3. adventná nedeľa – Svetlo nádeje

Written by radovan on dec 13, 2017 in - No Comments

3. adventná nedeľa – 17. 12. 2017

„Svetlo nádeje“

Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde! Amen.

Izaiáš  9, 1 – 6

1 Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. 2 Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť. 3 Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov. 4 Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. 5 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. 6 Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.

Milé sestry a drahí bratia v Pánovi!

Situácia, do ktorej prorok Izaiáš hovorí toto prorocké slovo by sa dala zakotviť približne niekde do 7. – 8. stor. pred narodením Krista. Jedná sa o obdobie, keď je kráľovstvo Izraela rozdelené na tzv. Severné kráľovstvo (Izrael) a Južné kráľovstvo (Judsko). Judsko je utláčané mocnejúcou Asýriou, zatiaľ čo Izrael trpí pod vplyvom sýrsko – efrajimskej vojny. Politické rozdelenie totiž ešte nikdy nikomu nepridalo na sile. Kým bol Izrael jednotný, dokázal obstáť proti svojim nepriateľom, ba dokonca určoval trend v oblasti blízkeho východu. Po rozdelení sa však všetko zmenilo. Tak severné ako aj južné kráľovstvo je ohrozené okolitými národmi, ktoré si na jeho územie „brúsia zuby“.

Obraz temnoty, ktorý tak jasne vystupuje z prorokovej zvesti vystihuje nielen údel zajatcov a tých, ktorí po asýrskej okupácii zostali ako otroci vo vlastnej krajine. V prorokových očiach je táto situácia v prvom rade dôsledkom vlády modlárstva a hriechu v Božom vyvolenom ľude.

Niektorí zo zajatcov boli dokonca oslepovaní. Darmo, Asýria bola známa nielen svojou vojenskou silou a na svoju dobu vyspelou technikou a taktikou boja, ale aj svojou nesmiernou krutosťou a barbarstvom, ktoré bolo konané na podmanenom obyvateľstve. No nebola to len temnota spôsobená stratou fyzického zraku, ktorá na zajatcov doliehala. Týmto slovom sa dajú označiť aj hrozné útrapy deportácie, bieda, usadenie sa v cudzej, pohanskej krajine, kde neustále hrozilo nebezpečenstvo straty viery i holého života. Aj tí, ktorí nešli do zajatia, ale zostali v podmanenej zemi boli zvieraní temnotou poroby, neistoty, biedy a hladu. Nebezpečenstvo záhuby a zániku tak boli každodenným chlebíkom pre Izraelcov. Je dobré vedieť, priatelia, že prorok Izaiáš túto neradostnú situáciu nevníma iba ako nejakú slepú hru osudu, ale v prvom rade ako dôsledok hriechu a modlárstva.

Bratia a sestry, v tejto chvíli by sme snáď boli náchylní ľutovať Izraelský národ. Ako veľmi musí trpieť! Ako ťažko je skúšaný! No tieto slová sa v Písme svätom nenachádzajú preto, aby sme my niekoho ľutovali. Skôr ide o to, aby sme hľadali paralely. Nie je medzi tým, čo sme počuli a našou generáciou nejaký súvis? Neexistuje tu nejaká skrytá súvislosť? Na prvý pohľad by sa snáď aj mohlo zdať, že tu sa nedá nájsť nič, čo by medzi nami bolo podobné. Ale modlárstvo a hriech, to je predsa niečo, čo prekvitá aj v dnešnej dobe. Mnohí aj okolo nás žijú v akejsi duchovnej temnote, ľahostajnosti a duchovnej nevere. Mnohým ani dnes nie je nič sväté. A sú tu aj dôsledky takéhoto životného štýlu. Neohrozuje nás síce nijaká armáda. Nie sme ani vo vojnovom stave, no predsa sú mnohí v otrockej závislosti od vecí tohto sveta. Nevedia sa odpútať od záležitosti sveta, pretože vo svete vidia svoje investície a poklady. Nás Pán Ježiš však nabáda k inej investícii : „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude vám pridané!“ Milý brat, milá sestra – do čoho v živote investuješ ty? Len do svetských záležitostí, alebo ťa zaujíma aj tvoja duchovná situácia pred Bohom?

