3. nedeľa pred koncom cirkevného roka – lebo Božie kráľovstvo je medzi vami

Written by radovan on nov 03, 2021 in - No Comments
article_image_full
  1. nedeľa pred koncom CR – 7.11.2021

„… lebo Božie kráľovstvo je medzi vami …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Lukáš 17, 20 – 30

20 Keď sa ho farizeji pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedal im: „Príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. 21 Ani nepovedia: ‚Hľa, tu je!‘ alebo: ‚Tamto je!‘ Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“ 22 A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. 23 Vtedy vám povedia: ‚Hľa, tam je! Hľa, tu je!‘ Ale vy nechoďte, nebežte za nimi! 24 Lebo ako blesk, keď sa zablýska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj Syn človeka vo svoj deň. 25 Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. 26 Ako bolo za dní Noacha, tak bude aj za dní Syna človeka. 27 Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. 28 Podobne bolo za dní Lótových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. 29 V deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubil. 30 Tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Milé sestry, drahí bratia, milí priatelia!

Dnešnou nedeľou chceme na pôde našej cirkvi opäť po roku otvoriť tému tzv. posledných vecí. Práve tejto problematike sa totiž venujú posledné tri nedele v rámci cirkevného roka. Nuž a dnes tu máme 3. nedeľu pred koncom cirkevného roka, téma ktorej znie: Znamenia konca času. Z tohto názvu dedukujeme minimálne dve veci: 1. čas, resp. tento vek ako taký raz skončí. To znamená: dejinná epocha zeme, ale aj celého univerza raz dôjde svojho konca. Toto je fakt, ktorý sa v Ježišovom učení objavuje niekoľkokrát, a preto ho treba brať vážne. Táto udalosť je však koniec koncov doložená aj vedecky: keď sa vyčerpá všetka energia, život zanikne. Rozdiel medzi Ježišom a vedou je snáď len v tom, že zatiaľ čo sa Ježiš môže vrátiť aj v relatívne krátkom časovom horizonte, veda v súvislosti s koncom hovorí skôr o desiatkach miliónov rokov. V každom prípade pre nás platí jedno: Keby sme sa toho momentu aj nedožili, potom celkom určite raz skončí čas nášho života, a tým aj epocha nášho žitia. Nuž o to bude náš osobný koniec v tomto svete, bez ohľadu na to, či tento svet bude alebo nebude ďalej pokračovať. Je to teda zákonitosť, pred ktorou sa nedá ujsť. Nuž a 2. vec: samotný proces konca času bude sprevádzaný určitými znameniami, ktoré by súdny človek a pozorný kresťan nemal prehliadať, ale vidieť v nich skôr indície, že posledná epocha dejín sa približuje, resp. že je už tu. To znamená: treba to konečne začať brať vážne a celú situáciu nezľahčovať. Predovšetkým svoj život a vzťah s Pánom Bohom, aby nakoniec nebolo neskoro …

Drahí priatelia, čo sa teda ohľadom znamení konca času dozvedáme z dnešných prečítaných slov? Spúšťačom Ježišovej reči je v podstate otázka farizejov: kedy príde Božie kráľovstvo? To je nakoniec otázka, ktorá viacerých ľudí trápi aj dnes. Kedy sa to stane? Kedy nastane ten koniec? Ježiš na takto postavenú otázku však odmieta odpovedať. Odmieta možnosť, žeby sa to dalo nejako vypozorovať, čo sa časového alebo aj čo sa priestorového určenia týka. Akékoľvek kalkulácie  časového okamihu  príchodu kráľovstva Božieho ako aj pokusy o stanovenie jeho lokalizácie sú v zásade nemožné. Nuž a prečo? Jednoducho preto, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Inak povedané: kráľovstvo Božie je už prítomné v osobe Ježiša. V tom, čo robí a hovorí. Farizeji, keď Ježišovi kladú otázku, si v podstate neuvedomujú, že stoja tvárou v tvár Božiemu kráľovstvu, ktoré je stelesnené v Ježišovi. Jeho prítomnosť predstavuje prítomnosť tohto kráľovstva.

