2. adventná večiereň – Svetlom je slovo Božie

Written by radovan on dec 08, 2019 in - No Comments
article_image_full
  1. adventná večiereň- 10.12.2019

„… Svetlom je slovo Božie …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Žalm 119, 105

105 Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom.

Milé sestry a bratia v prichádzajúcom Pánovi!

V našich spoločných adventných úvahách dnes pokračujeme ďalším uvažovaním o svetle, ktorým je pre nás slovo Božie. Keď čítame Písmo sväté, sme neraz fascinovaní tým, ako aktívne vstupoval kedysi Pán Boh do dejín sveta či národa. Hovoril s Nóachom, Abrahámom, Izákom, Jákobom či Mojžišom. A my si neraz kladieme otázku, prečo takto priamo Pán Boh nehovorí s vyvolenými aj dnes? To je inak vec, ktorá z času na čas trápi aj deti na náboženstve, ktoré sa zvyknú pýtať : Pán farár, a prečo to už dnes tak nie je? Prečo sa aj s nami Pán Boh takto priamo nezhovára? Nuž, seriózna otázka si žiada, aby sme sa ňou aj seriózne zaoberali. Ako to teda je?

Fakt je, priatelia, že to nie je iba naša doba, ktorá trpí tým, že do nej už Pán Boh nevstupuje priamymi zjaveniami. Aj v Izraeli pominula doba patriarchov, s ktorými sa Hospodin priamo a bezprostredne rozprával. Prišli roky, kedy Hospodin iba málo hovoril k svojmu národu. Bolo to zväčša preto, že ľud Ho počúvať nechcel. A predsa nebol od svojho ľudu ani vtedy ďaleko. Ľudia mali čosi, čo im Božiu vôľu sprítomňovalo. Bolo to Božie slovo, obsiahnuté v Písme svätom, v zákone. Cez zákon hovoril Boh, v zákone Ho mohli ľudia počuť a stretať. V zákone mohli objavovať Božiu vôľu pre svoj život. Preto starozmluvný človek zákon nevnímal negatívne, ako čosi, čo ho len obmedzuje, ohraničuje, stráži, resp. oberá o slobodu, ale ako čosi, v čom je obsiahnutý samotný Boh.

Bratia a sestry, v Biblii môžeme nájsť mnoho miest, kde pisatelia vyjadrujú svoju úctu k zákonu, a teda aj k Božiemu slovu a kde vyzdvihujú toho, kto má v zákone záľubu. Tak sme to dnes už aj mohli počuť v žalme, ktorý nám zaznel : 1 Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, 2 ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou (Žalm 1, 1 – 2).  V každom prípade, azda najväčšou oslavou Božieho slova je Žalm 119, ktorý je aj najdlhším žalmom. Hovorí o Božom zákone, ale aj o tých, ktorí ho nasledujú a nazýva Božie slovo svetlom : 105 Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. – tak ako nám to dnes zaznelo ako kázňový text.

Milí priatelia, keď sme pred týždňom hovorili o svetle v jeho doslovnom význame videli sme, že jeho tvorcom i každodenným darcom je Boh. On dáva svetlo. To znamená : z pohľadu Biblie je svetlo spojené s Bohom. Veď všimnime si v tejto chvíli niekoľko biblických pasáží, ktoré o tom pojednávajú : 10 Lebo u Teba je prameň života a v Tvojom svetle svetlo vidíme (Žalm 36,10);  2 halíš sa do svetla sťa do rúcha, rozpínaš nebo ako stan (Žalm 104,2); 1 Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo (Izaiáš 9,1); 6 A riekol: Málo mi je, že si mi služobníkom na pozdvihnutie kmeňov Jákobových a na navrátenie zachránených z Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme (Izaiáš 49,6);  12 Potom zase prehovoril k nim Ježiš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života (Ján 8,12). To znamená : svetlo je obsiahnuté v Božom slove, teda aj vo všetkých prikázaniach a nariadeniach Zákona. Preto sa žalmista zaväzuje prísahou, že bude tieto príkazy dodržiavať a počínať si vždy tak, aby z celého svojho života bol zjavný jeho pravý vzťah k Bohu.

