1. slávnosť Vianočná – Aký je vlastne Spasiteľ?

Written by radovan on dec 23, 2014 in - No Comments

1.slavnost_Vianocna1. slávnosť Vianočná – 25. 12. 2014

„Aký je vlastne Spasiteľ?“

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, drahí bratia, milé sestry v našom narodenom Pánovi Ježišovi Kristovi!

Uvažovali ste už nad jednou vecou, ktorá sa bytostne dotýka Vianočných sviatkov? Jedná sa o betlehemských pastierov, ktorým anjel oznámil narodenie Pána Ježiša Krista slovami : Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu,   11  lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán (Lk 2, 10). Možno sme si to ani nikdy počas tých rokov, čo tento príbeh počúvame, nevšimli, ale tí pastieri si nepočínali tak, ako je to pre chlapov typické.

My, chlapi, máme k novorodencom a malým deťom iný vzťah, než ženy. V tých sa hneď prebudí materinský inštinkt pri pohľade na malé bábätká. Skúste si tieto veci všimnúť v praxi! Ženy pri pohľade na malé dieťatko sa mu zväčša hneď začnú prihovárať, radujú sa z jeho každého pohybu či úsmevu. My muži stojíme väčšinou v akejsi „bezpečnej“ vzdialenosti a nesnažíme sa s novorodencom nadviazať nejaký bližší kontakt. My chlapi sme už raz takí …

Betlehemskí pastieri však reagujú úplne inak. Akoby to ani neboli typickí chlapi! Hneď potom, čo sa dopočujú o narodení Spasiteľa, idú si Ho pozrieť. Nie je to pravidlo, že sa muži sami vyberú , aby si pozreli novorodeniatko. Obyčajne tam idú v sprievode svojich manželiek a držia sa skôr v ústraní. Čo je však ešte zriedkavejšie u chlapov : „keď videli dieťatko Ježiša, oslavovali a chválili Boha „za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané“ (Lk 2, 20). Predstavte si len mužskú spoločnosť, ktorá oslavuje a chváli Boha za to, že vidí malé dieťatko! Bol by to asi nanajvýš zriedkavý a ojedinelý pohľad! Takéto počínanie oveľa viac pristane ženám, ktoré z vlastnej skúsenosti vedia, čo je to tehotenstvo, pôrodné bolesti a každodenná starostlivosť o nemluvňa.

Bratia a sestry, čo bolo príčinou toho, že betlehemskí pastieri si počínali takto neobvykle? Ako to, že sa vedeli až ženským spôsobom radovať z narodenia jedného chlapčeka? Jednoducho to, že si uvedomili z anjelského posolstva a z toho, čo videli, že sa naplnili proroctvá o narodení Toho, ktorý má prísť na záchranu celého ľudstva. Preto si počínali tak neobvykle, nakoľko na základe prorockých predpovedí spoznali Toho a uverili v Toho, ktorý mal prísť na svet.

Jedno z tých proroctiev, na základe ktorých betlehemskí pastieri v narodenom Ježišovi spoznali Spasiteľa a uverili v Neho a na základe ktorých aj my môžeme spoznať Toho, ktorý sa nám dnes narodil, bude základom aj dnešnej slávnostnej kázne :

Iz 42, 1 – 7

1  Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom.   2  Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici;   3  trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdivé právo verne prinášať bude.   4  Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú.   5  Takto vraví Hospodin, Boh, ktorý stvoril nebesá a rozvinul ich, ktorý roztiahol zem i s jej porastom, On dáva dýchanie ľudu na nej a ducha tým, čo chodia po nej:   6  Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil, určil som ťa ľudu za sprostredkovateľa zmluvy a za svetlo národom,   7  aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia v tme.

Drahí bratia, milé sestry!

Pán Boh vo svojej múdrosti dal ľuďom prostredníctvom prorokov jasné indície ohľadom Spasiteľa, ktorý mal prísť na svet. Podľa týchto indícií Ho ľudia mohli a mali spoznať, uveriť v Neho a nasledovať Ho. I v prečítanom Izaiášovom proroctve Pán Boh predstavuje Toho, ktorého pošle na našu záchranu.

