18. po sv. Trojici – Človeče, čo od teba žiada tvoj Boh?

Written by radovan on sep 21, 2016 in - No Comments

bozia_vola-opt18. nedeľa po sv. Trojici – 25. 9. 2016

„Človeče, čo od teba žiada tvoj Boh?“

Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je a zostáva so všetkými nami! Amen.

5M 10, 12 – 16

Iz­rael, čo žiada teraz od teba Hos­podin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil len po Jeho ces­tách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým srd­com a celou dušou, aby si za­chovával príkazy Hos­podinove i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby ti bolo dob­re. Hľa, Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, pat­rí nebo i nebesá nebies, zem i všet­ko, čo je na nej;  ale iba k tvojim ot­com priľnul Hos­podin s lás­kou a vy­volil si ich po­tom­stvo, totiž vás, spomedzi všet­kých národov, ako je tomu do­dnes. Pre­to ob­režte si srd­ce a nebuďte už viac tvrdo­hlaví.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Dnes ako veriaci ľudia nie zriedka môžeme počuť názor, že Biblia je kniha nedôveryhodná, nedá sa na ňu spoľahnúť a nedá sa jej nakoniec ani veriť. Veď neexistuje nijaký záväzný výklad jej slov. Väčšina textov umožňuje viacero výkladov, pričom každý si uzurpuje správnosť a pravdivosť toho svojho výkladu. Iste, milí priatelia, je pravda, že Písmo sväté nie je vo všetkých svojich detailoch pre človeka ľahko pochopiteľné a vysvetliteľné. Veď nepojednáva len o pozemských veciach, ktoré si môžem potvrdiť svojou životnou skúsenosťou alebo si ich odvodiť logickým myslením. Písmo sväté – Biblia – pojednáva aj o sférach nebeských, ktoré tento svet ako aj poznanie a chápanie človeka omnoho prevyšujú. Nie sú to práve záležitosti, v ktorých nám pomôže naša životná skúsenosť, logika, či pozorovanie. Je treba povedať, že veľa zla, čo sa výkladu Písma svätého týka,  narobila aj samotná teológia, či už liberálna alebo ortodoxná. Takéto výklady Božie slovo – na jednej strane – buď redukovali, tým, že všetko nadprirodzené a racionálne nevysvetliteľné z Písma odstraňovali ako mýtus. Tým vlastne spochybňovali Božie možnosti a moc a snažili sa všetko vysvetliť rozumom, čo sa samozrejme nedá. Pána Boha predsa nie je možné si klásť na ľudskú úroveň a tvrdiť, že ak niečomu my nerozumieme, alebo si to my nevieme vysvetliť, potom to nemôže byť fakt. Alebo – na druhej strane – Písmo ponímali fundamentálne – teda všetko doslova. Ani to sa však nedá. Viedlo by to potom do neželaných extrémov. Písmo sväté obsahuje mnoho obrazov, ktorých reč je symbolická a tie nemožno brať doslova.

Uznávam, že sú sporné časti Písma, s uspokojivým vysvetlením ktorých majú ľudia odjakživa problém. Existuje neraz viacero teórií, ktoré sa ponúkajú, a človek si môže vybrať. Predsa som však presvedčený o jednom : Vo svojej základnej a centrálnej zvesti je Biblia jednoznačná a priama. Je to Boží plán záchrany hriešneho človeka prostredníctvom Ježiša Krista, ktorého osobu a dielo človek prijíma vierou. Toto je Alfa i Ómega. Na tomto stojí a padá naša záchrana pre večnosť, naša spása. Toto je podstatná zvesť, ktorá môže byť jasná každému. Na tomto nie je nič nedôveryhodného ani nejasného. Toto sa nedá ináč vysvetliť. A kto to predsa len vykladá ináč, ten je heretik. Apoštol Pavol v liste Galatským píše : Keby vám niekto iný, dokonca aj anjel z neba zvestoval iné evanjelium, aké som vám zvestoval ja : nech je prekliaty!

