8. nedeľa po sv. Trojici – O falošných prorokoch

Written by radovan on aug 06, 2014 in - No Comments

falošný prorok8. po sv. Trojici – 10. 8. 2014

„O falošných prorokoch“

Milosť a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, ktorý je nám múdrosťou, spravodlivosťou, posvätením a vykúpením. Amen.

Matúš 7, 15-20

Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovocí poznáte ich.

Milí priatelia, bratia a sestry v Ježišovi Kristovi!

Na farskom úrade vo Vlachove sme niekedy na dverách mali tabuľku so psom, ktorý hovorí: „Čakám za rohom, tak ideš? Pozor pes!“ Raz k nám prišla pani, ktorá sa veľmi bojí psov a keď na tej tabuľke zbadala veľkého rotvajlera, zľakla sa a začala utekať. Keď sme otvorili dvere, márne sme jej vysvetľovali, že my takého psa nemáme, že náš je omnoho menší. Upokojila sa až vtedy, keď sme jej ukázali našu malú čivavu, s ktorou sa potom ešte aj pohrala. Keď tá pani odchádzala, opýtala sa: „Prečo tu máte takú tabuľku, keď takého psa nemáte? Mali by ste mať na obrázku čivavu, nie obrovské zlostné psisko!“ Áno, bratia a sestry, potom by obrázok zobrazoval pravdu. No takáto výstražná tabuľa účinkuje lepšie J

Prečo to spomínam? Pán Ježiš nám v evanjeliu vyvesil tiež takú tabuľku: „Varujte sa falošných prorokov!“ Jeho slová zobrazujú skutočnosť, t. z. varujú nás pred falošnými prorokmi, ktorí skutočne existujú a pracujú aj v dnešnej cirkvi, v dnešnom svete. Stará zmluva je často poprepletaná textami o falošných prorokoch. V biblických časoch bol pravým prorokom ten, kto učil pravdu na základe božskej inšpirácie a falošným prorokom bol ten, kto si túto božskú inšpiráciu neprávom privlastňoval, a pritom rozširoval nepravdu. Aj prorok Jeremiáš kladie deliacu čiaru medzi tieto dve skupiny prorokov: falošný prorok zvestuje „vidinu vlastnej mysle“, zatiaľ čo pravý prorok „stojí v Božej rade“. Nejde tu teda o protichodnosť ľudských názorov v tom slova zmysle, že každý má na svoj názor právo. Skôr tu Jeremiáš, presne ako Ježiš myslí na to, že lož a pravda sa vylučujú. Nie každý má právo sa označovať za proroka, za duchovného učiteľa, za kazateľa a podobne. Tí, ktorí rozhlasujú lži, predsa nemôžu byť prorokmi, ktorých poslal Boh.

Pre Ježiša boli predstaviteľmi falošných prorokov farizeji a saduceji. Nazval ich na jednom mieste „slepými vodcami, ktorí vedú slepých“. V Biblii teda môžeme vidieť, že falošní proroci sa počas dejín nevytratili, ale boli tu vždy. Sú tu a aj budú. Pred koncom sveta sa dokonca rozrastú a bude ich pribúdať. Tak ako sa bude rozširovať evanjelium, budú sa množiť aj falošní učitelia. Títo falošní proroci si nárokovali božskú inšpiráciu, odvolávali sa na apoštolskú autoritu a dokonca si prisvojovali mesiášske nároky a hlásali, že Ježiš nebol Kristom. Boli to „pseudo-proroci“ a v gréčtine slovo pseudos znamená lož. Lživých prorokov, milí priatelia, máme aj dnes dosť. Preto je potrebné, aby sme ich vedeli rozoznať. Ak ich však chceme rozoznať, musíme ich vedieť aj vyskúšať. O to ide Pánovi v ďalších veršoch.

A) Varovanie. Pán Ježiš označuje falošných prorokov ako vlkov, ktorí sú nebezpečnými podvodníkmi. V Palestíne bol vlk prirodzeným nepriateľom oviec, ktoré boli voči nemu totálne bezbranné. Preto dobrý pastier pozoroval svoje stádo, a keď sa priblížil vlk, tak svoje ovce chránil. Najatý pastier, keď zbadal vlka, nechránil stádo, ale utekal a nechal ovce napospas vlkovi.

