2. po sv. Trojici – náhody sa nedejú

Written by radovan on jún 22, 2022 in - No Comments
article_image_full
  1. po sv. Trojici – 26.6.2022

„… náhody sa nedejú …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! Amen.

Lukáš 19, 1 – 10

1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. 2 A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, 3 žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. 4 Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby Ho videl, lebo mal ísť tadiaľ. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. 6 A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou. 7 Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť! 8 Ale Zacheus vstal a povedal Pánovi: Ajhľa, Pane, polovicu majetku dávam chudobným, a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. 9 I riekol mu Ježiš: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Človek je niekedy náchylný myslieť si, že určité veci, určité okolnosti, udalosti, či stretnutia v živote sa dejú len tak. Celkom náhodne. Opak je však pravdou. Nič sa nedeje len tak, samo od seba, bez dôvodu, bez príčiny, náhodne. Všetko má svoj zmysel, svoj dôvod, svoje opodstatnenie, svoju príčinu. A i keď v tom našom ľudskom chápaní, vnímaní, či ponímaní vecí sa nám to tak nemusí javiť, predsa len: v tých Božích plánoch je tomu celkom určite takto. Dnešný prečítaný príbeh je toho jasným dôkazom.

Nie náhodou prechádza Ježiš cez mesto Jericho. Nie náhodou sa v tomto meste stretáva so Zacheom. Nie náhodou sa tu odohráva jeden úžasný príbeh záchrany hriešnika pre večnosť. Poďme však pekne krok za krokom!

V meste Jericho žije Zacheus. Čo sa vzrastu týka, síce muž nízkej postavy, avšak čo sa postavenia týka, muž vysokého spoločenského postavenia. V našom texte čítame, že bol nad colníkmi a bol bohatý. Niečo ako dnešný šéf daňového úradu. Avšak za svoje bohatstvo nevďačil poctivej práci, či poctivému podnikaniu alebo biznisu, ale na tú dobu obvyklému bezohľadnému vydieračskému vymáhaniu poplatkov.

Hoc aj Zacheovo bohatstvo pochádzalo z nie práve ušľachtilej a bohumilej činnosti, predsa len v tomto, pre nás totálne skazenom a stratenom človeku, sa objavuje jedno veľké prianie, jedna veľká túžba. Chce vidieť Ježiša. A ja osobne si myslím, že to takisto nie je náhoda, ale priame Božie riadenie. Tak či onak, čím je táto túžba vyvolaná, o tom nás evanjelista Lukáš neinformuje. Môžeme sa pýtať: bola to len obyčajná ľudská zvedavosť? Slovenský ekumenický preklad na tomto mieste hovorí, že Zacheus si žiadal vidieť Ježiša „aby vedel, kto to je“. To znamená: rád by poznal Ježišovi identitu. Na základe toho sa zdá, že toto prianie je viac než len obyčajná zvedavosť. Niečo v Zacheovom vnútri ho vedie k tomu, aby zazrel Ježiša, aby Ho poznal. Mám za to, že to nebolo nič iné ako vanutie a pôsobenie samotného Božieho svätého Ducha v tomto človeku.

Potvrdzuje to aj veľké úsilie, ktoré Zacheus vynakladá na to, aby sa jeho prianie stalo skutočnosťou. Zacheus totiž má jeden praktický problém. Množstvo ľudí, ktorí Ježiša sprevádzajú sa pre šéfa colníkov stáva problémom, aby Ježiša čo aj len zahliadol, nakoľko je nízky, a tak cez nich nevidí. Ani nepriaznivé okolnosti však neumenšia jeho túžbu. Naopak! Zacheus je vynaliezavý a jedinečnú príležitosť si nechce nechať ujsť. Predbieha zástup, v strede ktorého Ježiš kráča a štverá sa na divý figovník. Podľa iných prekladov na morušu, ktorej vetvy rastú nízko pri zemi, a tak sa po nej dalo dobre vyliezť hore, odkiaľ sa človeku naskytol dobrý výhľad. Okrem toho sa tento strom vyznačuje hustou listnatosťou, čo predstavovalo dobrý úkryt. Zacheus by tým pádom všetko dobre videl, predovšetkým ale Ježiša, no jeho by nevidel nikto. Veď skrývať sa niekde na strome, to nezodpovedalo jeho spoločenskému statusu. Všetkým by to bolo na smiech.

Bratia a sestry, čo teda zatiaľ vieme? Je tu šéf colníkov, Zacheus, aj so svojou veľkou túžbou vidieť Ježiša. Je však malej postavy, a tak nemá šancu Ježiša uvidieť, a síce kvôli množstvu pútnikov, ktorí Ho obkolesujú. Volí teda svojim spôsobom celkom originálne riešenie, avšak vzbudzujúce posmech. No je veľká šanca, že maskovanie na strome bude dostatočné a nikto ho tam neuvidí. Takto sa Zacheovi splní jeho prianie na jednej strane a jeho česť a dôstojnosť, na druhej strane, neutrpia.