Dnešná kázeň by sa teda mohla začať aj takto : dovoľte mi, milí priatelia, aby som vám predstavil Ježiša Krista, ktorý sa narodil pre našu záchranu v Betleheme. Iste by niektorí povedali : A načo? Treba azda tým, čo chodia do kostola, nejako osobitne predstavovať Ježiša? Treba azda nejako extra predstavovať Toho, v mene ktorého sme sa tu teraz zišli a pravidelne sa schádzame? Áno treba. A síce, predovšetkým preto, lebo v Ňom „sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania.“ (Kol 2, 3). Kto z nás by si trúfol tvrdiť, že pozná všetku Božiu múdrosť a prenikol do Jeho celého poznania? Dovoľme teda Pánu Bohu, aby nám prostredníctvom proroka predstavil svojho Syna!

Ajhľa, môj služobník. Áno, bratia a sestry, služobník. Ten, ktorý sa narodil, nám z Božieho poverenia chce niečím dôležitým poslúžiť. V Ježišovi sa narodil služobník. On sa aj narodil za okolností, ktoré pristanú skôr služobníkom, otrokom, či sluhom. Ťažko si totiž predstaviť nevhodnejšie miesto na narodenie než je maštaľ. Už pri svojom narodení „vzal na seba podobu služobníka“ a „ponížil sa“, ako to vyznáva apoštol Pavol vo svojom liste Filipským. Už jeho narodenie bolo v súlade s tým, čo neskôr o sebe povedal : „Syn človeka neprišiel , aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20, 28). Táto Jeho služba bola zavŕšená na golgotskom kríži, kde umrel pre naše hriechy a o tri dni pri otvorenom hrobe, z ktorého vstal z mŕtvych na dôkaz nášho ospravedlnenia. Vykonal pre nás službu, ktorú nemohol a nebol schopný vykonať nik. Vyslobodil nás z moci hriechu, diabla a smrti večnej!

Toto dnes, milí priatelia, majme na mysli, že Pán panujúcich a Kráľ kraľujúcich sa pre nás stal služobníkom. On, ktorý neprestáva byť Kráľom; On, ktorý neprestáva mať najvyššiu moc, stáva sa služobníkom. Aké úžasné a nepochopiteľné súčasne! Aká úžasná je Božia milosť k nám!

Bratia a sestry, čo to asi môže znamenať dnes pre nás, že najvyšší Pán sa stal služobníkom? Iba to, že i náš život má byť službou. Službou v duchu lásky. Tým viac možností na to máme, čím vyššie sme postavení, čím vyšší vplyv máme. Veď Ten, ktorý má najväčšiu moc, vykonal pre nás najväčšiu službu. Podľa toho potom posudzujme a hodnoťme tých, ktorí majú moc, do akej miery ju používajú k službe iným a do akej miery na iné ciele.

Prečítané proroctvo nás uisťuje o tom, že služobník, ktorý sa v Betleheme narodil, úspešne vykoná svoje poslanie. „Nezlyhá a nestratí odvahu.“ Aký je to veľký dôvod k radosti, keď vieme, že Ten, ktorého príchod sme očakávali, splní svoje sľuby i naše očakávania a vykoná službu vykúpenia, ktorou Ho poveril sám nebeský Otec!

Pán Boh prostredníctvom tohto proroctva predstavuje Ježiša Krista ako Toho, ktorý urobí Božiu vôľu známou po celom svete. Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. (v4). On je Ten, ktorý pre nás Božiu vôľu učinil známou. On je Ten, kto o sebe mohol povedať : „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ (J 8, 12). On je svetlo, v ktorom poznávame, že Božia vôľa je láska k Bohu a láska k blížnemu. Svetlo, ktoré prináša, nás oslobodzuje od slepoty, pre ktorú v druhom človeku nevidíme brata a blížneho. Je to oslobodenie zo žalára hriechov ako aj z väzenia smrti.

