bolo viditeľné, že Ježiš naozaj žije. Že žije a pracuje na nás. Že žije a mení nás. Že žije a transformuje nás.

Pre apoštola Pavla bolo svedectvo  o živom Ježišovi a Jeho vzkriesení nesmierne dôležité. Celá kresťanská zvesť totiž stojí a padá na vzkriesení. Aj pre nás dnes, milí priatelia, toto musí byť centrálnou časťou nášho kresťanského svedectva. Keď totiž niet vzkriesenia, potom aj celé kresťanstvo stráca zmysel. Potom sme, povedané slovami apoštola Pavla: najúbohejší zo všetkých ľudí.

Drahí priatelia, žijeme v dobe, keď je zvesť o vzkriesení mnohými ľuďmi spochybňovaná. Nie málo je tých, ktorí pochybujú o tom, či nejaký Ježiš na tomto svete vôbec žil. Ale Kristus vstal z mŕtvych. Nikdy na to nezabudnime! Nezostal v hrobe, ale vstal a po 40 dňoch vstúpil z Olivovej hory späť k svojmu Otcovi do neba. Sľúbil, že zase pre nás príde, aby sme aj my mali účasť na Jeho sláve.

8 a zo všetkých poslednému – ako nedochôdčaťu – ukázal sa aj mne. 9 Veď ja som najmenší z apoštolov, ani nie hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. 10 Ale z milosti Božej som, čo som, a Jeho milosť nebola pri mne daromná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, no nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou … Bratia a sestry, keď nejaká významná osobnosť  prejde na „druhú stranu barikády“ napríklad v takom politickom živote, a síce: že z konzervatívca sa stane liberál, z pravičiara ľavičiar a pod., vždy to vyvolá veľký rozruch. Ľudia si zakaždým kladú otázku: Prečo to ten človek urobil? Buď je za tým len ľudská vypočítavosť a možnosť získania výhodnej pozície alebo ten človek musel prejsť veľkým životným zápasom, ktorý ho priviedol k celkom nečakanému rozhodnutiu. V každom prípade sa muselo stať  niečo zásadné, čo tak ovplyvnilo jeho život.

Bratia a sestry, takýto prechod prežil aj Saul z Tarzu, neskôr apoštol Pavol. Bol to mladý, ambiciózny človek, ktorý pred sebou mal teologickú a zároveň aj politickú kariéru. Jeho názory na kresťanov boli celkom vyhranené: sú to nebezpeční sektári a ich vodca, Kristus, sa rúhal Bohu. Je potrebné vyhubiť ich všetkými prostriedkami. Ako vieme, Pavol sa osvedčil v procese s mučeníkom Štefanom a chcel získať ďalšie „zásluhy“. Preto šiel aj do Damašku, aby tam zatýkal kresťanov. Síce šiel, ale na jeho zámery už nedošlo. Do Damašku prišiel namiesto zarytého nepriateľa kresťanov celkom iný človek. Namiesto nebezpečného prenasledovateľa  tam prišiel človek, ktorý vyznával Krista a nakoniec sa on sám stal predmetom prenasledovania.

Drahí priatelia, čo zmenilo jeho život takým zásadným spôsobom? Zrejme určite nie snaha získať niečo pre seba. Určite tiež nie snaha votrieť sa medzi kresťanov, vypátrať ich vedenie a potom ich pozatýkať. Celý ďalší Pavlov život je jedným obrovským dôkazom, že jeho život sa skutočne zmenil. Že z nepriateľa kresťanov sa stal kresťan. Z prenasledovateľa kresťanov sa stal Kristov vyslanec, ktorý nakoniec za svojho Pána položil život. Stretnutie so vzkrieseným Kristom totiž zmenilo jeho život od základu.

Drahý brat, milá sestra! Stretol si sa už aj ty so živým a vzkrieseným Kristom? A zmenilo to nejako tvoj život? Pokiaľ áno, potom Mu i naďalej ostaň verný a vydávaj o Ňom svedectvom svojim zmeneným životom! A pokiaľ nie, potom Ho pros, aby možno aj tieto Veľkonočné sviatky pre teba boli výnimočné v tom, že sa so živým a vzkrieseným Kristom stretneš aj ty. A že tvoje okolie si na tebe všimne zmenu. Zmenu, ktorá ľudí povedie k otázke: Čo sa stalo? Čo toho človeka zmenilo? A potom môžeš aj ty odovzdávať to, čo aj apoštol Pavol. Odovzdávať to, čo si prijal aj ty sám. Amen.

 

 

 

48.819538,20.363907