3. po sv. Trojici – so Zacheom na strome

Written by radovan on júl 06, 2019 in - No Comments
article_image_full
  1. po sv. Trojici – 7.7.2019

„… so Zacheom na strome …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Lukáš 19, 1 – 10

1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. 2 A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, 3 žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. 4 Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby Ho videl, lebo mal ísť tadiaľ. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. 6 A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou. 7 Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť! 8 Ale Zacheus vstal a povedal Pánovi: Ajhľa, Pane, polovicu majetku dávam chudobným, a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. 9 I riekol mu Ježiš: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.

Milé sestry a bratia v Pánovi!

Téma 3. nedele po sv. Trojici, ktorú dnes v kresťanskej cirkvi slávime, znie : „Nájdenie strateného“. Je to téma plná reality ako aj nádeje. Realita pritom spočíva v tom, že i dnes je nemálo takýchto „stratených“. Sú to všetci tí, ktorí Boží kompas života zamenili za svoj vlastný. Oni sami sa pritom za stratených nepokladajú. Práve naopak! Takéto označenie by sa ich zrejme vážne dotklo a urazilo ich. Sú to všetci tí, ktorí za svojho „boha“ pokladajú všetko možné, len nie toho skutočného, ktorý jediný je Bohom – Hospodina. I keď je to smutná realita, predsa len nie je beznádejná. Nádej tejto témy totiž spočíva v tom, že i týchto stratených ktosi hľadá a nachádza. Má o nich záujem a nezavrhuje ich. Práve naopak! I oni sú vzácni v očiach Hospodina. I oni sú Jeho deťmi, o ktoré On stojí a túži po tom, aby boli spasení. Tým hľadajúcim a nachádzajúcim nie je pritom nikto iný ako Pán Ježiš. Tak to totiž vyplýva i z dnešného známeho evanjeliového príbehu o colníkovi Zacheovi.

Áno, priatelia, Zacheus sa strácal postupne. Vyrastal síce v židovskej rodine a určite za mlada chodieval aj na bohoslužby do synagógy. Mal poznanie tak o Bohu ako aj o Jeho zákone. No vôňa a moc peňazí v jeho živote postupne víťazili nad láskou k Hospodinovi, nad poslušnosťou voči Mojžišovmu zákonu. A tak s plynúcim časom bol ochotný vzdať sa všetkého toho, čo mu ako dieťaťu vštepovali jeho rodičia. Lásky a poslušnosti voči Bohu, a takisto lásky a vernosti voči národu, z ktorého vzišiel. Nakoľko jedna z najrýchlejších ciest ako sa vtedy dalo dostať k peniazom viedla cez colnicu, stal sa i on colníkom. Teda : nechal sa upísať nepriateľským okupantom – Rimanom. Poprel všetko, čo mu bolo doteraz sväté. Vzdal sa židovskej výchovy, vzdal sa Mojžišovho zákona, zapredal vlastnú česť, vzdal sa kamarátov i rodiny – a to všetko len preto, aby dobre zarobil, či lepšie povedané : nakradol.

A predsa, semienko viery, semienko záujmu o Božie veci, ktoré doň bolo zasiate ešte v detskom veku, celkom nevyschlo. Život s peniazmi je síce pohodlnejší, ale čo z peňazí, keď sa s nimi nemáte s kým podeliť? Čo z majetku, keď vami vaše okolie opovrhuje? Keď ste sa v očiach vlastnej komunity stal vyvrheľom a zradcom … Zdá sa, priatelia, že Zacheus už predtým ako do mesta Jericho vstúpil Ježiš, prechádzal akousi osobnostnou krízou. Mám za to, že ho hrýzlo svedomie. Mal zrejme výčitky kvôli nečestnému a nepoctivému zamestnaniu. Postupne ho začalo trápiť, že zbohatol na úkor ochudobnenia druhých. Peniaze a majetok mu nepriniesli šťastie, po ktorom tak túžil. Je dosť možné, že sa od neho odvrátila aj jeho samotná rodina. Stal sa takpovediac „čiernou ovcou“. Jeho dom zíval prázdnotou. Na návštevy k nemu nikto nechodil, aby sa „neznečistil“.

V tejto osobnostnej kríze, keď Zacheus stojí na križovatke života a musí sa rozhodnúť ako chce ďalej žiť, sa mu snáď nemôže stať nič lepšie. Do mesta vstupuje Ježiš. Zacheus, ktorý sa deň čo deň stretal na colnici s mnohými ľuďmi, o Ňom už počul. Vedel, že je to niekto mimoriadny. Z rečí ľudí počul, že tento Ježiš je niečím výnimočný. Nie je to len obyčajný človek, len obyčajný potulný učiteľ, či prorok. Zacheus cíti, že je to niekto viac. Túži Ho vidieť …

