3.adventná nedeľa – oživovacie zákroky

Written by radovan on dec 11, 2019 in - No Comments
article_image_full

3. adventná nedeľa – 15.12.2019

„… oživovacie zákroky …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od prichádzajúceho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! Amen.

Zjavenie 3, 1 – 6

1 Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd: poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si mŕtvy. 2 Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky som nenašiel dostatočnými pred mojím Bohom! 3 Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba! 4 Máš však niekoľko osôb v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú toho hodní. 5 Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi. 6 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!

Milé sestry a bratia v Pánovi!

Oživovacie zákroky. Áno, priatelia, ja osobne vzdávam úctu všetkým záchranárom, ktorí prichádzajú na nahlásené miesta k ľuďom, ktorí potrebujú ich pomoc. Nebyť ich promptného a profesionálneho zásahu a prístupu, mnoho ľudí by zrejme prišlo o život. Pamätám si ešte z detstva ako rád som pozeral seriál „Sanitka“, ktorý bol práve z tohto záchranárskeho prostredia …

Oživovacie zákroky … áno, niekedy sa podarí opäť „rozbehnúť“ srdce, ktoré prestalo biť. Robí sa vtedy masáž srdca, alebo sa použije defibrilátor, ktorý elektrickými výbojmi môže srdce opäť naštartovať. Niekedy je potrebné dýchanie z úst do úst …

Oživovacie zákroky … dnes pred sebou máme spoločenstvo, ktorému sa dostáva jasnej diagnózy. Nuž a tá nie je vôbec optimistická : „Si mŕtvy“. V tejto chvíli by sme snáď alibisticky argumentovali, že listy určené siedmym cirkevným zborom, ktoré sa objavujú v 2. a 3. kapitole  knihy Zjavenie Jána, sa týkajú len tých konkrétnych cirkevných spoločenstiev. Teda : nás sa netýkajú. S nami to predsa nie je až také zlé! Pokiaľ však berieme do úvahy, že číslo 7 je číslom plnosti a celosti, potom sa tieto listy dotýkajú celej cirkvi, teda i nás dnes tu v Dobšinej! „Máš meno, že žiješ, a si mŕtvy“. To je tak, ako by sa dnes povedalo : Máš IČO, máš DIČ, máš web stránku, máš fb stránku, máš účet na Instagrame, máš účet v banke, máš svojich štatutárov, máš prijatý štatút, máš okrúhlu pečiatku … – ale si mŕtvy …

Cirkevný zbor v Sardách má jeden vážny problém : je duchovne mŕtvy. No predtým, než si o tom povieme viac, skúsme sa pozrieť na mesto Sardy ako také : Mesto Sardy malo slávnu minulosť, keďže bolo hlavným mestom lydského kráľovstva. Vládol tu kráľ Kroisos, ktorý bol pokladaný za najbohatšieho človeka na celom svete. Pri meste sa nachádzali veľké náleziská achátov a ónyxov, čo len dopomohlo mestu k veľkému bohatstvu. Neskôr však stratilo toto mesto význam, lebo hoci ležalo v úrodnom kraji, predsa upadalo. Stalo sa cieľom útokov rôznych prepadových skupín. V roku 17 po Kristovi bolo toto mesto spolu s ďalšími 11 zničené zemetrasením. Cisár Tiberius daroval na výstavbu mesta 10 miliónov cestercií, takže mesto bolo obnovené. Ale aj tak nedosiahlo predošlý význam.

Mesto si postavilo chrám bohyne Kybély, ktorá bola uctievaná ako ochrankyňa pred smrťou. Kedy sem prišlo kresťanstvo, to presne nevieme. No v Zjavení sa dozvedáme, že nielen mesto, ale aj cirkevný zbor v ňom sú na úpadku.  Nič sa tu síce nehovorí o prenasledovaní či zvláštnych bludoch, no zbor sa i tak rozkladá, a síce vlastnou vnútornou vlažnosťou. Ani pohanská bohyňa Kybéla, „ochrankyňa pred smrťou“, na tom nevie nič zmeniť J … máš meno, že žiješ, a si mŕtvy …  Bratia a sestry, zatiaľ čo ostatné listy adresované konkrétnym cirkevným zborom sa začínajú slovami uznania či chvály, tu už na začiatku zaznieva smutné hodnotenie a konštatovanie. Ježiš Kristus odsudzuje smer vývoja tohto zboru, ktorý poukazuje na úpadok. Pokarhanie pritom vyplýva z toho, že zbor mal síce peknú minulosť, no teraz upadá – akoby im Kristus vyčítal, že to nechali dôjsť až tak  ďaleko … V skutočnosti sa  teda jedná o vyhlásenie za mŕtveho. Zbor síce podľa mena existuje, ale nežije. Akoby sa nad týmto spoločenstvom vznášal mŕtvolný zápach. Kristov život vyprchal a zbor je mŕtvy …

Bratia a sestry, čo možno odkázať  takémuto spoločenstvu? Vzdáme sa ho? Zabudneme na neho? Nie! To celkom iste nie! Namiesto vzdávania sa či zabúdania je tomuto duchovne mŕtvemu zboru ukázaná nová cesta k oživeniu. V každom prípade to nie je cesta, po ktorej by dané spoločenstvo dokázalo ísť z vlastných síl. Naopak! Veriaci v Sardách dostávajú jasný rozkaz : Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky som nenašiel dostatočnými pred mojím Bohom! 3 Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba!

