4. pôstna večiereň – s Bohem nejsou žerty

Written by radovan on apr 01, 2019 in - No Comments
article_image_full
  1. pôstna večiereň – 2.4.2019

„… s Bohem nejsou žerty …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

1 Kráľovská 9, 1 – 9

1 Keď Šalamún dostaval dom Hospodinov, kráľovský dom ako aj všetko, čo si Šalamún prial urobiť, 2 zjavil sa Hospodin Šalamúnovi druhý raz po tom, čo sa mu zjavil v Gibeóne. 3 Hospodin mu riekol: Vyslyšal som tvoju modlitbu i tvoju úpenlivú prosbu, ktorú si mi predostrel: posvätil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam naveky prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce budú tam po všetky dni. 4 A ak ty budeš chodiť predo mnou, ako chodieval tvoj otec Dávid, s bezúhonným srdcom a v úprimnosti, takže budeš robiť všetko, čo som ti prikázal – zachovávať moje ustanovenia a moje právne predpisy – 5 utvrdím trón tvojho kráľovstva nad Izraelom naveky, ako som sľúbil tvojmu otcovi Dávidovi slovami: Nevyhladím nikoho z trónu Izraela. 6 Ak sa však vy a vaši synovia odvrátite odo mňa, ak nebudete zachovávať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám predložil, ale pôjdete a budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, 7 vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre. Izrael bude za príslovie a na posmech všetkým národom. 8 Tento dom sa stane zboreniskom. Každý, kto pôjde okolo neho, zdesí sa a zahvízdne. Povedia: Prečo to učinil Hospodin tejto zemi a tomuto domu? 9 Potom povedia: Preto, lebo opustili Hospodina, svojho Boha, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta, a pridŕžali sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili. Preto Hospodin uviedol na nich všetko toto zlé.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Dokončenie stavby chrámu a kráľovského paláca je bez debaty veľkým medzníkom v Šalamúnovom živote. Splnilo sa to najdôležitejšie, čo bolo jeho životnou úlohou, poslaním a prianím. Je určite povšimnutiahodné, že na začiatku Šalamúnovej vlády stojí Hospodin, ktorý sa mu zjavuje v Gibeóne. Nuž a teraz, na konci tohto úseku tu opäť stojí Hospodin s novým zjavením. Tento krát k nemu dochádza v Jeruzaleme a týka sa hlavne budúcnosti Jeruzalema, chrámu a dávidovskej dynastie. Obsahuje Božie výroky, prináša nielen zasľúbenia, ale tiež napomenutia a výstrahu. Šalamúnovo mlčanie, resp. nereagovanie na to, čo z Božej strany zaznelo,  ako aj ďalší priebeh  jeho vlády potvrdzujú, že tento varovný hlas bol oprávnený… Bratia a sestry, ono to len dáva za pravdu jednej ľudovej múdrosti. Keď je človeku až príliš dobre, nevie čo so sebou. Keď je človeku dobre, spohodlnie v dodržiavaní Božích ustanovení, postupne sa odvracia od Božích ciest a začína kráčať po svojich vlastných. Keď je človeku dobre, zabúda na toho, kto mu toto dobro daroval.  Keď je človeku dobre, skoro sa spreneveruje Hospodinovi a stáva sa Mu neverným …

Hospodin sa teda druhýkrát zjavuje Šalamúnovi a pripomína mu, čo všetko pre neho doteraz urobil. Teraz žiada, aby Šalamún a celý ľud verne zotrvali pri Hospodinovi. Má to svoju logiku. Veď každý rodič si praje, aby po tom, ako sa celé roky staral o svoje dieťa, ono mu prejavilo vďačnosť a lásku.

Pán Boh vo svojej reči predovšetkým potvrdzuje, že Šalamúnov chrám prijal za svoj a posvätil ho. Šalamúnovi sľubuje, rovnako ako predtým jeho otcovi Dávidovi, zachovanie kráľovského trónu pre jeho rod, pokiaľ ostane verný Bohu. Bratia a sestry, už som na túto skutočnosť v kázňach určite viackrát poukazoval, ale z dnešných prečítaných slov je to opäť evidentné : Splnenie Božích sľubov voči nám veľmi úzko súvisí so splnením našich povinností, ktoré máme voči Bohu. Pokiaľ sa my ako ľudia stávame nedôslednými v plnení Božích požiadaviek, pokiaľ nedodržiavame Božie ustanovenia a predpisy, potom má aj Pán Boh plné právo na to, aby svoju časť „zmluvy“ s nami „zrušil“. A na to nezabúdajme! Nerobme si z Pána Boha automat na plnenie svojich prianí! Z toho, čo počujeme, vidíme, že Pán Boh si zo všetkého najviac cení vernosť. Na tom sa doteraz nič nezmenilo. Tak ako v minulosti tak i dnes sa od každého Božieho služobníka, svedka a učeníka žiada, aby bol verný. Tam, kde nastupuje ľudská nevera, tam ani sám Hospodin negarantuje splnenie svojich prísľubov. Naopak! Treba sa pripraviť na ťažké časy, na odvrátenie Božieho požehnania. Treba sa pripraviť na Boží spravodlivý trest a hnev. Pri tom všetkom však Pán Boh ostáva férový, pretože na toto všetko vopred upozorňuje. Veľmi jasne hovorí o svojom žehnaní, ktoré sa bude v národe realizovať za splnenia konkrétnych predpokladov. Rovnako tak veľmi jasne hovorí o svojom trestaní, ktoré národ postihne, pokiaľ sa od Božích ciest svojvoľne odvráti.

