1. slávnosť Vianočná – Mojžiš ako predobraz Ježiša

Written by radovan on dec 23, 2023 in - No Comments
article_image_full
  1. slávnosť Vianočná – 25.12.2023

„… Mojžiš ako predobraz Ježiša …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od narodeného Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! Amen.

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milé sestry a bratia v narodenom Pánovi Ježišovi Kristovi!

Dnes, na jeden z najväčších kresťanských sviatkov, ktoré počas cirkevného roka slávime, sa spoločne s vami nechcem zamýšľať ani nad anjelským slávospevom, ani nad betlehemskými pastiermi, ani nad hviezdou, ktorá sa objavila na oblohe pri narodení sa nášho Spasiteľa. Nechcem hovoriť ani o mladučkej Márii, ani o poslušnom Jozefovi, ani staručkom o Simeonovi a ani o bezcharakternom Herodesovi. Celkom paradoxne sa pokúsim o porovnanie jednej z najdôležitejších postáv Starej zmluvy – Mojžiša s postavou Ježiša – Syna Božieho, nášho Pána a Spasiteľa. Myslím, že budete prekvapení, koľko podobných a spoločných rysov sa v ich živote a pôsobení objavuje. A pritom to všetko má hlboký súvis s pointou, s podstatou vianočných sviatkov. Nuž a tou je Boží zázrak a Božia moc, ktorá sa vždy presadí a vždy si nájde cestu … (Otčenáš …)

2 Mojžišova 2, 1 – 10

1 Istý muž z Léviho rodu si vzal za ženu dievča zo svojho kmeňa. 2 Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, ukrývala ho tri mesiace. 3 Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do trstiny pri brehu Nílu. 4 Jeho sestra sa postavila obďaleč, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. 5 Vtedy sa faraónova dcéra prišla kúpať do Nílu; jej služobnice sa zatiaľ prechádzali po brehu. Keď v tŕstí zazrela košík, poslala svoju slúžku, aby ho priniesla, 6 a keď ho otvorila, uvidela dieťa. Bol to chlapec a plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala: „Toto je chlapec z hebrejských detí!“ 7 Vtedy sa jeho sestra spýtala faraónovej dcéry: „Mám ti ísť zavolať dojku z hebrejských žien, aby ti to dieťa dojčila?“ 8 Faraónova dcéra jej odpovedala: „Choď!“ Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. 9 Faraónova dcéra jej povedala: „Vezmi toto dieťa, dojči mi ho a ja ťa odmením.“ Žena vzala dieťa a dojčila ho. 10 Keď chlapec odrástol, priviedla ho k faraónovej dcére. Tá si ho osvojila, dala mu meno Mojžiš a dodala: „Veď som ho vytiahla z vody.“ 

Bratia a sestry! Pozrime sa na samotný pozemský začiatok Mojžiša a Ježiša!  Obidvaja sú si podobní už na začiatku svojej životnej dráhy. Mojžiš i Ježiš unikli hromadnému zabíjaniu maličkých chlapcov. Ako dojča bol Mojžiš skrytý do košíka medzi rákosie na brehu rieky Níl, a tak unikol vyvražďovaniu izraelských novonarodených chlapcov, ktoré nariadil egyptský faraón. Je zaujímavé, že hebrejské slovo, ktoré je na tomto mieste použité pre košík „téva“, sa v celej Starej zmluve používa už len jeden krát, a síce ako označenie archy – korábu, v ktorom Boh za čias Noacha zachránil tých, ktorých chcel pred záhubou potopy. Téva – je teda vyjadrením Božej záchrany. Je to útočisko. Je to miesto záchrany.

Mojžišovi rodičia sa pred približne 4000 rokmi ocitli v maximálnej možnej núdzi a dileme. Na jednej strane svojho synčeka milovali. Na druhej strane si uvedomovali, že naveky ho pred faraónovými špicľami nebudú vedieť skrývať. A tak sa uchyľujú k zúfalému kroku. Avšak v tom zúfalstve je súčasne ukrytý aj obrovský kusisko viery a dôvery v Otca nebeského. Keď už Ho nevedia viac ochrániť oni, musí ho zachrániť niekto iný …

