5. pôstna nedeľa (Smrtná) – a koho si vyberieš ty?

Written by radovan on mar 23, 2023 in - No Comments
article_image_full
  1. pôstna nedeľa – Smrtná – 26. 3. 2023

„… a koho si vyberieš ty? …“

Suspírium : Pane, svet bezbožný v radu zasadol svojvoľne – nastolil Satana vládu spupne a slobodne.  Prosíme, zruš toto dielo – buď naša záštita! Nie Satan, nie svet, nie telo – však láska večitá! Amen.

Mt 27, 11 – 26

11 Ježiša postavili pred vladára. Vladár sa ho spýtal: „Ty si kráľ Židov?“ Ježiš odpovedal: „Ty to hovoríš.“ 12 A keď ho veľkňazi a starší obviňovali, nič neodpovedal. 13 Vtedy sa ho Pilát pýtal: „Nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe?“ 14 Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. 15 Na sviatky mal vladár vo zvyku prepúšťať jedného väzňa, ktorého si zástup vyžiadal. 16 Vtedy tam mali aj povestného väzňa, ktorý sa volal Barabbáš. 17 Keď sa zhromaždili, opýtal sa ich Pilát: „Ktorého vám mám prepustiť: Barabbáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus?“ 18 Vedel totiž, že ho vydali zo závisti. 19 Keď Pilát sedel na súdnom stolci, odkázala mu jeho žena: „Nemaj nič s tým spravodlivým! Mnoho som dnes vo sne pre neho vytrpela.“ 20 Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si žiadali Barabbáša a Ježiša zahubili. 21 Vladár sa ich opýtal: „Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil?“ Odpovedali: „Barabbáša.“ 22 Pilát im povedal: „Čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus?“ Všetci odpovedali: „Ukrižovať!“ 23 On namietal: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižovať!“ 24 Keď však Pilát uvidel, že už nič nepomôže, ba že pobúrenie ešte silnie, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a vyhlásil: „Ja nemám vinu na tejto krvi. To je vaša vec!“ 25 A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“ 26 Vtedy im prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

Milí priatelia, bratia a sestry v Kristovi!

Súdny proces s Ježišom postupne vrcholí a prechádza do záverečného štádia. Pilát tu vystupuje ako posledná a najvyššia inštancia, ktorá rozhodne o Ježišovom osude. Sanhedrin – židovský súdny tribunál už rozhodol o Ježišovej vine. Teraz je rad na Pilátovi, aby rozsudok potvrdil.

Ten, ktorý je Sudcom sveta, je teraz sám súdený. Je zaujímavé, že Ježiš toho ani teraz veľa nenahovorí. Teraz, keď sa definitívne rozhoduje o Jeho údele, keď by sa mal aktívne brániť, opäť ticho stojí a mlčí. Prirodzený ľudský pud sebazáchovy nám káže robiť všetko možné pre svoju záchranu, no Ježiša nesmieme vnímať iba ako človeka. On je totiž aj Boh. Božská prirodzenosť v Ňom je pevne rozhodnutá ísť v ústrety zástupnej obetnej smrti za hriech sveta. Rovnako tak ľudská prirodzenosť po ťažkom modlitebnom zápase v Getsemanskej záhrade je pripravená na to, čo sa má diať. Bratia a sestry, je zaujímavé všímať si, kedy Ježiš hovorí a kedy mlčí. Môže to veľmi pomôcť aj našej viere, aj nášmu kresťanskému svedectvu o živom Bohu. Porovnajme to so sebou! My to robíme často naopak! Hovoríme, keď máme mlčať a mlčíme, keď máme hovoriť.

Tentokrát obžaloba znie, že Ježiš sa vyhlasoval za židovského kráľa. Svojim spôsobom Mesiáša môžeme ponímať aj ako kráľa. Ježiš dokonca aj pochádzal z kráľovského dávidovho rodu, ako to vidíme v rodokmeňoch v Matúšovi a Lukášovi. No On nikdy netúžil po kraľovaní v tomto svete. Veď na inom mieste Pilátovi zdôrazňuje : „Moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta.“ Opäť na inom mieste čítame, že keď Ježiš nasýtil tisícky ľudí na púšti, nadšený dav Ho chcel vyhlásiť za kráľa Židov. No On nemal takéto ambície, a tak sa od nich vzdialil a dištancoval sa od ich iniciatívy. Obvinenie je teda čisto vykonštruované. Židia dobre vedia, že Pilátovi by bolo jedno, či je Ježiš Boží Syn alebo nie. Pilát bol pohan a neuznával judaizmus. Kvôli všeobecnému pokoju však Rimania povolili Židom praktizovať ich náboženstvo. Akokoľvek však, náboženské obvinenie by pred Pilátom neobstálo. A tak je tu teda politické obvinenie – Ježiš sa vyhlasuje za kráľa. Chce priviesť náš ľud do vzbury proti Rímu, a tým pádom do záhuby. Ježiš navádza ľudí, aby neplatili dane cisárovi. Z toho vyplýva, že Ježiš narúša pokoj a ohrozuje rímske záujmy v tejto oblasti. Pilát však akosi prekukol falošné úmysly žalobcov, a tak v snahe nevyniesť unáhlený rozsudok a na priame varovanie svojej ženy volí ešte jednu možnosť. Jedná sa o akúsi amnestiu, o priamy výber ľudu. Na jednej strane Barabbáš – na druhej strane Kristus.

