2. slávnosť Svätodušná – každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený

Written by radovan on jún 06, 2022 in - No Comments
article_image_full
  1. slávnosť Svätodušná – 6.6.2022

„…každý, kto vzýva Jeho meno, bude za­chránený…“

 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Jóel 3, 1 – 2. 5

1 Po­tom vy­lejem svoj­ho Ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši star­ci budú mávať sny, vaši mláden­ci videnia budú vídať. 2 Aj na ot­rokov a ot­rokyne vy­lejem v tých dňoch svoj­ho Ducha. 5 A každý, kto vzýva Jeho meno, bude za­chránený, lebo na vr­chu Sion a v Jeruzaleme bude zá­chrana, ako za­sľúbil Hos­podin, a medzi vy­slobodenými budú tí, ktorých Hos­podin po­voláva.

Milé sestry, drahí bratia, milí priatelia!

Ak by sme sa pozreli na Bibliu ako na knihu, ktorá pozostáva z dvoch hlavných častí – Starej a Novej zmluvy – potom ohľadom Ducha Svätého by sme boli asi v pokušení vyhlásiť, že Stará zmluva nám toho o Duchu svätom veľa nehovorí. Že je to skôr, alebo v prevažnej miere čisto novozmluvná záležitosť. Je naozaj pravda, že o podstate, zoslaní resp. pôsobení Ducha Svätého sa toho viac dozvedáme zo stránok Novej zmluvy. No ani tá staršia časť Biblie  o ňom celkom nemlčí. Dôkazom toho je aj prorocký,  biblický text pochádzajúci z pera proroka Jóela, nachádzajúci sa tým pádom v Starej zmluve. Nahliadnime preto dnes do slov proroka a naučme sa o Duchu Svätom niekoľko dôležitých faktov!

Kto to chce svojho Ducha vyliať? Z prečítaných slov jasne vyplýva, že je to Hospodin – Boh. I keď nám táto odpoveď pripadá ako úplne samozrejmá, predsa nemajme ilúzie, že každému je jasné, o čo sa tuná jedná. Ohľadom darcu svätého Ducha majme teda jasno v tom, že to nie je žiaden človek ani nijaká stvorená bytosť. Dar Ducha svätého ako ľudia môžeme len prijať. Nemôžeme si Ho nijako vynútiť, ani zaslúžiť. Môžeme oň prosiť a očakávať naň, a to v dôvere v slová Pána Ježiša, ktorý nám Ho sám zasľúbil. No nemôžeme si Ho ani Jeho prejavy vytvoriť sami v sebe. Duch Svätý totiž nie je z nás. Nuž a rovnako tak ani Jeho prejavy v našom živote nie sú dôkazom našej pevnej vôle, duchovnej meditácie, či koncentrácie. Duch svätý je mimo nás. Nemôžeme Ho ovplyvňovať. Naopak! Bude lepšie, ak Mu dovolíme, aby On vplýval na nás.

Kedy to chce Pán Boh svojho Ducha vyliať? Prorok Jóel si s tým nedáva veľa námahy. Jeho odpoveď je „potom“. Takáto odpoveď nás dnes príliš neuspokojuje. Kedy potom? – pýtame sa. Prorok Jóel žil v čase približne 800 rokov pre narodením Pána Ježiša. Bola to doba, kedy v Izraeli prekvitala modloslužba. Doba, keď Boží ľud uctievanie Hospodina zamenil za uctievanie rôznych falošných, prírodných a vymyslených bôžikov. Ak teda Jóel hovorí „potom“ – v kontexte doby, v ktorej žije, myslí na jedno : Duch Svätý bude vyliaty vtedy, keď sa Boží ľud odvráti od uctievania ničotných modiel a bôžikov a navráti sa celým srdcom k uctievaniu skutočného Boha – Hospodina. To jedna z možných odpovedí na otázku : Kedy potom?

Druhá možná odpoveď je takáto : Duch Boží bude vyliaty na ľudí v príhodnom a správnom čase, o ktorom rozhodne Boh. Nuž a v Božom pláne spásy tento čas nastal cca pred 2000 rokmi, keď na apoštolov zhromaždených v Jeruzaleme bol dar Božieho Ducha zoslaný, čoho prejavom bolo mocné a presvedčivé zvestovanie evanjelia o spáse a večnom živote skrze Ježiša Krista.

Ďalšia možná odpoveď na otázku : „Kedy bude Duch vyliaty?“  úzko nadväzuje na predchádzajúcu udalosť. Duch svätý bude na teba, drahý brat, milá sestra,  vyliaty vo chvíli tvojho krstu. Tak to napokon ako kresťania učíme a veríme. A síce, že dar Ducha Svätého je každému daný pri jeho krste ako prejav úžasnej Božej milosti.  Otázka už ale je, ako s tým darom konkrétny človek naloží. Či ho pod vplyvom kresťanskej výchovy aj v ďalšom živote využíva alebo ho obrazne povedané „zakopal“?

Posledná možná odpoveď na otázku : „Kedy?“ je akýmsi prienikom všetkých predchádzajúcich odpovedí. Svojho Ducha Pán Boh zosiela takému človeku, ktorý sa dal pokrstiť v meno Trojjediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého a ktorý sa deň čo deň odvracia od falošných bohov tohto sveta a celým svojim srdcom, dušou, mysľou a silou uctieva, miluje a poslúcha jediného pravého Boha – Hospodina. Ak tieto, povedzme podmienky, milá sestra, drahý brat, splníš, potom i tebe nebeský Otec rád zošle svojho Ducha.