Biblické texty, či pasáže, kde sme na pochybách, nie sú pre našu spásu a získanie večného života kľúčové. Ak sa tuná ponúkajú viaceré alternatívne výklady, potom to neznamená, že Biblia vo svojej celej zvesti je nedôveryhodná, resp. zavádzajúca. Biblia si neuzurpuje absolútnu pravdu vo všetkých oblastiach života alebo vedy. Nie je to vedecké dielo, nie je to ani učebnica. Napriek tomu je to kniha o Tom, ktorý je Cestou, Pravdou i Životom. O Ježišovi Kristovi. On je prameňom života a jedinou cestou k Bohu. On túto pravdu, ktorou bol, ktorú zvestoval a ktorú žil napokon aj dokázal svojim životom. V tomto bode sa tak kresťanstvo líši od všetkých ostatných náboženstiev. Veď v ktorom náboženskom systéme sa božstvo obetuje za človeka a dáva za neho vlastný život? Nepoznám nič také. V kresťanstve však Boh svoju lásku k človeku dokazuje tak veľmi, že svojho Syna dáva, aby nikto, kto v Neho verí nezahynul, ale mal večný život.

I náš dnešný biblický text, ktorý nám v úvode zaznel, patrí medzi tie jednoznačné. Nie je to len Božia odpoveď Izraelcom, pred ktorými sa nachádza zasľúbená Kanaánska krajina. Je to priama, Božia a dôveryhodná odpoveď aj na našu  otázku :  Čo aj od nás dnes žiada / požaduje náš Boh? Pýtame sa takto preto, lebo je pre nás dôležité poznať Božiu vôľu. Pýtame sa tak my, ktorí to tiež máme namierené do zasľúbenej krajiny – nie však do nejakej pozemskej, ale do tej nebeskej. Akú odpoveď teda nachádzame v 5. knihe Mojžišovej?

  • Báť sa Hospodina, svojho Boha. Nejedná sa tuná o panický strach a stavy úzkosti z Boha. Takto by to muselo byť len v tom prípade, keby sme Boha ponímali čisto ako Sudcu, ktorý nemá ani štipku ľútosti a pochopenia. No Boh, ako nám Ho zjavuje Biblia, taký nie je. Reč je na tomto mieste skôr o úcte, rešpekte, o ponímaní Boha ako autority. Je to o uvedomení si : Tohto Boha treba brať vážne. On tu nie je preto, aby som si mal z koho robiť „dobrý deň“. Napriek tomu, že ma má rád, vyžaduje odo mňa bázeň.
  • Chodiť po Jeho cestách – to nie je nič iné ako snažiť sa Boha napodobňovať v Jeho spravodlivosti, láske, milosrdenstve, či trpezlivosti. Znamená to : zachovávať Jeho slovo, ktoré pre mňa nie je obmedzovaním mojej vnútornej slobody. Nakoniec, i sloboda musí mať svoje hranice. Nemôže byť bezbrehá. Zachovávanie Jeho slova je tak pre mňa ochranou, aby som sa zbytočne nedostával do problémov a nekomplikoval život ani sebe ani druhým.
  • Milovať Ho – Je to zakaždým zvláštne, keď počujeme o prikázaní lásky. Buď niekoho mám rád alebo nie. Láska sa nedá prikázať, alebo vynútiť. Je to potom len hraná, predstieraná láska. Pán Boh takisto túži po tom, aby sme Ho milovali slobodne. Túži po tom, aby sme sa dopracovali asi k takémuto zmýšľaniu : I ja deň čo deň od Pána Boha prijímam množstvo dobrých vecí a darov, nad ktorými sa ani nezamýšľam. Všetky tie dobré dary pochádzajú z ruky dobrého a milujúceho Otca nebeského. Ako by som Ho teda aj ja nemal milovať?! Veď by to bola do neba volajúca drzosť a opovážlivosť!
  • Slúžiť Mu celým srdcom a celou dušou – Áno, bratia a sestry, naša láska k Bohu nemôže zostať len v rovine slov. Musí sa pretaviť do konkrétnych činov. Musí sa pretaviť do našej služby konanej celým srdcom a celou dušou – teda ináč povedané : celou svojou bytosťou. Láska, ktorá nie je potvrdená činmi, je príliš lacná. Láska k nám ľuďom však Pána Boha vyšla draho. Stála Ho smrť Jeho jednorodeného Syna. A preto, milí priatelia, investujme i my do lásky voči Bohu, a to tak, že lásku – celou svojou bytosťou – prejavíme ľuďom okolo nás!
  • Zachovávať príkazy a ustanovenia, aby ti bolo dobre. – Toto si dobre všimnime : …aby ti bolo dobre. Božím cieľom pri nás vždy bolo, je i bude – aby nám bolo dobre!!! I keď ten proces nie je vždy jednoduchý a bezbolestný, predsa majme istotu, že keď sme v Božích rukách, potom všetko, čo sa deje s nami i okolo nás, je nám na prospech a dobro.

