2. nedeľa po Zjavení – na svadbe v Káne

Written by radovan on jan 15, 2021 in - No Comments
article_image_full
  1. nedeľa po Zjavení – 17.1.2021

„… na svadbe v Káne …“

Bratia a sestry: Pokoj vám!

Ján 2, 1 – 11

1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. 2 Pozvali na svadbu aj Ježiša a Jeho učeníkov. 3 Keď chýbalo víno, povedala matka Ježišova: Nemajú víno! 4 Odpovedal jej Ježiš: Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. 5 Matka povedala posluhovačom: Urobte všetko, čo vám povie. 6 Podľa židovského zvyku očisťovania stálo tam šesť kamenných nádob, každá na dve alebo tri miery. 7 I riekol im Ježiš: Naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: Teraz naberte a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. 9 Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno; nevedel totiž, odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha 10 a povedal mu: Každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si (hostia) už upili, (dá) horšie, ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ. 11 Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Zázrak premenenia vody na víno. Kto by ho nepoznal? Myslím, že je dobre známy aj medzi ľuďmi, ktorí nie sú práve veľkými znalcami Písma svätého. Evanjelista Ján poznamenáva, že „toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu.“ Keď si čítame evanjeliá, dozvedáme sa aj o iných zázrakoch, ktoré Ježiš vykonal. Či už sa jednalo o prinavrátenie zraku slepým alebo sluchu hluchým. Dočítame sa o očistení malomocných. Dočítame sa o tom, ako Ježiš postavil na nohy chorých, či ľudí po porážke. Akýmsi tromfom v celej škále zázrakov sú však príbehy o oživení / vzkriesení mŕtvych. Zázrak premenenia vody na víno nám v celej tej plejáde Ježišových zázračných uzdravení nepríde až taký úchvatný. Ba dokonca sa môžeme pýtať: Bol vôbec potrebný? Veď čo také strašné by sa bolo stalo, keby na tej svadbe došlo víno? Áno, bolo by to síce trápne pre hostiteľov, mladomanželov a organizátorov, ale svet by sa kvôli tomu nezrútil. To najhoršie čo by sa mladému manželskému páru mohlo stať by boli akurát tak posmešky, ktoré by zrejme museli ešte dlho po samotnej svadbe počúvať.

Ježišov zázrak vykonaný na svadbe však zabraňuje akejkoľvek trápnej situácii ako aj posmeškom. Ježišov zázrak premenenia vody na víno spôsobí, že na túto svadbu sa nezabudne. Ešte dlho sa o nej bude hovoriť. Nikdy sa nezabudne na jedno: Každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si (hostia) už upili, (dá) horšie, ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ.  

Je určite pozoruhodné, že to, o čom sa bude ešte dlho po samotnej svadbe hovoriť, v podstate až dodnes, nebude nevesta so ženíchom, ale udalosť, ktorá sa odohrala v pozadí celej hostiny. To je vskutku zaujímavé. Ja sám som sa počas doterajšieho života zúčastnil mnohých svadobných hostín, či už ako pozvaný sobášiaci farár, ale skôr ešte ako muzikant. Sám z vlastnej skúsenosti viem, že tí, okolo ktorých sa to všetko točí, to sú mladomanželia: nevesta a ženích. Je to ich deň. Oni sú tí, ktorí sú na svadbe v hlavnej roli. Všetko sa robí podľa ich predstáv: samotný obrad, ale tiež podnik, v ktorom sa svadba koná. Kapela, fotograf či kameraman alebo kuchár – tí všetci sú tu preto, aby naplnili očakávania mladomanželov a spravili ich deň tým najkrajším. No na svadbe v Káne Galilejskej je tomu inak. Na nej hlavnú rolu hrajú tí, ktorí sú v pozadí: Mária – Ježišova matka a služobníci, ktorí napĺňajú nádoby vodou. A to všetko preto, aby na konci príbehu mohol evanjelista Ján napísať: Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu.

