Deviatnik – určenie správnej diagnózy – začiatok úspešnej terapie

Written by radovan on jan 31, 2023 in - No Comments
article_image_full

Deviatnik – 5.2.2023

„… určenie správnej diagnózy – začiatok úspešnej terapie …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Matúš 9, 9 – 13

9 Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho. 10 Potom sedel v jeho dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi. 11 Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? 12 Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. 13 Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Sú také chvíle v živote, ktoré sa neopakujú. Sú to momenty, ktoré prichádzajú iba raz a viac už nie. Buď ich človek využije alebo si môže celý život klepkať na čelo, že ich nechal popri sebe prejsť len tak, bez väčšieho povšimnutia. Začínam tak preto, nakoľko s podobnou situáciou sme konfrontovaní aj my dnes pri čítaní príbehu o povolaní colníka Matúša. Hlavné dejstvo príbehu je rozpovedané priam až so starozmluvnou stručnosťou a strohosťou: nikde nenachádzame ani slova o tom, prečo sa Ježiš práve teraz a práve takto rozhodol. Nikde ani zmienka o tom, prečo si Ježiš za jedného zo svojich učeníkov povoláva práve jedného z colníkov, ktorí vo vtedajšej spoločnosti nemali práve najlepšiu povesť. Môžeme si len domýšľať. V každom prípade Ježišova výzva prichádza v danú chvíľu ako unikátna a neopakovateľná možnosť. Colník Matúš ju práve takto pochopí a chopí sa jej. To znamená: vydá sa na cestu nasledovania Ježiša. Nuž a tým správa končí.

A on vstal a nasledoval Ho. Rovnako ako pri predchádzajúcich textoch  o nasledovaní, i teraz to znamená to isté. Matúš opúšťa svoju bezpečnú istotu a vydáva sa do neistoty, do neznáma. Je azda dobre vedieť, že v prípade Matúša, ktorý bol colníkom, sa jednalo o opustenie a zanechanie nie zanedbateľného materiálneho bohatstva. Pravda je však taká, že Matúš sa ku nemu dostal nie celkom čestným spôsobom. Colník bol v tom čase Židmi vnímaný ako kolaborant, ktorý s Rimanmi spolupracoval za peniaze. Finančne a hmotne bol teda zabezpečený, avšak spoločensky bol znemožnený. Dá sa povedať, že žil v izolácii a bol odkázaný na to, aby sa stýkal iba s takými istými akým bol on sám. V tomto ohľade sa tak výzva k nasledovaniu stáva súčasne akýmsi oslobodením Matúša z pút spoločenskej izolácie.

10 Potom sedel v jeho dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi. 11 Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? Otázka, ktorú kladú farizeji, je zaujímavá hneď v niekoľkých ohľadoch. Farizejom ani tak nevadí to, že si Ježiš za svojho učeníka zvolil bývalého colníka. Zdá sa, že toto ešte dokážu ako tak spracovať. Vadí im skôr hostina, na ktorej sa zúčastnil a spolu s Ním množstvo ďalších podobných Matúšovi. Zdá sa, že farizeji rešpektujú rozhodnutie samotného colníka Matúša ísť za Ježišom, ale túto nepredvídateľne namiešanú spoločnosť jednoducho nechápu. Nechápu, čo tým Ježiš sleduje, a tak sa pýtajú.

Ďalšia zvláštnosť tejto otázky je skôr gramatického rázu. Z gréckeho pôvodného textu vyplýva, že otázka farizejov akoby z ich úst zaznievala opakovane. Svojim spôsobom s tým neprestajne otravovali. Tak by sme sa na to mohli pozrieť z negatívneho uhla pohľadu. Avšak toto neustále vypytovanie v sebe skrýva aj pozitívny aspekt: jednoducho im to leží v hlave a chcú vedieť, prečo sa Ježiš chová tak ako sa chová. Títo farizeji berú Ježiša vážne a chcú Mu rozumieť. Ich otázka teda nie je ani tak nepriateľská ako skôr prekvapujúca: Prečo práve s colníkmi sa stretáva váš Majster? Čo vás tým chce naučiť?

12 Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Je to tak, ako si na to svojho času spomínal jeden staručký kňaz: „Áno! Tak tomu bolo v našej dedine. Mám to ešte stále pred očami. Po dedine chodil lekár so svojou taškou, v ktorej mal lieky a striekačky. Chodieval väčšinou popoludní  a vykonával návštevy po domácnostiach. Takto všetci v dedine vedeli, že v každom navštívenom dome je niekto chorý, kto potrebuje pomoc.

