3. adventná nedeľa – alternatíva menom Ján Krstiteľ

Written by radovan on dec 11, 2020 in - No Comments
article_image_full
  1. adventná nedeľa – 13.12.2020

„… alternatíva menom Ján Krstiteľ …“

Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde! Amen.

Matúš 11, 2 – 10

2 Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k Nemu svojich učeníkov, 3 aby sa Ho spýtali: Či si Ty ten, čo má prísť, a či iného čakať? 4 Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte: 5 slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. 6 Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne.  7 Keď (poslovia) odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vy šli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem-tam kolíše? 8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka, oblečeného do mäkkého rúcha? Ajhľa, tí, čo nosia mäkké rúcho, bývajú v kráľovských domoch. 9 Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám: omnoho viac ako proroka. 10 Toto je ten, o ktorom je napísané: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou a on Ti pripraví cestu.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Dnes na pôde kresťanskej cirkvi slávime 3. adventnú nedeľu, ktorá je neodmysliteľne spojená s postavou Jána Krstiteľa. Dokonca by som si dovolil povedať, že táto nedeľa by sa pokojne mohla nazvať ako „nedeľa Jána Krstiteľa“. Ján samého seba vnímal ako toho, kto pripravuje cestu Pánovi. Bol tým Izaiášovým hlasom volajúcim na púšti: Pripravujte cestu Pánovi! Vyrovnávajte Mu chodníky! Tak ho neskôr vnímala aj celá kresťanská cirkev.

Dnes sa s ním však stretávame na nie práve najlepšom mieste. Jedná sa o väzenie v Herodesovom paláci. Dostal sa doň preto, lebo si dovolil povedať pravdu. Pravdu o protiprávnom spolužití kráľa Herodesa s oficiálnou manželkou vlastného brata – teda so švagrinou Herodias.

Koniec jeho osudu sa v danej chvíli zdá byť nejasný a neistý. I keď s najväčšou pravdepodobnosťou možno predpokladať, že to s ním zrejme neskončí dobre. Upadne do zabudnutia? Tak ako mnohí pred ním, ktorých umlčali a uväznili? Človek keď je sám, zvlášť sám vo väzení, pripravený o slobodu, rozmýšľa nad kadečím. A je celkom isté, že ho prepadávajú aj kadejaké temné, pochmúrne, nie dobré myšlienky. Podľahnúť v takej situácii pochybnostiam, dokonca pochybnostiam o sebe samom, nie je nič nezvyčajné.

V tejto chvíli by som vám chcel ponúknuť dve možnosti výkladu Jánovej otázky vychádzajúcej z útrob väzenia: Či si Ty ten, čo má prísť, a či iného čakať? Obidva výklady sú pritom akýmsi pokusom o pochopenie Jánovej psychiky v danej situácii. Sú to akoby sondy do Krstiteľovej duše. Prvý pokus vychádza z presvedčenia, že Jánova otázka je jasným dôkazom ťažkých pochybností a depresie, do ktorej upadol. Bola jeho viera v Toho Krista, ktorého on sám v rieke Jordán pokrstil, iba ilúziou? Pochopil to vtedy Ján vôbec správne? Nemohol sa zmýliť? Bratia a sestry, pochybnosti môžu byť vskutku ťažké a psychicky trýznivé. Sú akoby ďalším väzenským múrom, ktorý rastie okolo nášho srdca, okolo nášho presvedčenia, okolo našej viery …

V danej situácii je pochopiteľné, že Ján hľadá istotu. Hľadá pevnú pôdu pod nohami, o ktorú, zdá sa, prišiel. A tak so svojimi otázkami, so svojimi pochybnosťami posiela za Ježišom svojich učeníkov: Či si Ty ten, čo má prísť, a či iného čakať? Drahí priatelia, je fakt, že pochybnosti vo viere môžu poľahky doľahnúť i na nás. Život sa nejeden raz vie pekne zvrtnúť a s nami, s našou vierou to môže pekne zamávať. Potom i my rýchlo strácame pevnú pôdu pod nohami. Pokiaľ by v tvojom živote takáto situácia nastala, drahý brat, milá sestra, nehanbi sa za to! Namiesto toho sa snaž tento problém čím skôr riešiť! I ty choď so svojimi pochybnosťami priamo za Ježišom, tak ako to spravil aj Ján prostredníctvom svojich učeníkov. I ty chod so svojimi pochybnosťami priamo za Ježišom, aby si od Neho mohol prijať odpoveď, ktorá všetky tvoje pochybnosti odstráni.