Drahí priatelia, príbeh Ježišovho zjavenia, či vyjavenia teda pokračuje. Začal sa na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom, keď v troch daroch mudrcov sa nám Ježiš zjavil ako kráľ, kňaz a prorok. Ten príbeh pokračoval 1. nedeľou po Zjavení, kedy pred týždňom sám Boh Otec sa priznal k Ježišovi pri Jeho krste a vyjavil nám o Ňom: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. Nuž a dnes príbeh Ježišovho vyjavenia pokračuje na svadbe v Káne, kde Ježiš prostredníctvom zázraku premenenia vody na víno vyjavuje svoju slávu. Pričom bezprostrednou reakciou na tento zázrak je, že Jeho učeníci v Neho uverili.

Milé sestry, drahí bratia, dnešné Ježišovo vyjavenie spočíva v tom, že Kristus, Boží Syn, má plnú moc robiť také veci, ktoré ľudské chápanie, rozum, racionálne myslenie a logiku stavajú takpovediac na hlavu. Keď sa v Písme svätom hovorí o svadobnej hostine, väčšinou sa myslí na večné spoločenstvo Ženícha Ježiša so svojou nevestou, ktorou je cirkev. Ježiš sám viackrát vo svojich podobenstvách na toto  poukazuje. Tou cirkvou sme my všetci, ktorí Ježiša do svojho života vierou prijímame a máme s Ním aktívne a živé spoločenstvo. Toto večné spoločenstvo však nie je iba vecou budúcnosti. Tá svadobná hostina, to večné spoločenstvo s Ježišom sa začína už tu, na tejto zemi, v tejto časnosti. A to vo chvíli prijatia Ježiša do svojho života. Čo je úžasné, to je tá skutočnosť, že ten istý Ježiš, ktorý svoju slávu vyjavil na svadbe v Káne, On svoju slávu túži vyjavovať aj v našom živote. Teda i na našej životnej svadbe, obrazne povedané. Dôležité je len jedno: aby sme Ho na ňu nezabudli pozvať. Na svadbu sa zvyknú pozývať rodinní príslušníci a priatelia. Bratia a sestry: kiežby medzi priateľmi na svadbe nášho života nechýbal práve On! Náš najlepší, najväčší a najvernejší Priateľ! Ten, ktorý má plnú moc odvrátiť trapasy aj z nášho života a postarať sa o to, aby sme z toho nevyšli s hanbou, ale so cťou.

Bratia a sestry, ďalšia vec, ktorú by som si na dnešnom evanjeliovom príbehu chcel všimnúť je tá, že Pán Ježiš nie je vzdialený od problémov nášho života. Nie je to nedosiahnuteľný boh z antickej literatúry sídliaci niekde na Olympe. Nie! Ježiš sa nám i prostredníctvom tohto príbehu vyjavuje ako Ten, ktorý je blízko. Naše starosti a obavy Mu nie sú cudzie! Naopak! On ich hlboko prežíva s nami. On žije a prebýva uprostred tohto sveta spolu s nami. A toto sa nijako nezmenilo ani v tomto čase. Síce telesne vstúpil na nebo, no skrze Ducha Svätého je stále blízko pri nás, s nami a medzi nami. A preto, nehanbime sa a nebojme sa Ho ani my prosiť o pomoc, o zázrak, a to vždy vtedy, keď hrozí, že vyjdeme na posmech, že to zrejme skončí kvalitným trapasom! Ježiš je Ten, ktorý sa nestará len o veľkolepé záležitosti typu: naša spása. On je Ten, ktorý sa rovnako rád postará aj každodenný chlieb a zdanlivé maličkosti všedného dňa. Mňa osobne preto dnešný príbeh povzbudzuje k tomu, aby som neváhal Boha prosiť aj o maličkosti života. Ono totiž aj tie maličkosti nakoniec nemusia byť až také maličké … Je to príbeh, ktorý je tu dnes aj pre teba, milá sestra, drahý brat, ako povzbudenie, aby si Boha prosil a žiadal s dôverou, že On má na to, aby i tvoju situáciu zmenil a obrátil na dobré.