Podobne tomu bolo aj vtedy, keď po dedine chodieval farár. Aj on držal v ruke svoj kufrík, v ktorom mal všetky potrebné inštrumenty pre prislúženie Večere Pánovej v domácnosti. Takto zas každý mohol tušiť, že v domácnosti, ktorú navštívil, sa nachádza niekto smrteľne chorý, kto túži po prijatí darov svätej večere – po prijatí tela a krvi Pána Ježiša Krista. Farár prisluhovaním darov poslednej večere prinášal útechu, ale aj posilnenie vo viere pre takto ťažko, resp. až smrteľne nemocných.“ Toľko zo spomienok staručkého farára.

Ale čo domy, do ktorých nevstúpil ani lekár ani farár? Tam boli azda všetci v poriadku? Všetci zdraví? Zrejme nie. Ono sa to zväčša len tak javí, že niekto nemá žiadne problémy. Ale v skutočnosti pravda je taká, že práve tie neodhalené choroby môžu byť tie najnebezpečnejšie. Kto sa zdá, že je zdravý ako buk a pôsobí silne, aj ten môže čoskoro potrebovať lekára, či dušpastiera. Blahoslavení všetci, ktorí si vtedy uznajú, že sú slabí, že majú problém a hľadajú pomoc.

Takto, drahí priatelia, aj Ježiš vstupuje do domu Matúšovho. Práve na ňom nám ukazuje, kto je skutočne chorý a kto akútne potrebuje pomoc. V tom dome sa v tej chvíli nachádza množstvo tých, ktorí sú chorí, odpísaní a obťažení mnohými hriechmi. Nuž a práve s nimi sa Ježiš chce stretnúť. Im túži pomôcť. Práve na nich chce demonštrovať svoju pohotovosť a pripravenosť ku konkrétnej pomoci.

Tí, ktorí sú si istí sami sebou a zjavne pôsobia silno, takíto musia svoju skutočnú situáciu ešte len spoznať. Kým si oni sami neuvedomia svoju slabosť a stratenosť, nehľadajú ani nepotrebujú lekára. Na druhej strane všetci tí, ktorí vedia o svojom probléme, sú vďační a tešia sa z toho, že si na nich lekár našiel čas, že sa im chce venovať a byť tu pre nich. V tej chvíli v Matúšovom dome sa tak pre všetkých tých colníkov a hriešnikov Ježiš stáva lekárom, pomocníkom a záchrancom.

Bratia a sestry, to, čo sa dnes môžeme z tohto príbehu naučiť, by sa dalo vyjadriť aj týmito slovami: Ježiš vidí Matúša a jemu podobných ako nemocných. Hriech je prirovnaný k nemoci. Je to veľmi užitočná metafora, ktorá sa na toho, kto si vlastnou vinou spackal život, nepozerá ako na zločinca, ale ako na pacienta, ktorý potrebuje pomoc. To znamená: Ježiš podľa tejto metafory neprichádza súdiť, ale liečiť. Veď aj od lekára sa očakáva, že pacientovi pomôže a nie, že ho morálne odsúdi.

13 Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť;  Tento starozmluvný odkaz na proroka Ozeáša je ďalším argumentom, že zmyslom celého Zákona je milosrdenstvo. Pán Ježiš tým obhajuje svoj postoj  voči colníkom  ako milosrdný. Zároveň vyzýva farizejov, aby sa učili rovnakému pohľadu. Akoby sa tým chcelo inými slovami povedať: To, čo od vás, ľudia, Boh chce, je, aby ste boli milosrdní. Namiesto toho, aby sme týchto ľudí odsudzovali a odpisovali, prejavme im milosrdenstvo! To bude tá najkrajšia obeť, ktorú Bohu môžeme priniesť.

lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Bratia a sestry, tento Kristov výrok je asi najprovokatívnejší. Asi ako keby Ježiš povedal: slušní ľudia do mojej cirkvi nepatria. Alebo povedané miernejšie: pripadajú si takí slušní a spravodliví, že ešte nevedia o tom, ani len netušia, ako veľmi ma potrebujú.

Milí priatelia, Ježiš dnes chce vstúpiť aj do nášho domu. Do tvojho i môjho domu. A to je dobre. Je dobre vedieť, že i o nás stojí. Že i o nás sa zaujíma. Že Mu nie sme ukradnutí. Prichádza ako lekár za pacientom. Prichádza, aby nám podal pomocnú ruku. Každý z nás ju potrebuje. Vďaka Bohu, že sme to smeli v živote pochopiť. Dnes rovnako tak chceme prosiť, aby to mohli pochopiť aj tí, ktorí sú zatiaľ spokojní sami so sebou, cítia sa zdraví a neuvedomujú si vážnosť svojej situácie. Porúčame ich do svojich modlitieb, no súčasne sami prosíme:  Uzdrav ma, Hospodine! A ja budem zdravý. Pomôž mi, a bude mi spomožené. Vďaka Ti, Pane Ježiši! Amen.

Použité materiály: Jiří Mrázek – Evangelium podle Matouše

 

 

48.819538,20.363907