4. po sv. Trojici – Iba utópia alebo životný program?

Written by radovan on jún 20, 2018 in - No Comments

4. po sv. Trojici – 24.6.2018

„Iba utópia alebo životný program?“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

1 Peter 3, 8 – 13

8 Napokon všetci buďte jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní. 9 Neodplácajte sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, naopak, vy žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. 10 Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí, 11 nech sa odvráti od zlého a koná dobro, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. 12 Veď Pánove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši načúvajú ich prosbám, ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zle. 13 Ktože vám uškodí, ak budete horliť za dobro?

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Dá sa dnes vôbec takto žiť? V jednomyseľnosti, súcite, v bratskej láske, milosrdenstve a pokore? Keď sa pozrieme na to, ako to vyzerá v tomto svete medzi ľuďmi, skôr sa nám zdá, že je to utópia. Ba dokonca – ako fikcia to vyzerá, aj keď sa pozrieme na to, ako v poslednom čase fungujeme v našej cirkvi. Už niekoľko týždňov pred voľbami najvyšších cirkevných predstaviteľov našej cirkvi, či už v západnom alebo východnom dištrikte, ale hlavne na úrovni generálnej cirkvi, to vyzeralo všelijako len nie ako jednomyseľnosť, súcit, bratská láska, milosrdenstvo alebo pokora… Kadejaké osočujúce články, odsudzujúce jedny druhých, pastierske listy z jednej i druhej strany, prípisy, vyhlásenia, vyťahovanie starých káuz a hriechov, posudzovanie morálky jedných a kvalifikovanosti či neodbornosti druhých – to všetko je skôr dôkazom vnútornej rozpoltenosti, nelásky, nemilosrdnosti a duchovnej pýchy, ktorá spôsobuje, že samých seba vnímame ako tých najlepších a bezchybných a tých druhých nemáme za nič…

Akoby sme v tomto pohnutom čase  v našej cirkvi zabudli na známe Ježišove slová : 1 Nesúďte, aby ste neboli súdení. 2 Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám. 3 A prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš? 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka! — a pozri, v oku máš brvno? 5 Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata (Mt 7, 1 – 5). Pritom sa na toho istého Krista všetci tak radi odvolávame!!!  Jedni i druhí! Nakoniec však má človek pocit, že každý si z Jeho učenia vyťahuje iba to, čo mu pasuje, čo sa mu hodí. Akoby sme zabudli na iné Ježišove slová : Každé vnútorne rozdelené kráľovstvo spustne a rozdelený dom sa zrúti (L 11,17). Akoby sme zabudli na slová apoštola Jána : Ak niekto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí (1J 4,20). Akoby sme v tých všetkých zápasoch rýchlo zabudli na slová, ktoré vo svojom liste napísal apoštol Jakub : Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť (Jk 4,6). Nuž a napokon, akoby nám z mysle i zo srdca vypadli ďalšie Ježišove slová, tento krát z Jeho známej kázne na hore : Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva (Mt 5,7) …

Bratia a sestry, dá sa dnes vôbec takto žiť? V jednomyseľnosti, súcite, v bratskej láske, milosrdenstve a pokore? V neodplácaní sa zlým sa zlé a zlorečením a za zlorečenie? Je možné zdržiavať si jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí? Veď my toho dnes tak veľa natárame a svojimi rečami neraz tak veľa naubližujeme. Pritom mnohokrát si ani nedáme tú námahe overiť si, či to, čo posúvame ďalej ako overenú informáciu, je vôbec pravda. A tak veľakrát nevedomky, mnoho krát však, žiaľ, aj celkom vedome porušujeme 8. Božie prikázanie : Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! Kto nám dá silu odvrátiť sa od zlého a konať dobro? Pozerajúc na vlastnú slabosť, prízemnosť a hriešnosť nám rýchlo dochádza, že človek nie je v stave sám od seba robiť dobro, šíriť pokoj a usilovať sa oň. Je to presne tak ako to vyznáva apoštol Pavol vo svojom liste rímskym kresťanom : 15 Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. 17 Potom to však nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 18 Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. Mám vôľu robiť dobro, ale nemám schopnosť uskutočniť ho. 19 Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. 20 Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 22 Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, 23 ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. 24 Ja úbohý človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? 25 Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána (R 7).

