3. nedeľa po Veľkej noci – päť dôvodov na JUBILATE

Written by radovan on apr 23, 2021 in - No Comments
article_image_full
  1. nedeľa po Veľkej noci – 25.4.2021

„… päť dôvodov na JUBILATE …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od nášho vzkrieseného a živého Pána, Ježiša Krista! Amen.

Žalm 66, 1 – 9

1 Hlasne jasaj Bohu, celá zem! 2 Spievajte na slávu jeho mena, jeho slávu šírte chválospevom! 3 Povedzte Bohu: „Úžasné sú tvoje skutky! Taká nesmierna je tvoja moc, že ti pochlebujú tvoji nepriatelia. 4 Nech sa ti klania celá zem, nech ťa ospevujú, nech ospevujú tvoje meno!“— Sela — 5 Poďte a pozrite na Božie diela, úžasné sú jeho skutky pre ľudí. 6 Premenil more na súš, cez rieku prešli pešo. Radujme sa teda v ňom! 7 Svojou mocou vládne večne, svojím zrakom sleduje národy. Nech sa odbojníci nepovyšujú!— Sela — 8 Národy, velebte nášho Boha, nech o ňom zaznie hlasný chválospev! 9 On nás zachoval pri živote, nedopustil, aby sa nám nohy klátili.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Z veľkej Božej milosti po takmer 4 mesiacoch máme opäť možnosť stretávať sa v Božích chrámoch na verejnom slávení bohoslužieb, i keď s čiastočnými obmedzeniami, ale predsa. Vnímam to tak, že to zrejme nie je náhoda, keď tak môžeme urobiť práve v dnešnú nedeľu, ktorej témou je imperatív: Jubilate! Čo z latinčiny preložené znamená: „Oslavujte! Zvelebujte! Chváľte!“. Áno, drahí priatelia, máme začo Boha oslavovať, zvelebovať i chváliť. Predovšetkým za to, že nás pri živote a zdraví zachoval. Že nás v ťažkom čase lockdownu a rôznych zákazov stretávania, vychádzania a zhromažďovania sa neopustil, ale mocne sa k nám deň čo deň priznával. Na každý deň nám dával hojnosť svojho požehnania. A to tak toho materiálneho ako aj toho duchovného. On nás chránil, bdel nad nami, vypočúval naše volania a modlitby k Nemu. Bol našim verným spoločníkom, keď sme sa možno cítili osamelo. Oslavujeme a chválime Ho dnes však aj za to, že sa konečne ako spoločenstvo Božieho ľudu smieme stretnúť tvárou v tvár, ako sestry a bratia, ako Pánov ľud. A že to nemusí byť len cez obrazovku notebooku a televízora, či displej mobilného telefónu, ale naživo, naozaj.

Verím, že takto podobne to nejako cítite a prežívate aj vy. Že i vám už spoločenstvo a stretávanie na bohoslužbách chýbalo. Veď keď som sa s niektorými z vás z času na čas stretol niekde na ulici mesta, neraz zaznela otázka: Pán farár, kedy sa už konečne bude dať vrátiť do kostola? No v tomto som ani ja nebol o nič múdrejší ako vy. Neostávalo nám nič iné, len dúfať, že sa situácia zlepší, že sa pozitívne vyvinie, že sa Hospodin zmiluje a naše túžby, priania a modlitby vypočuje. Pokiaľ sa tak deje práve dnes, na nedeľu „Jubilate!“, určite to nie je náhoda. Vnímam to tak, že sám Hospodin si praje, aby sme za tým videli predovšetkým Jeho zásah a nezabúdali Ho za všetku Jeho dobrotu voči nám oslavovať a velebiť.