Ten niekto iný nie je nikto iný ako sám Pán Boh. Na Mojžišovom narodení a jeho záchrane tak vidíme, že Božie cesty záchrany  človeka, sú niekedy vskutku dobrodružné. Niekedy až rozprávkové. Nie náhodou je to práve princezná, ktorá v košíku vo vodách Nílu objaví malého chlapčeka, adoptuje si ho a dáva mu meno „Mojžiš“. Bratia a sestry, nie je to paradox? Rieka Níl, ktorá mala pochovať a celkom isto aj pochovala mnohých novonarodených židovských chlapčekov, sa akurát pre Mojžiša stala riekou záchrany. Nuž a dcéra faraóna – toho, ktorý nariadil vraždenie novonarodených židovských chlapcov – práve ona sa stáva Mojžišovou záchrankyňou. Najprv Mojžišovou a neskôr aj záchrankyňou celého izraelského národa.

Drahí priatelia, niečo také dokáže zrejme asi len Boh. Boh, ktorý si aj svojich protivníkov a nepriateľov dokáže šikovne použiť vo svojich plánoch. Veľakrát tak, že o tom ani nevedia a netušia. Toto jeden nevymyslí. To je niečo neopísateľné a len ťažko pochopiteľné. Jedným slovom: zázrak. No je to ešte aj niečo navyše. Je to predobraz onej svätej noci. Aj tu sa začína niečo, čo na začiatku vyzerá veľmi krehko a slabo. Začína sa to, dovolím si povedať, načisto zúfalo a biedne – v maštaľke. Začína sa to mladou dievčinou, ktorá skrze svoju poslušnosť do tohto sveta vnáša Božie plány. A týmto Božím plánom dáva názov, keď svojho syna pomenuje menom: „Ježiš“. To znamená: Boh zachraňuje.

Drahí priatelia, i Ježiš ako malé dieťa unikol, keď boli v Betleheme a jeho okolí hromadne vraždení chlapci vo veku do dvoch rokov. Toto vraždenie vtedy prikázal kráľ Herodes Veľký, ktorý, tak ako faraón, bol tiež nepriateľom Boha a jeho ľudu. Tou Ježišovou „tévou“ nebol košík potiahnutý smolou, aby doň nevtekala voda. Ježišovou „tévou“ sa stal na istý čas Egypt. Áno, ten Egypt, ktorý najprv zotročil Izraelcov a následne robil všetko preto, aby im maximálne možne komplikoval život, aby ich zabíjal a redukoval ich počty – ten istý Egypt sa teraz stáva pozemským azylom pre Syna Božieho. A to až do času, kým kráľ Herodes nezomrie. Áno, sestry a bratia! Ono to vskutku môže znieť ako Boží zmysel pre humor. Predovšetkým je to však priamy a jednoznačný dôkaz Hospodinovej moci, ktorej nikto a nič nemôže stáť v ceste. Je to dôkaz Božej moci, ktorej nikto a nič nemôže skrížiť plány.

Ďalšia podobnosť medzi Mojžišom a Ježišom je v ich menách. V dobách staroveku to bolo tak, že každé meno malo aj nejaký svoj zmysel. Verilo sa, že meno potom určuje charakter ako aj obsah života jeho nositeľa, a to počas celého ďalšieho života človeka. 10 Keď chlapec odrástol, priviedla ho k faraónovej dcére. Tá si ho osvojila, dala mu meno Mojžiš a dodala: „Veď som ho vytiahla z vody.“ Bežne sa to berie tak, že meno Mojžiš znamená: „z vody vytiahnutý“. V každom prípade hebrejské „Moše“ – pretože tak znie v hebrejčine Mojžišovo originálne meno, nie je gramaticky v trpnom rode, ale v činnom rode. To znamená: nemá sa prekladať ako „ten, ktorý bol vytiahnutý“, ale ako „ten, ktorý vyťahuje“ iných … napríklad aj z vody. Či už z vôd Červeného mora, ale ešte viac z egyptského otroctva.

Faraónova dcéra tak zrejme celkom nevedomky vyslovuje proroctvo ohľadom chlapčeka, ktorého našla v košíku zachyteného v rákosí. Mojžiš sa naozaj stal tým, ktorý vytiahol svoj ľud nielen z vôd Červeného mora. On vytiahol svoj národ aj z niekoľko storočného otroctva a nasmeroval ho na cestu v ústrety zasľúbenej zeme. Mojžiš svoj ľud vytiahol aj po stránke právno – morálnej, keď práve skrze neho Hospodin  svojmu ľudu sprostredkoval svoj zákon, ktorý poznáme ako 10 Božích prikázaní – Desatoro.