Milí priatelia, neraz máme ten pocit, že človek, ktorý sa snaží žiť morálne, podľa biblických princípov, je nakoniec celému svetu za hlupáka. Predsa však, apoštol Peter, z ktorého 1. listu sme dnes čítali, sa takýmito názormi nenecháva odradiť. Naopak! Svojimi slovami i nás povzbudzuje, aby sme takto žili. Aby sme sa o to deň čo pokúšali a nevzdávali to, aj keby všetky okolnosti boli proti nám … Apoštol Peter je presvedčený, že spoločenstvo cirkvi nielen môže, dokonca musí takto žiť. Teda : v jednomyseľnosti, súcite, v bratskej láske, milosrdenstve a pokore. V neodplácaní sa zlým sa zlé a zlorečením za zlorečenie. Vždy keď kresťania takto žili, do tohto sveta vstúpilo požehnanie. A i keď zmysel, efekt či požehnanie takéhoto života možno práve nevidím, neznamená to, že je to zlá cesta. Nie! Pán Boh sa k nej svojim časom prizná a dokáže. To je tá úzka cesta, ktorá vedie do kráľovstva nebeského. Na druhej strane široká a priestranná cesta, ktorú sme si prerazili ostrými lakťami a jazykmi, neberúc ohľad na nikoho a na nič, takáto cesta vedie, podľa Písma svätého, do zahynutia. A Ježiš dodáva : mnoho je tých, čo po nej kráčajú …

To znamená, priatelia : má to zmysel takto žiť. Má to svoju cenu neodplácať sa zlým za zlé. Má to svoju obrovskú devízu mať svoj jazyk pod kontrolou a snažiť sa o pokoj medzi ľuďmi. Veď práve takýto prístup k životu nás v očiach nášho Boha robí spravodlivými. Tými, ktorých modlitby Boh vypočúva.

Bratia a sestry, to, čo nám bráni takto žiť, je väčšinou strach. Bojíme sa, akoby sme asi v živote dopadli, keby sme takto žili. Bojíme sa,  čo by z toho bolo, keby sme na všetko, čo sa nás, našej roboty, či osoby týka, nereagovali. Či už na sociálnych sieťach alebo inak.  Bojíme sa, čo by sa stalo, keby sme sa nebránili. Veď budeme celkom stratení, znemožnení a strápnení v očiach ľudí, ktorí to s nami fakt dobre nemyslia. Drahí priatelia, pokiaľ sa bojíme takto žiť, apoštol Peter sa nás dnes pýta : Ktože vám uškodí, ak budete horliť za dobro? A apoštol Pavol akoby šmahom ruky dodáva : Ak je Boh za nás, kto je proti nám? (R, 8,31).

To určite neznamená, že zo seba teraz mám spraviť „fackovacieho panáka“, do ktorého si každý môže udrieť a o ktorého si každý môže utrieť ústa. Keď sa deje zlo, nemožno mlčať. Ostať vtedy ticho, to je skôr prejav zbabelosti ako zbožnej pokory. V takejto chvíli však nemám brať spravodlivosť do vlastných rúk. To znamená : nemám zlorečiť a preklínať, ale naopak – žehnať aj tým, ktorí si to z môjho pohľadu absolútne nezaslúžia.

Bratia a sestry, a čo keď takýto postoj neprinesie želané ovocie? Čo keď moje snahy o pokoj neprinesú efekt? Čo keď súcit, bratská láska, milosrdenstvo, či pokora dostanú pľuvanec do tváre? Milí priatelia, áno! I to sa reálne môže stať. No aj vtedy je ešte riešenie : Boh ma vidí a počuje. On vidí aj to ako sa bojím a som ustarostený o svoj život. Z Jeho ruky ma nikto vytrhnúť nemôže. Ani to, keď sa mi deje v živote neprávosť. A tak proti všetkému strachu a obave tu stojí úžasný Boží prísľub : „Neboj sa! Veď ty si môj!“  Dám ti všetko, čo potrebuješ. Môj Syn zlo prekonal dobrom vo svojom utrpení. Spravil to aj pre teba. Spravil to, aby aj tebe dal príklad ako žiť Bohu na slávu a sebe na časný i večný prospech. On ti dáva silu, aby si sa dokázal modliť : Drahý Pane, chráň ma, prosím, pred každým zlom! Daj mi slobodu a svojho Svätého Ducha, aby som dokázal preukazovať dobrom tým, ktorí robia zlo. Kiež je môj život požehnaním pre tento svet! Amen.

 

48.819538,20.363907