3. adventná nedeľa – Jánova otázka

Written by radovan on dec 09, 2015 in - No Comments

spoza_mrezi3. adventná nedeľa – 13. 12. 2015

„Jánova otázka“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista!

Mt 11, 2 – 19

2  Keď Ján počul v žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov,   3  aby sa ho spýtali: Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného?   4  Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte:   5  Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa ohlasuje evanjelium.   6  Blahoslavený je, kto sa nepohoršuje na mne.   7  Zatiaľ čo odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vyšli na púšť vidieť? Azda trstinu zmietanú vetrom?   8  Alebo čo ste vyšli vidieť? Vari človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch.   9  Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, niečo viac ako proroka.   10  Toto je ten, o ktorom je napísané: Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou.   11  Amen, hovorím vám: Medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on.   12  Od dní Jána Krstiteľa až doteraz nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú.   13  Veď všetci proroci i zákon prorokovali až po Jána.   14  A ak to chcete prijať: On je Eliáš, ktorý má prísť.   15  Kto má uši, nech počúva!   16  K čomu prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach a kričia jedny na druhé:   17  Pískali sme vám, a vy ste netancovali, nariekali sme, a vy ste nezalamovali rukami.   18  Prišiel Ján, ktorý ani nejedol, ani nepil, a hovoria: Je posadnutý.   19  Prišiel Syn človeka, ktorý je a pije, a vravia: Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. Ospravedlnením múdrosti sa stali jej činy.  

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Tretia adventná nedeľa, ktorú dnes v kresťanskej cirkvi slávime, sa tematicky venuje postave Jána Krstiteľa. Z evanjeliovej ponuky príbehov o Jánovi som si pre dnešok zvolil prečítaný text z Matúšovho evanjelia, ktorý pojednáva o poslednej etape tohto posledného, a podľa označenia Pána Ježiša, aj najväčšieho starozmluvného proroka.

Ján sa kvôli svojej zvesti dostal do väzenia. Zatiaľ čo Ježiš putuje po Galiley, učí a uzdravuje, Ján Krstiteľ celý ten čas sedí vo väzení. Ježiš sa mu stráca z dohľadu. Len občas sa mu čo to donesie o Jeho slovách a činoch. A ako tam tak sedí, v tej vlhkej špinavej diere, do duše sa mu vkrádajú pochybnosti. To, čo Ježiš robí a hovorí, je predsa niečo celkom iné, než si to on predstavoval. Je Ježiš skutočne Mesiáš?

Ján bol prorok, ktorý volal ľudí k pokániu – hlas volajúci na púšti. Bol presvedčený, že koniec sveta je blízko. „Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred budúcim hnevom?   8  Prinášajte ovocie primerané pokániu   9  a nemyslite si, že si môžete povedať: Máme otca Abraháma. Lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahámovi deti aj z týchto kameňov.   10  Sekera je už položená na korene stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa.   11  Ja vás síce krstím vodou na pokánie, ale ten, čo prichádza po mne, je mocnejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom svätým a ohňom.   12  Má v ruke vejačku a prečistí namlátené zrno; pšenicu zhromaždí do sýpky, no plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ (Mt 3, 7 – 12)

 Ale Ježiš? Ten, čo prišiel po Jánovi, je naozaj silnejší? Tento Ježiš sa neoháňa sekerou pri koreňoch stromov. A ako sa zdá, plevy sú mu milšie než zrno. Vyzýva k spytovaniu si svedomia, k pokániu, ale súcití tiež so slabými a malovernými. A krajinu pritom stále ovládajú Rimania! Je toto naozaj ten očakávaný, zasľúbený Mesiáš?

Tento Ježiš mal byť ten ohlasovaný Mesiáš, ktorý by podľa prorokov mal priniesť spravodlivosť, vyslobodiť väznených a vyliečiť chorých. Ján je presne v takej situácii. Prečo teda Pán za ním nepríde a nevyvedie ho z väzenia, nenapraví neprávosť, neuzdraví ho? Jeho otázky ho tak privádzajú k činu – posiela svojich učeníkov k Ježišovi s otázkou: „Či si Ty ten, čo má prísť…?“

Spomeňme si na Eliáša, ktorý ušiel pred kráľovnou Izébel a riekol Hospodinovi: „Príliš som horlil za Hospodina“ (1Kr 19, 14), alebo na Jóba, ktorý preklial deň svojho narodenia. Aj veľkí muži viery prežívajú svoje duchovné zápasy, otázky, žiale či pochybnosti. Nie sú to však pochybnosti o Bohu – Jeho existencii, moci či milosti, ale otázky o správnosti ľudského konania, pýtajúce sa na zmysel Božej vôle, na nepochopiteľný Boží zámer, hľadajúce silu a pomoc. Ako Eliášov, tak ani Jánov výkrik nie je obvinením, ale skôr spoveďou. Dôkazom toho je, že Ján sa obracia so svojou otázkou priamo na Ježiša. Ak by sa ho zmocnila skutočná zatrpknutosť, ak by pochyboval o Ježišovi, ak by ľutoval svoje dovtedajšie počínanie, zotrvával by v sebaľútosti, žaloval sa spoluväzňom, hľadal pochopenie vo svete. Ale On sa obracia na Ježiša, pretože vie, že On je Boh a môže zodpovedať na jeho otázku.

Položenie otázky, prejav slabosti, odhalenie ťažkého duchovného zápasu pred Ježišom by sa malo odohrať skôr v súkromnom stretnutí, no odohráva sa verejne, pred ušami desiatok poslucháčov. Je to verejná spoveď, o to obdivuhodnejšia, a ukazujúca veľkú túžbu Jána hovoriť s Majstrom. Bratia a sestry, aj my môžeme niekedy podľahnúť slabosti, otázkam či pochybnostiam. Nebojme sa však s nimi zveriť Bohu! Pred Ním sa nemusíme hrať na silných a neochvejných, On aj tak vidí hlbšie do nášho srdca než my sami. Jemu pokojne vyznajme aj to, čo nás v očiach iných, alebo dokonca aj v našich vlastných, zahanbuje a ponižuje!