Niečo podobné vo svojej dobe zrejme prežíval aj autor slov prečítaného 66. žalmu. Hlavným teologickým motívom tohto žalmu je oslava Boha ako Kráľa celej zeme. Nuž a k tejto oslave nie je pozvaný iba vyvolený Boží ľud, ale všetci ľudia bez rozdielu. Oslava Boha sa tuná vníma ako najzákladnejší postoj človeka voči Bohu a najhlavnejší cieľ života človeka ako aj každého tvora. Boh je svätý, a preto Ho právom má chváliť každé stvorenie. To znamená: Oslava Boha má byť najvlastnejším prejavom človeka vo vzťahu k Bohu. Tým prvým dôvodom, pre ktorý má byť Boh oslavovaný, sú v tomto žalme uvedené samotné Božie diela a skutky, ktoré vykonal pre ľudí. Druhým dôvodom, pre ktorý má byť Boh oslavovaný, je vyslobodenie Božieho ľudu z egyptského otroctva a prechod cez Červené more a rieku Jordán suchou nohou v ústrety krajine slobody v Kanaáne. Chce sa tým vyjadriť fakt, že Boh sa stará o to, aby človek zvládol aj také veci, na ktoré v rámci svojich možností  nemá sily. Tretím  dôvodom, pre ktorý má byť Hospodin oslavovaný je ten, že (On) svojou mocou vládne večne, svojím zrakom sleduje národy. Štvrtým dôvodom Božej oslavy je to, že On nás zachoval pri živote. Nuž a posledným, piatym  dôvodom je to, že nedopustil, aby sa nám nohy klátili.

Bratia a sestry, dnes však nejde len o to, aby sme spomínali na to, čo všetko významné Hospodin vykonal vo svojom národe niekedy dávno v minulosti. Tento žalm bol napísaný predovšetkým na to, aby nás učil a povzbudil vidieť Božie spásne činy a rozličné formy Božej prítomnosti v našom vlastnom živote a v jednotlivých udalostiach nášho života. Pre každého jedného z nás je totiž dôležité mať živé povedomie o tom, že život každého jedného z nás sa odohráva  pod starostlivým Božím pohľadom a vedením. Nuž a pokiaľ o tom veriaci človek dokáže vydávať svedectvo, tým viac rastie jeho duchovná zrelosť. A tak, pozrime sa teraz na jednotlivé vymenované dôvody oslavy Boha bližšie!

 5 Poďte a pozrite na Božie diela, úžasné sú jeho skutky pre ľudí. To je prvý dôvod. Kresťanský mystik Bernard z Clairvaux vníma tento verš v zmysle, že človek je Božím dlžníkom. Stojí pred výzvou, aby zotrvával pred Bohom v postoji lásky, úcty a so všetkou pokorou. S láskou preto, lebo Boh človeka stvoril a hojne obdaroval. A s úctou a pokorou preto , lebo Boh je väčší ako ľudia. On sám ich nabáda k pokore a robí pre nich veľké veci. Drahý brat, milá sestra, dnes si ty i ja, my všetci, pozvaní k tomu, aby sme otvorili oči a skúmali to veľké množstvo úžasných skutkov a Božích diel vykonaných v našom živote. No súčasne, aby sme neostali len pritom, ale výsledok nášho skúmania aby sa pretavil do jednej krásnej a harmonickej oslavy Boha prostredníctvom nášho života.

Bratia a sestry, to mimoriadne, čo Hospodin vykonal v dejinách svojho ľudu, autor žalmu vyjadril slovami: 6 Premenil more na súš, cez rieku prešli pešo. To je súčasne druhý dôvod. Premenil – je typické sloveso, ktoré sa rôznymi spôsobmi spája s udalosťami východu z Egypta a putovaním po púšti. Opisuje Boží zásah premenenia  vody v Níle na krv, zmenu faraónovho zmýšľania, ako aj viaceré Božie skutky: Boh zmenil srdcia Egypťanov. Zmenil západný vietor, ktorý zavial kobylky od Červeného mora. Boh premenil palicu na hada, zmenil skalu na vodu … Milý priateľ, čo všetko zázračne Boh premenil, či zmenil v tvojom živote? Daj si tú námahu a pouvažuj nad tým! A keď to budeš vedieť jasne vymenovať, opäť potom nezabudni na „Jubilate!“. To znamená: nezabudni za to Boha oslavovať! A to tak svojimi slovami ako aj skutkami.