Drahí priatelia, Zacheovo uvažovanie je nám, ľuďom, tak trocha blízke. Aj by sme o Ježiša mali záujem, aj by sme Ho radi stretli a spoznali, len aby nás pritom nikto nevidel. Len aby nás pritom nikto neodhalil. Len aby sme ostali v anonymite. Len aby nás to nič nestalo. Len aby od nás ten Ježiš náhodou niečo nechcel. Len aby sme pred celou komunitou, v ktorej žijeme, nemuseli vyjsť s farbou von, ako sa to hovorí. No pravda je taká, že práve toto Pán Ježiš chce. On chce, aby sme vyšli z anonymity. On nás chce vidieť a rovnako tak chce, aby nás videli aj ľudia. On od nás chce počuť naše konkrétne vyznanie. On chce, aby zmena života, ktorá sa pri nás má udiať, bola viditeľná aj pre naše okolie.

Čo sa teda deje? Pod morušu prichádza Ježiš, zastavuje a zhosťuje sa iniciatívy. So Zacheom nadväzuje priamy kontakt. Odkiaľ Ježiš pozná colníkovo meno, to nevieme. Jednoducho: bol to Ježiš 😊 Tak či onak: toto stretnutie sa nedeje náhodou. Naopak! Tvorí súčasť Božieho plánu  spásy a uskutočňuje sa ako súčasť poslania Syna človeka. Zacheus, ktorý sa snažil dozvedieť, kto je Ježiš, sa teraz dozvedá, že v skutočnosti to bol Ježiš, kto prišiel hľadať jeho.

Bratia a sestry, viem si celkom dobre predstaviť, že Ježišovo vyhlásenie: v tvojom dome musím dnes zostať – muselo pre židovských obyvateľov Jericha pôsobiť značne provokatívne. V každom prípade sa Ježiš ani slovom nevyjadruje k doterajšiemu životu tohto človeka. Nerieši jeho zlodejstvá a nečestné finančné praktiky. To však rovnako tak neznamená, že Zacheove previnenia a hriechy sú zabudnuté. Pravda je však taká, že v tomto prípade je Božie milosrdenstvo rýchlejšie než pokánie a priznanie sa k vinám.

Skrýša na strome teda nezabrala. Ako dobre pre Zachea! Veď tu a teraz sa rozhoduje o jeho večnosti! Zacheus to zrejme cíti, a tak okamžite robí to, čo od neho Ježiš žiada. Prijíma Ho do svojmu domu, a síce so všetkou úctou a pohostinnosťou, ktorá s tým bola v Oriente spojená. Božia milosrdná ponuka predsa neznesie žiadne váhanie. Človek musí jednať okamžite, aby nepremeškal hodinu spásy.

Akým veľkým príkladom je nám v tomto smere Zacheus! Nám, ktorí neraz máme akosi až príliš času, čo týka Ježiša, cirkvi, či náboženských záležitostí. Ako veľmi máme neraz naponáhlo v kadejakých iných oblastiach života! No čo sa týka Ježiša a Jeho prijatia, tam sme neraz až príliš pohodlní a nikam sa nehrnieme. A pritom je Ježišova ponuka záchrany obmedzená a nebude platiť večne! Zacheus to vie, a preto neotáľa. Nepovie si niečo v tom zmysle: Ale no! Veď Ježiš cez Jericho pôjde aj inokedy. Prijmem Ho vtedy. Možnože žiadne inokedy sa už konať nebude. Deň spasenia je totiž dnes, nie až zajtra!

Drahí priatelia, Zacheus najprv len chcel poznať kto je Ježiš. Nesplnilo sa mu však len to. On spoznal aj samého seba. Spoznal, kým je on sám. Zakúsil radosť zo spásy, ktorú do jeho života priniesol Ježiš. Áno, neboli by to ľudia, keby nereptali. Predmetom ich kritiky však nie je ani tak colník Zacheus ako samotný Ježiš, ktorý vstupuje do kontaktu s hriešnikmi. Zacheus si to uvedomuje, a tak sa chopí slova a dáva pred Ježišom sľub. Sľub, ktorý je dôkazom jeho obrátenia. Jeho zmena zmýšľania sa uskutočňuje prostredníctvom veľkorysej štedrosti v prospech druhých a odčinením škody poškodených. Robí tak omnoho viac ako požadoval samotný zákon. Veď na to nakoniec má aj dobrý dôvod. Stretol sa s Božou láskou zjavenou v osobe Ježiša. Našiel milosť, odpustenie a Božiu lásku. Alebo skôr milosť, odpustenie a Božia láska si našli jeho? Nech už je to akokoľvek. Jedno je podstatné: Zacheus bol stratený a našiel sa. Bol mŕtvy a ožil …

Bratia a sestry, celé toto, povedal by som: spásonosné stretnutie – zakončuje Pán Ježiš slovami: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu … Dnes prišla spása v osobe Ježiša do domu hriešnika. Spása je síce vždy milostivým Božím darom, avšak na strane druhej vyžaduje kladnú odpoveď človeka na Božiu iniciatívu.

Áno, priatelia, naša spása je zakaždým spoluprácou – kooperáciou tak Boha ako aj nás, ľudí. Samozrejme, že v tom procese spásy podstatnú časť zohráva Boh. On je Ten, kto zachraňuje. On je Ten, kto nám – topiacim sa – hádže „plávacie kolo“ záchrany. Avšak chytiť sa ho už musíme my. Každý sám za seba. Toto za nás nemôže urobiť Boh. Kiežby sme tak boli ochotní spraviť každý deň nášho života! Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo … Bohu chvála a vďaka za to! Amen.

48.819538,20.363907