            Bratia a sestry, to je teda prvý možný výklad a snaha o pochopenie Jánovej psychiky. No stretol som sa aj s iným prekvapujúcim výkladom. Prezentuje ho český exegét pán Jiří Mrázek vo svojom výklade: Evangelium podle Matouše. Doslova píše: Jánova otázka býva niekedy mylne vykladaná ako zakolísanie, ako zaváhanie niekoho, kto v tom predsa mal mať jasno. Avšak väzenie jeho presvedčenie podkopalo: takto si Ján príchod Mesiáša nepredstavoval. Podľa druhého možného výkladu Matúš Jána skôr vykresľuje ako prvého, komu napadlo, že to, čo Ježiš robí, sú mesiášske činy a Ježiš by predsa len mohol byť tým, kto mal prísť. Druhý možný výklad teda Jána nevníma ako pochybovača, ale skôr ako prvého, kto rozpoznáva Mesiáša, a to na základe kritického prístupu a poctivého skúmania. Evanjelista Matúš síce naznačuje, že Ján už čo to pochopil pri Ježišovom krste, avšak otázka, ktorú nastoľuje dnes, vyjadruje kvalitatívne nový stupeň poznania. Ján je teda podľa tohto výkladu prvý, kto pochopil, že Ježišove činy sú mesiášskej povahy, a tak identifikuje Ježiša ako Mesiáša. Takto v podstate predbieha samotného Petra, ktorý až omnoho neskôr na adresu Ježiša vyznáva: Ty si Kristus, Syn Boha živého. Svojou otázkou sa Ján v podstate iba uisťuje, že táto jeho odvážna interpretácia je správna.

Toto je teda druhá možnosť výkladu. Pre mňa osobne celkom zaujímavá. V každom prípade pre nás z toho vyplýva jedno: Buďme aj my vo svojom vzťahu s Ježišom kritickí a skúmajúci! Dajme si tú námahu a uvažujme nad tým, prečo vyznávame to, čo vyznávame a prečo veríme v to, čo veríme! Nebuďme len lacnými prijímačmi evanjeliovej zvesti, ale evanjelium a Písmo sväté vo všeobecnosti aj študujme! Ponárajme sa do jeho hĺbok a vyberajme z neho poklady, ktoré sú v ňom skryté aj pre nás! Naša cirkev v minulosti slovenskému národu vychovala toľko vzácnych mužov a žien práve preto, lebo to bola cirkev študujúca Písmo, čítajúca Božie slovo, uvažujúca a kriticky mysliaca. Pokiaľ dnes máme v cirkvi akúsi krízu osobností, myslím, že problém je práve v tomto: Prestali sme poctivo študovať Písmo. A ani si ho pravidelne nečítame. Sme schopní dlhé hodiny uvažovať o kadejakých blbostiach, no na to podstatné nám neraz nezvyšuje čas. O kritickom myslení už ani nehovorím …

4 Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte: 5 slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Ježišova odpoveď je, ako sa povie: „od podlahy“. Na jej pochopenie nie je potrebná žiadna teologická fakulta ani viera najväčších hrdinov Biblie. Stačí len jedno: nech Jánovi porozprávajú o tom, čo pri Kristovi zažili, čo videli: 5 slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Nech hovoria o tom, čo Boh robí. Pretože Boh koná priamo v reálnom, skutočnom živote. Nie v nejakom imaginárnom, nereálnom, vysnívanom, utopistickom priestore. Vykúpenie, to nie je iba nejaký prelud a klam. Vykúpenie je vďaka Ježišovej ako Kristovej aktivite medzi ľudom v danom čase viditeľné. Vykúpenia sa dá dokonca dotknúť. Je to niečo, čo viditeľne mení život a celkovú kvalitu života.

6 Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne.  Ján Krstiteľ, jeho žiaci ako aj čitatelia evanjelia, teda my všetci, majú Ježiša ako Krista rozpoznať podľa Jeho „ovocia“ a nepohoršovať sa na tom, že si Mesiáša azda predstavovali inak. V tomto blahoslavenstve je Ježiš ten, v ktorom sa niečo podstatné pre náš život rozhoduje. On je Ten, od ktorého sa dá niečo podstatné prijať. On je však rovnako tak Ten, koho možno ľahko minúť, neprijať, či nedoceniť, pretože to, čo robí, nepodáva tak senzačným spôsobom ako to dokáže kadejaký politik či hocijaký preafektovaný kazateľ a misionár.

