4. adventná nedeľa (Spovedný príhovor) – Áno, prídem čoskoro!

Written by radovan on dec 22, 2017 in - No Comments

Spovedný príhovor – 4. adventná nedeľa – 24.12.2017

„Áno, prídem čoskoro!“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od prichádzajúceho Pána Ježiša Krista! Amen.

Zjavenie Jána 22,20

20 Ten, ktorý dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro! Amen! Príď, Pane Ježiši!

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Stretávame sa v tomto chráme v deň, ktorý sa v podstate opakuje iba raz za istý čas. Áno, myslím, že sa to deje iba približne raz za sedem rokov, keď štvrtá adventná nedeľa pripadne na Štedrý deň.  Nuž a dnes sa tak stalo. Sme v tomto Božom chráme a sme plní očakávania. Veď Ten, koho očakávame nie je nikto iný ako sám Boží Syn. Na udalosť Jeho príchodu sme sa pripravovali v podstate počas celého adventu. Nuž a dnes je ten deň tu. Naše čakanie došlo svojho konca. Keď sa tu v tomto chráme stretneme podvečer na štedrovečerných službách Božích, budeme sa už tešiť a radovať sa z toho, že zasľúbený Mesiáš, Spasiteľ a Vykupiteľ je tu. Prišiel. Narodil sa.

Predsa však, napĺňa sa touto udalosťou Ježišovho prvého príchodu do tohto sveta to, na čo myslí Ján, pisateľ poslednej biblickej knihy, keď má pred očami túto víziu? Pokiaľ máme byť čestní, musíme povedať : Sotva! Pravda je totiž taká, že ani zďaleka nie všetci očakávajú Božieho Syna ako svojho Záchrancu. Ani zďaleka nie všetci sa pripravujú na Jeho príchod. Mnohým je to jedno. Je nemálo tých, ktorí sa tešia iba z toho, že sa budú môcť dobre najesť, oddýchnuť si  a pospať si. Žiadny Spasiteľ, kostol či cirkev ich nezaujíma …

Áno, prídem čoskoro! – tak to zaznieva z prečítaných slov. Keď počujeme to „čoskoro“, akoby sa v nás zvyšovalo napätie. Veď to už môže byť každú chvíľu. Áno, to „čoskoro“ signalizuje, že stretnutie s Tým, ktorý je očakávaný sa blíži. To stretnutie s Ním sa pritom môže odohrať pri Jeho návrate na tento svet, resp. pri Jeho druhom príchode, pokiaľ chcete. To stretnutie s Ním sa však rovnako tak môže odohrať vo chvíli, keď v momente vlastnej smrti budeme opúšťať tento svet. Mám za to, priatelia, že je dobré a rozumné pripraviť sa čo najlepšie na toto najdôležitejšie stretnutie nášho života.

Bratia a sestry, dá sa povedať, že kresťania na toto stretnutie čakajú už dobrých 2000 rokov. Už 2000 rokov čakáme, že Pán Ježiš splní svoj sľub a príde. Omeškal sa azda? Alebo na svoje slová zabudol? Klamal nám azda? Alebo sa niečo skomplikovalo po ceste? Milí priatelia, pokiaľ berieme vážne slová Písma svätého, ktoré hovoria, že „u Boha je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň“, potom z Božieho uhla pohľadu až tak veľa času neprešlo. Božie vnímanie času je iné ako to naše. Pravda je taká, že u Boha, ktorý je večný, čas neplynie vôbec. Iné vysvetlenie spočíva v tom, že Pán na svoj prísľub ani nezabudol ani sa neomeškal. Práve naopak! Pokiaľ doteraz neprišiel, neurobil tak len a len kvôli nám. Každému totiž chce dať dosť času na to, aby si to v živote dal do poriadku – a to tak s Ním ako aj s druhými ľuďmi. Drahý brat, milá sestra, sviatosť večere Pánovej, ku ktorej chceš dnes pristúpiť, je takouto ponukou z Božej strany, ako si dať veci vo svojom živote, vo svojom vzťahu k Pánu Bohu i k druhým ľuďom do poriadku.

Bratia a sestry, opäť však, pokiaľ nechceme byť naivní, musíme vyznať, že mnohí zvesť o poslednom dni, kedy sa Pán opäť vráti, aby súdil živých i mŕtvych, neberú príliš vážne. Berú to takpovediac na ľahkú váhu. Uvažovať o takomto dni nakoniec môže byť aj rušivé, zaťažujúce a znepokojujúce popri tom všetkom, čo nás každodenne zamestnáva, čo musíme riešiť, s čím sa musíme vyrovnávať a pod. Sú tu iné veci, na ktoré sa vo svojom čakaní s nádejou, väčšou radosťou a netrpezlivo sústreďujeme. Môžu to byť čarovné a romantické dni Vianoc. Môže to byť avizované zvýšenie platu či zaslúžený odpočinok na dôchodku …

Dá sa povedať, milí priatelia, že raných kresťanov poznanie skorého Kristovho návratu hlboko napĺňalo, hlboko sa ich to dotýkalo i ovplyvňovalo. Prví kresťania neočakávali totiž iba spravodlivý Boží súd. Oni očakávali predovšetkým Toho, s ktorým sa budú môcť stretnúť tvárou v tvár. Očakávali moment, keď sa ich viera v Ježiša stane neprestajným videním Ježiša. Očakávali Toho, kto sa z lásky k človeku vzdal celej svojej pozemskej existencie. Očakávali Toho, ktorého aj oni milovali a pre ktorého aj oni sami boli ochotní vzdať sa svojho života. Raní kresťania očakávali Pána Ježiša s túžbou vidieť Ho už a stretnúť sa s Ním čím skôr. Presne tak ako keď my očakávame milovaného človeka, ktorého sme už roky nevideli.

Na tomto mieste, milá sestra, drahý brat, vyvstáva otázka : Aká veľká a silná je moja, resp. tvoja túžba stretnúť sa s Tým, ktorý sa prostredníctvom viery stal stredobodom aj toho tvojho či môjho života? Vedel by si dnes celkom slobodne slovami dnešného biblického textu vyznať : Amen! Príď, Pane Ježiši! Alebo stále viac čakáš na niekoho iného, resp. niečo iné?

Milý priateľ, stretnutie s Pánom Ježišom je dnes umožnené aj tebe, a to v tele a krvi nášho Pána. Dary Jeho večere sú pripravené dnes aj pre teba. Čakajú aj na teba osobne. Stačí iba prísť, pokľaknúť, vyznať svoje hriechy a potom vďačným a veriacim srdcom prijať zvesť o odpustení hriechov. Mám za to, že pre nás, kresťanov, je práve toto najlepší spôsob ako očakávať nášho prichádzajúceho Pána – v pokání, vo viere a vďačnosti.

Známy ruský spisovateľ Lev Nikolajevič Tolstoj raz povedal  : Všetko má dobrý koniec pre toho, kto dokáže čakať. Myslím, že tento pán mal pravdu. A preto aj my trpezlivo čakajme! Veď pokiaľ čakáme v pokání, vo viere a vďačnosti, potom i naše čakanie bude mať dobrý koniec! Amen.

 

 

48.819538,20.363907