3. adventná večiereň – Ježiš je svetlo

Written by radovan on dec 17, 2019 in - No Comments
article_image_full
  1.   adventná večiereň – 18.12.2019

„Ježiš je svetlo“

Bratia a sestry : Pokoj vám!

 J 1, 1-10

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. 3 Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. 4 V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5 To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila. 6 Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. 7 Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. 8 On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. 9 Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. 10 Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal

J 8, 12

12 Potom zase prehovoril k nim Ježiš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.

J 12, 44-46

44 Potom zvolal Ježiš takto: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v Toho, ktorý ma poslal, 45 a kto vidí mňa, vidí Toho, ktorý ma poslal. 46 Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa.

 Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Minulý týždeň sme si zodpovedali otázku : Prečo sa Pán Boh neprihovára i nám tak priamo a bezprostredne ako svojim služobníkom – Nóachovi, Abrahámovi, Mojžišovi, prorokom alebo aj iným. Povedali sme si, že Pán Boh dal človeku zákon, teda svoje slovo. A práve v ňom Ho máme hľadať, nachádzať i počúvať. Predsa však, niekto by si mohol povedať, že na všemohúceho a vynaliezavého Boha je to dosť málo. Je to všetko, čo dokáže? Osloviť zopár ľudí, potom ich naplniť Duchom Svätým, aby napísali to, čo si Boh praje ?! …

Je fakt, priatelia, že Pán Boh neostal iba pri svojom zjavovaní sa v slove. On sa nám zjavil v plnosti, celkom originálne, a to vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. A preto : ten, kto chce vidieť Pána Boha, nech sa pozrie na Ježiša Krista, veď On preto prišiel, aby svojho nebeského Otca urobil známym (J 1,18). Nuž  a kto na Neho hľadí, vidí Otca (J 12, 45). Tak sme to mohli počuť v prečítaných slovách z Jánovho evanjelia.

Čo konkrétne sa teda dnes dozvedáme o Ježišovi ako svetle, ktoré prichádza na svet? V prvom rade nám evanjelista Ján dáva na zreteľ, že Ježiš – Slovo je v podstate Boží stvoriteľský princíp : 3 Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. To znamená : všetko bolo stvorené skrze Krista a pre Krista. On je ten, komu Otec vložil do rúk všetku moc. Nuž a On je aj Ten, komu sa bude musieť nakoniec aj každý jeden zodpovedať. Ďalej sa dozvedáme to, že „To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.“ Tým sa chce povedať jedno : Boh a dobro je to, čo bude na záver triumfovať. Nie satan a zlo. Nuž a nakoniec, čo sa prvého kázňového textu týka, sa dozvedáme jedno smutné konštatovanie :  10 Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal. Bratia a sestry, nielen čas adventu, nielen čas Vianoc, ale v podstate celý náš život na zemi je príležitosťou a výzvou k tomu, aby sa toto smutné konštatovanie nestalo realitou aj pri nás. To znamená : ide o to, drahý priateľ, aby si toto svetlo svojho života spoznal aj ty. A síce, spoznal Ho osobne. Aby si spoznal Toho, skrze ktorého si povstal aj ty a ktorý i tebe svieti do života, aby si osvetľoval cestu, ktorá vedie do toho života vo večnosti.

Vzápätí evanjelista Ján akoby náhle zmenil tému a našu pozornosť presúva od svetla na Jána (Krstiteľa) : 6 Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. 7 Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. 8 On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. Akoby sa nám chcelo povedať jedno : Nie je dôležité o tom svetle iba vedieť, čítať si o ňom, spievať o ňom a pod. Pokiaľ sme toto svetlo spoznali, potom je nevyhnutné a potrebné o ňom vydávať svedectvo, presne ako Ján. Za Jánom Krstiteľom svojho času prichádzali veľké masy ľudí, aby sa pri ňom nechávali krstiť v rieke Jordán na znak pokánia a odpustenia hriechov. Ján celú túto popularitu veľmi rýchlo mohol využiť vo svoj prospech. Medzi ľuďmi totiž vládlo presvedčenie, že On je ten zasľúbený Mesiáš. Koľko ľudí dnes na jeho mieste by túto skvelú východiskovú pozíciu zneužilo? Nie však Ján. A tak sa pre nás Ján stáva príkladom toho, ako svedčiť a hlavne o kom svedčiť. Nejde o presadzovanie seba, ale Jeho – Krista. Nejde o to pútať pozornosť na seba, ale na Neho. Nuž a Ján to nádherne vyjadruje slovami : On musí rásť a ja sa umenšovať. Áno, priatelia, je to presne tak, ako nám to svojho času hovorieval náš profesor na teológii : Pán Boh na tomto svete nepotrebuje obhajcov, ale svedkov. K tomu sme dnes my všetci, ty i ja, milá sestra, drahý brat, pozvaní.