Na koho to chce Pán Boh svojho Ducha vyliať? Jednoducho na každého bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, konfesijnej príslušnosti, či sociálneho statusu alebo spoločenského postavenia. Samozrejme stále pritom pamätajúc na podmienky, o ktorých bola reč. Pán Boh totiž medzi ľuďmi nerobí také rozdiely ako my. On ľudí nedelí na mocných a slabých, vplyvných a bezvýznamných, bohatých a chudobných, bielych a čiernych atď. On nepozerá na vonkajšok. Zaujíma ho srdce človeka. Kiežby sme všetci boli mužmi a ženami podľa Božieho srdca, aby nám mohol byť deň čo deň zosielaný nanovo dar Božieho Ducha!

Ako sa Duch Boží bude v životoch ľudí prejavovať?

proroctvá, sny, videnia (Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši star­ci budú mávať sny, vaši mláden­ci videnia budú vídať) – keď sa povie proroctvo, my sme hneď v stave myslieť na veci budúce – na predpovedanie budúcnosti. Tento význam slova proroctvo však nie je prioritne biblický. Byť prorokom v biblickom chápaní znamená predovšetkým vedieť rozlíšiť dobré od zlého. Vedieť povedať správne slovo v správny čas. Dokázať povedať aj kritickú analýzu stavu v akom sa ako spoločnosť, národ, jednotlivci alebo aj ako cirkev nachádzame a ukázať na smer, ktorým sa nám treba vydať. Takáto schopnosť nie je z človeka samého, ale z  Ducha Svätého, z Jeho moci a pôsobenia v živote človeka.  S tým úzko súvisia aj sny a vízie.

vzývanie mena Božieho (A každý, kto vzýva Jeho meno, bude za­chránený, lebo na vr­chu Sion a v Jeruzaleme bude zá­chrana, ako za­sľúbil Hos­podin) – človek naplnený Duchom Božím v spleti ponúk tohto sveta jasne rozlišuje, kto a čo si uctievanie zaslúži a kto a čo nie. Duch Svätý takému človeku dáva múdrosť a poznanie, aby svojho Záchrancu a Spasiteľa nevidel v nikom inom, jedine v tom, ktorý svoj život za nás položil za bránami Jeruzalema, na kopci menom Golgota. Jedine taký bude zachránený. Na druhej strane, kto Ducha Božieho nemá, ten svojich bohov a záchrancov vidí v kadekom a kadečom inom, len nie v tom, kto je našim skutočným Spasiteľom. Kto totiž nemá Ducha Božieho, v tom pôsobí iný duch. Duch tohto sveta, duch diabla. Človek to nerád počuje, ale je to tak. Vo veciach viery, resp. postoja k Ježišovi sa nedá byť neutrálny. Veď sám Ježiš hovorí : Kto nie je s nami, je proti nám. A kto nezhromažďuje so mnou, ten rozptyľuje.

povolanie k slobode (a medzi vy­slobodenými budú tí, ktorých Hos­podin po­voláva) – Duch Svätý je ten, ktorý človeka povoláva. Povoláva k uctievaniu mena Ježiš, povoláva k viere a dôvere voči Pánu Bohu. On je ten, ktorý nás povoláva do služby v cirkvi. On nás povoláva ku kresťanskému, zodpovednému životu a k prinášaniu jasného, nefalšovaného, jednoznačného a úprimného kresťanského svedectva. On nám dáva silu byť svetlom sveta a soľou zeme. Dáva nám silu reprezentovať v tomto svete Boží obraz.  Je to Duch Boží, ktorý nás povoláva k uvedomovaniu si vlastnej hriešnosti a k vyznávaniu svojich hriechov vo svätej spovedi. Je to Duch Svätý, kto nás napĺňa istotou spásy, ktorá pre nás pramení zo slov Písma : Ktokoľvek by vzýval Jeho (Ježišovo) meno, bude spasený! On nám daruje slobodu. Predovšetkým slobodu od strachu zo smrti a slobodu vo všeobecnosti k takémuto životu.

Mnohým sa totiž hore opísaný kresťanský život javí ako ťažké jarmo neslobody, ako život plný obmedzení a spútanosti náboženskými príkazmi a zákazmi. No každý, kto je naplnený Duchom Svätým vie to, že práve toto je život hodný človeka a Božieho dieťaťa. Život prežitý v plnosti, pretože je to život prežitý s Pánom Bohom. Tak ako si to On aj vždy prial. Prajem vám, bratia a sestry, aby ste vo svojom živote s Pánom Bohom túto úžasnú slobodu dietok Božích smeli prežívať v moci Ducha Svätého deň čo deň.

Kto to vylieva svojho Ducha? Kedy chce Boh vyliať svojho Ducha? Na koho? A ako sa to bude prejavovať? To sú otázky, ktoré som si s vami položil a na ktoré sme si dali aj odpoveď. Prajem nám na záver to, aby nás všetkých Duch Svätý viedol po tej úzkej ceste, ktorá vedie do života večného! Prajem nám všetkým, aby sme v moci Ducha Svätého v Kristovi Ježišovi – tom Ukrižovanom i Vzkriesenom – vždy videli a poznali svojho Pána a Spasiteľa, ktorý ako jediný si zaslúži našu chválu! Amen.

 

 

 

 

 

 

 

48.819538,20.363907