Akokoľvek by sa zdalo, že Izrael je na pokraji zániku, že je to s ním až príliš temné, až príliš beznádejné, predsa nie je tomu tak. Je tu stále živá nádej. Prorok Izaiáš Izraelu z Božieho poverenia zvestuje svetlo, ktoré uprostred neho zažiari. Bude to svetlo, ktoré presvieti každý kút. Ono prenikne aj do tých najtemnejších zákutí. Odstráni nielen temnotu biedy, zotročenia, strachu a zúfalstva, ale aj tú základnú temnotu modlárstva, hriechu a smrti. To svetlo prinesie poznanie Božej milosti a skutočnú slobodu všetkým, ktorí sa mu odovzdajú. Oslobodený ľud sa bude veľmi radovať, ako keď pole prinesie bohatú úrodu, alebo ako keď sa bojovníci vracajú z víťazného ťaženia a delia sa o korisť. Moc nepriateľa nad ľudom bude zlomená, tak ako kedysi za dní Gideóna, keď bol Boží ľud oslobodený z područia Midjáncov. Vojnová výzbroj bude zničená a bude nastolená vláda pokoja.

Drahí priatelia, oslobodenie a radosť ľudu sú pritom spojené s narodením syna ako budúceho kráľa. Práve v ňom sa k svojmu ľudu milostivo skloní sám Boh. Na prvých adventných večerných službách Božích v tomto advente sme sa zamýšľali nad slovami proroka Izaiáša, ktorý zvestoval, že „panna počne a porodí syna a dajú mu meno Immanuel.“ Dnes ten istý prorok tohto syna predstavuje ako vládcu a charakterizuje ho titulmi, ktoré mu právom náležia. Už samotné označenie, že sa jedná o „dieťa“ nám naznačuje, že jeho vláda nebude postavená na násilí, ale na láske.

Bude to „Predivný Radca“ – slovo „predivný“ nám chce jasne poukázať na to, že ten, ktorý sa narodí; Ten, ktorý má prísť, bude mať božskú podstatu. Bude konať mocné divy a znamenia pre svoj ľud presne tak ako Boh sám. Nebude to teda len obyčajný človek, ale sám inkarnovaný Boh.

Bude to aj „Mocný Boh“ – vladár obdarený Božou mocou a múdrosťou, ktorý bude pre svoj ľud oporou. Bude ich učiť ceste spasenia. Príde mu na pomoc v núdzi a v nebezpečenstve. On premôže všetkých svojich protivníkov. Zvíťazí aj nad hriechom a smrťou. On dokonale vyslobodí a ochráni svoj ľud.

Titul „Otec večnosti“ – zas vyjadruje nielen Jeho otcovský vzťah k svojmu ľud a starostlivosť o neho. Toto pomenovanie vyjadruje aj smer, ktorým svoj ľud povedie : od časnosti k večnosti.

Napokon, posledný titul „Knieža pokoja“ – dáva na známosť, čo prinesie Jeho vláda. Hebrejský výraz pre pokoj /šalom/ neznamená len opak vojny, či pokoj zbraní. Nie! Šalom v sebe zahŕňa všetko, čo je potrebné k spokojnosti, blaženosti, harmónii a skutočnej životnej pohode. Šalom v sebe vyjadruje poslušnosť voči Bohu ako aj dobré vzájomné medziľudské vzťahy. Vyjadruje v sebe harmóniu a súlad, ktoré Boh pri stvorení vložil do nášho sveta, ale aj do celého vesmíru.

Bratia a sestry, tento Bohom daný kráľ však nepríde len pre Boží ľud. Jeho vláda sa má šíriť a bude sa šíriť aj medzi ostatné národy a ľudské spoločenstvá. Prorok Izaiáš svoje videnie spája s Dávidovou dynastiou, počas ktorej bolo Izraelské kráľovstvo jednak najmocnejšie, jednak najstabilnejšie a jednak aj najväčšie. No kráľovstvo, ktoré nastolí zasľúbený syn, omnoho prerastie samotnú Dávidovu ríšu. Bude to úplne nové kráľovstvo pokoja, práva a spravodlivosti. Bude to večné kráľovstvo. Hnacou silou tohto veľkolepého kráľovstva bude pritom „horlivosť“ – teda Hospodinova neuhasiteľná láska k svojmu ľudu.