Podobne je to aj so samotným Ježišovým menom. Hebrejské „Ješua“, resp. „Jehošua“ znamená: Boh zachraňuje. Boh je záchrana. Boh je spása. Pán Ježiš sa počas celého svojho verejného pôsobenia snažil naplniť význam svojho mena. Celým svojim učením, pôsobením, tiež prostredníctvom zázrakov, ktoré medzi ľudom konal – sa snažil ľuďom priblížiť Boha ako Toho, ktorý zachraňuje. Boha, ktorý túži po našej večnej spáse. Nakoniec túto skutočnosť a pravdu dokázal tým, že za nás svoj život položil. Že sa obetoval, a tým utíšil spravodlivý hnev svätého Boha kvôli našim hriechom.

Poďme k ďalšiemu bodu, v čom sú si títo obidvaja velikáni podobní! V záujme služby Hospodinovi zanechali Mojžiš i Ježiš vynikajúce postavenie a veľké bohatstvo. Mojžiš sa vzdal bohatstva a významného postavenia v Egypte, aby mohol slúžiť Hospodinovi a jeho ľudu:  24 Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. 25 Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasné potešenie z hriechu, 26 a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. (Židom 11:24–26) Podobne zanechal Ježiš privilegované postavenie a bohatstvo v nebi, aby slúžil Bohu a jeho ľudu na zemi: 9 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli. (2. Korinťanom 8:9).

Mojžiš i Ježiš sa po 40 dní postili. Hneď na začiatku svojej životnej dráhy Božieho hovorcu sa Mojžiš postil 40 dní, keď bol na vrchu Sinaj. Ježiš sa postil rovnako tak 40 dní na pustatine a potom odolával Satanovmu pokúšaniu hneď na začiatku svojej životnej dráhy ako Mesiáša.

Mojžiš i Ježiš robili božskou mocou zázraky, ktoré oslávili Boha. Mojžiš robil zázraky, aby dokázal, že je poverený Bohom Hospodinom. Mojžiš, ktorého Boh použil, aby rozdelil Červené more, robil počas celej svojej životnej dráhy zázraky, ktoré oslávili Pána Boha. Rovnako i Ježiš priniesol Bohu slávu tým, že robil mnohé zázraky. Bolo ich toľko, že Ježiš mohol povedať: 11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne! Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! (Ján 14:11)

Mojžiš i Ježiš sprostredkovali zmluvu. Mojžiš bol sprostredkovateľom zmluvy zákona medzi Bohom a Izraelčanmi. Ježiš je Sprostredkovateľ novej zmluvy medzi Bohom a tými, ktorí veria v Ježiša ako Krista.

Mojžiš a Ježiš si boli podobní dokonca i čo sa týka smrti. Ako? Hospodin nechal zmiznúť  Mojžišovo telo, a tak ľuďom zabránil zneuctiť ho alebo urobiť si z neho modlu. Podobne Boh vzkriesil Ježišovo telo, aby tak dokázal svoju moc aj nad najväčším nepriateľom ľudstva – nad smrťou.

Slávnostné kresťanské zhromaždenie! Poukázali sme si na viaceré podobnosti dvoch veľkých postáv Biblie – Mojžiša i Ježiša. Tie podobnosti sa pritom netýkali len samotného ich pozemského začiatku, ale aj ďalšieho životného pôsobenia. Tak jedného ako aj druhého pritom spájalo zakaždým to isté: láska k Bohu, rešpekt pred Bohom, poslušnosť voči Bohu a ochota byť Bohu k dispozícii. Kde sa spoja tieto atribúty dohromady, tam môže Boh konať zázraky. Tak ako ich vykonal v Mojžišovom živote a skrze Mojžiša. Tak ako ich napokon vykonal v Ježišovom živote a skrze Ježiša.

Prajem nám všetkým, aby nás Vianočné sviatky 2023 naučili možno práve tomuto. A síce, že Boží zázrak Vianoc sa deje a môže sa diať v každý deň nášho života. No Pán Boh chce súčasne na nás vidieť práve to, čím svoj život  naplnili tak Mojžiš ako aj Ježiš: lásku k Bohu, rešpekt pred Bohom, poslušnosť voči Bohu a ochotu byť Bohu k dispozícii. Nech nám v takomto  životnom programe pomáha sám dobrotivý Otec nebeský! Amen.

 

 

48.819538,20.363907