Tak je aj Kristovo stádo – cirkev – vydané buď dobrým pastierom alebo nájomníkom či vlkom. Dobrý pastier „kŕmi stádo“ pravdou, zatiaľ čo falošný učiteľ – vlk ho rozdeľuje bludmi a lžou. Spomína to aj apoštol Pavol, keď hovorí: „Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. Preto bdejte…“!

Čo znamenajú tie „prevrátené reči“, ktoré cirkev znepokojujú a ktoré sú pre ňu nebezpečenstvom? Jedným z hlavných rysov falošných prorokov je popieranie, že Boh je Bohom súdu presne tak ako je aj Bohom lásky a milosrdenstva. To znamená, že falošní proroci nehovoria pravdu o situácii, v akej sa nachádza človek, cirkev či svet. Upokojujú ľudí, že ich nič zlé nečaká, že Boh je láska, a tak na ľudstvo nič zlé nemôže dopustiť. Ľudia dostávajú falošný pocit bezpečnosti a zaspávajú vo svojich hriechoch. Boží prorok však má, ba dokonca musí hovoriť o hriechoch, varovať pred nimi a hovoriť takisto o následkoch hriechu, ktorými sú smrť, súd a zatratenie. Falošní proroci však toto učenie obchádzajú. Deje sa tak neraz len preto, aby si medzi ľuďmi získali popularitu a slávu. Nehovoria však celú pravdu. A kto nehovorí celú pravdu, len jej časť, ten v podstate klame.

Ďalším rysom je rozmazávanie cesty spásy. Niektorí zamotávajú či prekrúcajú evanjelium tak, že svojimi výkladmi ľuďom bránia v neho uveriť. Sami sú mimo a na scestie privádzajú ešte aj tých, ktorí túžia po pravde, poznaní, po spáse, odpustení a večnom živote. Alebo hovoria, že tá úzka cesta je v skutočnosti dosť široká a sú na nej iba maličké obmedzenia vo viere či správaní, teda kresťan sa môže správať ako chce, Boh mu neurčil žiadne mantinely. A najhorší sú tí, ktorí hovoria, že široká cesta a priestranná brána nevedú do zatratenia, pretože všetky cesty vedú v konečnom dôsledku k Bohu a teda aj k životu. Falošní proroci tak s určitosťou vedú ľudí do záhuby.

Falošní proroci pracujú v prestrojení. Kým „psov a svine“ môžeme rozoznať podľa ich zlých návykov, vlci sa vkradnú do stáda v prestrojení ovce. Výsledkom toho je, že tie neopatrné ovečky ich skutočne považujú za ovce a vítajú ich bez podozrenia a s dôverou. Ich charakter sa odkryje, ale vtedy je už zväčša neskoro. Falošný učiteľ sa vydáva za učiteľa pravdy, aj keď šíri lož. Bonhoeffer hovorí: „falošný učiteľ vie, že kresťania sú dôverčiví ľudia, a tak skrýva svoj temný zámer pod plášť kresťanskej zbožnosti a dúfa, že jeho neškodný prevlek zabráni odhaleniu“. Takýmto odevom si získa dôveru mnohých a môže tak v cirkvi i vo svete robiť neporiadok a veľa zlého. Pozeral som minule film s názvom „Pastorova žena“. Bol o jednom pastorovi, ktorý bol vo svojej komunite, cirkvi i mestečku neskutočne uznávaný a obľúbený – skutočný prorok, povedali by sme v kontexte dnešnej nedele. Navonok pôsobil uhladene a dôstojne, no jeho manželka a deti pri ňom za stenami domova prežívali hotové peklo, keď ich všetkých deň čo deň terorizoval, ponižoval a týral tak psychicky ako aj fyzicky.

Pred takýmito falošnými prorokmi sa máme mať na pozore, bratia a sestry. Musíme prosiť o ich rozoznanie, používať svoje kritické schopnosti a najmä nikdy nepoľaviť v bdelosti. Nesmie nás oslniť zovňajšok: pôvab, učenosť, tituly, funkcie. Nie každý totiž, kto sa vyhlasuje za Kristovho vyslanca, ním aj naozaj je. Preto sa musíme pozrieť pod povrch.

