Biblická hodina – Barnabáš

Written by radovan on okt 07, 2013 in - No Comments

BarnabasBarnabáš

„Muž, ktorý bol pre druhých povzbudením“

 Každá skupina potrebuje vo svojom strede človeka, ktorý by ostatných povzbudzoval. Každý človek totiž z času na čas potrebuje povzbudenie. Hodnota povzbudenia nám však neraz uniká, pretože samotné povzbudzovanie sa väčšinou deje v súkromí a nie na verejnosti. Je to zrejme tak preto, nakoľko ľudia najviac potrebujú povzbudenie práve vtedy, keď sa cítia osamotení. Muž menom Jozef natoľko povzbudzoval ostatných, že si od jeruzalemských kresťanov vyslúžil prezývku „syn povzbudenia“ – Barnabas.

Barnabáš akoby bol priťahovaný k ľuďom, ktorých by mohol potešiť. Takto pre ľudí svojej doby bol veľkou pomocou. Je pritom radostné, že kedykoľvek Barnabáš povzbudzoval kresťanov, prichádzali aj neveriaci a uverili.

Barnabášove činy boli pre ranú cirkev nesmierne dôležité. Určitým spôsobom mu môžeme ďakovať za väčšinu Novej zmluvy. Pán Boh totiž použil raz jeho vzťah k Pavlovi, inokedy zas jeho vzťah k Markovi, aby oboch týchto mužov podržal vo chvíľach, kedy mohli zlyhať. Dalo by sa povedať, že Barnabáš svojim povzbudzovaním robil divy.

Keď prišiel Pavol prvýkrát po svojom obrátení do Jeruzalema, miestni kresťania ho pochopiteľne veľmi nadšene nevítali. Mysleli si, že jeho príbeh je len trikom, aby mohol pozatýkať ďalších kresťanov. Bol to iba Barnabáš, ktorý bol ochotný riskovať svoj život, stretnúť sa s Pavlom a potom presvedčiť ostatných, že ich predchádzajúci nepriateľ je teraz Ježišovým vyznávačom. Môžeme len hádať, ako by bol Pavol dopadol, keby nebolo v tej chvíli Barnabáša.

Barnabáš okrem toho povzbudil aj Marka, aby šiel s ním s Pavlom do Antiochie. Marek sa tak s nimi vydal na ich prvú misijnú cestu. Počas výpravy sa však rozhodol vrátiť sa domov. Neskôr chcel Barnabáš opäť pozvať Marka na ich druhú misijnú cestu, ale Pavol tentokrát nesúhlasil. Ako následok tohto rozhodnutia šli každý inou cestou. Barnabáš šiel s Markom a Pavol si Silasom. Tým sa však v skutočnosti iba zdvojnásobilo misijné úsilie. Barnabášovo trpezlivé povzbudzovanie bolo nakoniec potvrdené Markovou účinnou službou. Neskôr sa Pavol s Markom v misijnom úsilí znova zjednotili.

Keď sa dnes zamýšľame nad životom Barnabáša, je na mieste položiť si otázku : Akým spôsobom pristupujeme k druhým ľuďom my? Máme sklony ich povzbudzovať, alebo sme skôr náchylnejší kritizovať ich? Je fakt, že niekedy je aj kritika na mieste. Predtým než však máme právo kritizovať, je našou úlohou povzbudzovať druhého človeka a budovať si s ním vzťah dôvery. Si pripravený / á povzbudzovať tých, s ktorými si v každodennom kontakte?

Silné stránky a úspechy :

 • Bol jedným z prvých, ktorí predali svoj majetok, aby pomohol kresťanom v Jeruzaleme.
 • Bol prvý, kto cestoval s Pavlom na jeho misijných cestách.
 • Ako na to poukazuje jeho prezývka, bol to „povzbudzovač“. Tým však bol jedným z najvplyvnejších ľudí, ktorí v tichosti pôsobili v prvých dňoch kresťanstva.
 • Je nazývaný apoštolom, napriek tomu, že nebol jedným z Dvanástich.

Tienisté stránky a omyly :

 • Spolu s Petrom sa istý čas stránil kresťanov obrátených y pohanov, až kým ho Pavol nenapomenul.

Poučenie z jeho života :

 • Povzbudzovanie je jedným z najúčinnejších spôsobov ako pomôcť druhým.
 • Pravá poslušnosť voči Bohu od nás skôr alebo neskôr bude vyžadovať, aby sme niečo riskovali.
 • V našom okolí je vždy niekto, kto potrebuje povzbudenie.

Dôležité údaje :

 • Miesto : Cyprus, Jeruzalem, Antiochia
 • Povolanie : misionár, učiteľ
 • Príbuzní : sestra – Mária; synovec – Ján Marek
 • Súčasníci : Peter, Silas, Pavol, Herodes Agrippa I.

Kľúčové verše :

19 A tí, čo sa rozpŕchli pre súženie, ktoré prišlo pre Štefana, zašli do Fenície, Cypru a Antiochie, nikomu však nekázali slovo (Božie), len Židom. 20 Ale niektorí z nich boli z Cypru a z Kyrény, a keď prišli do Antiochie, hovorili aj Grékom a zvestovali Pána Ježiša. 21 A ruka Pánova bola s nimi, tak že veľmi mnohí uverili a obrátili sa k Pánovi. 22 Správa o tomto dostala sa aj do cirkevného zboru v Jeruzaleme; preto vyslali Barnabáša až do Antiochie. 23 Keď prišiel tam a videl milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, aby podľa úmyslu srdca zostali verní Pánovi. 24 Bol totiž (Barnabáš) muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. 25 Potom odišiel (Barnabáš) do Tarzu vyhľadať Saula, 26 a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tomto cirkevnom zbore a vyučovali značný zástup, a v Antiochii učeníci prvý raz dali si meno kresťania. (Sk 11, 19 – 26).

O Barnabášovi sa dozvedáme v knihe Skutky apoštolov 9, 27 – 15, 39. Ďalej sa zmienka o ňom nachádza v :

1K 9, 4 – 6 : Či nemáme právo jesť a piť? 5 Či nemáme právo brať so sebou sestru-ženu ako aj ostatní apoštolovia, aj bratia Pánovi, aj Kéfas? 6 Alebo či len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať?

Galatským 2, 1 : Potom po štrnástich rokoch vyšiel som znovu do Jeruzalema s Barnabášom a vzal som so sebou aj Títa.

2, 9 : a keď poznali milosť, ktorá mi bola daná, (vtedy) Jakub, Kéfas a Ján, pokladaní za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na dôkaz dohody, že my (pôjdeme) k pohanom a oni k obrezaným.

2, 11 – 13 : Ale keď potom Kéfas prišiel do Antiochie, osobne som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. 12 Prv totiž, ako prišli niektorí od Jakuba, jedával s (bývalými) pohanmi. Keď však došli, uťahoval a oddeľoval sa, lebo sa bál tých, čo boli spomedzi Židov. 13 A spolu s ním pretvarovali sa aj ostatní (bývalí) Židia, takže ich pokrytectvo zachvátilo aj Barnabáša.

Kolosenským 4, 10 : Pozdravuje vás Aristarchos, môj spoluväzeň, Marek, Barnabášov bratranec, o ktorom ste už dostali rozkazy – ak príde k vám, prijmite ho…

 

 

 

48.819538,20.363907