Takto Kristova prítomnosť skrze Jeho slovo a sviatosti v cirkvi predstavuje aspoň kúsok Božieho kráľovstva i medzi nami samotnými. Božie kráľovstvo so svojimi hodnotami sa v Kristovi prelamuje do tohto sveta. To znamená: je už tu. Síce ešte nie vo svojej plnej sile, skôr len v istých náznakoch. No máme nádej a veríme, že keď Ježiš príde na tento svet druhýkrát vo svojej moci a sláve, ako Pán pánov a Kráľ kráľov, spolu s Ním príde aj Božie kráľovstvo v celej svojej dokonalosti a moci. Dnes, bratia a sestry, ide skôr o to, či naše vnímanie na toto kráľovstvo i v rámci cirkvi je správne nastavené. Či to takto počas každých bohoslužieb, pri čítaní, zvestovaní a počúvaní Božieho slova, počas Večere Pánovej či krstu svätého vidíme, prežívame a cítime. A síce: že v tej chvíli Božie kráľovstvo je i medzi nami …

Prídu dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. Bratia a sestry, táto Ježišova predpoveď nie je ničím iným ako poukazom na ťažké obdobie skúšok po Ježišovom odchode z tohto sveta. Bude to doba očakávania Jeho návratu v moci a sláve. V tomto období sa momentálne ocitáme aj my, priatelia. Je to obdobie, ktoré trvá už dobrých 2000 rokov. Nuž a počas tohto času to tí, ktorí to s Kristom mysleli naozaj čisto a úprimne, mali vždy ťažšie, pretože okolitý svet ich nejeden raz vnímal ako čudákov, fanatikov, spiatočníkov či podivínov. Nič na tom, ako nás vníma svet, priatelia. Nakoniec totiž bude dôležité len jedno. A síce: ako nás posúdi náš nebeský Otec. V tomto čase platí len jedno: Kto však vytrvá až do konca, bude spasený!

23 Vtedy vám povedia: ‚Hľa, tam je! Hľa, tu je!‘ Ale vy nechoďte, nebežte za nimi! Sestry a bratia, je samozrejmé, že neurčitosť termínu druhého Kristovho príchodu necháva povstať ďalším nebezpečenstvám. Akoby určité odsúvanie či omeškanie tohto druhého Kristovho príchodu na jednej strane spôsobuje únavu. Preto sú v Ježišovom učení také naliehavé výzvy k bdelosti a ostražitosti. Na druhej strane tu vzniká dobrá živná pôda pre rôzne fantázie a mylné šarlatánske úvahy. V každom prípade Pán Ježiš varuje pred predstavou, žeby sa Božie kráľovstvo akoby nepozorovane dostavilo na nejaké konkrétne miesto. Toto je v zásade dobrý argument pre všetkých tých kresťanov, ktorí ostatných presviedčajú o tom, že práve ich spoločenstvo je to najlepšie a že len medzi nimi pôsobí Duch Svätý, pričom ostatných ponižujú a neuznávajú. Ježišova inštrukcia v tomto smere je jasná: Ale vy nechoďte, nebežte za nimi!

24 Lebo ako blesk, keď sa zablýska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj Syn človeka vo svoj deň. Drahí priatelia, z tejto Ježišovej výpovede sa dozvedáme opäť dve veci: 1. Príchod Syna človeka v Jeho deň bude neprehliadnuteľný. To znamená: nikto nebude pochybovať o tom, čo sa deje. Vtedy už bude každému všetko jasné.  2. Príchod Syna človeka v Jeho deň bude zároveň prekvapujúci. Je to príchod podobajúci sa blesku, ktorý nečakane ožiari celú  oblohu. A to znamená jedno: keďže to môže prísť a podľa Ježišových slov aj príde rýchlo a nečakane, o to viac by nám malo záležať na tom, aby nás ten deň, tá hodina nepristihla nepripravených. O to viac by nám malo záležať na tom, aby náš vzťah s Vykupiteľom a rovnako tak s našimi bratmi a sestrami bol v čo najlepšej kondícii.

