1. slávnosť Vianočná – zákon akcie a reakcie

Written by radovan on dec 22, 2021 in - No Comments
article_image_full
  1. slávnosť Vianočná – 25.12.2021

„… zákon akcie a reakcie …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od narodeného Pána, Ježiša Krista! Amen.

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milé sestry, drahí bratia v narodenom Pánovi Ježišovi Kristovi!

V prírode i vo svete je to tak nastavené, že každá príčina má svoj následok a každá akcia vyvolá nejakú reakciu. Zvláštne je, že sa podľa tohto pravidla vieme pomerne dobre zariadiť v podmienkach tohto sveta. Jednoducho s tým počítame, že je to tak. Keď spravím „A“, spôsobí to „B“. A keď nespravím „B“, bude nasledovať „C“. O to smutnejšie je, že s týmto pravidlom, s touto zákonitosťou akoby mnohí nepočítali aj v tom duchovnom svete, resp. duchovnom živote.

Včera, keď sme v kresťanskej cirkvi slávili Štedrý deň, som vo svojom príhovore poukázal na akciu, ktorú spôsobil samotný Boh tým, že do tohto sveta poslal svojho Syna: 11 Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom … To bol kázňový text včerajšieho dňa. To je koniec koncov evanjelium, dobrá správa Vianoc: spása pre všetkých z Božej milosti.  Ani táto Božia akcia však nesmie ostať bez reakcie z našej ľudskej strany. Nuž a práve o tom, aký by mal byť následok Božieho vianočného konania v našich životoch, o tom si dnes chceme povedať, a to na základe pokračovania slov apoštola Pavla Títovi 2, 11 – 14:

11 Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom, 12 ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne, 13 a očakávali blahoslavené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. 14 On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky … (Otčenáš …)

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, sestry a bratia v Pánovi!

To, čo sa ako prvé dozvedáme z prečítaných apoštolových slov je tá skutočnosť, že Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom sa nám nezjavila len tak, pre nič za nič. Len tak pre dobrý pocit. Zjavila sa nám predovšetkým preto, aby nás vychovávala: aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne … Drahí priatelia, my, ľudia, o sebe vo všeobecnosti máme celkom dobrú mienku. Zväčša nám stačí to, že nekradneme, nepodvádzame a nikoho sme nezabili. A to by z nás v podstate malo robiť dobrých ľudí. V podstate tak dobrých, že by s nami mal byť spokojný  aj samotný Pán Boh. No Božia milosť sa nám okrem iného zjavila aj preto, aby nám dokázala, že my až takí dobrí nie sme. Že jediný, kto je tu dobrý, je Boh. Božia milosť sa nám zjavila, aby nás svojim spôsobom usvedčila z toho, že sme bezbožní, že túžime po svetských žiadostiach, že sme nerozvážni, nespravodliví a že nežijeme s Bohom. Áno, ja viem! Nepočúva sa to práve najlepšie. Zvlášť na Vianoce! 😊 Pravda vie niekedy celkom pekne zabolieť. Avšak celý Ježišov svätý a bezhriešny život ako aj Jeho nevinná smrť svedčia proti nám a dávajú apoštolovi Pavlovi za pravdu. Bratia a sestry, našou najlepšou reakciou na Božiu akciu s názvom „milosť“ bude teda to, pokiaľ nás vianočné sviatky nakopnú k tomu, aby sme na kvalite nášho života, na kvalite nášho vzťahu s Pánom Bohom ako aj s druhými ľuďmi popracovali a snažili sa žiť tak, ako sa to od nás očakáva. Nuž a k takémuto životu nech nám sám Pán Boh pomáha!

Tá druhá reakcia, ktorá by v nás mala nasledovať po zjavení sa Božej milosti, je vyjadrená slovami: 13 a očakávali blahoslavené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Bratia a sestry, Božia milosť v osobe Ježiša z Nazaretu sa nám nezjavila len preto, aby nás vychovávala u ukázala nám nejaké tie vyššie morálne štandardy, ktorých by sa nám bolo dobré pridržať a žiť podľa nich. Ježiš predsa na tento svet neprišiel len ako moralista. Prišiel predovšetkým preto, aby v nás skrze svoje slová, skutky a život ako taký vyvolal, vzbudil, zapálil vieru. To znamená: Božia milosť sa nám zjavila na to, aby bola nastolená doba Božej milosti. V nej teraz zatiaľ my ešte žijeme. No doba milosti nebude trvať donekonečna. Naopak! Keďže nevieme dokedy nám milosť Božia bude k dispozícii, má nás to viesť k tomu, aby sme intenzívne očakávali príchod veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pričom tento druhý príchod už bude v sláve a moci, nie v skromnosti, nenápadnosti, jednoduchosti, slabosti a zraniteľnosti. Naopak! Bude to príchod, ktorý preverí, či sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne … Nech je nám vtedy všetkým dobrotivý Boh milostivý!

