4. nedeľa po Veľkej noci – Cantate Domino canticum novum …

Written by radovan on apr 30, 2021 in - No Comments
article_image_full
  1. nedeľa po Veľkej noci – 2.5.2021

Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! Amen.

Matúš 11, 25 – 30

25 V ten istý čas riekol Ježiš: Chválim Ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám; 26 áno, Otče, lebo tak sa Ti páčilo. 27 Všetko mi odovzdal môj Otec, a nikto nepozná Syna, len Otec, ani Otca nikto nepozná, len Syn a komu by Syn chcel zjaviť. 28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; 30 lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké!

Drahí priatelia, sestry a bratia v Pánovi!

Téma predošlej nedele nás, ako Boží ľud, nabádala k tomu, aby sme oslavovali, chválili a zvelebovali Hospodina. Uviedli sme si celkom 5 dôvodov na tzv. Jubilate. Téma dnešnej, 4. nedele po Veľkej noci, s témou tej predchádzajúcej veľmi úzko súvisí. Znie: CANTATE! Opäť sa teda jedná o latinský imperatív, ktorý sa tentokrát dá preložiť ako : „Spievajte!“ Priznám sa, priatelia: pre mňa osobne je to veľmi blízka téma. Nehrám sa na nejakého veľkého speváka, ale zaspievam si rád. Tak duchovné piesne, ale rovnako tak ľudové i tie z kategórie tzv. moderných 😊 Klamal by som, keby som tvrdil opak.

Dnešná nedeľa nás však nenabáda k tomu, aby sme spievali len tak hocičo a pred hocikým. Starý latinský imperatív a názov dnešnej nedele „Cantate!“  totiž vychádza zo žalmu 98, 1: Cantate Domino canticum novum! To znamená: Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Z tejto výzvy jasne vyplývajú dve veci. A síce, komu máme spievať a čo máme spievať. Spievať máme na slávu Hospodina. A osláviť Ho máme novou piesňou. Nuž a čo má obsahovať tá nová pieseň?  Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné: zvíťazil svojou pravicou, svojím svätým ramenom. 2 Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov. To znamená: nová pieseň má obsahovať chválospev na Božiu adresu za veci zázračné, ktoré vykonal. Za to, že zvíťazil. A rovnako tak zato, že svoju spásu a spravodlivosť zjavil pred národmi sveta.

Bratia a sestry, pozorné a uvažujúce „kresťanské ucho“ v tom akosi nedokáže nepočuť opis diela, ktoré za nás vykonal Boží Syn, Pán Ježiš. Boh Otec vzkriesením svojho Syna vskutku vykonal zázračnú, divnú vec. Kristus svojim vzkriesením zvíťazil nad mocou smrti. Nuž a v Ježišovi rovnako tak Hospodin zjavil ľuďom spásu a spravodlivosť. Spásu v tom slova zmysle, že nebolo dané ľuďom iné meno, v ktorom by mohli dôjsť spasenia. A spravodlivosť v tom zmysle, že každý, kto tomu verí, je Bohom vnímaný a prijímaný ako spravodlivý, ako ospravedlnený.

Drahí priatelia, pokiaľ sme si pred týždňom uviedli 5 dôvodov na „Jubilate!“, pokúsme sa v tomto trende pokračovať  aj dnes! Dajme si tú námahu a nájdime aj v prečítaných slovách kázňového evanjeliového textu nejaký ten dôvod na „Cantate“!

Chválim Ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám; 26 áno, Otče, lebo tak sa Ti páčilo. To, čo na tomto mieste evanjelista Matúš uvádza, je v podstate začiatok Ježišovho hymnusu, ktorý vyslovuje paradox poznania. Ten sa nám skôr hodí k apoštolovi Pavlovi ako k Ježišovi. V podstate by sa dalo povedať jedno: Tí, ktorí sú múdri, chápaví a prenikaví – tí do toho, čo Ježiš vyučuje, napodiv, nepreniknú. Osloviteľní sú naopak tí, od ktorých by sme to nečakali a pri ktorých by sme to nepredpokladali.