            Bratia a sestry, to nie je pokyn, ktorý konkrétnemu cirkevnému zboru prichádza ako opatrenie po kontrolnej návšteve seniora alebo po biskupskej vizitácii. To je opatrenie, ktoré pochádza od samotného Pána Boha! Je to príkaz ostať duchovne bdelý, pomáhať druhým a stáť pri nich. Pravda je, priatelia, že komu dáva Boh poverenie, tomu On dáva aj silu a podporu, aby to zvládol zrealizovať.

Vzťah cirkevného zboru Sardy k Pánu Bohu je vážne narušený. Je dokonca označený, charakterizovaný ako „mŕtvy“. A preto Pán cirkvi veriacich v tomto zbore pobáda a povzbudzuje k tomu, aby začali pracovať a zintenzívnili svoje vzťahy k druhým ľuďom. Veď práve v nich je predsa skrytý Boh! Áno, druhým ľuďom, majú byť veriaci v Sardách nápomocní. Ak dokážu naštartovať svoj záujem o druhých ľudí, naštartujú tým aj svoj záujem o Pána Boha! Bratia a sestry, tak nám to predsa vyplýva z Ježišových slov, ktorý vyznáva : Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov a sestier, mne ste urobili (Mt 25,40).

            Bratia a sestry, na tému „oživenie cirkevných zborov“ bolo napísaných viacero kníh a viacero ľudí si vďaka tejto téme urobilo doktorát z teológie. No dnes nám z nášho kázňového textu nezaznievajú žiadne nekonkrétne, abstraktné výzvy. Naopak! Je tu jasne povedané jedno : Vzťah s Pánom Bohom sa opätovne naštartuje a utuží, keď si cirkevný zbor opäť začne všímať a stáť blízko pri tých, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc. Je to ako taká masáž srdca lásky k blížnemu, ktorá vedie k oživeniu lásky k Pánu Bohu.

Drahí priatelia, budovanie cirkevného zboru nezačína pri tých druhých, pri ich zmene a pod. Budovanie a oživenie cirkevného zboru začína predovšetkým pri mne samotnom. Začína sa na mieste, kde sa dokážem cvičiť v láske k blížnemu. Začína sa tam, kde som ochotný stáť pri tom, kto potrebuje moju pomoc.

            Nuž a tá druhá vec, ktorá je potrebná je : bdelosť. Bdelosť by mala byť znakom každého kresťana. Ak sa ti zdá, že tvoj cirkevný zbor alebo cirkev upadá, potom by si sa mal pýtať: čo ja osobne a konkrétne robím preto, aby sme ako spoločenstvo rástli vo viere, láske a nádeji? Som ja dostatočne bdelý a povzbudzujem k bdelosti aj ostatných veriacich? Podľa Pánovho napomenutia musia kresťania neustále bdieť, lebo nevedia kedy príde Pán. Bdieť znamená správne, kresťansky si počínať. Spať zas znamená toľko ako kresťansky nežiť, v dôsledku hriechov upadnúť do smrti.

Drahí priatelia, ako senior Gemerského seniorátu mám povinnosť kontrolovať cirkevné zbory seniorátu. Niekedy vidíte veľa pekných vecí, ale mnohokrát naďabíte na množstvo biedy : materiálnej, administratívnej či personálnej atď. Človek je neraz v pokušení niektoré zbory doslova „zrušiť“ a pričleniť ich k silnejším. I keď to nie je priamo v mojej kompetencii, ale mám kompetenciu takýto proces spustiť, naštartovať. Dnes nám však zaznieva niečo iné : Zbor Sardy je síce vyhlásený za mŕtveho, ale Pán cirkvi ho nepochováva. Naopak: hovorí k nemu na znak toho, že nie je odpísaný. Hovorí k nemu ako Ten, kto nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt  neuhasí. A zároveň sa prihovára v tej istej moci, ako sme Ho stretli pri lôžku mŕtvej Jairovej dcéry, ktorej zaznelo: Hovorím ti, vstaň! Preto Pán Ježiš môže aj mŕtvemu zboru  dať úlohu: Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky nenašiel som dostatočnými pred mojim Bohom! Pripomeň si, čo si prijal a počul a zachovávaj to i kajaj sa!

Pán Ježiš skúmal činy i celkové zameranie zboru. A to nie tak ako sa ony javia ľuďom, ktorí sa považujú za dobrých kresťanov, ale tak ako ich vidí a hodnotí Boh. Kristus, žiaľ,  nenašiel skutky sardských veriacich ako dostatočné pred Bohom. To znamená, že neplnia Božiu vôľu. Je fakt, že Pán Ježiš je ochotný prijať každú snahu človeka, ktorý sa chce zmeniť a dosiahnuť tak plnosť života pred Bohom. Kde však nie je snaha, tam je odumieranie. A tu  ani  Pán Boh  už nepomáha! Tu prichádza súd!

