2. po Zjavení – návod na použitie života

Written by radovan on jan 11, 2024 in - No Comments
article_image_full
  1. po Zjavení – 14.1.2024

„… návod na použitie života ….“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Židom 12, 12 – 18. 22 – 25a

12 Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená 13 a vaše nohy nech kráčajú po priamych chodníkoch, aby sa to, čo je chromé, úplne nevykĺbilo, ale skôr uzdravilo.14 Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. 15 Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nijaký koreň horkosti, čo by spôsobil trápenie a mnohých nakazil. 16 Nech nikto nie je smilník ani bezbožný ako Ezáv, ktorý za jediné jedlo predal svoje prvorodenstvo. 17 Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť pokánia, hoci ho so slzami hľadal. 18 Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, k temnote alebo búrke … 22 No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k desaťtisícom anjelov, k veľkolepej slávnosti, 23 k zhromaždeniu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, 24 k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, ku krvi očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Ábela. 25 Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, kto hovorí.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Keď si v obchode kúpite nejaký výrobok, hlavne pokiaľ je zložitejší a komplikovanejší, nájdete pri ňom aj tzv. návod na použitie. Preštudovanie návodu by malo zabezpečiť, že daný výrobok budete používať správne a nie tak, aby ste spôsobili jeho pokazenie alebo niekoho iného ním ohrozili. Kázňový text, ktorý sme si dnes vypočuli, je svojim obsahom myšlienkovo veľmi bohatý. Predsa len si dovolím povedať, že je akýmsi návodom pre život pre každého kresťana. I rok 2024, do ktorého sme vstúpili len pred dvoma týždňami, nám v mnohom ohľade môže pripadať ako v istých veciach a oblastiach zložitý či komplikovaný. Nuž a tak ako pri nejakom výrobku sme radi, že pri ňom máme pribalený aj návod na použitie, tak nám dnes aj samotný Pán Boh posiela akoby taký príbalový leták, akýsi návod na použitie pre rok 2024. Jedná sa pritom o konkrétne inštrukcie a rady, aby sme vo svojom kresťanskom zápase, behu a živote obstáli. Aby sme nesklamali Boha, ale skrze svoju vernú službu raz mohli dosiahnuť samotnú večnosť. Mám za to, priatelia, že takýto návod na použitie, takýto príbalový leták stojí za to, aby sme sa naň pozreli troška hlbšie a preštudovali si ho.

Bratia a sestry, čo nám teda chce Pán Boh prostredníctvom autora listu Židom / Hebrejom odovzdať, napríklad aj pre rok 2024? … vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená 13 a vaše nohy nech kráčajú po priamych chodníkoch … Pisateľ listu Židom našu pozornosť v tejto chvíli presúva k atletickému závodu, ktorý je obrazným prirovnaným putovania k Bohu. Áno, priatelia! Aj rok 2024 je pre nás ďalšou možnosťou a príležitosťou putovať k Bohu a za Bohom. Ale to sa nedá s ochabnutými rukami a podlomenými kolenami. To sa dá len vtedy, pokiaľ sa budeme uberať priamou cestou. Všetko to sú v podstate obrazy, z ktorých je zrejmé, že sa jedná o ľudské mravné konanie. Inými slovami povedané: nemožno putovať za Bohom, pokiaľ my sami budeme nemorálni. Vo všetkom tom počujeme jedno: povzbudenie ku kresťanskému postoju, ktorým je láska. Nuž a tá si vždy vyžaduje aktívny a vytrvalý prístup. Opäť inak povedané: nemôžeme putovať za Bohom, pokiaľ my sami nebudeme žiť v láske, ktorá je aktívna a vytrvalá.

14 Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Pokoj – to je inak veľká téma Písma svätého. Pokoj je v podstate synonymom pre dobré a správne nastavené vzťahy, ktoré máme mať tak s druhými ľuďmi ako aj so samotným Pánom. Hebrejské „šalom“, ktoré my prekladáme ako pokoj, je však viac ako len akési ničnerobenie. Je to harmónia vzťahov, ktorá nás prenáša až do samotných rajských podmienok. Inak povedané: čo sa pokoja týka – máme sa snažiť do tohto sveta i do medziľudských vzťahov prinášať niečo z raja. Niečo pekné a harmonické, o čo sme kvôli hriechu prišli. Zároveň si však uvedomujúc, že v dokonalosti to v týchto podmienkach sveta nikdy nedáme. Tá je pre nás ešte len pripravená v samotnej večnosti. Na máme sa snažiť. Nuž a zároveň nás to slovo „pokoj“ vedie k poznaniu, že našim pokojom je Pán Ježiš. On svojim dielom zmierenia nastolil stav pokoja medzi nami a Pánom Bohom. O tento pokoj sa pritom máme usilovať so všetkými. Nielen s kamarátmi, či s rodinou. S každým. Tak ako aj Kristus položil svoj život a navodil stav pokoja pre každého.

