4. pôstna nedeľa – ak zrno neodumrie, ostane samo …

Written by radovan on mar 11, 2021 in - No Comments
article_image_full
  1. pôstna nedeľa – 14.3.2021

„… ak zrno neodumrie, ostane samo …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Ján 12, 20 – 26

20 Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. 21 Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša! 22 Filip išiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip išli a oznámili to Ježišovi. 23 Ježiš im riekol: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka. 24 Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. 25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. 26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

4. pôstna nedeľa, ktorú dnes na pôde kresťanskej cirkvi slávime, nám už jasne indikuje, že Ježišove dni na tomto svete sú takmer na konci. Ešte sa síce môže slobodne pohybovať a učiť, avšak Jeho opozícia už podniká konkrétne kroky na Jeho odstránenie a fyzickú likvidáciu. Ježiš to dobre vie, a tak sa snaží ešte maximálne využiť čas, ktorý Mu zostáva a odovzdať svojim žiakom – učeníkom to, čo pokladá za podstatné, dôležité a bez čoho by ich nechcel na tomto svete zanechať.

Je vskutku zaujímavé, že tak ako pri raných štádiách Ježišovho života sa odohráva tzv. epifánia (Zjavenie), a potom je to zas niekoľko zjavení či vyjavení počas Jeho verejného pôsobenia, tak je tomu aj vo finálnom štádiu Jeho života. Na začiatku je to Ježišovo zjavenie mudrcom z východu. Nasleduje vyjavenie Boha Otca o Ježišovi ako svojom milovanom Synovi pri akte Jeho krstu v rieke Jordán. Potom zas nasleduje vyjavenie Ježišovej moci na svadbe v Káne Galilejskej, kde premieňa vodu na víno. Opomenúť samozrejme nemožno opätovné vyjavenia Otca nebeského o Ježišovi na tzv. hore premenenia. Nuž a dnes sme mohli v prečítanom kázňovom texte počuť Ježišovu poslednú verejnú reč, ktorou ukončil svoje sebazjavenie svetu, resp. verejnosti.

Od tejto chvíle je Ježiš na ceste k utrpeniu, ktoré sa neodvratne blíži. Ešte raz sa nám ponúka  celkový pohľad na Ježišovo dielo spásy a zhrnutie základných tém  tzv. jánovskej teológie, resp. kristológie, ktorými sú:  vyvýšenie a oslávenie Syna človeka, význam Ježišovej smrti pre spásu ľudí a rovnako tak rozhodnutie pre vieru, ku ktorému dochádza pri stretnutí s Ním a Jeho slovom.

Podnetom k tejto Kristovej záverečnej verejnej reči je príchod niekoľkých Grékov, ktorí chcú „vidieť“ Ježiša. To znamená: chcú sa s Ním zoznámiť a spoznať Ho, spoznať Jeho učenie, Jeho poslanie a dielo. Možno spoznať Jeho „filozofiu“. Len pre zaujímavosť: jednalo sa o pohanov, ktorí sa síce pripojili k židovskému náboženstvu, avšak neboli „plnohodnotnými“  Židmi, nakoľko sa nedali obrezať, a preto ani neboli povinní zachovávať Mojžišov Zákon v celej jeho šírke. K stretnutiu teda dochádza v jeruzalemskom chráme, na tzv. nádvorí pohanov, pokade iba mali pohania prístup a možnosť vstupu.

Zdá sa, milí priatelia, že podobne ako pri Nikodémovi sa ani teraz Ježiš nezaoberá dôvodom záujmu Grékov o Neho, ale rovno začína hovoriť o „svojej hodine“: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka. Je to akoby motto, ktoré určuje, o čom bude Ježiš Grékom hovoriť ďalej. Je to akoby motto Jeho záverečného sebazjavenia. Akoby hlavná myšlienka, ktorá bude v ďalších tvrdeniach rozmenená na drobné. Všetko, o čom bude Ježiš ďalej hovoriť je v podstate upresnením a výkladom toho, čo táto hodina obsahuje a znamená. Je vskutku zaujímavé, že zatiaľ čo doteraz Ježiš hovoril o tom, že „Jeho hodina ešte neprišla“ (tak to napríklad vidíme v príbehu o svadbe v Káne Galilejskej), teraz je tá hodina už tu. Čo je tou Ježišovou hodinou? K jej obsahu patrí  okrem oslávenia Ježiša, Syna človeka, predovšetkým Jeho smrť, v ktorej sa podľa evanjelistu Jána toto oslávenie uskutočňuje. Nuž a práve k téme smrti  sa vzťahujú ďalšie Ježišove slová. To znamená, priatelia, že Pán Ježiš si je plne vedomý toho, že Jeho pozemské dni sa krátia a dochádzajú svojho naplnenia.

