5. nedeľa po sv. Trojici – Nuansy povolania

Written by radovan on júl 16, 2014 in - No Comments

Povolanie_Petra5. nedeľa po sv. Trojici – 20. 7. 2014

„Nuansy povolania“

 Milosť, milosrdenstvo a láska nášho Pána Ježiša nech sú so všetkými nami! Amen.

Lk 5, 1 – 11

1  Raz, keď stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo.   2  Vtedy videl pri brehu stáť dve loďky. Rybári z nich vystúpili a prali si siete.   3  Ježiš vstúpil do jednej loďky, ktorá patrila Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.   4  Keď dokončil, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov.   5  Šimon mu odpovedal: Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustíme siete.   6  Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete.   7  Preto dali znamenie spoločníkom z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali.   8  Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek.   9  Jeho aj ostatných sa totiž zmocnila hrôza nad úlovkom rýb.   10  Zhrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Nato povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí.   11  Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním. 

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Téma dnešnej 5. nedele po sv. Trojici pojednáva o povolaní, nasledovaní a učeníctve. Príbeh o bohatom lovení rýb, ako je uvedený v našom preklade Písma svätého je veľmi názornou ukážkou toho, čo povolanie je, ako ono prebieha a aké sú jeho následky, či dôsledky. Poďme teda krok za krokom a sledujúc prečítaný kázňový text spoločne uvažujme o jednotlivých fázach procesu, ktorý my nazývame ako „nasledovanie“.

Na začiatku všetkého stojí Pán Ježiš ako ten, ktorý si vyberá svojich potencionálnych učeníkov. On si takpovediac vyhliadne toho, koho chce mať vo svojich službách. Tak to čítame aj v 2. verši prečítaného textu : A uzrel dve lode pri jazere. Rybári už vystúpili z nich a prali siete. Vyhliadnutie si potencionálnych učeníkov je však len začiatok. Ježišova aktivita pokračuje. Nasleduje samotný Kristov príkaz. Na dnešnom príbehu pekne vidíme, že Pán Ježiš je dobrý psychológ. On vie ako má ísť na človeka. Samozrejme že túto svoju schopnosť nezneužíva. Naopak! Chce ju využiť na to, aby čím viacerí boli zachránení pre večnosť a večný život, a to všetko za predpokladu rešpektovania slobody človeka.

Takto teda, keďže sa ocitá v rybárskej loďke, využíva toto prostredie a okolnosti k tomu, aby do svojich služieb povolal jedných z prvých učeníkov. Na prvé počutie tu zaznieva tak trocha bláznivý povel : Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte. Ísť na rybačku uprostred dňa, keď ryby plávajú hlbšie, a tak sú aj ťažšie uloviteľné, naozaj nie je celkom dobrý nápad. Toto nás len utvrdzuje v tom, že Božie pozvanie môže vstúpiť do života človeka naozaj hocikedy. Aj úplne nečakane a prekvapujúco. Niekedy už v detstve počujeme to pozvanie kráčať za Kristom. Inokedy zas v dospelosti. Niekto dokonca až v starobe sa dá osloviť a započuje Božie volanie. Pravda je taká, že nie je dôležité kedy sa dáme povolať. Podstatné je, či sa vôbec dáme osloviť a povolať.

Teraz je na rade človek. Zaznel jasný príkaz. Spusťte siete a lovte! Na takýto Boží rozkaz je možná len dvojaká reakcia. V Šimonovej Petrovej odpovedi akoby sme pritom počuli niečo z každej možnej reakcie : Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na Tvoje slová spustím siete. Akoby Peter chcel povedať : Majstre, vážim si Ťa ako učiteľa zákona, ale tak sa zdá, že o rybolove toho asi veľa nevieš, ak odo mňa požaduješ takú somarinu. Ty sa len staraj pekne o svoje a ja sa tiež budem o svoje. Áno, veľakrát je ľudská reakcia na Božie volanie práve takáto : Čo je Pána Boha do mňa? Čo by som s Ním ja mal mať? Nech mi dá pokoj a nestará sa do mojich vecí, tak ako sa ani ja nestarám a nezaujímam o Neho!

Toto však nie je Petrova odpoveď. Aj keď sa zdá, že aj takto by Peter mohol uvažovať, On dodáva : ale na Tvoje slovo spustím siete. To znamená, napriek všetkým zásadám rybolovu, napriek žiadnej logike, rovno povedané – proti zdravému úsudku, spravím to, čo odo mňa žiadaš. Vedz, že tak spravím len preto, lebo to hovoríš Ty! Pre nič iné! Toto, bratia a sestry, je druhá možná reakcia na Ježišovu žiadosť – poslušnosť a vykonanie toho, čo si On odo mňa žiada.

Ďalšie dva verše kázňového príbehu sú dôkazom toho, že poslušnosť Ježišovi sa oplatí, prináša úžitok, požehnanie a obohatenie. Pán Ježiš totiž od svojich učeníkov nechce len slepú poslušnosť. Túži skôr po dôvere, ktorú voči Nemu máme mať. A na oplátku dáva omnoho viac než si to my vôbec dokážeme predstaviť. Len čo to urobili, zahrnuli veliké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali.

            Mať Ježiša na palube života sa vždy oplatí. Mať Ježiša na palube života, riadiť sa Jeho pokynmi, aj keď sa nám možno niekedy zdajú nelogické, znamená mať požehnanie od Boha a zároveň byť obohatením a požehnaním pre tých, ktorí Krista na palube nemajú.