Bratia a sestry, na základe čoho Pán Boh môže toto všetko od nás, ľudí, toto požadovať? Lebo Hospodinovi patrí nebo i nebesá nebies, zem, i všetko čo je na nej. – znie odpoveď nášho kázňového textu. On miluje svoj ľud absolútnou láskou, ktorá je nepodmienená a ničím sa nedá zaslúžiť  a rovnako tak od svojho ľudu požaduje lásku voči sebe.

Posledná zmienka v našom kázňovom texte sa týka obriezky. Presnejšie povedané : obriezky srdca. Obriezka bola znamením zmluvy, ktorú Hospodin uzavrel ešte s Abrahámom. Tá zmluva spočívala vo vyvolení Abraháma a jeho potomstva za Boží ľud. V nej sa Hospodin zaviazal, že bude Bohom Abraháma a Jeho potomkov, bude ich žehnať, chrániť a viesť. Budú mať privilégium, čo sa poznania skutočného Boha týka a Jeho uctievania. Skrze nich má potom prejsť toto poznanie a uctievanie aj na iné národy. Znamením tejto zmluvy bola práve obriezka, ktorá sa týkala len mužov. Človek neobrezaný – teda ten, ktorý nepatril do Božieho ľudu, tak nemal prístup k uctievaniu Hospodina. Ak sa hovorí o obriezke srdca, potom Hospodin myslí – Nepatrite mi len formálne! Nepatrite mi len preto, lebo vás ako 8 dňových obrezali! Prijmite ma celou svojou bytosťou, tak ako i ja vás som dokonale prijal! Milujte ma celou svojou bytosťou tak, ako i ja vás milujem dokonale! Ak by sme to aktualizovali, potom pre nás by táto výzva mohla znieť i takto : Nebuď len matrikovým kresťanom a formálnym veriacim! Buď živým kameňom na stavbe cirkvi! Buď aktívnou súčasťou /členom / členkou svojho spoločenstva! Nebuď tvrdohlavý a zarytý nepriateľ všetkého, čo so súvisí s Bohom, či cirkvou! Veď toto všetko je preto, aby i tebe bolo dobre.

Drahí priatelia, dnešnú kázeň sme začali otázkou : Čo od teba žiada tvoj Boh? V kázni nám bolo ponúknutých viacero jasných a jednoznačných možností, ktoré sú dobrými odpoveďami na postavenú otázku. Sú vyjadrením Božej vôle, ktorú ak človek zachováva, bude mu dobre. Prosme dnes, aby nadobudnuté odpovede pre nás neboli len naučenou teóriou, ale predovšetkým aktívnou praxou, ktorú chceme žiť v moci Ducha Svätého! Amen.

48.819538,20.363907