B) Skúšobné testy. Pán Ježiš zmenil svoj obraz o vlkoch a ovciach na obraz stromu a ovocia, tento obraz nám má pomôcť zistiť, podľa čoho môžeme rozoznať falošných prorokov. Akoby hovoril: ovcu a vlka si môžete spliesť, ale žiadny strom nemôže dlho skrývať svoju skutočnú identitu. Skôr či neskôr sa prezradí svojím ovocím. Aké je teda ovocie falošných prorokov?

Prvý druh je ovocie v oblasti charakteru a správania. Ak vidíme u učiteľa či farára pokoru, trpezlivosť, láskavosť, dobrotu a sebakontrolu, máme dôvod veriť, že je tým skutočným, od Boha poslaným prorokom. Naopak, ak tieto vlastnosti chýbajú a u proroka vidíme iba „skutky tela“ – nepriateľstvo, nečistotu, žiarlivosť, spory, zvady, hašterenie, povoľnosť voči nerestiam, môžeme si byť istí, že tento prorok je podvodník, i keď je možno jeho učenie na prvý pohľad hodnoverné.

Druhým ovocím je skutočné učenie. Pán Ježiš to zdôrazňuje v slovách z 12 kapitoly tohto evanjelia: „vypestujte dobrý strom i jeho ovocie bude dobré, alebo vypestujte planý strom i jeho ovocie bude plané, lebo strom poznať po ovocí. Vreteničie plemä, ako môžete hovoriť dobré, keď sami ste zlí? Lebo z plnosti srdca hovoria ústa. Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu. Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený“. Pri všetkých prorokoch máme teda skúmať, či aj žijú to, čo hovoria a či sa ich reči zhodujú s pôvodným apoštolským učením a s učením Ježiša Krista. A samozrejme, či Ježiša vyznávajú ako Krista, ktorý prišiel v tele, aby zomrel na kríži a tak zachránil hriešneho človeka.

Tretím ovocím je vplyv učiteľa na iných. Niekedy nie je obludnosť falošného učiteľa zrejmá hneď, ale ukáže sa až v jeho zhubných účinkoch. Tie sú ako rakovinový proces, ktorý pomaly, ale isto rozkladá človeka i celé spoločenstvo. A to najmä vtedy, keď falošný prorok prevracia vieru ľudí, povzbudzuje ich bezpečnosť a spôsobuje rozdelenie. Naopak zdravé učenie vzbudzuje lásku, vieru a pobožnosť.

Bratia a sestry, nie je veľmi ľahké tieto testy použiť, pretože ovocie potrebuje čas, aby dozrelo. Tak i my musíme byť trpezliví a pozorovať človeka zblízka – jeho charakter, správanie, posolstvo, pohnútky a vplyv. Samozrejme, že nám toto Ježišovo varovanie nedáva právo robiť „hon na čarodejnice“ a v každom hneď hľadať chybu. Skôr je to Pánovo upozornenie na to, že v cirkvi boli, sú i budú falošní proroci, a preto treba bdieť. Rozhoduje pravda, pretože tá je Božia a cirkev buduje, kým blud a lož je satanský a cirkev rozkladá. Ak nám teda na cirkvi skutočne záleží, musíme brať Ježišovo varovanie vážne, pretože každý pokrstený nesie na pleciach zodpovednosť za čistotu cirkvi v učení i v správaní.

„Varujte sa falošných prorokov!“ – táto výzva je určená aj pre teba, milý priateľ. Skúmaj život a ovocie druhých, no skúmaj predovšetkým samého seba! Dovolím si povedať, že keby sme ako cirkev vždy mysleli na toto Kristovo varovanie, nenachádzali by sme sa dnes v mravnom či teologickom zmätku a ako evanjelická cirkev v úpadku, lebo Božie slovo je jasné. Nech nám preto Pán pomáha rozoznať falošných učiteľov v každej dobe, aby sme mohli v čistote a pravde počúvať i šíriť Jeho slovo! Amen.

 

48.819538,20.363907