Biblická hodina – Silas

Written by radovan on okt 14, 2013 in - No Comments

SilasSilas

„Byť verný v malom …“

            Životy prvých kresťanských misionárov by sme mohli opísať rôznymi slovami. Slovo „nudný“ by však medzi nimi rozhodne nebolo. Boli to nesmierne vzrušujúce dni, keď muži a ženy, ktorí nikdy nepočuli o Kristovi, prijímali evanjelium. Misionári podnikali nebezpečné cesty po súši i po mori. Hlad ako aj ohrozenie na zdraví boli súčasťou ich každodennej reality. V mnohých mestách narazili na otvorené nepriateľstvo a odpor voči kresťanstvu. Silas, o ktorom si dnes chceme povedať niekoľko faktov, bol jedným z prvých misionárov vôbec. On sám na svojom živote mohol skoro zistiť, že služba Ježišovi Kristovi určite nie je nudná.

Väčšina prvých kresťanov boli obrátení Židia, ktorí spoznali, že Ježiš je naplnením zasľúbení, ktoré Boh dal svojmu ľudu v Starej zmluve. Univerzálny dosah týchto zasľúbení však bol akosi prehliadaný. To v praxi znamenalo asi toľko : Mnohí cítili, že ak sa niekto chce stať kresťanom, musí sa najprv stať Židom. Myšlienka, že by Boh mohol prijať aj pohana, ktorý sa však nepripojil ku židovstvu, bola v podstate neuveriteľná. Avšak aj pohania postupne začali prijímať Krista ako svojho Spasiteľa. Premena ich životov ako aj prítomnosť Ducha Svätého toto ich obrátenie len potvrdzovali. Niektorí Židia však aj napriek tomu boli rozpačití a trvali na tom, aby títo veriaci zachovávali rôzne židovské zvyky. Samotná vec vyvrcholila zvolaním jeruzalemského konventu a bola pokojne vyriešená k spokojnosti všetkých.

Silas, o ktorom dnes pojednávame, bol jedným zo zástupcov z Jeruzalema, ktorý bol poslaný spolu s Pavlom a Barnabášom späť do Antiochie s oficiálnym listom, v ktorom bolo kresťanom obráteným z pohanstva vyjadrené prijatie.

Po splnení tejto úlohy sa Silas do Jeruzalema. Počas krátkej doby však na Pavlovu žiadosť opäť prišiel do Antiochie a vydal sa s ním na jeho druhú misijnú cestu. Dá sa povedať, že týmto sa Pavol, Silas a Timoteus pustili do služby, ktorá mala obrovský rozsah a počas ktorej všetci traja zmienení páni prežili množstvo dobrodružstiev.

Pavol a Silas strávili noc v meste Filipis spevom, potom ako ich kruto zbičovali. Následne boli zázračne z väzenia vyslobodení. Neskôr len o vlas unikli ďalšiemu bičovaniu v Tesalonikách. Zachránili sa večerným útekom. V Beroji narazili na ďalšie ťažkosti. Silas s Timoteom zostali, aby vyučovali mladých veriacich, Pavol však cestoval ďalej do Atén. Nakoniec sa znova spojili v Korinte. V každom meste, ktoré navštívili, zanechali malú skupinku kresťanov.

Postupne sa Silas z príbehu Skutkov apoštolov vytráca. Vytráca sa tak náhle ako sa v ňom objavil. Peter sa o ňom zmieňuje ako o spoluautorovi svojho 1. listu. Nevieme však, kedy sa k Petrovi pripojil. Už pred odchodom z Jeruzalema to bol efektívny veriaci. V kresťanskej misijnej službe bezpochyby pokračoval aj po ukončení svojej práce s Pavlom.

Na Silasovi je pekné okrem iného aj to, že dokázal využiť príležitosti v službe Bohu. Nedal sa odradiť ani neúspechmi ani opozíciou, na ktorú počas svojich ciest narážal. A aj keď Silas nie je najslávnejším z prvých misionárov kresťanskej cirkvi, nepochybne to bol hrdina, ktorého príklad stojí za to nasledovať. Silas sa tak pre nás stáva príkladom vernosti a oddanosti v malom, v službe pre Krista, ktorá nehľadí na ľudskú slávu, či popularitu. Naopak! Je to služba, ktorá dokáže aj veľa vytrpieť a zniesť mnoho súženia vediac, že Kristus Pán toho musel vytrpieť a zniesť neporovnateľne viac.

Silné stránky a úspechy :

 • Bol vedúcim zboru v Jeruzaleme.
 • Zastupoval cirkev na jeruzalemskom konvente.
 • Od druhej misijnej cesty mal blízky vzťah s Pavlom.
 • Keď bol spolu s Pavlom uväznený vo Filipis, oslavoval piesňami Boha.
 • Pracoval ako pisár a sekretár pre Pavla i Petra a používal literárny pseudonym „Silván“.

 

Poučenie z jeho života :

 • Partnerstvo je dôležitou súčasťou účinnej služby.
 • Pán Boh svojim služobníkom nedáva nijakú záruku, že nebudú trpieť.
 • Poslušnosť Bohu často vyžaduje, aby sme sa dokázali vzdať svojich istôt.

 

Dôležité údaje :

 • Miesto : Rímsky občan žijúci v Jeruzaleme
 • Povolanie : jeden z prvých misionárov
 • Súčasníci : Pavol, Timoteus, Peter, Marek, Barnabáš

 

Kľúčový verš :

24 Keďže sme počuli, že niektorí z nás, hoci sme im to nekázali, znepokojili vás svojimi rečami a poplietli vám mysle, 25 jednomyseľne sme sa uzniesli poslať k vám vybraných mužov s naším milovaným Barnabášom a Pavlom, 26 s mužmi, ktorí životy nasadili pre meno nášho Pána Ježiša Krista. 27 Poslali sme teda Júdu a Síla, a oni vám aj ústne oznámia to isté (Sk 15, 24 – 27).

Silasov príbeh je ďalej zaznamenaný v knihe Skutky apoštolov 15, 22 – 19, 10. Zmienka o ňom sa nachádza tiež v :

2K 1, 19 : Lebo Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorého sme vám aj ja aj Silvanos a Timoteos zvestovali medzi vami, nebol aj áno, aj nie, ale v Ňom sa uskutočnilo áno.

1Tes 1, 1 :  Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj!

2Tes 1, 1 – 2  : 1 Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v našom Bohu Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a Pána Ježiša Krista!

1Pt 5, 12 : Po Silvánovi, vašom – ako verím – vernom bratovi, len nakrátko som vám napísal, aby som vás napomenul a vydal svedectvo, že toto je tá pravá milosť Božia; v nej zotrvajte!

48.819538,20.363907