On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud … Milé sestry, drahí bratia! Na vianočné sviatky sa tešíme z malého Jezuliatka, nevinného Ježiška, batoliatka v plienkach. Ľudová tvorivosť si pritom túto scénu Ježišovho narodenia takpovediac až zidealizovala. A tak niekedy sme akoby viac ovplyvnení ľudovým folklórom, ako samotnými evanjeliovými správami. Akoby sme chceli aspoň na chvíľku zabudnúť, akoby sme nechceli vidieť, ako to s Ježišom napokon skončí. Akoby sme sa bránili tomu, že to Jezuliatko raz vyrastie v dospelého muža a splní poslanie, ktoré mu bolo uložené od Otca v nebesiach.  Akoby sme sa bránili tomu, že prejde niečo vyše 30 rokov, a z jasličiek sa stane kríž. No vidieť, resp. sústrediť sa len na jasličky a nevidieť už, resp. nechcieť vidieť aj kríž, to je svojim spôsobom nepochopenie Krista, Jeho života a Jeho diela. Nuž a rovnako je to svedectvo o tom, že nám stačí iba Jezuliatko v jasličkách. No Syn Boží visiaci na kríži, ktorý si žiada naše jasné a jednoznačné rozhodnutie, to nám už až tak nevonia.

A preto je dobré, sestry a bratia, že apoštol Pavol o tom píše a že to dnes zaznieva aj nám. Áno, sú to tri slovesá, pre ktoré sa Ježiš narodil a prišiel na tento svet: vydal sa, vykúpil nás, očistil nás. Vianoce sú tak v podstate začiatkom Jeho obetovania sa za nás. Sú začiatkom Jeho vydania sa za nás. Sú začiatkom nášho vykúpenia a očistenia. Na tvrdo povedané: Vianoce sú začiatkom Jeho smrti za nás. Áno, sestry a bratia, to sa nám akosi nehodí do idylky Vianoc, ale pokiaľ sa na Ježišov život a pôsobenie chceme pozerať spektrálne, potom sa na Jeho narodenie musíme pozerať práve takto.

On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud … To je, drahí priatelia, mimochodom ďalšia Božia akcia, vykonaná a zrealizovaná prostredníctvom Božieho Syna. Nuž a rovnako i táto akcia si žiada reakciu a odpoveď zo strany nás, ľudí. A preto apoštol Pavol dodáva: ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky … Vianoce sú predovšetkým o Božom dobrom skutku pre nás všetkých. No nesmie to zároveň ostať len na tejto úrovni. Ide o to, aby Boží dobrý skutok voči nám i nás motivoval k horlivej snahe o dobré skutky lásky, milosti, odpustenia, či nezištnej pomoci voči našim blížnym.

Bratia a sestry, pokiaľ sa o toto budeme usilovať, potom sa naplnia aj slová známej populárnej pesničky: Každý deň budú vraj Vianoce. Pokiaľ horlenie za dobré skutky bude našou reakciou  na Božiu akciu milosti, potom nielen že „vraj budú Vianoce“, ale tie Vianoce budú celkom určite, celkom isto každý deň. Ale to v konečnom dôsledku záleží už len od nás samých. Nech nám v tomto životnom programe, nech nám v tejto vianočnej reakcii pomáha žiť deň čo deň náš narodený Pán! Amen.

Pomodlime sa:   Milostivý Bože a Otče náš! Otvorili sa nebesá a z nich zaznela radostná zvesť o narodenom Spasiteľovi. Ďakujeme Ti za tento dar, za milosť, odpustenie hriechov a spasenie. Daj, aby sme pochopili tajomstvo Tvojej lásky. Naplň nám srdcia živou vierou, aby sme v narodení Ježiša Krista videli a poznávali Tvoje oslávenie v človeku. Daj nám Ducha Svätého, aby sme v narodenom Ježišovi poznali svojho Spasiteľa a Vykupiteľa celého sveta, aby sme Mu svojím životom slúžili, Jeho nasledovali, Teba oslavovali. Prosíme Ťa za chorých a trpiacich, ktorí sa nemôžu tu s nami radovať, prosíme za chudobných a nešťastných, za deti, za mládež i starcov, za naše rodiny. Požehnaj svojím požehnaním tieto radostné dni. Buď s nami do konca časného života a potom nás prijmi do svojej slávy. Amen.

 

 

 

 

48.819538,20.363907