Bratia a sestry, Ježiš určite nemá nič proti ľudskému intelektu. Čo sa chce povedať, je asi toto: Problém múdrych je v tom, že majú tendenciu uzatvárať sa do svojej múdrosti. Ich problém spočíva v tom, že nie sú dosť otvorení pre Božiu múdrosť, pretože už majú tú svoju. Nie sú dosť otvorení, pretože im všetko musí zapadať do ich uzavretých systémov, ktoré si neraz tak pracne a krvopotne vytvorili. Skutočná múdrosť, tak ako ju vníma a definuje Ježiš, je naproti tomu otvorená  a pripravená na to, že veci môžu prichádzať aj inak ako sme čakali, resp. si to naplánovali.

Drahí priatelia, výhoda dieťaťa pred múdrym starcom, pokiaľ sa jedná o poznanie, je snáď len v tom, že dieťa je učenlivé a formovateľné. Dokáže prijať, že veci môžu byť aj inak ako sa myslelo. Zatiaľ čo múdry človek, na vrchole svojich intelektuálnych schopností, už predsa vie, ako veci chodia, ako to je. Taký nedokáže stráviť, neraz si to dokonca ani všimnúť, alebo pripustiť, že všetko by to mohlo byť aj inak. „Dospelý“ teológ predpisuje aj Bohu, ako má jednať. Zatiaľ čo teológ, ktorý ostane „dieťaťom“, si všíma, že Boh si robí  tak, ako On chce. A dokáže dokonca prijať tú skutočnosť, že toto Božie konanie je múdrejšie než to, ktoré by sme Mu najradšej predpísali my.

Sestry a bratia, aký je toto dôvod na „Cantate!“? Taký, že hľadanie, nachádzanie i poznanie Boha ako aj cesty spásy, cesty vedúcej do večnosti, absolútne nesúvisí s našim vzdelaním a výškou nášho intelektu. Tu nejde o výšku IQ. Skôr tu ide o veľkosť našej otvorenosti pre Božie konanie v našom živote a prijatie tohto konania ako toho najlepšieho možného. Spievajme za to Bohu na česť a chválu, že to takto zariadil! Že pri Ňom má každý rovnakú šancu, pretože každý je aj rovnako milovaný.

27 Všetko mi odovzdal môj Otec, a nikto nepozná Syna, len Otec, ani Otca nikto nepozná, len Syn a komu by Syn chcel zjaviť. To, čo bolo Synovi dané od Otca, nie sú ani tak nejaké konkrétne právomoci. To sa nakoniec odohralo až pri Ježišovom vstúpení na nebo. Jedná sa skôr o odovzdanie poznania: o tom, ako to v Božom kráľovstve chodí. Ježiš tu len inými slovami hovorí toto: To, čo zvestujem, mám od Otca. Ľudskej múdrosti a rovnako tak ľudským predstavám to nemusí pasovať, ale to nie je v danej chvíli podstatné.

Bratia a sestry, tak vtedajší Izraelci, tak dnešní kresťania majú niekedy vyhranené a zreteľné predstavy o tom, kto má prísť do neba a kto do pekla a ako to tam asi bude vyzerať. Ježišov hymnus, ktorý nám dnes zaznel, však má proti takýmto ľudským predstavám dôležitú výhradu. A síce: Božie predstavy o týchto veciach sú akosi dôležitejšie než tie naše. Syn pozná Otca. To znamená: vie, o čom hovorí. Zvestuje Jeho vôľu autenticky. Na druhej strane aj Otec pozná Syna a prizná sa k Nemu aj v situácii, keď sa zbožní k Ježišovi hlásiť nebudú, pretože nebude podľa ich predstáv. No dôležité je, že bude podľa tých Božích … Cantate! Spievajme, priatelia, a i skrze náš spev prosme Boha o to, aby sme sa v živote nehrali na múdrejších ako samotný Boh! Spievajme a prosme Boha o to, aby sme svoje predstavy dokázali vždy podriadiť tým Jeho, rovnako tak našu vôľu dokázali dať do súladu s tou Jeho! Pretože tak je to osvedčené a múdre. Tak je to najlepšie.

