Biblická hodina – Kornélius – Nikto nie je vylúčený zo spásy

Written by radovan on sep 23, 2013 in - No Comments

KorneliusKornélius

„Nikto nie je vylúčený zo spásy“

            Prvé dni kresťanstva boli vskutku vzrušujúce. Duch Boží mocne pôsobil a životy ľudí boli menené. Prekvapujúce bolo, že sa ku Kristovi obracali ľudia z najrôznejšieho prostredia. Dokonca aj obávaný Saul (Pavol) sa stal kresťanom. Na dobrú správu o Ježišovi reagovali dokonca aj pohania. Medzi prvými z nich bol rímsky stotník Kornélius.

Kvôli častým prejavom násilia museli byť v Izraeli umiestení rímski vojaci, aby udržiavali pokoj a poriadok. Ako dôstojník armády sa Kornélius nachádzal nie v jednoduchom postavení. Zatupoval síce Rím, ale jeho domov bol v Cézarei. Počas rokov pobytu v Izraeli postupne sám prijal Boha Izraela za svojho. Mal povesť zbožného muža, ktorý svoju vieru dával najavo činmi a Židia si ho z tohto titulu vážili.

V knihe Skutky apoštolov sa objavujú 4 dôležité rysy Kornéliovho charakteru. Predovšetkým :

a)      seriózne o Bohu premýšľal,

b)      ctil a uctieval Boha

c)      štedro dával ľuďom, ktorí boli v núdzi

d)      modlil sa

Pán Boh raz takto Kornéliovi v modlitbe povedal, aby si nechal doviesť Petra, pretože Peter mu poskytne ešte väčšie poznanie o ňom (o Bohu). Keď Peter vstúpil do Kornéliovho domu, porušil celý zoznam židovských pravidiel. Peter vyznal, že mu to nie je dvakrát príjemné, ale bolo pred ním publikum očakávajúce na jeho slovo a on si nemohol dovoliť nepodeliť sa s týmto posolstvom.

Ešte ani nezačal zvestovať evanjelium a Pán Boh mu dal znamenie, keď túto rímsku rodinu naplnil Duchom Svätým. Peter videl, že nemá na výber. Že ich musí pokrstiť a prijať ako rovnocenných členov do rastúcej kresťanskej cirkvi. I takto bol uskutočnený ďalší krok v nesení evanjelia celému svetu.

Kornélius je dôkazom, že Pán Boh je ochotný použiť aj neobyčajné  prostriedky, aby zasiahol tých, ktorí Ho túžia poznať. Nemá žiadnych obľúbencov a neskrýva sa pred tými, ktorí Ho chcú nájsť. Boh poslal svojho Syna, pretože miluje celý svet. Nuž a do tohto sveta patrí aj Peter, aj Kornélius. Patríš doň aj ty.

Silné stránky a úspechy :

 • Bol to zbožný a štedrý Ríman.
 • Aj keď bol dôstojníkom okupačnej armády, zdá sa, že Židia si ho veľmi vážili.
 • Reagoval na Božie volanie a povzbudil aj svoju rodinu, aby urobili podobne.
 • Jeho obrátenie pomohlo mladej cirkvi uvedomiť si, že dobrá správa je pre všetkých ľudí, pre Židov aj pre pohanov.

Poučenie z jeho života :

 • Boh prichádza k tým, ktorí Ho chcú poznať.
 • Evanjelium je pre všetkých ľudí.
 • Všade sú ľudia, ktorí túžia po viere.
 • Ak sme ochotní hľadať pravdu a jednať podľa poznania, ktorého sa nám od Boha dostalo, Boh nás bohato odmení.