Táto veľká túžba a nádej, milí priatelia, ktoré prorokove slová vyjadrujú, podľa Židov, ešte len čaká na svoje naplnenie. Kráľovstvo práva a spravodlivosti ešte nenastalo. Ríša večného mieru a pokoja je ešte v nedohľadne. Mesiáš, Vládca pokoja ešte neprišiel, ešte nenastúpil na svoj trón, ešte sa neujal vlády. Svet teda ešte nie je vykúpený. Istým spôsobom je tomu tak. Veľké svetlo naozaj ešte len zažiari na konci vekov. A my to počas adventu a Vianočných sviatkov túžobne očakávame.

Napriek tomu ako kresťania predsa len vyznávame, že v týchto prorockých slovách nejde len o zasľúbenie, ale aj o udalosť, ktorá sa už stala. Apoštolovia vztiahli toto prorokovo slovo na Ježiša Nazaretského. Evanjelista Matúš rovnako tak v Ježišovi vidí veľké svetlo, ktoré premohlo temnotu a smrť. Ján zas počuje Vzkrieseného Pána, ktorý hovorí : „Ja som svetlo sveta.“

Bratia a sestry, tajomstvo Izaiášových slov odhalili evanjelisti a apoštolovia mocou Ducha Svätého vo svetle Vzkrieseného Krista. Telo a krv im to nezjavili, použijúc slová Písma, teda neprišli na to sami, nebol to ich objav. Dal im to poznať Otec, ktorý je v nebesiach. Apoštolovia uverili a aj nám odovzdali, že v Ježišovi Nazaretskom zažiarilo to Izaiášove veľké svetlo. Jasne teda vidíme, že naplnenie veľkého proroctva sa už začalo. Na kríži, ktorý sa stal Ježišovým trónom, sa rozhodlo o premožení temnoty. Tam bola zlomená moc útlaku a hriechu, ktoré zotročovali človeka. Vo Vzkriesenom Ježišovi, ktorý vstúpil na nebo, vstúpilo Božie kráľovstvo do tohto sveta a nie je možné ho už zastaviť. Takpovediac sa do tohto sveta prelomilo. I keď v plnej sile sa ono prejaví až pri druhom Ježišovom príchode.

Drahý brat, milá sestra! V Ježišovi prichádza svetlo, ktoré mocne svieti aj do tvojho života. Je to svetlo druhej šance, ktorú ti Boh dáva. Táto druhá šanca je ponúknutá dnes i tebe vo sviatosti svätej Večere Pánovej, v daroch Ježišovho tela a krvi. Je to svetlo odpustenia a milosti. Je to však svetlo, ktoré poukazuje na spravodlivého Boha, ktorý nekajúcich, ľahostajných, vlažných, posmievačov a zatvrdilých nemilosrdne odsúdi. Veď v Ježišovi Hospodin sám navštívil túto zem a svoj ľud. Nuž a tak ako minca má dve strany, tak aj Pán Boh. On nie je iba láska, ale aj spravodlivosť. Na druhej strane On nie je iba spravodlivosť, ale aj láska. 

Milé sestry, drahí bratia, keď sa nám vopred ohlási návšteva, s najväčšou pravdepodobnosťou sa na ňu zodpovedne pripravíme a  vpustíme ju v dohodnutý termín do svojho príbytku. Veď sa hovorí – „Hosť do domu, Boh do domu“. V Ježišovi naozaj prichádza do našich príbytkov Boh sám. Počas štyroch týždňov adventu sa nám ohlasuje príchod Krista. Otvoríš Mu aj ty bránu svojho života? V Ježišovi i k tebe prichádza Boh sám so svojou spásou a pokojom. 20 Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. (Zj 3,20). On dnes klope i na tvoje srdce. Nevlamuje sa dnu nasilu. Klope a čaká, či Mu otvoríš. Otvoríš? Pustíš Ho dnu k sebe? Amen.

 

 

 

48.819538,20.363907