Dnes, priatelia, chceme  o svetle hovoriť aj obrazne a pýtať sa: čo je svetlom nášho života? Niekto by možno povedal že deti, rodina či práca. Za svetlo označujeme často to, čo vnáša do nášho života radosť, zmysel, rozptýlenie či nádej. Čo je svetlom tvojho života, drahý brat, milá sestra? Minule na hodine konfirmácie som dal konfirmandom kúsok papiera, na ktorý mali napísať 5 vecí, ktoré sú pre ne v živote skutočne nepostrádateľné a dôležité. Potom sme si to prečítali. Zaznievali vskutku zaujímavé odpovede, ktoré čo to o každom jednom z nich napovedali. Takto sa v podstate stavajú aj rôzne psycho – testy, ktorých cieľom je odhaliť to, akí vlastne sme, aké máme vlastnosti, povahu, charakter a pod. Niekedy možno otázka stojí tak, že ktorých 5 vecí by si so sebou zobral na opustený ostrov. Dnes však otázka znie : Ktorých 5 svetiel je spojených s tvojim životom? Ja som vám v úvode služieb Božích rozdal papieriky. Dúfam, že ste ich medzičasom nezahodili J Keď prídete domov dnes večer, sľúbte mi, prosím, že si na ne napíšete, 5 svetiel vášho života. Teda 5 vecí, 5 hodnôt (môžu byť tak materiálneho ako aj duchovného charakteru), ktoré pokladáte za dôležité a podstatné pre svoj život. A skúste si to aj obhájiť, prečo?! Predpokladám, že keby sme si to potom porovnali,  bola by to vskutku zaujímavá analýza, ktorá by o nás veľa odhalila.

Drahí priatelia, takto isto uvažovali aj starozmluvní pisatelia, preto za svetlo života označili Božie slovo. Ich výrok nie je iba básnický obraz – pekná metafora. Je to pravdivé konštatovanie toho, že Božie slovo vnáša do ľudského života radosť, rozptýlenie, nádej a ešte omnoho viac. Cez Božie slovo prichádza sám Hospodin, ktorý vo svojom slove potešuje, poučuje, ale i radí, vzdeláva a vychováva. Nehovorí priamo s niekým vyvoleným ako za čias Abraháma, ale hovorí ku každému cez svoje slovo.

Bratia a sestry, svetlo Božieho zjavenia, ktoré mohol vidieť iba Abrahám alebo Mojžiš, teda zo sveta nezmizlo, ale práve naopak, stalo sa prístupné viacerým. Veď teraz už každý môže počuť Boží hlas v Jeho slove. Božie slovo sa tak stáva vzácnym darom. Je Božím hlasom, ktorý znie do nášho života a je schopné priniesť nám presne to, čo hľadáme, alebo to, čo potrebujeme. Raz potešenie, inokedy pokarhanie a napomenutie, inokedy zas zasľúbenie či radu a orientáciu a pod.

Milí priatelia, ak nám teda niekto povie, že je škoda, že už Pán Boh nehovorí priamo s ľuďmi, či už sa jedná o deti na náboženstve alebo o dospelých, my mu môžeme pokojne oponovať a podať mu Bibliu so slovami: Priateľu, akoby nie? Tu chce Boh niečo povedať priamo tebe. Ak prenikneme do hĺbky Božieho slova a zistíme, čo všetko nám dokáže dať, sami spoznáme, že ono je naozaj svetlom, ktoré nám do tmy nášho blúdenia a našej nevedomosti vnáša nové pohľady, nové očakávania, nové nádeje a tak aj nové smerovanie života. Zrazu začneme očakávať čosi, čo sme ani nečakali. Dúfať v niečo, čo sme ani nedúfali. Prijímať niečo, o čom sme ani nevedeli – Božiu lásku, pokoj, radosť, odpustenie a zasľúbenie života. A to sú veci, ktoré získať, znamená naozaj vojsť z tmy do svetla. Bohu vďaka za to! Amen.

Použité materiály : Prípravky k adventným večierňam z GBÚ

48.819538,20.363907