Dôležité údaje :

 • Miesto : Cézarea
 • Povolanie : rímsky stotník
 • Súčasníci : Peter, Filip, apoštoli

Kľúčový verš :

1 Žil v Cezarei muž menom Kornelius, stotník takzvaného italského prápora, 2 nábožný a bohabojný s celým svojím domom, ktorý dával ľudu štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu (Sk 10, 1 – 2)

Príbeh o Kornéliovi je zapísaný v knihe Skutky apoštolov 10, 1 – 11, 18 :

1 Žil v Cezarei muž menom Kornelius, stotník takzvaného italského prápora, 2 nábožný a bohabojný s celým svojím domom, ktorý dával ľudu štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu. 3 Raz okolo tretej hodiny popoludní jasne videl vo videní, ako anjel Boží pristúpil k nemu a oslovil ho: Kornelius! 4 Uprene sa zahľadel na anjela a preľaknutý povedal: Čo je, Pane? Odpovedal mu: Tvoje modlitby a almužny vstúpili pred tvár Božiu a Boh sa rozpomenul na ne. 5 Pošli teda mužov do Joppy a povolaj si Šimona, prímenom Petra; 6 býva u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori. [A on ti povie, čo máš robiť.] 7 Len čo anjel, ktorý hovoril k nemu, odišiel, zavolal si (Kornelius) dvoch zo sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, čo stále boli pri ňom, 8 vyrozprával im všetko a poslal ich do Joppy. Petrovo videnie9 Na druhý deň, ako šli a blížili sa k mestu, tak okolo poludnia, vyšiel Peter na strechu domu, aby sa pomodlil. 10 Potom vyhladol a chcel si zajesť. Ale kým mu niečo pripravovali, prišiel do vytrženia: 11 videl otvorené nebo a akási nádoba – ako veľké prestieradlo na štyroch rohoch zviazané – zostupovala k nemu a spúšťala sa na zem; 12 a v nej všetky možné štvornohé zvieratá [divá zver], plazy a nebeské vtáctvo. 13 A zaznel k nemu hlas: Vstaň, Peter, zabíjaj a jedz! 14 Ale Peter povedal: Nie, Pane, pretože som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté. 15 A aj druhý raz zaznel k nemu hlas: Čo Boh očistil, to ty nemaj za poškvrnené! 16 Tak sa to opakovalo tri razy; a hneď nato zdvihla sa nádoba do neba. Korneliovi poslovia u Petra17 Kým bol Peter v rozpakoch, čo znamená videnie, ktoré videl, ajhľa, mužovia, poslovia Korneliovi, dopytovali sa na Šimonov dom a zastali pred bránou. 18 Pýtali sa: Či tu býva Šimon, prímenom Peter? 19 A keď Peter rozmýšľal o videní, riekol mu Duch: Ajhľa, dvaja mužovia ťa hľadajú. 20 Vstaň, zíď dolu, choď s nimi a neváhaj, lebo ja som ich poslal. 21 Peter zišiel k mužom a povedal im: Ajhľa, ja som, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli? 22 Odpovedali mu: Stotník Kornelius, muž spravodlivý a bohabojný, ktorému celý židovský národ vydáva dobré svedectvo, dostal rozkaz od svätého anjela, aby ťa povolal do svojho domu a vypočul tvoje slová. 23 Zavolal ich teda dnu a pohostil. Na druhý deň zobral sa a šiel s nimi; aj niektorí bratia z Joppy šli s ním. 24 Na druhý deň prišli do Cezarey. Kornelius ich už čakal a zvolal si príbuzných a dôverných priateľov. 25 Ako Peter vchádzal dnu, vyšiel mu Kornelius naproti, a padnúc mu k nohám, vzýval ho. 26 Ale Peter ho zodvihol hovoriac mu: Vstaň! Veď aj ja som len človek. 27 Medzi rozhovorom vošiel dnu a našiel tam mnohých zhromaždených. 28 I povedal im: Vy viete, že Židovi nie je dovolené pripojiť sa alebo pristúpiť k pohanovi. Ale mne Boh ukázal, aby som nikoho nemal za poškvrneného alebo nečistého. 29 Preto prišiel som bez odporu, keď ste ma povolali. A teraz sa spytujem: Načo ste ma volali? 30 A Kornelius odpovedal: Pred štyrmi dňami [postil som sa až po túto hodinu a] o tretej hodine popoludní modlil som sa vo svojom dome. A tu naraz stál predo mnou muž v lesklom rúchu 31 hovoriac mi: Kornelius, Boh vyslyšal tvoju modlitbu a rozpomenul sa na tvoje almužny; 32 pošli teda do Joppy a povolaj si Šimona, prímenom Petra, ktorý býva v dome garbiara Šimona pri mori. [A on príde a bude hovoriť s tebou.] 33 Hneď som teda poslal po teba, a ty si dobre urobil, že si prišiel. Hľa, tu stojíme teraz všetci pred Bohom, aby sme počuli všetko, čo ti prikázal Pán. 34 Nato Peter otvoril ústa a hovoril: Naozaj, teraz poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, 35 ale že Mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa Ho bojí a koná spravodlivo. 36 To slovo, ktoré poslal synom izraelským, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista – a On je Pánom všetkých – 37 veď vy viete, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galiley, po krste, ktorý hlásal Ján; 38 ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s Ním. 39 A my sme svedkami všetkého, čo činil v Judsku a v Jeruzaleme, ako Ho aj zamordovali, povesiac Ho na drevo. 40 Toho Boh vzkriesil v tretí deň a dal Mu zjavovať sa 41 nie všetkému ľudu, ale svedkom, Bohom vopred vyvoleným, nám, ktorí sme s Ním jedli a pili po Jeho zmŕtvychvstaní. 42 A sám prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že On je ten Bohom ustanovený sudca živých a mŕtvych. 43 O Ňom svedčia všetci proroci, že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho. 44 Ešte Peter hovoril tieto slová, keď Duch Svätý zostúpil na všetkých, ktorí počúvali jeho reč. 45 A spomedzi Židov veriaci, ktorí prišli s Petrom, užasli, že aj na pohanov vylial (Boh) dar Ducha Svätého; 46 lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy povedal Peter: 47 Či môže niekto zabrániť pokrstiť vodou tých, čo prijali Ducha Svätého ako aj my? 48 Preto rozkázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. I prosili ho, aby pobudol niekoľko dní medzi nimi.

