4. nedeľa po Veľkej noci – pieseň Baránka

Written by radovan on máj 07, 2020 in - No Comments
article_image_full
  1. nedeľa po Veľkej noci – 10.5.2020

„… pieseň Baránka …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! Amen.

Zjavenie Jána 15, 2 – 4

2 Videl som akési sklenené more, zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šelmou i nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáli na sklenenom mori. Mali Božie citary 3 a spievali pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránka: „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh, Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ národov. 4 Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Pretože ty jediný si svätý; všetky národy prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.“

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

V jednej publikácii som čítal, že v Nemecku existuje približne 37.000 spevokolov, v ktorých spieva viac než 800.000 spevákov. Neviem, či podobná analýza existuje aj na Slovensku. S tými počtami sa s Nemcami zrejme rovnať nemôžeme, no v každom prípade by možno bolo dobré vedieť aspoň to, v koľkých cirkevných zboroch v rámci ECAV funguje spevokol a koľko spevákov v týchto hudobných telesách dokopy pôsobí. Začínam tak preto, nakoľko téma dnešnej 4. nedele po Veľkej noci po latinsky znie : Cantate! To v preklade znamená : Spievajte! Je to téma, ktorá úzko súvisí s témou predchádzajúcej nedele – Jubilate, a nabáda nás k tomu, je pre nás pozvaním, priam až príkazom, aby sme spievali. Samozrejme nie hocičo a nie hocikomu.

Iste mi dáte za pravdu, milí priatelia, keď poviem, že spev je úžasný dar, ktorý dal Stvoriteľ človeku. Je to dar, pomocou ktorého možno vyspievať tak radosť ako aj smútok. Je to dar, ktorý odzrkadľuje našu emocionalitu. Človek má potrebu spievať, keď sa teší, keď sa cíti dobre, ale aj vtedy, keď smúti a prežíva bolesť. Takto v dejinách vzniklo nespočetné množstvo piesní rôzneho charakteru, rôznych žánrov, hudobných štýlov a pod.

My sa dnes samozrejme nechceme zaoberať všetkým tým, čo so spievaním a piesňami súvisí. Myslím, že by to bolo na niekoľko odborných prednášok a i keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, je to fakt celá veda.  Skôr sa chceme sústrediť na spev, ktorým oslavujeme Pána Boha a na duchovnú pieseň.

Spev a duchovná pieseň na jednej strane a reformácia, či protestantizmus na strane druhej, vždy išli ruka v ruke. Náš reformátor Dr. Martin Luther sám vedel hrať a zložil viacero náboženských – duchovných piesní, ktoré sa stali priam až akýmisi hitmi vo svojej dobe. Jedna z Lutherových piesní – Ein feste Burg ist unser Gott – Hrad prepevný je Pán Boh náš – je dokonca vnímaná ako naša evanjelická hymna, ku ktorej sa hrdo hlásime a s ešte väčšou hrdosťou ju spievame. Len pre zaujímavosť poviem, že nápis „Ein feste Burg ist unser Gott“ sa nachádza aj na najmenšom zvone vo veži nášho ev. kostola v Dobšinej.

No aj v našich končinách žilo viacero ľudí, ktorí vytvorili množstvo hudobných skvostov. Z nich spomeniem napríklad Jiřího Tranovského, ktorý zozbieral duchovné piesne a vydal ich pod názvom „Cithara Sanctorum“, čo viac poznáme pod názvom „Tranovského kancionál“, alebo ľudovo povedané : „Tranoscius“. Spevník, ktorý niekoľko storočí definoval nás ako evanjelikov, ovplyvňoval zbožnosť našich predkov a bol neodmysliteľnou súčasťou evanjelických služieb Božích i domácich pobožností. No tiež mi nedá nespomenúť Jána Kollára, Michala Hodžu, Karola Kuzmányho, Jána Chalúpku, Tomáša Gálla, Andreja Hajdúka, ale aj ďalších, ktorí nám tu po sebe zanechali veľa krásnych, teologicky hlbokých a premyslených, životom preskúšaných a osvedčených piesní, ktoré si dodnes radi spievame.

V kázňovom texte, ktorý nám v úvode zaznel, nám Ján opisuje scénu, v ktorej veriaci všetkých čias spievajú. Áno, priatelia, spev charakterizoval viaceré veľké postavy Biblie. V samotnom texte je najprv reč o piesni „Božieho služobníka Mojžiša“. Mojžiš spieval, keď vyvádzal izraelský národ z egyptského otroctva a keď ho previedol cez Červené more. Vtedy on aj celý národ spievali ďakovnú pieseň, ktorá je zaznamenaná v 2. knihe Mojžišovej 15 a z ktorej by som si teraz dovolil zacitovať niekoľko veršov :  Ja budem spievať Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil; kone i jazdcov vrhol do mora. 2 Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou. On je môj Boh, budem Ho oslavovať; Boh môjho otca, budem Ho zvelebovať. 3 Hospodin je bojovník; Hospodin Jeho meno6 Tvoja pravica, Hospodine, sa preslávila. Tvoja pravica, Hospodine, rozdrvila nepriateľa. 11 Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci zázraky? 13 Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil, a mocne sprevádzal k svätému príbytku. 18 Hospodin kraľuje na večné veky!