28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Drahí priatelia, lekcia o Ježišovej múdrosti, ktorá nás povzbudzuje ku „Cantate!“, pokračuje aj v týchto slovách nášho Spasiteľa. Inak povedané: Božie kráľovstvo nestojí na výkonoch. Nie je výsledkom toho ako cnostne alebo zbožne žijeme. Tak si to predstavovali v Ježišovej dobe farizeji, ale tiež mnoho kresťanov počas stáročných dejín cirkvi. Avšak podľa tejto Ježišovej výpovede je Božie kráľovstvo skôr útočiskom pre tých, ktorí už nemôžu ďalej … Bratia a sestry, pre mňa osobne je toto úžasný dôvod na oslavu Pána Boha spevom. Vedieť, že moja spása nestojí a nespočíva na mojich výkonoch a zásluhách. Najväčší výkon a najdokonalejšiu zásluhu pre moju spásu predsa vykonal a dokonal Syn Boží na kríži. Nuž a ja pokiaľ som toto ochotný vierou prijať do svojho života, Božie kráľovstvo sa pre mňa vstáva vskutku útočiskom, oázou pokoja a radosti, i keď sa zatiaľ ešte stále nachádzam v podmienkach tohto nepokojného a neraz i smutného sveta. Prajem vám, priatelia, aby ste takto mocne a blízko toto Božie kráľovstvo a Božiu prítomnosť zažívali pri sebe deň čo deň. Osobne mám za to, že takéto nastavenie mysle a ducha na Božie kráľovstvo sa dá krásne zrealizovať aj pri speve duchovných piesní. A preto „Cantate!“ Spievajte! Spievajme!

Nuž a pre tých, ktorí už nemôžu ďalej, tu z Ježišových úst zaznieva nakoniec jedna úžasná rada, resp. útecha, či zasľúbenie: 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; 30 lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké! Je to opäť akési paradoxné pokračovanie výpovede o tom, že Božie kráľovstvo je útočiskom pre tých, ktorí nemôžu ďalej. Znie to ako „preprahnutie“. Človek namiesto svojho vlastného jarma, namiesto toho, čo vlečie so sebou, vezme na seba Ježišovo jarmo. Odpočinutie a útočisko je teda v tom, že na seba zoberieme Ježišovo jarmo. Súčasne to však znamená, že On na seba berie to naše. To znamená: ťaháme to spolu.

Namiesto toho, čo človek vliekol tak, že už ani nemohol ďalej, s čím si robil starosti, Ježiš ponúka alternatívu, ktorá je útočiskom. Treba však hneď dodať, že táto alternatíva nie je bezstarostným životom. V každom prípade: to Ježišovo jarmo sa nesie ľahšie, pretože má zmysel. A možno aj preto, že ho človek nenesie sám. Pravý význam Ježišovej výpovede je teda asi taký: Aj s Ježišom budete mať starosti a budete mať aj problémy v živote … ale ponesiete ich ľahšie. Drahí priatelia, či nie sú aj toto dostatočné dôvody na „Cantate!“? Nie sme na to sami. Kristus osobne to s nami chce ťahať, aby sme to dotiahli až do úspešného, zdarného konca v tejto časnosti a s Ním raz smeli vkročiť aj do večnosti.

Milí priatelia, na koniec snáď jedna grécka slovná „hračka“, ktorú Ježiš používa. … lebo moje jarmo je lahodné … To „lahodné“ sa po grécky povie „chréstos“. Je dobré vedieť, že grécka éta (dlhé é) sa už vtedy vyslovovala ako „i“. Chréstos sa teda vyslovovalo rovnako ako „Christos“ (pomazaný). Ježiš by v takomto prípade hovoril toto: Moje jarmo, to bremeno, ktoré vlečiem ja, je christos – je byť pomazaným Hospodinovým. Ježiš to síce takto priamo nehovorí, ale Jeho poslucháč to tam musel započuť. A tak teda, musel započuť aj myšlienku, že jarmo, o ktorom Ježiš hovorí, že ho máme vziať na seba, je vlastne On sám: Kristus. Kresťan nesie Krista. Nesie Jeho jarmo. Je to náklad, ktorý dáva zmysel a ktorý je pre človeka prospešné niesť. Na druhej strane Kristus nesie kresťana a berie na seba všetky jeho starosti. Pomáha mu ich zvládnuť a preniesť sa cez ne. Úžasná výmena, priatelia, hodná nášho spevu! A preto, sestry a bratia, „Cantate!“. Spievajte! Spievajme! Amen.

Použité materiály: Jiří Mrázek – Evangelium podle Matouše

 

 

48.819538,20.363907