12 Potom zase prehovoril k nim Ježiš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Milí priatelia, Ježiš Kristus však nie je iba Učiteľ, ktorý prišiel niečo oznámiť, ukázať, naučiť. On sám je Svetlo sveta. Je to Spasiteľ, ktorý prišiel ľudí zachrániť, vyviesť ich z tmy hriechu a smrti a voviesť ich do života Božieho kráľovstva. Tak ako Mojžiš mal vyviesť Izrael z otroctva Egypta a priviesť ho do zasľúbenej zeme, tak má Ježiš priviesť svet k Bohu. Preto je Záchrancom. Tým, ktorý vyvedie z nebezpečenstva. Dovolím si povedať, že celý adventný i Vianočný čas má pri nás a pre nás svoj zmysel jedine vtedy, pokiaľ toto dokážeme pochopiť, vo viere to prijať  a stotožniť sa s tým. Inak sa pre nás Vianoce stanú iba časom leňošenia, avšak bez akéhokoľvek duchovného efektu a významu.

Bratia a sestry, je nesporným faktom, že dnes mnoho ľudí necíti žiadne ohrozenie, nevníma nebezpečenstvo, a preto ani nechápe, prečo by bolo treba mať nejakého záchrancu. Je to tak preto, lebo riešia iba to, čo je dnes a vôbec sa nestarajú o to, čo bude zajtra. Často ich potom zajtrajšok prekvapí tým, že im napríklad vezme úspech, zdravie, silu alebo niekoho blízkeho. Často si až vtedy uvedomia nestálosť života i úspechu. Tragické udalosti, ktoré Slovensko zasiahli počas posledných týždňov, mi v tomto smere len dávajú za pravdu. Sú pre nás všetkých, ktorých nič podobné nepostihlo, ktorí sme prežili, varovaním s tou najvyššou prioritou. Ukazujú nám, akí krehkí sme, ako rýchlo sa môžeme pominúť. A preto sú v tomto smere vysoko aktuálne slová apoštola Pavla : Vykupujte čas, lebo dni sú zlé! Sú pre nás výzvou ku každodennému pokániu v zmysle Ježišových slov : Ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete …   

46 Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa. Priatelia, aké dobré je mať pri takýchto navštíveniach istotu, aké dobré je mať niečo, čoho sa možno chytiť?!  Vtedy zrazu aj ten najväčší skeptik potrebuje záchrancu. Nehovorme však len o tých, ktorí sa majú dobre a zdanlivo nepotrebujú záchrancu! Pomyslime aj na tých, ktorí trpia už dnes! Na chorých, postihnutých, osamelých, podvedených, zranených, utláčaných alebo trpiacich v akomkoľvek telesnom či duševnom súžení. Možno sme sa aj my medzi nimi našli. Možno aj my niečím trpíme. Aj my sa neraz ocitáme v tme, ktorá nám berie radosť zo života a nádej na lepší zajtrajší deň.

Potom aj pre nás znie radostné evanjelium o Ježišovi Kristovi, ktorý je Svetlom sveta a prekonáva každú temnotu. Advent i tebe, drahý priateľ, oznamuje príchod svetla, ktoré žiari v tme a tma ho nepohltí. Je to svetlo Ježiša Krista, ktorý zaháňa temnotu decembrových dní i temnotu zármutku našej duše. Ježiš Kristus prináša svetlo radosti a nádeje, pretože prináša život. On sám je život a prišiel, aby ho dal aj nám.

A preto : očakávajme Ho v napätí a radosti, aby sme Ho potom hlasným jasotom privítali nie ako Toho, ktorý iba skrášli či duchovne obohatí tento svet a prinesie mu niečo nové a lepšie. Očakávajme Ho predovšetkým ako toho, ktorý niečo vzácne a večné prinesie konkrétne mne! Veď On prichádza aj kvôli mne a prináša to, čo potrebujem aj ja. Stáva sa tak i mojím osobným Záchrancom. A to je naozaj dôvod k radosti a oslave. Amen.

Použité materiály : Kázňové prípravky k adventným večierňam z GBÚ

48.819538,20.363907