24 Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Názorný obraz pšeničného zrna, ktoré prináša plody, keď samo pritom ako vložené do zeme odumrie, sa síce môže vzťahovať na každého človeka. Avšak v danom kontexte je tým zrnom Ježiš sám. On je tým zrnom, ktoré odumrie, aby nakoniec prinieslo veľkú úrodu. Nuž a tou veľkou úrodou nebude nič iné ako veľká „misijná žatva“, ktorá sa už o niekoľko desiatok rokov bude odohrávať prostredníctvom apoštolov, ktorá sa však napokon odohráva vždy vtedy,   teda i dnes, keď sa človek pre Krista a Jeho slovo otvára a vierou Ho prijíma do života. Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Bratia a sestry, toto nie je nič iné ako ústava, deklarácia Ježišovho života: On nechce sebecky zachovať samého seba. Naopak! Je pripravený  obetovať svoj život.

25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Bratia a sestry, zaujal ma jeden voľnejší preklad tohto Ježišovho výroku. Dovoľte mi, aby som sa oň s vami podelil: Ten, kto hľadá len vlastný prospech, prehrá všetko. Kto mi však dá svoj život k dispozícii, bude zachránený pre večnosť. V tomto výroku Ježiš ďalej rozvíja prvotnú myšlienku a poukazuje na to, za akých podmienok môže človek získať pravý život. Kristova odpoveď je pritom zarážajúca a znie svojim spôsobom nezmyselne: Práve ten, „kto miluje svoj život“, to znamená: kto si ho chce uchovať za každých okolností a nedokáže sa oslobodiť od samého seba, ten ho stráca. Taký skutočné naplnenie svojho života nikdy nenájde. Na druhej strane: kto „svoj život na tomto svete“, kde je neustále ohrozený smrťou, „nenávidí“, to znamená, že ho nepovažuje za najvyššiu možnú hodnotu, ktorú by si mal stoj čo stoj zachovať, práve ten ho získa.

Bratia a sestry, vzdanie sa života je podľa týchto Kristových slov  skutočnou cenou života. Skutočný a pravý život sa žije v sebadarovaní, v sebaobetovaní  a v schopnosti vzdať sa samého seba. Milí priatelia, toto bol zákon Ježišovho života a každý, kto sa s Ním vydá na cestu služby, s tým musí počítať. To znamená: počítať s obetovaním vlastného pohodlia, času, rodiny, financií, dokonca vlastného života, aby mohol mať takýto človek súčasne podiel nielen na Kristovej smrti, ale aj na Kristovom vzkriesení a večnom živote. Drahí priatelia, len takto chápané a prežívané nasledovanie spája s Ježišom natoľko, že ten, kto Ho takto nasleduje, bude raz tam, kde je Ježiš teraz – v sláve večnosti.

26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. Dovoľte mi, aby som si opäť pomohol iným, alternatívnym, voľnejším prekladom: Zveriť mi svoj život, to znamená dôsledne nasledovať môj príklad. Znamená to: ísť cestou radosti i utrpenia. Práve takéhoto služobníka  si váži aj môj Otec. Bratia a sestry, mám za to, že toto zrejme nie je to najobľúbenejšie, čo z Kristových úst počúvame. Radšej máme také výroky, v ktorých od nás Ježiš nič nechce: Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý veriaci mal v Ňom večný život … Ja som dobrý pastier … Ja som cesta, pravda i život … Ja som svetlo sveta … a pod. Radšej máme toho vianočného, idylického Ježiška v jasličkách. Predstava opovrhnutého, opľutého, zbičovaného, ukrižovaného a zakrvaveného Ježiša sa nám až tak nepáči. Avšak to, čo dnes Ježiš hovorí – nuž práve to je to skutočné naplnenie Kristovho poslania. Pán Ježiš nechce, aby sme zostali len pri vianočnej idylke. On chce, aby sme s Ním prešli aj cez Jeho veľkopiatočné martýrium, aby sme následne mohli byť svedkami Jeho slávneho veľkonočného zmŕtvychvstania a víťazstva. Pokiaľ tohto nie sme schopní, potom sme, žiaľ, nepochopili nič. Ostávame zrnom, ktoré sa odmieta obetovať a nikdy nijakú úrodu neprinesie. Ani nemôže, lebo si na sebe potrpí až tak, bojí sa o seba až tak, že sa nechce vzdať samého seba. Ono samé je totiž pre seba tou najvyššou hodnotou, a preto sa rozhoduje tak ako sa rozhoduje.