Bratia a sestry! Celý náš ľudský život je jednou veľkou voľbou medzi dvoma alternatívami. Biblia vždy hovorí len o dvoch cestách, o dvoch reálnych možnostiach (cesta života – cesta smrti, viera – nevera, poslušnosť – vzbura, večný život – večné zatratenie, Barabbáš – Kristus). Barabbáš – bol odsúdený za vraždu rímskeho vojaka. Bol to zločinec a násilník. Človek, ktorý si vybral cestu smrti, cestu vzbury a odporu. Na druhej strane stojí Kristus – predstaviteľ cesty života. On život nebral, ale vracal. Kriesil ľudí, neubližoval im, ale liečil a sýtil. Všetkým, ktorí pôjdu za Ním ponúkol večný život. On sa nebúril, ale bol poslušný svojmu Otcovi až do konca. Nepáchal násilie, ale ľudí napĺňal pokojom, otváral im oči a poukazoval im na skutočný zmysel života.

Rozvášnený dav si vyberá Barabbáša. Ježišov osud je tým spečatený. Ale rovnako tak aj osud Jeho žalobcov. S plným vedomím na seba židovskí náboženskí vodcovia a zmanipulovaný a sfanatizovaný dav berú zodpovednosť za smrť Ježiša – „Krv Jeho na nás a na naše dietky!“ Tým na seba uvaľujú aj konzekvencie, ktoré z toho vyplývajú. Konkrétne to bude Boží hnev, ktorý židovský národ bude musieť pocítiť, a to najmä po roku 70, keď Rimania zničia Jeruzalem ako aj chrám a Židia budú rozptýlení do všetkých častí sveta.

Milí priatelia, aké ťažké a ponižujúce to pre Ježiša muselo byť, keď videl, ako si ľud žiada Barabbáša! Zlo v tejto chvíli triumfuje, aby bolo nakoniec porazené nebeskou láskou Božieho nevinného Syna, trpiaceho a umierajúceho na kríži. Tak veľmi sa Ježiš musel ponížiť. Všetko pre teba i pre mňa. Čo si teda žiadaš ty? Za koho sa postavíš na tomto súdnom procese? Za Barabbáša, lotra – a tým len dáš najavo, že ty sám si taký istý lotor ako on, alebo za Ježiša – a tým potvrdíš, že si Božím synom, Božou dcérou? Toto je vskutku rozhodnutie života a smrti. A Biblia hovorí, že za naše rozhodnutia budeme raz súdení alebo ospravedlnení.

Pilát – v tomto súdnom procese vystupuje ako značne kontroverzná postava. Bol to krutý rímsky prokurátor. Mal veľké právomoci a bol priamym zástupcom rímskeho cisára v danej oblasti. Židmi opovrhoval a veľmi lipol na svojom poste. Jeho povestné umytie rúk nad smrťou Ježiša vstúpilo do dejín a dodnes sa používa ako slovný zvrat, keď človek s niečím nemá alebo nechce mať nič spoločné, a preto na seba ani neberie zodpovednosť. No Pilát tak či onak bol zodpovedný za Ježišovu smrť. Jedine On mohol vydať rozhodnutie dať niekoho ukrižovať alebo prepustiť. Nerozhodol však na základe opodstatnených dôkazov, ale len pod tlakom davu. Nič by sa nebolo stalo, keby bol Ježiša oslobodil. V Jeruzaleme predsa bola silná rímska vojenská jednotka, ktorá by sa už bola postarala o rozvášnený dav. Pilát rozhodol o Ježišovej smrti, aj keď bol presvedčený o Jeho nevine. Namiesto toho, aby skúmal a hľadal skutočnú pravdu, zástup ho dotlačil k tomu, že ak Ježiša neodsúdi, nie je priateľ cisárov. A čo je Pilátovi bližšie? Kariéra a moc alebo pravda a priateľstvo s Bohom? Samozrejme, to prvé!

