Biblická hodina – Timoteos

Written by radovan on nov 25, 2013 in - No Comments

TimoteosTimoteos

„Plachosť ani mladosť nie sú výhovorkou“

 Bolestné ponaučenia pre nás väčšinou v živote nie sú príjemné. Predsa však sú pre nás zvyčajne bránou k novým príležitostiam. Aj apoštol Pavol sa tomuto musel naučiť. Krátko po sklamaní s Jánom Markom prijal za svojho pomocníka Timotea. Ján Marek sa zrejme nedokázal vyrovnať s náročným spôsobom Pavlovho života. To isté sa ľahko mohlo odohrať aj pri Timoteovi. Zdá sa však, že Pavol sa sám naučil potrebnej životnej trpezlivosti. Práve vďaka tomu potom miloval Timotea ako svojho syna.

Timoteos pravdepodobne uveril v Krista po Pavlovej prvej návšteve v Lystre : Tak prišiel (Pavel) aj do Derby a Lystry. A hľa, bol tam učeník menom Timoteos, syn veriacej ženy Židovky a otca Gréka,   2  o ktorom bratia v Lystre a Ikónii vydávali dobré svedectvo.   3  Pavel chcel, aby šiel s ním; i vzal ho so sebou a obrezal kvôli Židom v tých krajoch, keďže všetci vedeli, že mal otca Gréka.   4  Kadiaľ chodili po mestách, všade nariaďovali zachovávať ustanovenia, na ktorých sa uzniesli apoštolovia a starší v Jeruzaleme.   5  A tak sa cirkevné zbory utvrdzovali vo viere a rozmnožovali počtom zo dňa na deň (Sk 16, 1 – 5). Jeho matka a babka ho zrejme dosť veľa naučili zo Starej zmluvy. Keď Pavol prišiel do Lystry druhýkrát, Timoteos už bol uznávaným Kristovým učeníkom. Bez váhania sa tak k Pavlovi a Silasovi pripojil na ich druhej misijnej ceste. Jeho ochota nechať sa obrezať v dospelosti je jasným znamením jeho odhodlanosti skutočnej slúžiť Bohu. (Timoteov židovsko – pohanský pôvod by bol mohol na ich misijných cestách spôsobovať problémy, pretože väčšina ich poslucháčov boli Židia, ktorá lipli na prísnom dodržiavaní tradícií). Tým, že sa Timoteos dal obrezať, sa mohli apoštoli mnohým z prípadných uvedených problémov vyhnúť.

Omnoho viac ako so svojim zmiešaným pôvodom Timoteos však zápasil so svojou prirodzenou plachosťou. Mnohí takýto ľudia sú, žiaľ, dnes medzi kresťanmi vopred odpísaní. Pripadá nám to ako riziko zveriť takýmto ľuďom (plachým) akúkoľvek väčšiu zodpovednosť. Zdá sa nám to nezodpovedné. Pavol však vďaka Božej milosti videl v Timoteovi napriek jeho plachosti obrovský potenciál. Svoju dôveru voči nemu dal najavo, keď mu zveril veľmi zodpovedné úlohy. Poslal ho napríklad do Korintu ako svojho osobného zástupcu v obzvlášť napätých dobách : 14  Nepíšem toto preto, aby som vás zahanbil, ale aby som vás priviedol k rozumu ako svoje milované deti.   15  Lebo keby ste mali aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov však nemáte mnoho; veď ja som vás evanjeliom splodil v Kristovi Ježišovi.   16  Preto vás napomínam: napodobňujte ma!   17  Na to som vám poslal Timotea, svoje milované dieťa a verného v Pánovi; on vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade, v každom cirkevnom zbore (1K 4, 14 – 17). Pravda je taká, že Timoteovi sa toto náročné poslanie nepodarilo úspešne splniť. Pavol mu to však nemal za zlé a aj naďalej ho so sebou brával na cesty.

