2. adventné večerné služby Božie – zahoď falošné predstavy

Written by radovan on dec 17, 2018 in - No Comments
article_image_full
  1. adventné večerné služby Božie – 19.12.2018

„… zahoď falošné predstavy …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Zachariáš 9, 9

Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Dnes pred sebou máme jeden z kľúčových prorockých starozmluvných textov o spravodlivom kráľovi, ktorý prichádza k svojmu ľudu ako spravodlivý. Ako ten, kto zachraňuje a pomáha. Ako ten, kto prináša spásu.  Jedná sa o proroctvo, ktoré Pán Ježiš vztiahol na seba a doslova ho naplnil pri svojom vjazde do mesta Jeruzalem, krátko pred svojim zatknutím, umučením a smrťou.  Svojim spôsobom sa jedná o provokatívnu prorockú predpoveď, nakoľko ona akoby odporovala, či protirečila dlho očakávaným židovským ľudovým predstavám o zasľúbenom Mesiášovi. Ľudová predstava totiž skôr spočívala v tom, že keď príde Mesiáš, vysporiada sa predovšetkým s politickými nepriateľmi Izraela. Obnoví Dávidovu ríšu v celej jej šírke a vplyve. Z izraelského národa urobí opäť „pojem“. Keď ľud cíti, že Ježiš by mohol byť týmto dlho očakávaným imperátorom na základe divov, znamení a zázrakov, ktoré konal, chcú Ho vyhlásiť za kráľa. Veď je to kráľ, ktorý dokáže kriesiť mŕtvych! Pod vedením takéhoto kráľa by izraelská armáda nepociťovala žiadne straty na životoch. Padlých v boji by predsa Ježiš v jednej chvíli opäť prebudil k životu. Hladným by dal jesť koľko by len chceli. Niečo na spôsob „koláče bez práce“.  Áno, toto je On! Ten, ktorý mal prísť! Ten dlhoočakávaný! Náš kráľ, ktorý si to rád rozdá so svojim nepriateľmi a dokáže, kto je tu skutočný Pán …

Bratia a sestry, my vieme, ako Ježiš na túto ponuku vyhlásenia za politického kráľa vtedy zareagoval. Vzdialil sa od zástupu do samoty, aby mohol byť zjednotený so svojim nebeským Otcom v modlitbe. Ináč povedané : odmietol túto cestu pozemskej slávy, na ktorú sa Ho snažil naviesť už satan hneď na začiatku Jeho verejného pôsobenia. Ježiš sa naopak identifikuje s proroctvom Zachariáša, ktoré sme dnes počuli a tiež s proroctvom Izaiáša. Obidvaja pritom poukazujú na to, že budúci kráľ nepríde v moci a sláve, na ktorú čaká a ktorú uznáva svet. Toto je falošná cesta a predstava. Naopak! Príde v tichosti, skromnosti, pokore a zjavnej slabosti. Nebude ľahko poznateľný. Nepríde, aby ohúril. Nepríde, aby spravil show. Nepríde, aby svojmu ľudu vybojoval politickú slobodu a prestíž. On bude bojovať a poradí si s oveľa väčšími nepriateľmi ako boli vtedy v očiach Židov Rimania. On zvíťazí v boji proti hriechu, proti satanovi i smrti. Nakoniec iba málo bude tých, ktorí sa s týmto Jeho zápasom stotožnia, pochopia ho a uveria mu. A i keď nakoniec ostane celkom sám visiac na kríži, opustený svojimi učeníkmi a priateľmi, ba dokonca samotným nebeským Otcom, predsa len : zrno, ktoré padlo do zeme vydá úrodu…

Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý, ako Pomocník, ako ten, kto zachraňuje a prináša spásu (z hebr. originálu voľne preložil R. Gdovin)…  On prichádza, aby dal do poriadku tvoj i môj vzťah s Pánom Bohom. Jeho kráľovstvo nie je postavené na zbraniach a násilí, tak ako to poznáme z ľudských dejín. Naopak! Jeho kráľovstvo je založené na bezbrannej láske, odovzdanosti, obeti a odpustení. Tento kráľ ku nám opätovne s citom, nežne, krotko a nenásilne prichádza. Ako takého Ho smieme vidieť v bezmocnom dieťati v jasličkách v Betleheme. Ako takého Ho smieme vidieť v mužovi z Nazareta, ktorý vstupuje do Jeruzalema na oslíkovi. Ako takého Ho smieme vidieť v Baránkovi, ktorý je vedený na zabitie a neotvorí pritom ústa. Nevzpiera sa, nebojuje, nevyjednáva, nevyhráža sa, nezapiera svoje poslanie, vieru, presvedčenie, samého seba i svojho Boha … Bratia a sestry, práve táto zjavne bezbranná a bezmocná Božia láska pritom premáha všetko, dokonca aj samotnú smrť. Táto Božia láska si medzi nami i dnes hľadá miesto. Hľadá konkrétne ľudské srdce, do ktorého by smela vstúpiť a v ktorom by smela prebývať. Tvoje srdce, moje srdce …

Milí priatelia, je pravda, že Kristov vjazd do Jeruzalema opisujú všetci štyria evanjelisti. Tento výjav, keď Pán Ježiš skromne, pokorne, ponížene, priam až bezmocne vchádza do Jeruzalema, dodáva celému Jeho ďalšiemu utrpeniu zvláštny význam. Vyzerá to tak, že ľud sa na základe tohto neprehliadnuteľného znamenia má konečne rozhodnúť  buď za Ježiša, alebo proti Nemu. Vjazd do Jeruzalema sa tak stáva poslednou ponukou milosti. Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe!