Drahí priatelia, jednu zmenu, či premenu dnes môžeme ako spoločenstvo prežiť už aj o chvíľku, a to pri prijímaní darov svätej Večere Pánovej. Bude to premena hriešnikov na ospravedlnených a omilostených hriešnikov. I to je úžasný dôvod k tomu, aby sme Pána Boha oslavovali. Myslím, že všetkým nám spoločenstvo pri Pánovom stole chýbalo, a to najmä pred sviatkami Veľkej noci, keď sme boli zvyknutí aj viackrát k stolu Pánovmu pristúpiť, vyznávať svoje hriechy a prijať Božie odpustenie, požehnanie a milosť. To všetko preto, aby sme slávnostné dni prežívali ako s Bohom i s druhými ľuďmi zmierení. O to viac si túto možnosť a milosť vážime dnes, keď po dlhšom čase smieme ako spoločenstvo sláviť hod Baránka.

7 Svojou mocou vládne večne, svojím zrakom sleduje národy. To sme si uviedli ako dôvod č. 3. Bratia a sestry, to nie je žiadna maličkosť! Autor žalmu len inými slovami vyjadruje jednu hlbokú pravdu. A síce, že všetko je to v Hospodinových rukách. On to má pod kontrolou, a to od vekov na veky. Vôbec sa Mu to nevymklo z rúk, ako sa niektorí nazdávajú. Práveže naopak! Ten, kto je pre Boha otovrený, Božiu moc vníma vo svojom živote. Ten, kto ju vidieť nechce, ten ju bude popierať, resp. o nej pochybovať. Avšak tá skutočnosť, že nad Božiu vládu v tomto svete niet nič mocnejšieho, stabilnejšieho ani trvácejšieho – to stojí za Božiu oslavu. Rovnako tá skutočnosť, že On svojím zrakom sleduje národy. Nie však preto, aby len vyhľadával chyby, trestal a udeľoval pokuty. Ale predovšetkým preto, aby dokázal každému jednému človiečikovi žijúcemu pod nebom konkrétne porozumieť, pochopiť ho, pomôcť mu, preukázať mu pomoc i lásku. Drahí priatelia, či to takisto nie je dostatočný dôvod na velebenie Boha?

9 On nás zachoval pri živote, nedopustil, aby sa nám nohy klátili. Posledné dva dôvody na „Jubilate!“, na oslavu Pána Boha úzko súvisia s darom života a tým, že nám Boh život každým jedným dňom predlžuje. V čase celosvetovo rozšírenej pandémie, kedy mnoho ľudí vírusu podľahlo a zomrelo, sme zrejme na život začali pozerať ináč a začali si ho azda viac vážiť ako dar od nášho Stvoriteľa. Jeho stvoriteľská moc sa totiž dokazuje aj týmto spôsobom. Každý nový deň, každé nové ráno v našom živote – to nie je nič iné ako dôkaz Hospodinovej stvoriteľskej moci, ale tiež Jeho starostlivosti o svoje stvorenie.  Avšak v tomto verši počujeme nielen to, že nás Boh zachoval. I keď už aj to samo o sebe je veľká vec. Náš Boh však nie je Ten, kto nás hodí do vody a viac sa nestará ani Ho nezaujíma, či vôbec vieme plávať alebo nie. On nedopustil, aby sa nám nohy klátili. To znamená: On nám nedáva iba život, ale aj silu žiť život. Silu žiť posvätený, t.j. pre Neho a pre službu Jemu oddelený život. Drahý priateľ, vnímaš tieto skutočnosti vo svojom živote? Pokiaľ áno, nezabudni za to svojho nebeského Otca velebiť!

Myslím, priatelia, že tých dôvodov na Božiu oslavu by sa určite našlo ešte viac. To hľadanie, nachádzanie a objavovanie ďalších dôvodov na „Jubilate Boha“ nech sa dnes stane našou domácou úlohou! Ja som dnes v kázni vymenoval 5 mocných a presvedčivých dôvodov. Som však presvedčený, že každý si sám pri sebe nájde aj niečo navyše a objaví to, za čo môže Bohu len ďakovať a oslavovať Ho. Tak teda ako Hospodin premenil more na súš, zachoval nás  pri živote a nedopustil, aby sa nám nohy klátili, pretože úžasné sú Jeho skutky a nesmierna je Jeho moc, tak dnes i my spievajme na slávu Jeho mena, Jeho slávu šírme chválospevom! Nech sa Mu klania celá zem, nech Ho ospevujú, nech ospevujú Jeho meno! Amen.

Video link

 

 

48.819538,20.363907