25 Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. Vsunutie výpovede o utrpení Syna človeka akoby nepasovalo do úvahy o znameniach konca času. Predsa však len tu má svoje miesto. Chce sa totiž dať najavo, že ešte pred svojim slávnym návratom v moci a sláve sa Syn človeka bude musieť osvedčiť  v utrpení. Táto výpoveď chce súčasne upozorniť aj samotných učeníkov na fakt, že cesta utrpenia platí aj pre nich. Nuž a tým všetkým sa chce povedať aj to, že táto cesta platí rovnako tak pre nás. Vo všetkom tom utrpení, ktorým prechádzame, alebo možno ešte len prechádzať budeme však platí aj Ježišovo úžasné zasľúbenie: Na svete máte súženie, ale dúfajte! Ja som premohol svet.

26 Ako bolo za dní Noacha, tak bude aj za dní Syna človeka. 27 Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. 28 Podobne bolo za dní Lótových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. 29 V deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubil. 30 Tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. Zatiaľ čo doteraz sme boli konfrontovaní s varovaniami pred mylnými predstavami ohľadom Božieho kráľovstva a jeho príchodu, tentokrát zaznieva výstraha pred bezstarostnosťou a ľahkomyseľnosťou. Pravda je totiž taká, že väčšina ľudí je ľahkovážna a nie je na eschatologické, posledné udalosti pripravená. Tentokrát dva príklady z biblickej histórie slúžia k názornému objasneniu. Konkrétne Pán Ježiš zmieňuje údel, ktorý zasiahol Noacha a potom obyvateľov mesta Sodoma. Jedná sa o pokolenia predstavujúce tvrdošijných a hriešnych ľudí. Ľudia tak v dobe Noacha ako aj Lóta sa zaoberali potrebami bežného života. Boli zameraní na to, čo zaisťuje pozemskú existenciu až do tej miery, že katastrofy, ktoré ich zastihli, pre nich boli natoľko prekvapujúce, že neboli schopní sa zachrániť. Nenechali sa Noachom, kazateľom spravodlivosti, ani spravodlivým Lótom primäť k obráteniu a pokániu. Súd ich preto zastihol nečakane ako nepripravených. Katastrofa vtedy nastala v jednom prípade prostredníctvom vody a druhý raz prostredníctvom ohňa a síry. Obidva prírodné živly  dali ľuďom zakúsiť a tvrdo pocítiť, že nemá  trvania to, na čom stavali a že to, na čom si tak zakladali, sa môže náhle pominúť. Drahí priatelia, to je nakoniec varovanie aj pre nás samotných, aby sme svoje životy budovali nie na neistých a pominuteľných hodnotách, ale na hodnotách, ktoré sú trváce a ktoré pretrvajú aj vo večnosti.

Bratia a sestry, obidva príklady, ktoré zdôrazňujú nečakaný charakter posledného – eschatologického diania, ktoré zastihne nepripravených a ktoré varujú pred ľahostajnosťou vzhľadom k vážnosti situácie, slúžia dnes zároveň na objasnenie nečakaného zjavenia Syna človeka. Drahí priatelia, takto sme dnes i my všetci vyzvaní k životu, kedy budeme v každom okamžiku pripravení na nepredvídateľný a neočakávaný deň  zjavenia Syna Božieho. Kiež sa tak stane pri každom jednom z nás! A kiež nám k tomu dopomôžu aj posledné nedele, ktoré v rámci cirkevného roka prežívame! Amen.

Použité materiály: Petr Mareček – Evangelium podle Lukáše

 

48.819538,20.363907