Brat, sestra! Čo je bližšie tebe? Spoločenská prestíž, alebo priateľstvo s Bohom a pravda, ktorou je Syn Boží? Aj keď kvôli tej pravde a priateľstvu možno stratíš svoju prestíž, lebo tie dnes nie sú až tak veľmi v móde. Pilát je svojim spôsobom nešťastná postava v tomto procese. Tak ako Judáš sa slobodne rozhodol vydať Ježiša do rúk pohanom a Židom, Pán Boh ho k tomu nepredurčil, nemusel to spraviť, no spravil to a Pán Boh o tom len vedel, že sa tak stane, bez toho, aby Judáša akýmkoľvek spôsobom ovplyvňoval, tak aj Pilát. Nemusel Ježiša odsúdiť, no spravil to, aj keď ho vlastná manželka varovala.

Bratia a sestry, je smutné, že aj dnes si ľudia väčšinou zvolia nejakého rebela namiesto Ježiša. Je im milšia hmatateľná ľudská sila, než záchrana, ktorú im ponúka Ježiš. Veď sa len pozrite koľko pozornosti sa venuje bossovi všetkých bossov, mafiánovi Mikulášovi Černákovi! Dokonca sa o ňom už natáča film. Kto natočí film napríklad o katolíckom kňazovi Antonovi Srholcovi, ktorý celý svoj život zasvätil núdznym, odpísaným, závislým? Nie, zrejme nikto tak skoro. Lebo asi by to nebol trhák a veľa by nezarobil. Ľudia sú skôr fascinovaní vraždením a likvidovaním ako charitou a pomocou núdznemu. A to je, myslím si, jedno z najväčších nešťastí a omylov tejto spoločnosti.

A ešte jeden postreh z dnešného textu! Človek by mal byť vo svojich rozhodnutiach priamy, rozhodný a jednoznačný. Pilát svojim nerozhodným správaním umožnil Židom, aby ukrižovali Ježiša. Tým, že si umyl ruky, viny sa nezbavil. Rovnako tak ani my. Každý z nás je zodpovedný pred Bohom za svoje rozhodnutia. Na poslednom súde nebude možné dištancovať sa od toho, ako sme žili, ako sme sa rozhodovali a v čo sme verili. Následky svojich rozhodnutí si budeme musieť znášať. Aj dnes stojíme pred jedným dôležitým : Barabbáš alebo Kristus? Vyber si správne a prevezmi zodpovednosť za svoj život! Amen.

Pomodlime sa : Drahý Pane Ježiši, svet o Tebe už rozhodol. Rozsudok je vynesený. Pilát Ťa odsúdil na smrť a Židia sa tešia, že dosiahli to, čo chceli. Jasne sa rozhodli pre zlo a odpor voči Bohu, tým, že si vyžiadali prepustenie Barabbáša. Tým sa pripravili o Mesiáša, ktorý k nim prišiel. Pohrdli vykúpením a záchranou, ktoré pre nich pripravil sám Hospodin. Dobrý Bože, v tejto chvíli Ťa nesmierne prosíme, zmiluj sa nad nami! Pomôž nám v živote zaujať ten správny postoj a robiť tie správne rozhodnutia. Pomôž nám, aby sme sa dokázali vždy postaviť na stranu Pána Ježiša. V tejto chvíli sa nám možno javí ako slabý, zneuctený, bezbranný a bezmocný. A naša ľudská prirodzenosť sa pýta : Toho tu mám uctievať? V tohoto mám veriť? Tomuto mám dôverovať? Aj my veľakrát radšej túžime po hmatateľnej sile ako po Ježišovej záchrane. Nerozumieme, ako sa v našej slabosti môže dokázať Božia moc. Sami chceme byť mocní. Nie vždy sa dokážeme stotožniť s takýmto Mesiášom. No pravda je, že práve cesta Ježišovej pokory nás môže previesť do večného oslávenia v nebesiach. Práve Jeho smrť nám vydobyla večný život. Práve Jeho utrpenie za hriech sveta nás ochránilo od utrpenia večného. Dobrý Bože, ďakujeme Ti za Tvoj plán spásy. Daj nám silu, aby sme ho dokázali prijať, aj keď v ňom azda nenachádzame veľkú logiku. No Tvoje myšlienky nie sú naše myšlienky. Ty predsa najlepšie vieš čo robíš a ako to máš urobiť. Pomôž prekonávať naše pochybnosti a upevňuj našu vieru, skrze ktorú budeme spasení a odmenení blahoslavenou večnosťou. Amen.

 

48.819538,20.363907