Drahí priatelia, Pán Boh je teda férový nielen v tom, že dáva zasľúbenia. Jeho spravodlivosť a férový prístup sú vyjadrené aj v tom, že jasne menuje, čo sa bude diať, keď sa Izrael stane neverným. Nevera spočíva v neposlušnosti voči Božiemu zákonu a v uctievaní iných božstiev. Trestom bude vyhnanie z darovanej zeme ako aj posmech okolitých národov. Trest bude dovŕšený zničením chrámu, čo v ľuďoch vyvolá zdesenie. Na udivenú otázku, čo sa zmyslu takéhoto zničenia týka, potom cudzinci dostanú odpoveď obsahujúcu výpočet vín neverných Izraelcov : 23 Všetky národy sa budú spytovať: Prečo tak vykonal Hospodin tejto krajine? Prečo toľká páľava hnevu? 24 Povedia: Preto, že opustili zmluvu Hospodina, Boha svojich otcov, ktorú s nimi uzavrel, keď ich vyviedol z Egypta; 25 pretože šli a slúžili iným bohom a klaňali sa im, bohom, ktorých nepoznali a ktorých im On nepridelil. 26 Vtedy vzplanul hnev Hospodinov proti tejto krajine tak, že na ňu uviedol celú kliatbu zaznamenanú v tejto knihe. 27 I vytrhol ich Hospodin s hnevom, zúrivosťou a rozhorčením z ich krajiny a vyhodil ich do inej krajiny, ako je tomu dodnes! (5M 29, 23 – 27).

Sestry a bratia, z toho všetkého teda vyplýva jedna vec : s Hospodinom, s Jeho láskou, milosťou, či náklonnosťou sa neradno zahrávať. Hospodin nie je bôžik, ktorého oprášime iba vtedy, keď sa nám to hodí, keď Ho potrebujeme. A keď Ho momentálne nepotrebujeme, tak Ho odložíme späť do kúta. Hospodin si robí nárok na nás celých. Pokiaľ je človek ochotný toto rešpektovať, zožne požehnanie. Pokiaľ nie, zožne kliatbu, Boží hnev a posmech. Z toho všetkého vyplýva aj to, že Biblia je kniha veľmi realistická. Nič neprikrášľuje. Kým sme na tomto svete, stále je tu ešte faktor hriechu. A tak do oslavnej nálady nad dovŕšením zbožného diela dostavby a posvätenia Hospodinovho chrámu sa už začínajú vkrádať temné tiene budúcej biedy, ktorá ľud postihne kvôli jeho nevere …

Milí priatelia, dá sa povedať, že za všetku biedu, nezdar, neúspech či nešťastie si v podstate človek môže sám. Sám sa totiž rozhoduje, či v živote bude kráčať po cestách Božích alebo nebude. Či zoberie slovo Hospodinovo vážne alebo nie. Každé rozhodnutie potom so sebou prináša dôsledky. Nuž a tie môže byť len dvojaké : dobré alebo zlé. Pozitívne alebo negatívne. Príjemné alebo nepríjemné. Požehnanie alebo kliatba. Zdar alebo neúspech. Nie je teda na mieste, keď človek za svoje nešťastie či neúspech obviňuje Pána Boha. On nám predsa dal jasné inštrukcie. On svoje slovo neporušil. Ten, kto zlyhal, nie je On, ale my …

Bratia a sestry, mnoho kresťanov sa mylne domnieva, že musí poslúchať Boha, aby si následne zaslúžili odmenu. To však nie je správne chápanie Božej lásky. To by vlastne ani láska nebola. To by bolo obyčajné diktátorstvo. Pravda pri nás je ale presne taká ako pri Šalamúnovi. Aj pri nás totiž Boh už konal. Konal ako prvý. Konal na Golgote, aby nám pripravil večný život a konal neraz aj v našom živote, len si musíme Jeho stopu dobre všimnúť. A to je niekedy problém. Človek má totiž tendenciu pripisovať množstvo dobrodení, úspechov a podobných záležitostí v živote, šťastnej náhode, osudu a podobným nezmyselnostiam. Mnohí v tom odmietajú vidieť Boží zásah, Božiu žehnajúcu ruku. Drahý brat, milá sestra, všímaš si tieto Božie zásahy vo svojom živote? Dokázal by si ich aj konkrétne pomenovať?

Milí priatelia, celá Biblia je vlastne výpoveďou o tom, čo všetko už Pán Boh pre nás urobil. Biblia nie je predovšetkým knihou príkazov a zákazov. Je najmä zdrojom potešenia. Veď čo môže byť krajšie ako poznanie, že nás niekto miluje, že s nami niekto počíta a že nás niekto zachraňuje. Je to Hospodin, ktorého máme prečo a začo milovať a zachovávať Mu vernosť. Nech nám v tom On sám skrze svojho Svätého Ducha pomáha, aby sme si to deň čo mocne uvedomovali, že žijeme, že sa nám darí len z Jeho vôle, dobroty a milosti. Amen.

Použité materiály : kázňové prípravky z GBÚ k pôstnym večierňam 2019

48.819538,20.363907