6 Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne. Voľnejšie by sa táto Ježišova výpoveď dala preložiť takto: Blahoslavený, pre koho nepredstavujem škandál. Blahoslavený, pre koho nie som škandalózny. Škandalózny pritom môže byť Ježiš dvojakým spôsobom: jednak, že nie je tak efektný, mocný, či snáď fotogenický. Inak povedané: nie je presne podľa našich predstáv. Rovnako škandalózny však môže byť aj kvôli obsahu svojej zvesti. Napríklad tým, že si až tak nevšíma spravodlivých, ale skôr tých, ktorí potrebujú pomoc, pretože doteraz žili – no, nazvime to: minimálne čudne. Nevšíma si prioritne ľudí s pevným charakterom, ale skôr tých, ktorých charakter je – jemne povedané – pošramotený, a tak je potrebné liečiť ho. Ono sa neskôr ukáže, že tí, ktorí majú pevný charakter, ho, žiaľ, majú aj dosť nemilosrdný… Ani obsahovo teda Ježiš nezapadá do očakávanej schémy, podľa ktorej Pán príde, aby pochválil dobrých a potrestal zlých … Blahoslavený každý, kto Ježiša prijme takého aký je. A prijme to, čo robí ako Božie kráľovstvo.

7 Keď (poslovia) odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vy šli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem-tam kolíše? 8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka, oblečeného do mäkkého rúcha? Ajhľa, tí, čo nosia mäkké rúcho, bývajú v kráľovských domoch. 9 Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám: omnoho viac ako proroka. Bratia a sestry, otázky, ktoré tu Ježiš kladie, sú až nepríjemne osobné a súčasne veľmi ironické. Prvú otázku by sme mohli interpretovať aj takto: Vyšli ste si do prírody pozrieť ako sa trstina vlní vo vetre? To asi nie. Kvôli tomu by ste asi do púšte nechodili. Alebo ste prišli na módnu prehliadku? To by ste pri Jánovi tiež boli na zlej adrese. Pokiaľ ste sa hnali na púšť, potom s najväčšou pravdepodobnosťou preto, že tam bol človek, ktorý má čo povedať. To znamená: Pokiaľ ste vyšli na púšť za Jánom, prišli ste vidieť alternatívu k tomu, čo ponúka Herodes.

Možno vám to doteraz nebolo jasné, ale je to tak! Ján Krstiteľ je alternatíva k tomu, čo si žijete „doma“. Je to alternatíva k vášmu spôsobu života. Neočakávajte od neho teda nič iné ako túto alternatívu! Skúste prijať to, že Ján je svojský! Vyzerá inak a robí veci inak ako si to predstavujete. Nebojte sa tejto alternatívy života! Veď je to alternatíva, ktorá k nám prišla v osobe Jána Krstiteľa priamo od Boha!

 10 Toto je ten, o ktorom je napísané: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou a on Ti pripraví cestu. Drahí priatelia, Ján Krstiteľ nie je mesiášska postava, ktorá by sa bola dočkala Božieho kráľovstva. Nie je dokonca ani tým, kto by toto kráľovstvo nastolil. Je to niekto, kto robí cestu. Tak ako keď sa treba boriť v hlbokom snehu. Je dobré, keď niekto ide ako prvý, ktorý to pred – šliape za nás. Takto aj Ján prešliapava cestu a ukazuje smer k Božiemu kráľovstvu. Čo je však ešte dôležitejšie: Ján prešliapava priamo Ježišovu cestu a Ježiš to aj takto prijíma: Ján Krstiteľ Ho nepredchádza iba v kázaní, ale tiež v konflikte s Herodesom. Predchádza Ho väzením a nakoniec aj mučeníckou smrťou.

Drahí bratia, milé sestry, som rád, že jednou z postáv, ktoré symbolizujú adventný čas, je aj Ján Krstiteľ. Z jeho príbehu sa dnes chceme naučiť viacerým skutočnostiam, ktoré nás v živote viery nielen chcú, ale aj môžu obohatiť:

  • Predovšetkým: nikto z nás nie je imúnny voči pochybnostiam. Pokiaľ by doľahli na teba,  choď s nimi priamo za Ježišom, tak ako to spravil aj Ján!
  • Buďme aj my vo svojom vzťahu s Ježišom kritickí a skúmajúci, tak ako aj Ján!
  • Blahoslavený každý, kto Ježiša prijme takého aký je. Inak povedané: nedovoľme vlastným predstavám či očakávaniam minúť sa so skutočným Kristom a nedoceniť Ho!
  • Ján Krstiteľ je alternatíva k tomuto svetu a svetskému štýlu života. Nebojme sa tejto alternatívy! Veď nám ju zoslal sám Boh!
  • Nuž a napokon buďme aj my tí, ktorí pred – šliapavame cestu pre Krista, tak ako Ján! A to cestu do sŕdc – svojim deťom, vnúčatám, kolegom v práci, kamarátom a blížnemu svojmu vo všeobecnosti … Amen.

Použité materiály : Jiří Mrázek – Evangelium podle Matouše

48.819538,20.363907