Bratia a sestry, dnešná nedeľa nás však učí niečomu absolútne odlišnému, a síce: skutočná hodnota zrna je v jeho vzdaní sa nároku na svoju existenciu. Iba keď stratí samé seba, prinesie mnohonásobný prospech, tak ako aj Kristus. Neviem, priatelia, či sme ochotní a vôbec schopní dnes takto uvažovať. Skôr mám pocit, že nie. Skôr som presvedčený, že uvažovať týmto smerom je pre istú skupinu ľudí jasným dôkazom nejakej psychickej poruchy či náboženského fanatizmu takého človeka. A ani niet divu, že je to tak. Veď v svete konzumu, v ktorom žijeme, je život, pohodlie, bohatstvo, či užívanie si života a podobné záležitosti postavené na piedestál. Toto je najvyššia hodnota konzumného sveta a človeka. Čo z toho vyplýva: Nedá sa naraz aj si život užívať aj byť schopný obetovať sa, poprípade byť schopný sa života aj vzdať. Treba si jednoducho vybrať. Myslím si, že práve táto radikálna Ježišova požiadavka, požiadavka radikálneho rozhodnutia je dnes pre mnohých ľudí najväčším kameňom úrazu. Mnohí jednoducho nie sú pripravení obetovať sa. A mnohí to ani nechcú. Drahý priateľ, ako je to s tebou? Ako si na tom ty s obetovaním? Ako v tom všetkom, o čom Ježiš hovorí, vnímaš samého seba?

Milí priatelia, odpovedal tým Ježiš na túžbu Grékov vidieť Ho, zoznámiť sa s Ním a spoznať Ho? Pri povrchnom pohľade by sa dalo povedať, že Ježiš rozpráva celkom od veci, že je totálne mimo. Avšak keď sa nad tým človek zamyslí, pochopí, že Ježiš celkom excelentne, iba v niekoľkých vetách poukazuje na to, čo je zmyslom celej Jeho misie, Jeho diela a poslania, o čo skutočne ide. A navyše: poukazuje aj na to, že presne toto isté sa očakáva aj od každého Jeho učeníka a nasledovníka. No neprehliadajme ani zasľúbenie, ktoré Ježiš dáva každému svojmu vernému služobníkovi: 26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. Bratia a sestry, čo môže byť viac ako byť tam, naveky prebývať tam, kde je Kristus? V sláve neba spolu s anjelmi. A aké svetské, štátnické či akademické ocenenie môže prevýšiť to, keď si nás raz uctí sám Boh Otec, Stvoriteľ celého univerza? Myslím, že za toto stojí akákoľvek obeť, či vzdávanie sa seba samého. Nech nám dá Pán Boh silu i odvahu, aby sme ju dokázali priniesť, keď to bude potrebné alebo nevyhnutné! Amen.

Pomodlime sa: Drahý Pane Ježiši Kriste, nastupujeme s Tebou na cestou Tvojho utrpenia a ďakujeme Ti, že si nám o sebe opäť vyjavil pravdu. Ty túžiš po tom, aby sme aj my boli zrnom, ktoré je schopné a ochotné obetovať sa, ba dokonca vzdať sa samého seba, pretože iba tak môže priniesť úrodu a dať svojej existencii zmysel. Uvedomujeme si, Pane, že v tomto svete pre nás nie je jednoduché takto uvažovať. Sme nastavení skôr na to, aby sme si život za každých okolností zachovali a nemuseli sa nijako ani obetovať ani obmedzovať ani vzdávať sa čohokoľvek či už pre druhých ľudí alebo aj pre Teba. Uvažujeme tak preto, nakoľko tento pozemský život sme povýšili na prvé miesto. Jeho pohodliu podriaďujeme všetko. Mnohí tak spravili preto, nakoľko v nijaký iný život, ani v ten posmrtný nie sú ochotní veriť. A tak berú tento pozemský život ako tú najvyššiu možnú hodnotu. No Ty nás dnes, Pane Ježiši, učíš niečo celkom iné: 25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Prosíme, daj nám múdrosť svojho Svätého Ducha, aby sme dokázali správne porozumieť Tvojim slovám, drahý Kriste! Daj nám pamätať na to, že naša skutočná otčina a vlasť nie je tu na zemi, ale tam pri Tebe, v nebesiach. Kiežby sme tejto skutočnosti vedeli prispôsobiť aj nastavenie svojich pozemských hodnôt a priorít. To znamená: kiežby sme nežili len pre seba a svoje dobro, ale vedeli sa vzdávať samých seba pre svojich blížnych a rovnako pre Teba, pre oslávenie Tvojho svätého mena. Vediac, že tam kde si ty, tam bude i tvoj služobník. A pokiaľ Ti niekto slúži, uctí ho Otec. Ďakujeme Ti za toto mocné a nádherné uistenie. Nech nás ono motivuje k tomu, aby sme žili Tebe na radosť a sebe na časné dobro a večnú spásu. Amen.

Video link
48.819538,20.363907