Ďalším dôležitým fenoménom, ktorý zaznieva z prečítaných slov je „posvätenie“. Nie je to nič iné ako snaha o svätosť. Posvätenie znamená: zrieknuť sa zla a vojsť do spojenia s Bohom. Byť svätý neznamená byť bez hriechu. To v podmienkach tohto sveta nie je pre nás ľudí ani možné. Byť svätý je skôr o tom – osobne, vierou, láskou a vďačnosťou  prijať do svojho života Kristovu obeť. Základným krokom tohto prijatia je prijatie krstu svätého. Nuž a ďalšími krokmi sú: poslušné prijímanie Božej výchovy prostredníctvom životných skúšok, či odporovanie voči pokušeniam. Drahí priatelia, i to je veľká výzva pre nás všetkých v roku 2024. A že je proces posvätenia v Božích očiach mimoriadne dôležitý, o tom svedčí aj tá skutočnosť, že bez posvätenia nikto nemôže uzrieť Pána. Bez procesu posvätenia v našom živote, bez procesu každodenného oddeľovania sa pre Boha ostávajú pre nás brány večnosti uzatvorené …

15 Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť … Milosť – inými slovami povedané je: zdarma darovaná Božia priazeň pre človeka. Táto Božia priazeň však zo strany človeka vyžaduje aktívne prijatie a jasnú odpoveď. Všetci ľudia sú pritom pozvaní, aby sme pristúpili k trónu milosti a tak došli milosrdenstva a pomoci v pravý čas. No treba hneď povedať aj to, že kto túto ponuku neprijme, upadne do záhuby a odsúdil sa sám. Prajem nám všetkým, aby rok 2024 pre nás nebol rokom premrhaných a nevyužitých možností, šancí a ponúk, ktoré nám dáva Boh. Naopak! Kiežby to bol rok, kedy sa Božej ponuky každý nový deň nanovo chytíme a nepustíme ju viac z ruky! Pretože i Božia milosť je, čo sa ponuky týka, limitovaná a obmedzená. Nebude tu pre nás naveky.

Aby sme potom neskončili ako starozmluvný Ezáv, starší syn Izáka, ktorý mal svoje dvojča Jákoba. Nech nikto nie je smilník ani bezbožný ako Ezáv, ktorý za jediné jedlo predal svoje prvorodenstvo. 17 Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť pokánia, hoci ho so slzami hľadal. Drahí priatelia! Čo sa týka našej spásy, čo sa týka nášho posvätenia, zodpovedného života tak pred Bohom ako aj pred ľuďmi, čo sa týka našej večnosti – slovo „neskôr“ nikdy nie je správnym postojom a dobrým riešením. Jednoducho je to tak, že niektoré veci netreba odkladať. Je to tak, že niektoré veci jednoducho neznesú odklad. Nuž a jednou z tých kľúčových vecí je rozhodnutie sa pred Boha. Rozhodnutie sa pre vieru v Boha. Rozhodnutie pre život s Bohom.

Človek by sa v tejto chvíli snáď aj spýtal. A načo toto všetko vlastne máme robiť? Čo za tým stojí? Nech sú nám odpoveďou ďalšie slová pisateľa listu Židom: Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, k temnote alebo búrke … 22 No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k desaťtisícom anjelov, k veľkolepej slávnosti, 23 k zhromaždeniu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, 24 k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, ku krvi očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Ábela. Inak povedané: my to máme našliapnuté nie hocijakým smerom. Neputujeme len tak bez zmyslu, kade – tade a ku hocikomu. Putujeme k Bohu. Putujeme do nebeského večného Jeruzalema. Putujeme do nebeského kráľovstva. A putovať týmto smetom sa nedá bez zodpovednosti. Pretože to, čo nám Pán Boh ponúka, to nie je nejaká lacná záležitosť, ktorú si poľahky môžeme zaobstarať niekde inde a pri niekom inom. Nie, priatelia! Žiadne niekde inde! Žiadne pri niekom inom! Je len jedno miesto. Je len Jeden, ktorý dáva túto ponuku. Prosím, nenechajme ju popri sebe prejsť len tak, akoby to bola lacná reklama na lacný produkt z Teleshoppingu.

25 Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, kto hovorí. To znamená, že Boh sa prihovára stále ešte aj tebe. To svedčí o Jeho záujme o teba. Ešte to s tebou neskončil. Nepustil ťa k vode. Nezlámal nad tebou palicu. Ešte stále o teba stojí. A kým sú tieto atribúty v platnosti, stále je tu aj šanca spraviť niečo so svojim životom. 25 Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, kto hovorí. Ta zaiste nie je vyhrážanie sa. Je to len dobrá „kamarátska“ rada. Ba čo viac! Je to dobrá rada od milujúceho nebeského Otca pre svoje pozemské deti. Buďme preto múdri a dajme si poradiť aj v roku 2024! Nehrajme sa na múdrejších ako je samotný Boh! Aby konštatovanie, ktoré zaznelo o Ezávovi, raz nemuselo zaznieť aj nad nami: aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť pokánia, hoci ho so slzami hľadal. A od toho nech nás sám Pán Boh chráni!

Svoju dnešnú úvahu by som tak zakončil známou žalmistovou výzvou: Dnes, ako počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia! Amen.

48.819538,20.363907