3. nedeľa po Veľkej noci – Ako osláviť Boha?

Written by radovan on máj 07, 2014 in - No Comments

Jubilate3. nedeľa po Veľkej noci – 11. 5. 2014

„Ako osláviť Boha?“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od vzkrieseného Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! Amen.

1Pt 2, 11.17

11  Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. 17  Všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctite!  

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Téma dnešnej 3. nedele po Veľkej noci je definovaná latinským imperatívom: Jubilate! To v preklade znamená : Oslavujte! Nejde však o hocijakú oslavu, nakoľko oslavovať môžeme narodeniny, meniny, či kadečo iné, čo súvisí s človekom a ľudským životom vo všeobecnosti. Našu oslavu preto jasne definuje starocirkevná biblická perikopa, ktorú nachádzame v žalme 66, 1 – 3 : Hlasne jasaj Bohu, celá zem!   2  Spievajte na slávu jeho mena, jeho slávu šírte chválospevom!   3  Povedzte Bohu: Úžasné sú tvoje skutky! To znamená : Jubilate Deo! Oslavujte Boha!

Milí priatelia, ako však môže človek primerane osláviť Boha? Čo má vlastne robiť, aby Boha oslávil? Má podstúpiť nejaký špeciálny náboženský rituál? Nejaké očisťovanie, pôst alebo meditáciu? Má začať chodiť do kostola? Má začať nábožensky žiť? Má začať chodiť do spevokolu? Má sa tváriť zbožne? Má podporiť nejaký charitatívny projekt? To je vskutku zaujímavá otázka, no naše odpovede na ňu by zrejme boli nejednoznačné.

Prečítaný odsek z 1. listu apoštola Petra nám dnes chce možno trocha netradičným a nečakaným spôsobom poukázať na to, ako môžeme prakticky a viditeľne Boha osláviť. Myslím si, že odpoveďami, ktoré nám prináša apoštol Peter budeme viac menej prekvapení.

Slovami dnešného biblického textu apoštol Peter začína nový odsek vo svojom prvom liste. Nuž a v tomto odseku nám – kresťanom dáva konkrétne smernice pre každodenný život. Najprv nás však oslovuje ako „milovaní“. V každej životnej situácii a pri každej ťažkej úlohe totiž musíme pamätať na náš vzťah s Otcom nebeským a s Jeho Synom Pánom Ježišom. Na jedno nikdy nesmieme zabudnúť, a síce, že Boh nás miluje. Sme Bohom milovaní. I to je v podstate jeden z dôvodov, prečo vlastne máme Boha oslavovať. Boh nás nezištne miluje. Jeho lásku sme si ničím nezaslúžili. Našou adekvátnou reakciou na Božiu lásku je teda Jeho oslava.

Zároveň nesmieme stratiť zo zreteľa to, čo o kresťanoch Peter píše ďalej. Označuje ich ako cudzincovpútnikov. Práve tieto pojmy definujú náš pomer k okolitému svetu. Keď sme sa stali kresťanmi, našou otčinou / domovinou sa stalo nebo. Sme teda občanmi kráľovstva nebeského, i keď zatiaľ stále žijeme na tejto zemi. To znamená : ak je náš domov v nebi, potom sme na tomto svete ako cudzinci, ako tí, ktorí putujú za svojim nebeským cieľom vo večnosti. Preto sa ako kresťania zbytočne nemiešame napríklad do politických a svetských záležitostí, ale celým svojim životom, svojimi postojmi, názormi a činmi dokazujeme, že sme na ceste do neba. Nám skôr má ísť o záchranu ľudí pre večnosť, nie o záchranu ekonomiky, štátneho zriadenia, či o vlastnú prestíž. Tým nechcem povedať, že sa máme izolovať a žiť akoby niekde za ohradou, akoby sa nás okolité veci ani netýkali. No nemáme im venovať až príliš veľkú pozornosť, nakoľko nie to je podstatné pre našu večnosť, pre náš vzťah s Pánom Bohom, pre našu spásu, či pre naše svedectvo o živom a mocnom Bohu. Našou oslavou Boha teda na základe povedaného môže a má byť aj toto : správne využívanie času, správne investovanie životného, tvorivého a kreatívneho potenciálu do zmysluplných vecí, správne využívanie duchovných darov – chariziem – pre službu cirkvi, Bohu a blížnemu.

Takto nám zaznieva prvé konkrétne napomenutie, ktorým máme osláviť Boha : … aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Čo nám tým chce apoštol povedať? Celkom jednoducho : Nežite podľa vašich egoistických prianí! Nevzdávajte sa v duchovnom zápase! Nuž a tento zápas sa dotýka v podstate všetkých oblastí života – práce, rodiny i súkromia. A prečo je tak dôležité bojovať proti starej hriešnej prirodzenosti, ktorá je v nás? Pretože každý egoizmus, každý hriech zaťažuje náš život viery. Tým všetkým sa narúša náš vzťah a pomer k Bohu, naše kresťanské svedectvo sa stáva nejednoznačným. Stávajú sa z nás nešťastní, nespokojní a nenaplnení kresťania, pokiaľ si toto vážne neuvedomíme a nedáme si to v živote do poriadku. Inými slovami povedané : Pokiaľ chcú kresťania ovplyvniť tento svet a privádzať ho k Bohu, k viere, k pokore, skromnosti, či poníženosti, potom predovšetkým oni sami musia byť disciplinovaní a ukáznení. Oni sami sa musia vyhýbať túžbam padlej prirodzenosti. Keď je v Petrových slovách reč o telesných žiadostiach, nemyslí sa tu len na sexuálne pokušenia. Apoštol Pavol v liste Galatským o nich pojednáva takto : 19  A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť,   20  modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky,   21  závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve (G 5, 19 – 21).  To teda znamená : osláviť Boha môžeme aj tým spôsobom, že proti všetkým týmto duši škodlivým fenoménom budeme aktívne bojovať. Nebudeme s nimi sympatizovať a nebudeme voči nim ani tolerantní. Ináč naše životy nebudú oslavou Pána Boha, ale skôr oslavou toho zlého.

