21. po sv. Trojici – aj Ježiš bol radikál

Written by radovan on nov 03, 2017 in - No Comments

21 po sv. Trojici – 5.11.2017

„… aj Ježiš bol radikál …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! Amen.

Mt 10, 34 – 39

34 Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. 35 Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, a dcéru proti matke a nevestu proti svokre 36 a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. 37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. 38 Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. 39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Nie je to prvýkrát, čo nás Ježišove slová šokujú. Dalo by sa povedať, že toto by sme z Jeho úst nečakali. To, čo hovorí, sa nám zdá nekompromisné a v podstate aj kruté. Akoby to odporovalo predstave, ktorú sme si počas mnohých rokov o Kristovi vytvorili. Predstavu, ktorá sa spája s láskou, dobrotou, milotou, nekonfliktnosťou, akýmsi nenásilným odporom, či dokonca pacifizmom. To, čo sme dnes počuli, je všetko iné ako pacifizmus a nekonfliktnosť! Zdá sa, že viera v Ježiša a Jeho nasledovanie predsa len isté pnutia a konflikty v našom živote môže spôsobiť. Ako je to teda? Milí priatelia, pokúsme sa dať si dnes odpovede na tento zjavný rozpor  v Ježišovom učení a chápaní Jeho osoby v kontexte 21. nedele po sv. Trojici, ktorú dnes slávime a ktorej téma znie : „V boji za dokonalosť.“

34 Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Bratia a sestry, akosi nám to nejde dokopy so známym a nádherným vianočným anjelským chválospevom : „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ V prečítaných slovách totiž nič o pokoji nepočujeme. Resp. počujeme to, že Ježiš neprišiel preto, aby priniesol pokoj. A to nás vážne znepokojuje, priatelia! Kvôli čomu teda prišiel? Ako tomu máme správne rozumieť?

Sestry a bratia, jedná sa v tomto prípade o vskutku paradoxnú výpoveď o tom, že aj pokojná a mierumilovná zvesť môže v konečnom dôsledku vyvolať nepokoj a priniesť do medziľudských vzťahov meč. Ide o to, že ovocím zvestovania Krista a viery v Neho skutočne môže byť meč a napätie. V tomto prípade určite nejde o to, že Ježiš nás volá do zbrane alebo nedajbože do nejakej svätej vojny či novodobej križiackej výpravy voči inoveriacim či inak zmýšľajúcim, alebo iné hodnoty vyznávajúcim. To nie! Práve naopak! Treba práveže počítať s tým, že to tí druhí vezmú meč do ruky proti nám, a síce kvôli našej zvesti o Kristovi a Jeho evanjeliu! Nuž a ten meč v tomto svete dnes aj naozaj vidieť. Môžeme ho vidieť doslova, napríklad  v moslimských krajinách, kde akákoľvek kresťanská misia je trestaná smrťou. Vidíme ho v totalitných režimoch, ako napríklad Severná Kórea. Ten meč však môžeme vidieť aj v mediálnom priestore, na internete, na sociálnych sieťach,  a síce tak, že spoločnosť nechce počuť skutočnú pravdu evanjelia, pravdu Božieho slova. Spoločnosť nechce počúvať o skazenosti a nutnosti nápravy. Ľudia nechcú počúvať o hriechu, pokání, o ľútosti a podobne. Radšej sú ochotní veriť kadečomu inému, len nie tomu, že by niečo so svojim životom mali urobiť.

35 Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, a dcéru proti matke a nevestu proti svokre 36 a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. 37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Bratia a sestry, toto sú skutočne Ježišove šokujúce a provokatívne výroky, ktoré idú takpovediac na ostrie noža. Priznajme sa – nemáme radi, keď Ježiša počujeme takto hovoriť! Zdá sa nám príliš radikálny. Dnes neprestajne počúvame o tom, že spoločnosť sa radikalizuje. Proti radikálom sa dnes zvádza boj. V tomto zmysle však aj samotný Ježiš bol radikálom. On by si dnes určite neprial, aby sme Jeho slová zľahčovali alebo si povedali : No, no, no! To určite netreba brať až tak vážne! Toto predsa nie je centrálna a kardinálna časť  Jeho učenia! Treba to nejako zjemniť. Bratia a sestry, osobne mám za to, že všetko, čo Pán Ježiš povedal a čo nám evanjelisti zaznamenali, má svoje opodstatnenie a svoj význam. Pán Ježiš nikdy netáral do vetra. Jeho výroky vždy mali logiku. Mali hlavu a pätu. Nič nepovedal len tak, nepremyslene, či neuvážene. A preto pokúsme sa hľadieť aj na tieto Jeho šokujúce slová týmto spôsobom!