To, čo človeka na tomto príbehu udivuje rovnako silno by sa dalo azda vyjadriť aj takto: Ježiš si počína a jedná absolútne nezávisle na ľudských očakávaniach. To, čo chce spraviť, spraví vtedy, keď to On uzná za vhodné. Nie vtedy, keď to chce človek, ba dokonca Jeho matka. Slová, ktoré jej na svadbe adresuje, nevyznievajú možno dvakrát úctivo: Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. No tu nejde o úctu. Tu ide o Ježišovu autoritu. On nie je Ten, ktorý robí zázraky na počkanie. To, čo spraví, spraví vtedy, keď to On bude chcieť. Drahí priatelia, učme sa dnes aj v tomto smere Ježišovi dôverovať! On pozná príhodný čas na zásah tak v tvojom ako aj v mojom živote.

Bratia a sestry, myslím, že keby som v spoločnosti takto povedal svojej matke, zrejme by sa jej to dotklo. Možno by sa urazila a cítila sa ponížená. Ľudsky si to vieme predstaviť a pochopiť to. Ale Mária reaguje inak. Nestráca dôveru v svojho Syna. Nepochybuje, že zasiahne, len aby na mladomanželoch nespočinula hanba a potupa v rámci komunity, v ktorej žijú. A tak hovorí posluhovačom, akoby dnešným čašníkom: Urobte všetko, čo vám povie. Je to úžasný prejav Máriinej viery a dôvery. No rovnako tak je to úžasné povzbudenie pre nás všetkých, aby sme sa nebáli svoj život i záležitosti svojho života zveriť do Ježišových rúk. Nebojme sa to urobiť dokonca ani vtedy, keď ešte ani nemôžeme tušiť ako to všetko dopadne a čo vlastne môžeme očakávať! No jedno vieme už dnes: Nech už to dopadne ako chce, s Ježišom to bude dobré. S Ježišom to nemôže skončiť zle.

Urobte všetko, čo vám povie. Bratia a sestry, dnes sme slovami Márie, Ježišovej matky, i my vyzvaní k takémuto prejavu svojej viery a dôvery voči Ježišovi. Dokazujme, dosvedčujme svoju vieru v Krista tým, že nebudeme len poslucháči Jeho slova, ale aj Jeho činiteľmi a vykonávateľmi!

Drahí priatelia, celý tento svadobný príbeh sa napokon končí happy endom. Ba dokonca dvojitým. Prvý happy end je v tom, že Ježiš zachraňuje česť a dobré meno mladomanželov a organizátorov svadobnej hostiny. Nuž a druhý happy end je vyjadrený v samotnom závere príbehu týmito slovami: I uverili v Neho Jeho učeníci. Áno, priatelia! Dovolím si povedať, že toto je azda ešte dôležitejšie. Keby došlo víno na svadbe, bolo by to trápne. Ale život by šiel ďalej. Ale keby učeníkom nedošlo, že v osobe Ježiša pri sebe nemajú len nejakého kúzelníčka s lacnými trikmi vo svojej produkcii, ale samotného Božieho Syna s plnou mocou robiť divy, zázraky a znamenia, to by bolo omnoho horšie.

Trojdielny príbeh, resp. pokiaľ chcete: Triptych Ježišovho zjavovania, či vyjavovania sa dnes končí. Začal sa na „Tri krále“, pokračoval 1. nedeľou po Zjavení a dnes za zakončil. Triptych Ježišovho vyjavenia sa končí, aby mohol začať nový príbeh. Príbeh viery a nasledovania Toho Zjaveného. Pri učeníkoch ten príbeh začal. Začne sa aj pri tebe? Amen.

48.819538,20.363907