Po demonštrácii a ukážke Ježišovej moci prichádza opäť na rad človek so svojou reakciou. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal : Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek! Správna reakcia, bratia a sestry. Budúci apoštol Peter padá  Ježišovi k nohám, aby tak vyjadril svoju životnú biedu v každom ohľade a vyznal : pri Tebe, Ježiši, je plnosť a hojnosť všetkého. Pri Tebe a s Tebou človek nemá v ničom nedostatku – ani na tele, ani na duši, ani po materiálnej, ani po duchovnej stránke.

Peter padá Ježišovi k nohám, aby tak vyjadril : Ty si svätý, dokonalý a bezhriešny, ale ja som plný hriechu, ľudskej nedokonalosti a vzdoru. Priznávam Ti svoju závislosť na Tebe. Vyznávam, že nie som hoden toho, aby si viac zotrval na mojej loďke. Nie som hoden Tvojej blízkosti. A keď čítame, že hrôza sa ich všetkých zmocnila, zrejme to tak skutočne bolo. Takéto znamenia sa predsa nediali len tak. Rybári niečo podobné ešte nikdy nezažili. Aj keď toho vtedy o Ježišovi zrejme ešte veľa nevedeli, zázrak, ktorého boli účastnými v nich evokoval predstavu, že tento muž musí byť nejakým spôsobom napojený na svätého Boha. Ak si k tomu prirátame židovskú predstavu, že v Božej blízkosti nemôže byť nič hriešne, nedokonalé a nesväté, lebo zomrie, odtiaľ tá hrôza. Peter a jeho ostatní kolegovia v tej chvíli majú strach o holý život.

Peter padá k Ježišovým nohám napokon aj preto, aby vyjadril : Ty nie si len obyčajný potulný učiteľ, Majster. Ty si Pán. V gréckom origináli na tomto mieste nachádzame slovo „Kyrios“. Takto grécky preklad Starej zmluvy, tzv. Septuaginta označoval Pána Boha – Hospodina. Peter teda rovno vyznáva : Odíď odo mňa Hospodine, Bože a Pane, lebo som hriešny človek.

Drahí bratia a milé sestry, toto pri Ježišovom povolaní musí urobiť každý človek, ak chce byť ďalej pre Syna Božieho použiteľný – vyznať svoju životnú biedu, vyznať svoju závislosť na Kristovi. Vyznať, že On je svätý, ale vo mne je pravý opak. Vyznať, že v Kristovi ma povoláva samotný Boh, nič viac nič menej.

Po tomto úprimnom a hlbokom vyznaní Šimona Petra, ktorý je akoby hovorcom aj tých ostatných, dochádza k poslednej akcii a reakcii zo strany Ježiša a učeníkov. Neboj sa! – hovorí Ježiš. Najprv je treba prekonať obavu učeníkov o holý život. A keď je tá prekonaná, potom môže zaznieť úžasné pozvanie a zasľúbenie : Odteraz ľudí budeš loviť. To znamená, odteraz budeš získavať ľudí pre mňa, pre moje princípy, pre moje kráľovstvo, pre večný život, ktorý som ja prišiel vydobyť.

A čo na to učeníci? Priraziac k brehu všetko zanechali a nasledovali Ho. Tomuto, bratia a sestry, sa hovorí ozajstná poslušnosť. Toto je nasledovanie v pravom slova zmysle. Vedieť sa vzdať doterajších aspoň akých takých životných istôt, všetko zanechať a úplne sa spoľahnúť na hlas Toho, ktorý ma volá, ktorý ma pozýva k novému životu, novým prioritám, obzorom a perspektívam. K novým princípom.

Kiežby sme sa aj my takýmto spôsobom nechávali Kristom povolávať deň čo deň. Kiežby sme deň čo deň spolu so Šimonom Petrom cítili, že pri Ježišovi aj my máme hojnosť všetkého – materiálneho i duchovného. Kiežby sme deň čo deň dokázali uvedomovať svoju nehodnosť a Kristovu dokonalosť, a to všetko by nás viedlo k pokore pred Ním i pred ľuďmi. Kiežby sme v každej chvíľke života v Kristovi poznávali skutočného Pána svojho života a Boha, ktorému je daná všetka moc na nebi i na zemi. Amen.

Pomodlime sa : Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti, že si vstúpil aj na loďku môjho života a povolal si ma do svojich služieb. Mal si so mnou trpezlivosť, keď som sa zdráhal odovzdať sa Ti a veriť, že pri tebe nebudem mať nedostatku. No Ty si sa ma nevzdal. Zápasil si o mňa a zápasíš o mňa deň čo deň. Aj mne dávaš to úžasné poslanie . byť rybárom ľudí. Pane, daj mi k tomuto úžasnému poslaniu aj dostatok síl a zmocnenie svojho svätého Ducha. Veď bez neho by som nevedel čo a ako hovoriť. Bez jeho pomoci by som nevedel žiť život, ktorý by sa Tebe páčil. Drahý Bože, povolávaj aj iných do svojich služieb. Maj aj naďalej trpezlivosť s tvrdohlavým ľudským pokolením, ktoré sa tak často nerozvážne a bezhlavo rúti do záhuby. Pane, buď nám všetkým milostivý a spas nás pre zásluhy svojho milovaného a drahého Syna Ježiša Krista, v meno ktorého veríme a meno ktorého vyznávame. Amen.

 

 

48.819538,20.363907