Bratia a sestry, sú to slová, ktoré tak ostro museli zaznieť, aby bolo jasné, že nasledovanie Ježiša a kráľovstvo nebeské je viac než rodinné či spoločenské väzby. Ak vo svojom učení Ježiš najprv hovorí o pokoji, potom si Jeho slová určite netreba vysvetľovať tak, že nasledovať Ježiša je síce pekné, ale keď si to ocko alebo mamka nebudú priať, potom máme poslúchnuť ich, nie Krista. Tých blahoslavených, ktorí tvoria pokoj, o ktorých Ježiš hovorí vo svojej kázni na hore, si určite netreba vysvetľovať tak, že pokoj v rodine je nadovšetko. Alebo že človek Ježiša nasleduje tým, že ostane dobrým synom, či dcérou alebo otcom rodiny, ktorý radšej s Ježišom nebude navonok nič mať, len aby za každú cenu uchoval pokoj v rodine. To potom, priatelia, neraz končí tak, že najmä v krížnych manželstvách alebo v rodinách kde jeden z manželov je veriaci a druhý nie, sa pojmy ako krst, náboženstvo, viera, Boh či cirkev stávajú tabu. Jednoducho o nich radšej nehovoríme, aby sme mali pokoj a nerobili medzi sebou zvady. Ja nehovorím, že sa teraz máme za každú cenu naťahovať a vadiť. To nie! Ale netreba zabúdať ani na iné vážne Ježišove slová: Amen, amen vám hovorím: Ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojim Otcom. Kto by sa však hanbil za moje slová a reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca s Božími anjelmi. To znamená, priatelia : Podľa Ježiša je zvesť o Ňom a Božom kráľovstve dôležitejšia než pokojné časy alebo pokoj v rodine za každú cenu. Aj keď to znie možno pohoršujúco, predsa len platí jedno : Zvesť o Ježišovi a Božom kráľovstve má zmysel a stojí za to, aj keď sa nám možno niektoré vzťahy narušia a nabúrajú.

38 Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Slovenské preklady nie sú na tomto mieste celkom presné. Presnejší preklad, ktorý by vyjadroval to, čo sa chce vyjadriť v pôvodnom gréckom origináli by skôr mal znieť takto : Kto ma chce nasledovať, berie na seba riziko šibenice. Kto toto riziko pre Krista nedokáže podstúpiť, nie je Ho hoden. Kto pre Krista nie je ochotný a schopný priniesť aj obeť, nie je hoden ani Jeho ani večného života. Drahí priatelia, nech sú pre nás v tomto zmysle motiváciou všetci mučeníci pre vieru, tak v dávnych ako aj moderných dejinách, ktorí svoju vieru, presvedčenie a dôstojnosť skutočne až do konca zachovali, beh dokonali a boj za dokonalosť dobojovali!

39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Na záver dnešných prečítaných slov evanjelia tu Pán Ježiš aplikuje jednu vojenskú zásadu. Pôvodne vyjadruje starú vojenskú skúsenosť, že v bitke má šancu na prežitie ten, kto sa nepriateľovi postaví tvárou v tvár a bojuje. To znamená : prežije iba ten, kto nemá strach o svoj život. Na druhej strane, kto sa o svoj život bojí a kto hľadá spôsoby ako by si ho zachránil, ten odkryje svojmu nepriateľovi chrbát a nakoniec na to doplatí. Takže iba ten, kto sa smrti nebojí, môže vyviaznuť.

Ježišovo parafrázovanie tejto vojenskej múdrosti má  však svoj hlbší význam : Ten, kto hľadá a žije život, ktorý má v Božích očiach zmysel, môže na to aj doplatiť. Nebýva to totiž vždy spôsob, ako sa dožiť dlhej a pokojnej staroby. Dejinná skutočnosť to len a len potvrdzuje. Vidíme to už na prvých apoštoloch, z ktorých drvibá väčšina zomrela martýrskou smrťou. Vidíme to na verných Ježišových svedkoch všetkých čias. Kto však takto paradoxne prišiel o pozemský život, pretože mu išlo o Život, ktorý má zmysel, ten vo svojej smrti práve takýto Život nájde. Bratia a sestry, je tu samozrejme reč o živote s Bohom, o živote večnom. Navzdory smrti nájde takýto človek niečo, čo tomu pozemskému životu dávalo zmysel. Zmysel, ktorý nijako nezmení ani skutočnosť smrti.

Drahí priatelia, dnešná nedeľa nás pozýva k tomu, aby sme bojovali za dokonalosť. V kontexte prečítaného evanjelia to znamená : aby sme dokázali pre Krista znášať aj protivenstvá, tak fyzické ako aj mediálne. Aby sme kvôli pokoju v rodine a dobrých vzťahoch za každú cenu nezapreli napokon aj samotného Krista Pána. Aby sme počítali aj s rizikom, nemali strach o pozemskú existenciu a žili život, ktorý má zmysel. Život, ktorý nás raz prenesie do života večného. Ty i ja, drahý brat, milá sestra, sme dnes pozvaní k tomu, aby sme bojovali za dokonalosť. A treba povedať, že to nie je jednoduchý boj. Nie je však nezvládnuteľný. Sám Pán Ježiš nám v tomto boji chce byť nápomocný, aby sme ho dobre doviedli až do konca. Aby sme boli víťazmi. Pretože iba ten, kto zvíťazí, obdrží veniec života večného. Iba ten, kto zvíťazí obdrží toto : Ja mu budem Bohom a on mi bude synom / dcérou – ako o tomto nádhernom zasľúbením čítame v poslednej biblickej knihe Zjavenie. Amen.

 

 

 

 

48.819538,20.363907