Bratia a sestry, kiež toto svetlo lásky Kristovej a poznania Boha mocne v našich životoch svieti, aby sme v tomto svetle chodili, k nemu privádzali iných a napokon aby sme aj sami večné svetlo nebeskej spásy uzreli!

Milí priatelia, Pán Boh nám prostredníctvom tohto proroctva predstavuje Ježiša aj ako Toho, ktorý prišiel pre našu záchranu, spásu. Prišiel zachraňovať, nie ničiť, či odsudzovať. Prorok o Ňom hovorí, že „trstinu nalomenú neodlomí a tlejúci knôt neuhasí“ (v.3). Tieto krásne obrazy vyjadrujú v podstate to isté, čo Pán Ježiš povedal o sebe : Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.

Prišiel i na tvoju záchranu, milá brat a sestra, ktorý si myslíš, že víchrice života i z teba urobili nalomenú trstinu. Prišiel pre teba, ktorý si myslíš, že sa už nedokážeš narovnať pod ťarchou rozličných starostí, ako sa ani nalomená trstina sama nevie narovnať. Prišiel pre teba, v ktorom sa možno viera podobá už len na ten tlejúci knôt, ktorý ťa však ešte dnes priviedol do chrámu. Prišiel pre teba, v ktorom už schopnosť k láske k blížnym, pre pochopenie iných a pre službu ľuďom je len ako tlejúci knôt, ktorý čo nevidieť vyhasne. Prišiel pre nás všetkých, ktorí tak či onak sa môžeme pokladať za nalomené trstiny, tlejúce knôty – teda beznádejné prípady – aby nás narovnal a prebudil k životu. Aká obrovská milosť a láska Božia, ktorá berie aj nalomené trstiny a tlejúce knôty vážne! Neprejde popri nich bez povšimnutia. Nedolomí ich ani neuhasí. Milý priateľ, Pán Boh ťa v Ježišovi Kristovi berie vážne aj s tvojimi slabosťami! Preto sa dnes raduj! Chce ťa zachrániť, i keď sa možno pokladáš za beznádejný prípad. A preto sa veseľ!

Z dnešného proroctva sa môžeme dozvedieť aj to, akým spôsobom vykoná Pán Ježiš svoju zachraňujúcu službu : „nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici“ (v.2). Teda bez kriku a hluku. Bez toho, aby Ho bola plná ulica. Božie zachraňujúce dielo sa nedeje vo vrave, strese a hluku tohto sveta. Neuskutočňuje sa na ulici počas Vianočných trhov alebo v preplnených hypermarketoch. Odohráva sa v našich srdciach. Nájdime si preto i my čas na stíšenie, aby sme začuli tichý a láskavý hlas Krista, ktorý sa pre nás narodil, ktorý nevykrikuje po uliciach.

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, betlehemskí pastieri mohli uzrieť v nemluvniatku Ježišovi Božiu láskavú a milostivú tvár. V dieťatku, ktoré uzreli, spoznali na základe proroctiev Božieho služobníka, ktorý prináša svetlo a spásu. Radovali sa, lebo Ho spoznali, uverili v Neho a nasledovali Ho. My urobme dnes to isté! Spoznajme v Kristovi Toho, ktorého zasľúbili proroci! Ďakujme za Neho Pánu Bohu a prijmime záchranu, ktorú nám chce poskytnúť!

Prajem vám, bratia a sestry, požehnané a pokojné sviatky, počas ktorých budete môcť viac a lepšie spoznať Krista. Počas ktorých v Ňom vierou uvidíte služobníka prinášajúceho svetlo a spásu. Počas ktorých s vďakou prijmete Jeho zachraňujúcu pomoc, ktorú prináša nám všetkým. Amen.

Použité materiály : prof. ThDr. Juraj Bándy : Stará zmluva na kazateľni

 

 

 

48.819538,20.363907