Spočiatku je to zrejme len obyčajná ľudská zvedavosť. Poznáme to aj sami na sebe. Keď do našej komunity má zavítať nejaká všeobecne známa osobnosť, naťahujeme krky, aby sme ju videli. A pokiaľ sa ten človek s nami chce ešte aj odfotiť a my sa tým môžeme pochváliť na sociálnej sieti, sme plní nadšenia. Myslím, že Zacheovi nešlo ani tak o „selfie“ s Pánom Ježišom. To nakoniec vtedy technicky ani nebolo možné. Chcel Ježiša iba zazrieť. Možno aj počuť o čom sa asi taká celebrita rozpráva s obyčajnými ľuďmi z Jericha. Avšak bol tu jeden menší problém. Teda problém bol veľký. Zacheus bol menší ako ostatní. Ponad plecia ostatných jednoucho nedovidel. A tak volí celkom originálny spôsob ako svoj hendikep vyriešiť. Štverá sa na strom, z ktorého má pekný výhľad. Ba dokonca Ježiš so zástupom ide práve týmto smerom. Zacheus ho bude môcť nielen vidieť, ale aj počuť. Teraz už bude vedieť „ktorý to je“. A tak keď Ho zrazu vidí, ako sa rozpráva s tými, ktorí Ho obklopujú, ako sa na nich prívetivo pousmeje, sám v sebe uvažuje asi takto : „Aký priateľský a milý chlapík to je! Škoda, že pri Ňom nemôžem byť ešte o kúsok bližšie …“

No krátko nato sa odohráva niečo neočakávané. Ježiš nielenže si v celom tom veľkom zástupe všimne Zachea na strome. On ho dokonca aj oslovuje po mene a necháva sa pozvať do jeho domu ako hosť. Bratia a sestry, predstavte si, žeby si práve vás všimol niekto zo všeobecne v spoločnosti známych ľudí. A nielen všimol, ale vás aj oslovil po mene. A to stále ešte nie je všetko. On by ku vám aj chcel prísť domov! Myslím, že Zacheovo srdce búšilo od eufórie. Toto bol skutočný adrenalín. Tak toto Zacheus nečakal : A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou. Nuž ale toto nečakal ani nikto zo zástupu : Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť!

A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, 3 žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Bratia a sestry, sú chvíle v živote, ktoré sa jednoducho neopakujú. Buď ich využijete v danom momente alebo sú nenávratne preč. Myslím, že toto bola aj Zacheova jedinečná a neopakovateľná príležitosť. Príležitosť nielen „vidieť Ježiša, ktorý to je“, ale sa s Ním aj stretnúť, rozprávať sa s Ním a spoznať Ho „kto On je“ a „aký je“. Čo asi tak Zacheus počas ďalších niekoľkých hodín s Ježišom prežil? Čo sa o Ňom dozvedel?  Koho v Ňom spoznal? – to sú zaiste napínavé otázky.

V každom prípade došlo k niečomu mimoriadnemu. Ježišova návšteva a prítomnosť Zacheovým životom otriasla. Ten, pre ktorého boli peniaze všetkým a ktorý nikdy nemal dosť, sa v jednej chvíli vzdáva svojej „životnej filozofie“. Toto svoje rozhodnutie pritom prakticky dokazuje : Ajhľa, Pane, polovicu majetku dávam chudobným, a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. V jeho vnútri sa akoby prostredníctvom Ježišovej prítomnosti prepol spínač. A preto Ježiš môže v dome tohto muža vyhlásiť : Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.

Drahí bratia, milé sestry, prajem nám všetkým, aby sme v sebe mali takú túžbu akú mal aj Zacheus. Túžbu objavovať kým Ježiš je a čo pre nás znamená. Nikto iný ani nič iné nám totiž nemôže dať to, po čom túži naše vnútro, a síce :  dokonalé prijatie a zvestovanie toho, že náš život má v Božích očiach veľmi veľkú hodnotu. Iba Ježiš. Nikto iný ani nič iné, iba Ježiš sám ti môže dať šancu začať žiť nanovo v zmierení s Pánom Bohom. Práve na to prišiel Ježiš. V Ňom, pri Ňom a skrze Neho smieš aj ty prežívať šťastie a nájsť životné šťastie. Pros preto Ducha Svätého, aby aj teba deň čo deň napĺňal túžbou po osobnom stretnutí s Ježišom, a to vždy vtedy, keď je k tomu príležitosť : na službách Božích, pri domácich pobožnostiach, na biblickej hodine, modlitebnej skupinke, či na hodine náboženstva v škole alebo na vyučovaní konfirmácie. Vždy vtedy Mu pozorne načúvaj a hlavne : nechaj sa meniť Jeho blízkosťou, prítomnosťou, láskou, pochopením, prijatím, odpustením a milosrdenstvom. Dovoľ Mu, aby i teba hľadal! Dovoľ Mu, aby i teba našiel! A nenechaj sa odradiť reakciou svojho okolia! Keby bol dal vtedy Zacheus na rečí tzv. zbožných Jericha, z ostychu, a snáď aj preto, aby neprovokoval, by nikdy nebol prijal Ježiša do svojho domu. Bol by takpovediac prepásol jedinečnú šancu a možnosť zmeny, a tým aj konečnej záchrany a spásy svojho života.

Vďaka Pánu Bohu za všetky tie momenty, keď Ježiš i okolo nás prechádza. Vďaka Mu za to, že i nás oslovuje po mene a túži s nami tráviť čas. Kiežby Duch Boží i naše srdce deň čo deň napĺňal takou túžbou po stretnutí sa s Ježišom a poznaní Jeho osoby a diela, akou bol vtedy v Jerichu naplnený aj Zacheus. Veď pri Ňom má šancu každý. Pri Ňom sa môže zmeniť aj ten, ktorého už všetci odpísali. Pri Ňom môže začať každý odznova, s čistým štítom. Bohu vďaka a chvála za to! Amen.

48.819538,20.363907