A čo Pánova odpoveď? Pán sa nevydal za Jánom do väzenia. Vari ho ignoruje? Odkazuje mu iba to, čo už Ján sám vie od svojich učeníkov. Nemá vari pre neho inú odpoveď? Nie. Ježišove slová sú poukazom na proroctvo Izaiášovo. Iz 29, 18 : „V ten deň hluchí budú počuť slová knihy, oči slepých precitnú z temnoty a tmy.“   Iz 35, 5 – 6: „Vtedy sa otvoria oči slepých aj uši hluchých sa otvoria. Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zaplesá, lebo vyvrú vody na púšti a potoky na pustatine.“ Iz 61, 1 : „Duch Pána, Hospodina, je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie.“ To sú prorocké pasáže, kde sú opísané znaky Mesiáša. Ježiš naráža na tieto miesta s dodatkom, že to, čo bolo predpovedané, sa deje, proroctvo sa naplnilo.

Šesť prorockých slov. Šesťkrát cituje Ježiš Izaiáša, proroka, ktorý viac než iní sníval o mesiášskej dobe. Prečo nie sedemkrát? Prečo Ježiš vynecháva ďalší Izaiášov sen, že väznení vyjdú zo žalárov? To je predsa proroctvo, po ktorého naplnení Ján v tejto chvíli túži najviac! Namiesto toho sa mu od Ježiša dostáva inej zvesti. Je to blahoslavenstvo, ktoré je určené práve pre neho : Blahoslavený je, kto sa nepohoršuje na mne.

Akoby Ježiš povedal : Hlavne to Jánovi odkážte! Pán Ježiš totiž bude pre Jána kameňom úrazu, keď si tento uvedomí, že mesiášska éra sa Ježišom síce začala, ale na jej plné uskutočnenie si budeme musieť ešte chvíľu počkať. A Ján sa toho pravdepodobne nedočká. Cesta do kráľovstva bude pre Krstiteľa cestou utrpenia.

Milí priatelia, Pán nezabudol na Jána, ale mu odkazuje, že všetko, čo konal, konal správne a ohlasoval toho, ktorý naozaj prišiel, ktorý naplnil proroctvá a priniesol kráľovstvo Božie. O Pánovom vysokom hodnotení svedčia aj ďalšie verše : Čo ste vyšli na púšť vidieť? Azda trstinu zmietanú vetrom?   8  Alebo čo ste vyšli vidieť? Vari človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch.   9  Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, niečo viac ako proroka.   10  Toto je ten, o ktorom je napísané: Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou.   11  Amen, hovorím vám: Medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on.  

 Ján bol veľký, keď kázal o tom, kto má prísť. Ale bol malý, keď mal pochopiť Mesiáša, ktorému pripravil cestu : Tak, si to ty alebo nie? V niečom akoby sa Ján podobal Mojžišovi: priviedol svoj ľud na kraj zasľúbenej zeme, ale sám do nej vstúpiť nemohol.

Bratia a sestry, Pán Ježiš a Ján Krstiteľ sú spriaznené duše. Spoločne horia pre kráľovstvo Božie a z celého srdca túžia po jeho spravodlivosti. V tóne ich zvesti je síce priepastný rozdiel. Tak či onak, vtedajšia generácia nepočúvala poriadne ani jedného z nich.

V istom momente dejín sa tu zjavil Krstiteľ a ľudia sa zbehli, aby si ho obzreli a vypočuli. Vidia Askétu, ktorý neje a nepije. Počujú ho hovoriť : Pripravujte cestu Pánovi, robte pokánie, Mesiáš je blízko, ale ako to s vami, ľudia, vyzerá? Takto On nechce byť privítaný! Takto sa s Ním nemôžete stretnúť! A preto ľutujte svoj doterajší život, pochovajte ho, prijmite očistný kúpeľ a potom povstaňte k novému životu! Sú niektorí, ktorí jeho výzvy zoberú vážne a dajú si povedať. Ale mnohí sa odvrátia a odchádzajú. Povedia si : To nie je nič pre nás. Ten chlap je posadnutý!

V istom momente dejín sa tu zjavuje Ježiš a ľudia sa zbehnú, aby si Ho obzreli a vypočuli. A On – je i pije, láme chlieb a rozlieva víno. Jedzte, pite, veseľte sa a žite! Veď tak v tomto čase ako aj vo večnosti máme neprestajne útočisko v Bohu! Vyjdite do ulíc a pozvite každého na hostinu viery! I v tomto prípade niektorí Jeho výzvu uposlúchnu a zoberú vážne. No mnohí sa opäť odvrátia so slovami : Aha, žráč a pijan vína! To nie je nič pre nás!

Milí priatelia, Ján vo svojej slabosti, vo svojom zápase, dostáva odpoveď, pretože sa obrátil na správnu adresu. Aj my, keď si uvedomujeme svoje slabosti, nedostatky, chyby, keď podliehame otázkam či pochybnostiam, obráťme sa na nášho Boha! Sami nikdy nenájdeme ani odpoveď, ani silu zmeniť sa, stať sa lepšími, zvíťaziť nad slabosťami. Jedine ak sa obrátime na Toho, ktorý má všetku moc, môže sa nám dostať odpovede i sily. A ten ohlásený Pán prichádza i dnes, aby nám to všetko, čo potrebujeme, dal. Amen.

 

48.819538,20.363907