Ďalším spôsobom, akým môžeme a máme Pána Boha oslavovať, nachádzame v nasledujúcich apoštolových slovách :

  • všetkých si uctite – Ak má človek prejavovať úctu niekomu inému, musí mať neprestajne na mysli, že všetci ľudia sú Božími stvoreniami. Ešte raz zdôrazňujem : VŠETCI! Nielen niektorí. Každý si teda zaslúži úctu, i keď z nášho ľudského pohľadu je to tak, že medzi ľuďmi robíme rozdiely. Viac si uctíme vyššie postavených a menej nižšie postavených alebo sociálne slabých, žobrákov alebo bezdomovcov. Je to nejeden raz prejav nášho egoizmu a sebectva. V duši si totiž človek povie : Od tých vyššie postavených viem aspoň niečo vytĺcť. Tí, slabší odo mňa, mi asi nedajú nič. Drahý brat, milá sestra, i tak môžeš Boha osláviť, že prestaneš ľudí deliť. Boha osláviš tak, že Ho budeš vidieť v každom človeku, ktorého si budeš ctiť, bez ohľadu na jeho spoločenský status.

 

  • bratov milujte – tu sa myslí na všetkých v Krista veriacich. Máme ich milovať, pretože prináležia k Božej rodine. Im má patriť naša priazeň a náklonnosť, lebo tak oni ako aj my sú vykúpení drahou krvou Pána Ježiša. Naša láska k nim sa má prejavovať tak, že nám záleží na ich blahu. Dokážeme sa za nich zasadiť, vieme sa pre nich obetovať. Takto im dokazujeme svoju lásku. Drahí bratia, milé sestry : Koľko lásky je v našej cirkvi? Koľko lásky je medzi nami? V našich vzťahoch? Dokážeme sa ešte vnímať ako členovia jednej veľkej Božej rodiny? Alebo na seba hľadíme iba ako na konkurentov? Vieme sa zasadzovať o dobro svojho blížneho alebo skôr myslíme len na svoje vlastné? Dokážeme sa ešte obetovať pre brata alebo sestru alebo sa skôr riadime zásadou : teraz každý musí myslieť predovšetkým na seba? Milý priateľ, pamätaj na to, že i nezištná, čistá a úprimná bratsko – sesterská láska je náležitou oslavou Boha a pekným svedectvom veriaceho človeka.

 

  • Boha sa bojte – Ako vykúpení síce nemusíme mať pred Bohom strach. Veď On sa na nás – svoje deti – pozerá vždy s láskou. Dopraje nám dostatok dobrých vecí. No keďže stojíme tak blízko Neho, nemalo by nám byť jedno, ako žijeme, ako sa správame, ako reagujeme. Nemalo by nám byť jedno, či Ho svojimi vyjadreniami a postojmi nezarmucujeme a nezraňujeme. Báť sa Boha v tom zmysle teda znamená : povýšiť Ho za najvyššiu autoritu svojho života a podriadiť sa v poslušnosti Jeho slovu. Drahý brat, milá sestra : Je tvoj život oslavou Boha práve v tomto zmysle? Povýšil si vo svojom živote Boha na najvyšší piedestál a podľa toho aj žiješ?

 

  • kráľa si ctite – tu sa myslí na všetkých tých, ktorým bola v štáte daná politická moc a zodpovednosť. Ctiť si ich nemáme zo zištných dôvodov ako nejakí pätolízači. Nemáme si ich ctiť ani preto, žeby disponovali nejakým výnimočným charakterom. Niekedy skôr máme opačný pocit. Máme si ich však ctiť a vážiť preto, lebo sú zástupcami Boha na tejto zemi. Ich pozície im teda boli dané od Boha. On chce, aby sa skrze nich presadzovala v tomto svete Jeho dobrá a svätá vôľa. A On je aj ten, kto ich za šafárenie v týchto vysokých pozíciách bude viesť k zodpovednosti na poslednom súde. Našou oslavou Boha určite nie je, keď na politikov a štátnikov nadávame, i keď nám k tomu neraz dávajú veľa dôvodov. Našou oslavou Boha je, keď sa za nich modlíme a v poslušnosti prijímame ich rozhodnutia, vedomí si toho, že komu bolo mnoho dané, od toho budú aj mnoho požadovať.

Milí priatelia, bratia a sestry : Jubilate Deo! Oslavujte Boha! Dnes sme si poukázali na niekoľko možných spôsobov, ako sa to dá urobiť. 11  Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. 17  Všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctite! Prosme Ducha Božieho, aby nám dával na každý deň dostatok potrebných síl k tomu, aby naše životy boli skutočnou oslavou Boha. On jediný si ju totiž skutočne zaslúži! Amen.

48.819538,20.363907