4. nedeľa po Veľkej noci – nebeský koncert

Written by radovan on apr 23, 2024 in - No Comments
article_image_full
  1. nedeľa po Veľkej noci – 28.4.2024

„… nebeský koncert …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! Amen.

Zjavenie Jána 15, 2 – 4

2 Videl som akési sklenené more, zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šelmou i nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáli na sklenenom mori. Mali Božie citary 3 a spievali pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránka: „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh, Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ národov. 4 Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Pretože ty jediný si svätý; všetky národy prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.“

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Človek neraz až so zatajeným dychom sleduje koncerty a živé vystúpenia najväčších hviezd svetovej hudobnej scény. Dnes pri hudbe totiž naozaj nejde už len o hudbu ako takú. Dôležitý je aj samotný „vizuál“ okolo toho všetkého. A tak sa bazíruje na perfektnom „stejdži“ – javisku, na kvalitnej svetelnej show, na rôznych pyrotechnických a laserových efektoch a podobne. Všetko to má slúžiť tomu, aby bolo zasiahnutých čím viacej zmyslov človeka a účastníci vystúpenia aby domov odchádzali s hlbokými zážitkami a emóciami. A síce nielen hudobnými, ale aj vizuálnymi. Je to naozaj celá veda, ktorá je s tým spojená.

Prečo ale dnes začínam práve takto? Dnes na pôde kresťanskej cirkvi slávime v poradí 4. nedeľu po Veľkej noci, ktorej latinský názov je imperatív, teda rozkazovací spôsob: Cantate! – to v preklade znamená: Spievajte! Aj v prečítanom biblickom texte, ktorý nám dnes zaznel ako kázňový text, sa objavuje scéna so spevákmi, s hudobnými nástrojmi a s jednou konkrétnou piesňou. Objavuje sa tu niečo, čo si zrejme celkom dobre ani nedokážeme vo svojej fantázii predstaviť: akési sklenené more, ktoré je zmiešané s ohňom.

Bratia a sestry, čo sa tým asi tak myslí? Sklo a oheň. Zrejme si dokážeme predstaviť, že sa to všetko blyští a ligoce. Nakoľko je posledná biblická kniha plná symbolov a symbolickej reči ako takej, pravdepodobne ani v tomto prípade tomu nebude inak. Sklo a oheň tak s najväčšou pravdepodobnosťou predstavujú a symbolizujú Boží trón.

Nuž a čo tí víťazi? Resp. tí, ktorí zvíťazili. Nie, priatelia! Nie sú to celebrity, ktoré uznáva a velebí tento svet. Nie sú to ani herecké ani spevácke hviezdy. Nie sú to ani najväčšie esá svetovej politiky. Nie sú to ani bankári, ani zbrojári, ani králi ani generáli a vojvodcovia, či dobyvatelia, o ktorých sa učíme v dejepise. Nie sú to dokonca ani športové hviezdy. Sú to všetci tí, ktorí už majú svoj boj za sebou. Sú to všetci tí, ktorí zvíťazili nad šelmou.

A opäť sme doma … Kto je tá šelma? Čo si pod tým máme predstaviť? Opäť je to svojim spôsobom akoby šifra, tajný jazyk. Ten kresťania v starej dobe používali vtedy, keď bolo nebezpečné hovoriť celkom priamo a otvorene. Inými slovami povedané: šelma – to bol rímsky cisár, ktorý kresťanov nemilosrdne prenasledoval. Tí, ktorí zvíťazili, sa mu však postavili. Čelili mu a odporovali. I napriek všetkému nebezpečenstvu, ktorému boli vystavení, zotrvali vo svojej viere. Krista sa ani nevzdali ani Ho nezapreli, i keď ich to s najväčšou pravdepodobnosťou stálo život. Môžeme teda smelo hovoriť o kresťanských mučeníkoch – martýroch.

Všimnime si, čo všetci títo víťazi spievajú! Jedná sa o pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránka. Pieseň vysloboditeľa Božieho ľudu je Mojžišova pieseň, v ktorej oslavoval vyslobodenie z Egypta. Pieseň Spasiteľa sveta Ježiša Krista je zas oslavou konečného vyslobodenia Božieho ľudu zo satanovej moci.  Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh, Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ národov. 4 Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Pretože ty jediný si svätý; všetky národy prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.“ 

            Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh, Všemohúci. V prvom rade je to označenie a uznanie Boha ako Pána, ktorý je všemohúci. Už toto samo o sebe je úžasné, milí priatelia! Veď dnes je Boh nejeden raz spochybňovaný nielen ako všemohúci Pán, ale aj ako Boh vo všeobecnosti a vo svojej podstate a existencii vôbec. Dokázať vyznať Boha ako všemohúceho Pána v tomto svete je v podstate nádherným prejavom viery takého človeka. Je to Boh, ktorého skutky sú hodné obdivu, nie kritiky a opovrhovania.            

            Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ národov. Opäť by som chcel poukázať na označenie Boha ako – Kráľa národov. Počas dejín si ľudia povytvárali mnohých kráľov. Ako to veľakrát dopadlo, to teraz nebudem ani analyzovať ani hodnotiť. Ale veľakrát nie práve najšťastnejšie. Boli aj takí králi, ktorí ovládli množstvo národov, ale nikdy nie celý svet. Boh je však iný Kráľ. Jemu patrí naozaj každý. Nuž a pred Ním sa rovnako tak bude zodpovedať každý ako pred Tým, ktorý je stelesnením spravodlivosti a pravdy. Inými slovami povedané: Boh – to je pravda a spravodlivosť. Nuž a pokiaľ to tomuto svetu a dnešnému človeku ešte stále nie je dostatočne zrejmé, potom sa to stane zrejmým už čoskoro.

4 Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Pretože ty jediný si svätý; všetky národy prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy. Kto by sa nebál a neoslavoval? Nuž, pisateľ poslednej biblickej knihy by bol zrejme veľmi prekvapený, keby počul názory dnešných ľudí, ktorí neraz nemajú rešpekt a úctu pred nikým a ničím. Dokonca ani pred Bohom nie. Sami chcú byť oslavovaní, lebo sami sa cítia ako bohovia. Pritom si neuvedomujú, že len jediný je svätý Boh. Nastane čas, keď všetky národy prídu a budú sa pred Ním klaňať. Drahí priatelia! Je to pre nás úžasné privilégium a výsada, že my sa tomuto Bohu môžeme klaňať už teraz. Robíme tak preto, pretože Jeho moc sa dokázala a zjavila aj v našom živote. Beda však všetkým, ktorí časom milosti opovrhovali a nevyužili na svoju spásu. Tí sa síce nakoniec pred Kristom tiež budú klaňať. Ale nie ako pred svojim Vykupiteľom, Spasiteľom a Záchrancom, ale ako pred svojim Sudcom.

Drahí priatelia, pokiaľ sme si aspoň takto stručne objasnili pozadie prečítaného biblického textu, zákonite si kladieme otázku: Ako toto všetko súvisí s nami? Ako sa toto všetko týka nás? Sestry a bratia, dnes v nedeľu „Kantate“ sme s tými víťazmi na sklenenom mori takpovediac prepojení a spojení aj my. Možno sa pýtate: ale ako je to možné? Veď my sme svoj zápas a boj ešte nedobojovali. My sme ešte stále na tomto svete a každý deň nám prináša množstvo bojov a zápasov, ktorým musíme čeliť a s ktorými sa musíme popasovať. Bojujeme so svojim ťažkosťami vo viere a neraz aj s vlastnou nedostatočnosťou pred Bohom. A naše chvály na oslavu Pána Boha? Aké ťažkopádne neraz sú! Veď sa to niekedy nedá ani počúvať!!!

Áno, bratia a sestry! Iste! To je jedna stránka nášho života. Avšak je tu aj druhá stránka: I naša pieseň sa podobá tej Mojžišovej. I my nielenže smieme, ale aj máme spievať pieseň, pretože niekto iný nás vykúpil. Nebo je i pre nás otvorené, pretože Kristus – Syn Boží za nás vybojoval zápas na kríži. Táto pieseň, ktorú tak v cirkvi ako aj vo svete máme spievať, pritom nie je o nás. O našich úspechoch, či sláve. Je to pieseň tých, ktorí sú závislí na svojom Vykupiteľovi, na našom Pánovi Ježišovi Kristovi!

Drahí priatelia! Snáď by bola v tejto chvíli na mieste otázka: O čom všetkom sú dnes ľudia ochotní vyspevovať? Vystúpenia niektorých akože spevákov, ktoré sa dajú nájsť na internete, človeku skôr pripomínajú útek z psychiatrickej liečebne ako seriózne umenie. Koľko percent z celkovej svetovej produkcie sa pritom týka Pána Boha a oslavy Jeho svätého mena? Určite to bude menšina. A pritom toto je to najpodstatnejšie a najdôležitejšie.

Milé sestry a bratia, je fakt, že boje, zápasy i rôzne utrpenia ťažkosti v našom každodennom živote ostanú. Tak tomu bude až do konca. Je to presne tak ako nám to povedal aj Pán Ježiš: Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Avšak nik nám nebráni spievať oslavné piesne na Božiu chválu už teraz. My totiž vieme, že nech už sa to tomuto svetu javí ako chce, my sme na strane víťazov. My vieme, ako to všetko skončí. A toto všetko môžeme vyjadriť aj svojim spevom, aj svojou chválou a oslavou Pána Boha. A preto: Spievaj, človeče! Spievaj, cirkev! Oslavuj, Pána, oslavuj! Amen.

 

48.819538,20.363907