Len sa dobre pozri! On je naozaj tvoj kráľ. On sa preto narodil, preto prišiel na svet, aby svedčil o pravde. Tento kráľ prichádza k tebe i ku mne. Jeho príchod je aj pre nás ponukou milosti. Teraz zahoď všetky svoje falošné predstavy a očakávania ohľadom osoby Krista! Tento Pán totiž neprichádza ani ako kamarátsky Mikuláš, ani ako dedo Mráz. Neprichádza preto, aby sme my mohli mať nejaké Vianoce. Ani bezpodmienečne nečaká, že Ho prijmeme s adventnými piesňami na perách. Prichádza preto, aby svojou spravodlivosťou prikryl našu nespravodlivosť.

Snáď aj preto mesto Jeruzalem nechápe Jeho príchod. Veď ono sa už cíti byť spravodlivé, a síce kvôli chrámu, ktorý je v ňom a kvôli obetiam podľa predpisov Mojžišovho zákona, ktoré sa v ňom prinášajú. Nevadí, že sa ľud vzďaľuje od Pána Boha. Podstatné je, že beží bohoslužba. Boží ľud vo svojom pocite spravodlivosti a záslužníctva pred Bohom akosi nechce počuť iné prorokove slová : Milosrdenstvo chcem, nie obete. A tiež : spravodlivý bude žiť z viery (pre svoju vieru, kvôli svojej viere) Dobre vieme, koľkokrát Ježiš túto zvrátenosť v židovskej náboženskej praxi kritizoval a koľkokrát práve tých spravodlivých označil za pokrytcov, ktorí nechápu nič, ktorých srdcia sú zatvrdnuté v nevere.  Preto siaha po korbáči, aby vyčistil chrám. Preto nakoniec ostáva v chráme znieť „Hosana“ iba z úst detí, ktorí synovi Dávidovmu v detinskej prostote, jednoduchosti, čistote a nefalšovanej úprimnosti a  súčasne tak s vnútorným inštinktom, s vnútornou istotou vzdávajú česť a slávu, ktoré Mu skutočne prislúchajú … V tej chvíli zrejme ako jediné vediac a poznajúc pravý zmysel Jeho príchodu …

Takto sa nám ten spravodlivý stáva pomocníkom. On schudobnel kvôli nám, aby sme sa my skrze Jeho chudobu stali bohatými. Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil Boh hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom. Drahý brat, milá sestra, tento kráľ prichádza opäť i k tebe. Rozumieš Jeho milostivej ponuke? Práve teraz môžeš zopnúť svoje ruky a Kristovi slobodne zjaviť svoj život. Nemusíš sa pritom obávať Jeho korbáča. Trest predsa spočíva na Ňom, aby sme my mohli mať pokoj vo svojom vzťahu tak s Bohom ako aj s ostatnými ľuďmi. Trest spočinul na Ňom, aby Jeho ranami sme my mohli byť uzdravení. Jemu večná chvála a vďaka za to! Amen.

 

Pomodlime sa : Synu Boží, Pane náš Ježiši Kriste! Odpusť nám všetky naše pomýlené predstavy ohľadom Tvojej osoby. Uznávame, že neraz máme tendenciu spútať a uväzniť Ťa do našich často klamných a falošných predstáv o Tebe, namiesto toho, aby sme radšej skúmali pravdu a poznávali Teba takého aký v skutočnosti si. Prorok Zachariáš dávno vopred videl, že Ty na tento svet neprídeš ako vojvodca so zbraňou v ruke. Neprídeš ako revolucionár a rebel, ktorý sa postaví na čelo oslobodzovacej armády proti Rimanom. Neprídeš ako burič a vrah nevinných. Naopak! Vidí Ťa prichádzať v pokore, lebo Tvoje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Takto pokorne prichádzaš aj do života človeka. Nevkrádaš sa dnu nasilu. Prichádzaš v pokore a človek Ťa môže prijať tiež len v pokore. Odpusť, ak nám na Tebe práve táto Tvoja skromnosť, poníženosť a pokora vadí. Odpusť nám, že si Ťa neraz chceme pretvoriť na svoj obraz, zabúdajúc pritom na to, že to my sme tí, ktorí sa majú podobať Tebe a nie Ty nám. Cítime sa ako tí, ktorí nepotrebujú nijakého Záchrancu, a preto neraz nerozumieme Tvojmu poslaniu – zachrániť hriešnika. A preto prosíme o otvorené srdce a myseľ aj počas zvyšných dní adventného obdobia, aby sme Teba lepšie pochopili, aby sme lepšie porozumeli Tvojmu dielu záchrany, aby sme napokon lepšie rozumeli sebe samým, a tak Ťa mohli prijať nanovo do svojich životov ako Pána a Boha. Amen.

48.819538,20.363907