Biblická hodina – Akvila a Priscilla

Written by radovan on nov 11, 2013 in - No Comments

parAkvila a Priscilla

„V spoločnej službe …“

 Niektoré manželské páry vedia, ako zo života vyťažiť to najlepšie. Navzájom sa dopĺňajú, využívajú svoje silné stránky a tvoria tak efektívny tím. Ich spoločné úsilie zasiahne ľudí v ich okolí. Takým párom boli aj Akvila a Priscilla. Je zaujímavé, že nikde v Biblii nie sú spomenutí každý zvlášť. Naopak! V manželstve aj v službe boli vždy spolu.

Priscilla a Akvila sa stretli s Pavlom v Korinte, kde bol Pavol na svoje druhej misijnej ceste. Bolo to nie tak dávno od chvíle, ako boli vypovedaní z Ríma dekrétom cisára Klaudia, ktorý ukladal všetkým Židom nútene opustiť mesto Rím. Cisár Židov vyhnal z Ríma preto, nakoľko bol presvedčený, že sú zodpovední za podnecovanie nepokojov. Domov Akvilu a Priscilly  bol rovnako mobilný ako stany, ktorých výrobou sa živili. Prijali Pavla do svojho domu. Ten s nimi vyrábal stany a delil sa s nimi o svoju bohatú duchovnú múdrosť.

Priscilla a Akvila toto svoje duchovné vzdelanie využili maximálnym možným spôsobom. Pozorne načúvali kázňam a uvažovali o nich. Keď počuli kázať Apolla, boli zaujatí jeho rečníckymi schopnosťami, ale rozpoznali, že jeho posolstvo nebolo úplné. Namiesto otvorenej konfrontácie, vzali v tichosti Apolla domov a vysvetlili mu, čo potreboval vedieť. Do tej doby poznal Apollos jedine zvesť Jána Krstiteľa o Kristovi. Priscilla a Akvila mu  však rozprávali o Ježišovom živote, smrti, vzkriesení a o Božom Duchu, ktorý prichádza, aby prebýval v človeku. Apollos tak mohol pokračovať v mocnom kázaní. Teraz však už kázal celé posolstvo :

Do Efezu prišiel Žid menom Apollo, rodák z Alexandrie, muž výrečný a zbehlý v Písmach.   25. Bol vyučený ceste Pánovej, duchom vrúcny, hovoril a učil správne o Ježišovi, hoci poznal len krst Jánov.   26. Tento Apollo začal neohrozene hovoriť v synagóge. Ako ho Priscilla a Akvila počuli, prijali ho k sebe a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu.   27. A keď chcel odísť do Achaje, posmeľovali ho bratia a písali učeníkom, aby ho prijali. Keď tam prišiel, veľmi pomohol tým, ktorí sa vďaka milosti stali veriacimi,   28. lebo úplne vyvrátil tvrdenie Židov, verejne dokazujúc z Písem, že Ježiš je Kristus (Sk 18, 24 – 28).

Priscilla a Akvila aj naďalej poskytovali svoj domov ako príjemné miesto pre vyučovanie a uctievanie. Je azda dobré vedieť, že prvotní kresťania sa nestretávali v cirkevných budovách, ale v domoch svojich členov. Takáto neformálna atmosféra poskytovala dobré príležitosti k intímnemu spoločenstvu.

V dnešnej dobe, v ktorej sa manželstvo mnohých ocitlo v hlbokej kríze, sú Akvila a Priscilla príkladom účinnej spoločnej služby manželov vo svojom okolí. Účinnosť ich spoločnej služby potom veľa vypovedá o ich vzájomnom vzťahu. Pohostinnosť Priscilly a Akvilu otvorila mnohým ľuďom dvere spasenia. Dnes je dobré uvedomiť si, že domov kresťanov je až doteraz jedným z najlepších nástrojov  pre šírenie evanjelia. Nachádzajú ľudia v tvojom dome Krista?

Silné stránky a úspechy :

  • Vynikajúci manželský pár, ktorý slúžil v ranej cirkvi.
  • Slúžili Kristovi a pritom sa živili výrobou stanov.
  • Boli dôvernými priateľmi apoštola Pavla.
  • Vysvetlili Apollovi celú zvesť o Kristovi.

Poučenie z ich života :

  • Manželské páry môžu spoločne účinne slúžiť.
  • Domov je cenným nástrojom pre evanjelizáciu.
  • Každý veriaci potrebuje byť dobre zakotvený vo viere bez ohľadu na to, aké miesto zaujíma v cirkvi.

Dôležité údaje :

  • Miesto : pôvodne pochádzali z Ríma, presťahovali sa do Korintu a neskôr do Efezu..
  • Povolanie : výrobcovia stanov
  • Súčasníci : cisár Klaudius, Pavol, Timotej, Apollos.

Kľúčové verše :

3. Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi,   4. ktorí vlastné hrdlá nastavili za môj život. Nielen ja sám som im vďakou zaviazaný, ale aj všetky cirkevné zbory z bývalých pohanov.   5. Pozdravujte aj cirkevný zbor v ich dome. (R 16, 3 – 5a).

Príbeh Priscily a Akvilu je zapísaný aj v knihe Skutky apoštolov 18. Ďalej sa zmienka o nich objavuje v 1. Korintským 16, 19 : Pozdravujú vás cirkevné zbory Ázie; pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska i cirkevný zbor v ich dome.

2 Timoteovi 4, 19 : Pozdrav Prisku a Akvilu i dom Oneziforov.

Skutky apoštolov 18, 1 – 3 : Potom odišiel z Atén a prišiel do Korintu.   2. (Tu) našiel Žida menom Akvila, rodáka z Pontu, a jeho manželku Priscillu. Akvila len nedávno prišiel z Itálie, keď Klaudius nariadil, aby sa všetci Židia vysťahovali z Ríma. Šiel teda k nim   3. a že bol toho istého remesla – robili totiž stany – zostal u nich a pracovali.  

 

48.819538,20.363907