1 Apoštolovia a bratia v Judsku počuli, že i pohania prijali slovo Božie. 2 Keď teda Peter prišiel do Jeruzalema, napadli ho tí, ktorí boli spomedzi obrezaných, 3 a dohovárali mu: Vošiel si k ľuďom neobrezaným a jedol si s nimi. 4 Nato im Peter začal rozprávať rad radom: 5 Bol som v meste Joppe a modlil som sa. Vo vytržení mal som videnie: akási nádoba – ako veľké prestieradlo, za štyri rohy spustené z neba – zostupovala a prišla ku mne. 6 Keď som pozorne nazrel do nej, videl som tam štvornohé zvieratá zemské, divú zver, plazy a nebeských vtákov. 7 Aj hlas som počul hovoriaci mi: Vstaň, Peter, zabíjaj a jedz! 8 Odpovedal som: Nie, Pane, pretože poškvrnené alebo nečisté nevošlo mi nikdy do úst. 9 Aj druhý raz hovoril mi hlas z neba: Čo Boh očistil, to ty nemaj za poškvrnené! 10 Takto sa to opakovalo tri razy, potom sa všetko zase zodvihlo do neba. 11 A hľa, pri dome, v ktorom sme boli, sa práve zastavili traja mužovia, poslaní ku mne z Cezarey. 12 Tu riekol mi Duch, aby som šiel s nimi a nerobil rozdiely. A šli so mnou aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu onoho muža. 13 Tu nám vyrozprával, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý sa postavil (pred ním) a hovoril mu: Pošli do Joppy a povolaj si Šimona, prímením Petra; 14 on ti povie slová, ktoré spasia teba a celý tvoj dom. 15 Ako som potom začal hovoriť, zostúpil Duch Svätý na nich, ako aj na nás na počiatku. 16 Tu som sa rozpomenul na slovo Pánovo, ktoré povedal: Ján krstil vodou, ale vy pokrstení budete Duchom Svätým. 17 Keď teda Boh dal im ten istý dar ako aj nám, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu? 18 Keď to počuli, uspokojili sa a velebili Boha hovoriac: Teda aj pohanom dal Boh pokánie, aby mali život.

Tu končí rozprávanie Skutkov apoštolských. Ďalej sa tradície rozchádzajú. Podľa jednej sa stal potom v tom istom meste Kornélius biskupom. Podľa druhej bol naďalej stotníkom a neskôr ho pre vieru umučili. Akokoľvek, je človekom, ktorý úprimne hľadal pravdu, túto pravdu našiel a opravdivo žil.

48.819538,20.363907