Naposledy sa o Timoteovi dozvedáme v dvoch najosobnejších listoch Novej zmluvy, v 1. a 2. liste apoštola Pavla Timoteovi. Ich pisateľ , Pavol, sa nachádza na sklonku svojho života, Jeho túžba pokračovať vo svojom poslaní však nehasne a neutícha. Pavol tuná píše jednému zo svojich najväčších priateľov : cestovali spolu, trpeli, plakali, ale sa aj smiali. Pavol Timotea zanechal v meste Efez, aby viedol tamojší cirkevný zbor : Ako som ťa prosil, idúc do Macedónie, aby si zostal v Efeze a prikazoval niektorým nerozširovať iné učenie   4  a nepridŕžať sa bájok ani nekonečných rodokmeňov, ktoré napomáhajú skôr hádky ako Božie spravovanie spásy z viery (1Tim 1, 3 – 4). Píše mu preto, aby ho povzbudil a odovzdal mu potrebné pokyny. Dá sa povedať, že tieto listy boli neskôr počas mnohých rokov a stále aj sú útechou a pomocou pre nespočetné množstvo  ďalších „Timoteov“. Ak teda, milý priateľ, stojíš pred úlohou alebo problémom, ktorý je nad tvoje schopnosti, prečítaj si prvý a druhý list Pavla Timoteovi a nezabudni, že aj iní mali podobné skúsenosti ako ty.

Kladné stránky a prednosti :

 • Uveril počas Pavlovej prvej misijnej cesty a na ďalších dvoch ho už sprevádzal.
 • Vo svojom meste bol váženým a uznávaným kresťanom.
 • Pri niekoľkých príležitostiach zastupoval Pavla.
 • Obdŕžal od Pavla dva osobné listy.
 • Pravdepodobne poznal Pavla lepšie než ktokoľvek iný, keď spolu mali vzťah ako otec a syn.

Slabé stránky :

 • Zápasil s plachosťou a nepriebojnosťou.
 • Ako mladík si nedokázal zaistiť autoritu.
 • Nepodarilo sa mu vyriešiť niekoľko problém v korintskom cirkevnom zbore, kam ho Pavol poslal.

Poučenie z jeho života :

 • Mladosť by nemala byť výhovorkou v službe Kristovi.
 • Nedostatky v našich schopnostiach by nám nemali zabrániť dať sa Bohu k dispozícii.

Dôležité údaje :

 • Miesto : Lystra
 • Povolanie : misionár
 • Príbuzní : matka – Eunika; stará matka – Loyda; grécky otec
 • Súčasníci : Pavol, Silas, Lukáš, Marek, Peter, Barnabáš

Kľúčové verše :

19  Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás.   20  Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral.   21  Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista.   22  Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu (F 2, 19 – 22).

O Timoteovi sa ďalej hovorí v knihe Skutky apoštolov od 16. kapitoly. ďalej je o ňom zmienka v :

1K 16, 10 – 11 : 10  Keď príde k vám Timoteos, hľaďte, aby sa nemusel báť u vás; veď koná dielo Pánovo ako aj ja.   11  Nech teda nikto ním nepohŕda. Ale ho vyprevaďte v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho čakám medzi bratmi.

2K 1, 1 : 1  Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timoteos cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celej Acháji.

2K 1, 19 : 19  Lebo Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorého sme vám aj ja aj Silvanos a Timoteos zvestovali medzi vami, nebol aj áno, aj nie, ale v Ňom sa uskutočnilo áno.

1Tes 1, 1 – 10 : 1  Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj!   2  Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich modlitbách,   3  a neprestajne spomíname pred naším Bohom a Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista.   4  Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení,   5  lebo sme vám nezvestovali evanjelium len slovom, ale aj v moci a Duchu Svätom a v úplnej istote, veď viete, akí sme boli medzi vami a pre vás.   6  A vy ste sa stali našimi aj Pánovými napodobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,   7  takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónii a Acháji.   8  Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nielen v Macedónii a Acháji, ale vaša viera v Boha sa rozniesla po celom kraji, takže nám ani netreba hovoriť.   9  Však (oni) sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu   10  a očakávali z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vytrhuje z budúceho hnevu.

1Tes 3, 2 – 6 : 1  Preto, keď sme už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že sami ostaneme v Aténach,   2  a poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho v práci za evanjelium Kristovo, upevniť a povzbudiť vás vo viere,   3  aby sa nikto nesklátil v týchto súženiach. Lebo sami viete, že sme na to ustanovení.   4  Veď už keď sme boli u vás, vopred sme vám povedali, že nás očakáva súženie; tak sa i stalo, ako viete.   5  Preto aj ja, keď som už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som sa dozvedel o vašej viere, či vás, ozaj, pokušiteľ nepokúšal a či tak nevyšla nazmar naša námaha.   6  A teraz, keď sa Timoteos vrátil od vás k nám a priniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske, aj že si na nás stále spomínate po dobrom a žiadate si nás vidieť tak ako my vás…

Podľa tradície zomrel mučeníckou smrťou ako biskup v Efeze.

 

48.819538,20.363907