            Pisateľ knihy Zjavenie ďalej hovorí o piesni Baránkovej. Jej slová znejú takto : „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh, Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ národov. Pieseň Mojžišova bola piesňou o víťazstve a vyslobodení. K jej spevu sa však teraz ochotne pripájajú aj všetci vykúpení, ktorí premôžu Antikrista a jeho systém. Obidve spomínané piesne pritom oslavujú dve významné udalosti v rámci dejín spásy. Najprv je to Božie vyslobodenie Izraela z Egypta skrze Mojžiša v tzv. piesni Mojžišovej. Nuž a ďalej je to vyslobodenie hriešnikov od ich hriechov skrze Krista v tzv. piesni Baránkovej.

Pre mňa osobne z toho vyplýva jedno : Kresťanská oslavná pieseň by v sebe mala obsahovať aj nejaké dôležité teologické posolstvo a odkaz. Kresťanská pieseň – to nie je žiadna lacná mantra, ktorá sa opakuje stále dookola, až sa z toho človek dostane buď do nejakej duchovnej extázy, alebo mu z toho rovno šibne. V tomto smere práve spomínané piesne Jiřího Tranovského boli skutočným vyspievaným výkladom Písma svätého a základných teologických právd, ktoré boli podané zrozumiteľným spôsobom aj tomu najjednoduchšiemu človeku. Chcem tým teda povedať jedno: Nie je dobré, pokiaľ sa kresťanská pieseň obmedzí len na nejakú zbožnú frázu, ktorá sa opakuje 25x za sebou, ako som to mohol možno pred dobrými 20 rokmi zažiť na istých nemenovaných stretnutiach … a potom už nič viac, len akési ťažko definovateľné slastné stavy, akási duchovná extáza či čosi na ten spôsob …

V každom prípade nespieval iba Mojžiš. Spievala aj prorokyňa Mária, Áronova sestra, o ktorej je takisto reč v tej istej kapitole (2M 15), spolu s ďalšími ženami, a to podobnými slovami : Spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil, kone a jazdcov vrhol do mora (2M 15,21). Bratia a sestry, v neposlednom rade spieval však aj samotný Pán Ježiš. Čítame o tom na mieste v evanjeliách, keď Ježiš posledný krát večeral so svojimi učeníkmi, potom ako ustanovil svoju večeru. Nuž a o tom, že spieval i kráľ Dávid, ktorý nám po sebe zanechal viacero nádherných žalmov, o tom snáď netreba ani hovoriť …

Drahí priatelia, pravda je však taká, že veriaci ľudia nespievali iba v minulosti. Dnešná scéna z kázňového textu poukazuje totiž na to, že veriaci budú spievať aj v budúcnosti. Ján predsa píše, že spievať sa bude aj v nebi. Skutočnosť, že veriaci spievali v minulosti a budú aj v budúcnosti, pre nás všetkých chce byť povzbudením, aby sme spievali aj v prítomnosti. Spievali vo svojich radostiach, ale aj ťažkostiach. Spievali vtedy, keď je nám dobre. No spievali aj vtedy, keď je ťažko.

Bratia a sestry, nejde však len o to, aby sme spievali. Dôležité je aj to, čo budeme spievať a komu. V dnešnom svete počujeme veľa hudby a spevu tak z rádií ako aj televízie, z internetu a pod. Hudba hrá a počuť spev keď tankujete na čerpačke. Hudba hrá, keď nakupujete v obchodnom centre. Hudba hrá, keď sa snažíte dovolať na nejaký úrad a všetci operátori sú momentálne vyťažení a vy čakáte v poradí, kým sa vám bude môcť jeden z nich venovať …

No nakoniec, bratia a sestry, nie je ani tak dôležité to, kde všade hudba zaznieva, ale aká hudba, resp. aké piesne zaznievajú. Dnešná nedeľa nás pozýva k tomu, aby z našich úst neprestala zaznievať predovšetkým hudba viery. Hudba, ktorá velebí veľké Božie skutky. K tomu nás dnes povzbudzuje aj pisateľ poslednej biblickej knihy, Ján.

A čo to pre teba konkrétne môže znamenať? Možno to, že to ešte prehodnotíš a vstúpiš do zborového spevokolu. Alebo sa rozhodneš viac počúvať či spievať kresťanské piesne a pod. Nuž a vy, ktorí nemáte až taký dobrý hudobný sluch, aby ste to dali na zborový spev, nič to! Netrápte sa tým! Celý váš, celý náš život nech je jednou veľkou, krásnou a úprimnou  piesňou na oslavu nášho Pána a Boha! Toto sa predsa dá aj bez hudobného sluchu 😊 Amen.

Pomodlime sa : Pane a Bože, náš nebeský Otče, ďakujeme Ti za dar a zázrak hudby. Daj, prosíme, aby sme mohli oslavovať Tvoje predivné dielo vykúpenia a spievať Ti na chválu za to, že nás miluješ a raz nás vovedieš do svojej slávy : „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh, Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ národov. 4 Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Pretože ty jediný si svätý; všetky národy prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.“ Amen.

 

48.819538,20.363907