3. nedeľa po Veľkej noci – Oslava jednoty

Written by radovan on apr 22, 2015 in - No Comments

vinica3. po Veľkej noci – 26. 4. 2015

„Oslava jednoty“

Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech naplní vaše srdcia i vaše mysle teraz, i naveky vekov! Amen.

J 15, 1 – 8

1  Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník.   2  Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia.   3  Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.   4  Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne.   5  Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť.   6  Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria.   7  Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám.   8  Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Slová dnešného kázňového textu sú súčasťou tzv. Ježišových rečí na rozlúčku. Pán Ježiš vie, že Jeho koniec je blízko. Vie, že tento koniec je nezvratný. A preto využíva čas, ktorý je Mu ešte daný a ktorý Mu zostáva. Svojim učeníkom dáva ešte posledné dôležité inštrukcie pre chvíle, kedy už medzi nimi nebude. Dnes môžeme s určitosťou povedať, že Ježišove slová neboli len dobré mienené rady, ktoré môžeme, ale rovnako tak aj nemusíme brať vážne. Ako Kristovi nasledovníci v 21. storočí tieto slová musíme brať ako nanajvýš závažné inštrukcie. Inštrukcie tej najvyššej priority. Veď ich pôvodcom je sám Pán pánov a Kráľ kráľov. Ba čo viac, ich pôvodcom je, povedané slovami učeníka Tomáša, môj Pán a môj Boh.

O čom teda konkrétne Pán Ježiš v tejto časti svojej rozlúčkovej reči pojednáva? Čím sa to dnes chce prihovoriť aj nám? Hlavný zmysel Jeho slov sa týka jednoty a spoločenstva lásky veriacich s Kristom ako aj medzi sebou navzájom. Pán Ježiš, tak ako poväčšine, aj na tomto mieste používa symbolický jazyk. Symbolika vínneho kmeňa má pritom široké a hlboké pozadie tak v Starej ako aj v Novej zmluve. Aby sme tomuto symbolizmu rozumeli, je treba vedieť, že vínna réva patrila v staroveku k špeciálnym rastlinám a predstavovala privilegované národy, resp. ľudí.

Tak napríklad prorok Izaiáš používa tento obraz na označenie vzťahu Izraela a Boha. Izrael je označený ako réva Hospodinova, ktorú Boh pestuje vo svojej vinici. Ale táto réva nenesie a neprináša ušľachtilé sladké ovocie akoby mala. Naopak! Prináša trpčiaky. To znamená: Izrael nekoná právo a spravodlivosť, ale neprávosť a bezprávie. Preto bude táto vinica zničená a zmenená na pustatinu. Ináč povedané : Izrael bude Hospodinom potrestaný.

Rovnako tak aj prorok Ezechiel využíva tento obraz. Vínny kmeň podľa neho má cenu len kvôli svojmu ušľachtilému ovociu. Ak však ovocie nenesie, potom má menšiu cenu než krovie. Hodí sa akurát tak na spálenie. Tak aj Boží ľud, drahí priatelia, má cenu len vtedy, ak plní Božiu vôľu. Ináč ho čaká trest a záhuba.

Náš prečítaný text sa začína Ježišovým výrokom : Ja som vínny kmeň a môj Otec je vinohradník. Pravý vínny kmeň je tu postavený oproti nepravým. Čo je zaujímavé a povšimnutiahodné je to, že vínnym kmeňom už nie je Izrael, ktorý sa spreneveril svojmu poslaniu, ale Ježiš Kristus. Ten, ktorý bol ukrižovaný i vzkriesený. Je to On, kto teraz predstavuje Boží ľud a zahŕňa v sebe všetkých členov pravého Božieho Izraela, tak ako vínny kmeň svoje výhonky.

Je takisto dobre vedieť, že pre čitateľov vtedajšej doby tu Ježiš Kristus ako pravý vínny kmeň stojí v kontraste s pohanskými bohmi, ktorí takisto boli často zobrazovaní vinnou révou. Akoby sa tým chcelo povedať : Ježiš Kristus je pravý Boh. Okrem Neho iného nieto. Vinohradníkom, ktorý tento pravý vínny kmeň pestuje je Otec, ktorým nie je nikto iný ako Hospodin Starej zmluvy. On pestuje svoju vinicu, zjavuje ľuďom svoju pravdu a vôľu a vrcholným spôsobom to robí práve vo svojom Synovi – Ježišovi Kristovi.

Milí priatelia, ten pravý vínny kmeň, ako to čítame, má svoje výhonky. Sú to tí, ktorí veria v Krista. Otec ako vinohradník ten pravý vinný kmeň nielen zasadil, ale stále sa o neho ako aj o jeho výhonky stará. Biblický Boh má teda ďaleko od predstavy deistického boha, Tvorcu, ktorý svet síce kedysi stvoril, ale viac sa už o neho nestará. Boh Biblie je naopak stále živý, stále tvoriaci. Je to Boh, ktorý sa svetu neotočil chrbtom. On sa o tento svet ako aj o jeho jednotlivcov prozreteľne stará.

Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Tuná je obraz vinohradníkovej práce aplikovaný na Božiu starostlivosť o veriacich. Vinohradník nenecháva na vínnych kmeňoch plané výhonky, ktoré neprinášajú hrozno, ale révu iba zbytočne zaťažujú, plodným výhonkom prekážajú a zbytočne ich oberajú o silu. Také odrezáva a zahadzuje. Na druhej strane pri výhonkoch, ktoré nesú ovocie sa vinohradník neuspokojuje len s tým, že je to tak. Stará sa o ne, očisťuje a odstraňuje škodcov, aby prinášali ešte viacej ovocia. Toto všetko, sestry a bratia, sú obrazy pre Božiu prozreteľnú starostlivosť o členov Božieho ľudu. No zároveň tu možno vidieť ešte aj niečo viacej. Objavuje sa tu aj záväzok pre Boží ľud. Prakticky to znamená toto : byť výhonkom na Kristovi znamená prinášať ovocie – žiť životom Kristovho učeníka. To znamená : nedá sa byť polomŕtvym, suchým, neužitočným, neplodným a neosožným kresťanom! Takýto „kresťan“ len otravuje aj to, čo je v jeho okolí dobré a životaschopné. A preto, Hospodin, len do času dáva dostatok možností na to, aby veriaci prinášal úrodu (skutky lásky, milosti, odpustenia a milosrdenstva). Ak sa však Bohom dané možnosti nevyužijú, končí aj akákoľvek šanca na záchranu.

Ďalej v našom texte sa pozornosť presúva zo vzťahu medzi vinohradníkom a vínnym kmeňom (Boh Otec – Boh Syn) na vzťah medzi vínnym kmeňom a jeho výhonkami (Ježiš – jeho nasledovníci). Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Tu jasne vidíme, bratia a sestry, že základnou podmienkou života a rastu pre výhonok révy je spojenie s kmeňom. Pre kresťana to prakticky znamená spojenie s Kristom. Učeník má zostávať v Kristovi a Kristus v učeníkovi. Kresťanský život je nemysliteľný mimo tejto jednoty s Kristom. Ináč povedané : zjednotenie s Kristom je základnou podmienkou kresťanského života. Kristovec nemôže žiť bez Krista.

Až teraz je jasne vyslovené to, čo sa doposiaľ predpokladalo : Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Milí priatelia, len v Kristovi môže veriaci žiť a len v jednote s Kristom môže prinášať Bohom požadované plody a robiť skutky podľa Božej vôle. Bez Krista nemôže robiť nič takého. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ako odlomenú ratolesť, a uschne. Také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria. Tu je symbolicky povedané, čo čaká neveriaceho človeka. Je to rovnaký osud ako pri neplodnom výhonku révy. Bez zjednotenia s Kristom je len duchovná smrť, ktorá je zobrazená uschnutím, hodením do ohňa a zhorením. Pravda je teda taká, milí priatelia, že rozhodnutie o večnom živote alebo o večnej smrti sa definitívne odohráva tu na zemi. Dôležité je len to, či sme zjednotení s Kristom alebo nie. Nuž a tak ako odlúčenie od Krista prináša nakoniec človeku skazu, tak spoločenstvo s Ním prináša blaho a spásu. Toto blaho a spása sa potom prejavuje aj v kresťanových modlitbách a najmä v Božích odpovediach na ne. Kto je s Kristom zjednotený a plní Jeho slová, nemôže od Boha požadovať nič, čo by odporovalo Božej vôli. Ak však prosí o to, čo je v zhode s Božou vôľou, je jeho modlitba Bohom vypočutá a dostane to, za čo prosí.

Napokon, sestry a bratia, posledný verš nášho kázňového textu prichádza k celkom novej myšlienke. Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. Až doposiaľ sa niekoľkokrát hovorilo o tom, že Otec je oslávený v Synovi, v Jeho poslušnosti a dokonalom plnení Jeho poslania, zvlášť v Jeho smrti. Teraz sa však hovorí o tom, že Otec je oslávený aj v tom, že ľudia sa stávajú Kristovými učeníkmi a prinášajú mnoho ovocia plnením Jeho prikázaní. Tak dielo Kristovo ako aj dielo kresťanské je oslavou Otca a slúži mu k sláve. Sestry a bratia, toto je vskutku veľká výsada, ktorú ako veriaci ľudia na tomto svete máme. Výsada i veľká zodpovednosť, ktorá je s tým spojená. Byť pre iných dôvodom k oslave Pána Boha. Nie dôvodom k pohoršeniu, ale k oslave. Sme ako veriaci ľudia, sú naše životy, postoje, názory, slová a činy oslavou Hospodina? Pravdepodobne nie vždy. No k tomu sme povolaní. Vydávať dobré svedectvo o Pánovi pánov a Kráľovi kráľov. A to všetko pri uvedomení si toho že, komu bolo mnoho dané, od toho budú aj veľa požadovať. Pán nech nám dá silu k tomu, aby sme vedeli žiť na oslavu nášho Boha! Veď tak nás k tomu predsa povzbudzuje a vyzýva aj názov dnešnej 3. nedele po Veľkej noci: Jubilate! – Oslavujte! Amen.

 

 

 

 

48.819538,20.363907