Pre Ježiša Krista je záchytným bodom stav, ktorý bol v zbore pri príchode evanjelia. Vtedy zbor evanjelium prijal a počúval ho.  Zbor má teda pamätať na svoj začiatok ako na zlatú dobu svojho trvania  čo sa kvantity i kvality týka. Veriaci sa majú spamätať a opäť sa vrátiť k tomu, čo prijali. Zbor od Pána Ježiša dostal jednu podmienku: činiť pokánie. Pokánie pritom nie je nijaké sebatrýznenie, ale vnútorná zmena, návrat späť, obnovenie pôvodného vzťahu ku Kristu, ktorý akoby už odumrel. Nie je to bezvýznamné, že volanie k pokániu tu súčasne znie s výzvou k rozpomínaniu sa. Človek môže konať pokánie, keď sa rozpomenie na to, čo počul a prijal. Sardský zbor prijal apoštolskú zvesť. A k tej je treba sa vrátiť a držať sa jej!

Bratia a sestry, život mŕtvej cirkvi nemôže začať ináč než týmto návratom. Je treba najprv Božie slovo počuť a potom robiť, teda ho zachovávať. Reformácia (obnova) cirkvi takisto začína naslúchaním slovu Božiemu a pokračuje poslušnosťou voči počutému. A kto citlivo reaguje na Slovo, ten dokáže robiť aj skutočné pokánie.

Pri neuposlúchnutí Kristovej výzvy prichádza hrozba. Je to tragické, lebo pre kresťana Kristus nemá prísť ako nečakaný a nenávidený zlodej, ale ako priateľ a pomocník. Na nekajúce spoločenstvo však čaká súd, ktorý môže prísť úplne nečakane, tak ako prichádza v noci zlodej. Pre nekajúcich to bude príchod k odsúdeniu. Pre správnych kresťanov to bude len koniec očakávania.

Nič menej aj v takomto, duchovne mŕtvom zbore, sú ľudia verní Kristovi, ľudia žijúci podľa Božej vôle. Obrazom nepoškvrneného rúcha sa naznačuje, že sú odolní voči pohanskému životnému štýlu. Mravný život je dôsledkom  ich zakotvenosti vo viere. Pán cirkvi ich neponechá bez odmeny.

Drahí priatelia, aká je teda odmena za vernosť? Je trojitá: oblečenie do bielych rúch; nevymazanie z knihy života a vyznanie pred Bohom a Jeho anjelmi.

Biele rúcho:  podľa niektorých tu ide o oslávené vzkriesené telo. To je Boží dar pre verných, ktorí zvíťazia. Toto rúcho znamená večný život. No tento obraz neznamená, že si večný život veriaci zaslúžia. Jeho základom je a bude Božia milosť. Pred Bohom totiž žiadne zásluhy neplatia. V každom prípade skutočnosť večného života sa musí odzrkadliť už na súčasnom konaní.

Okrem bieleho rúcha, symbolu slávy Božej, je víťaz natrvalo zapísaný do knihy života, takže jeho meno nebude vymazané. Stará zmluva počíta s tým, že Boh vedie zoznam všetkých, ktorí sú určení k životu s Ním. Keď Mojžiš prosí za odpustenie pre svoj ľud, ktorý zhrešil modloslužbou zlatému teľaťu, je ochotný dať sám seba ako obeť a byť vymazaný z tejto Božej knihy (2M 32, 32).

Tretie zasľúbenie hovorí, že Ježiš Kristus meno verného  hlasne pripomenie na najvyšších miestach a verejne sa prizná pred svojim Otcom a Jeho anjelmi k svojmu učeníkovi.

Bratia a sestry, trojité zasľúbenie nie je nič iné ako opätovná výzva, aby sa Sardenskí spamätali. Zatiaľ, čo v iných zboroch už bol náznak cesty k víťazstvu, v tomto CZ musí dôjsť k totálnej zmene, aby sa stali víťazmi a aby sa zo zboru, ktorý odumiera, stal zbor živý a kráčajúci k večnému životu. Ani mŕtvy zbor teda nie je vylúčený z tejto nádeje. Vyhlásenie za mŕtveho nemá definitívnu platnosť. Je naopak povzbudením k bdelosti a skrze pokánie aj k aktívnemu duchovnému životu. Pán Boh nad nikým neláme palicu, dáva čas a možnosť na pokánie a zmenu. Ale príde čas, keď Jeho zhovievavosť a milosť skončí, preto treba využiť všetky príležitosti na to, aby sme sa vo viere upevňovali a žili večným životom už tu na zemi.

Drahý priateľ, Božia milosť ako aj upevnenie vo viere a rovnako tak nová možnosť duchovného prebudenia sa dnes vo sviatosti Večere Pánovej ponúka i tebe.  A preto príď, pristúp, pokľakni a prijmi sväté dary Kristovho tela a krvi, ktoré sú zakaždým, i keď len krátky, ale predsa len prelomom večnosti do časnosti. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

48.819538,20.363907