Nedeľa Deviatnik – pomoc na správnom mieste

Written by radovan on jan 25, 2024 in - No Comments
article_image_full

Nedeľa Deviatnik – 28. 1. 2024

„… pomoc na správnom mieste …“

Milosť a pokoj nech sa rozhojňujú medzi vami skrze poznanie nášho Pána Ježiša Krista!

Ozeáš 5, 1 – 7. 13 – 15. 6, 1 – 2

 1 Počujte to, kňazi, a pozorujte, vy z domu Izraela; vy z domu kráľovského, načúvajte! Lebo vy ste strážcami práva. Pretože ste boli osídlom pre Micpu, rozprestretou sieťou na Tábore 2 a jamou, ktorú v Šittíme vykopali. Ale ja ich všetkých pokarhám. 3 Ja poznám Efrajima, a Izrael nie je skrytý predo mnou. Pretože si učil smilniť, Efrajim, Izrael sa poškvrnil. 4 Ich skutky im nedovoľujú vrátiť sa k svojmu Bohu; lebo duch smilstva je v nich a Hospodina nepoznávajú. 5 Pýcha Izraela svedčí proti nemu, Izrael aj Efrajim sa potknú na vlastnej vine. Potkne sa s nimi aj Júda. 6 S ovcami svojimi a dobytkom pôjdu hľadať Hospodina, ale Ho nenájdu; On im však unikol. 7 Spreneverili sa Hospodinovi, zrodili cudzích synov. Teraz zhubca strávi ich polia. 13 Keď Efrajim zbadal svoju nemoc a Júda svoj vred, Efrajim išiel do Asýrska, obrátil sa na veľkráľa, ale ten vás nemôže uzdraviť, on neodstráni váš vred. 14 Lebo ja som ako lev pre Efrajim a ako levíča pre dom Júdu; ja, ja roztrhám a odídem, odnesiem, a nikto nezachráni. 15 Odídem, vrátim sa na svoje miesto, dokiaľ neuznajú svoju vinu, dokiaľ nebudú hľadať moju tvár a vo svojej tiesni nebudú ma túžobne hľadať hovoriac: 1 Poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás roztrhal, On nás aj uzdraví. On nás zbil, On nás aj obviaže. 2 O dva dni nás oživí, na tretí deň dá nám povstať, aby sme žili pred Ním.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Ktorý človek by hľadal pomoc tam, kde sa nedá nájsť? Logika nám hovorí, že asi nikto. Veď by to bola zbytočná strata času a energie. Zbytočná investícia, ktorá by aj tak nepomohla. Zbytočné vkladanie nádeje do niečoho, čo aj tak nemôže osožiť. Slepá viera, či dôvera v niečo alebo v niekoho, čo aj tak nepomôže. Aj keď to bude znieť akokoľvek rozporuplne a paradoxne, faktom je, že toto sa skutočne deje! Je mnoho ľudí – a medzi nimi nemálo kresťanov – ktorí hľadajú pomoc tam, kde sa nedá nájsť. Tak tomu bolo aj v Izraeli v dobách proroka Ozeáša, v dobe cca 750 rokov pred Kristom. Izrael sa nachádzal hlboko v odpadlíctve, modloslužbe a najhoršom duchovnom smilstve. Hriech dosiahol až takú mieru, že Hospodin sa načas od svojho ľudu musel odvrátiť. Ako keď sa rodič musí na chvíľu dištancovať od svojho dieťaťa, ktoré sa nepekne chová a nechce si to ani uznať. Izrael si však svoj stav uvedomoval, ako sme to mohli počuť v kázňovom texte. Tragédia však spočívala v tom, že jeho vzťah k Hospodinovi dosiahol nulový bod. Izrael dospel do takého štádia, že hľadal pomoc tam, kde žiadna nebola. Tak je tomu aj pri nás, milí priatelia. Keď zhrešíme a postavíme medzi seba a Hospodina akýsi deliaci múr, sme v pokušení hľadať pomoc inde. No tým sa táto priepasť medzi nami s Bohom len zväčšuje a zhoršuje.

Bratia a sestry, všimnime si, kde Izrael hľadal pomoc? Žiaľ, bolo to na Baalových posvätných kopcoch, kde boli vystavané modly Ašery alebo aj nejaké iné kultické predmety. Izrael padol tak hlboko, že sa oddal okultným praktikám a v nich hľadal pomoc. Samozrejme, že tam pomoc nenašiel. Nepomohol ani asýrsky kráľ, ktorého Izraelci v svojej núdzi vyhľadali. Na Starej zmluve sa mi, bratia a sestry, okrem mnohých iných vecí páči aj to, že je veľmi realistická. Nič neprikrášľuje. Vykresľuje reálny a nie nejaký vyumelkovaný život. Opisuje nielen pozitívne veci zo života človeka, resp. Božieho vyvoleného ľudu, ale nebráni sa hovoriť aj o negatívnych skutočnostiach, ktoré nám majú slúžiť ako výstraha. Dnes na postoji Božieho vyvoleného ľudu vidíme, aký ničivý a rozkladný je hriech, a to nielen 750 rokov pred Kristom, ale aj 2000 rokov po ňom.

Prečo teda človek hľadá pomoc tam, kde sa nedá nájsť? Prvým dôvodom je hriech. Izraelcov delil od Hospodina hriech. Toto rozdelenie bolo dôvodom, prečo sa Izrael teraz pýta nejakého kúska dreva a snaží sa vyskúmať jeho vôľu. Aké smiešne a naivné! Izraelci boli zapletení do hriechu až tak hlboko, že Biblia priamo hovorí o duchu smilstva. Ten natoľko zatemnil ich duše, že bez váhania siahli po okultných praktikách. Už sa ani nemohli vrátiť k Hospodinovi, keďže ich srdcia boli spútané hriechom. Ani my ako kresťania nie sme dokonalí. Ako vlastníctvo Pána Ježiša sme síce omilostení, ale stále môžeme hrešiť. Je však veľký rozdiel, ak niekto úmyselne zotrváva v nejakom skrytom hriechu, alebo ak sa vo vedomí slabosti tela konkrétnemu hriechu vzpiera v mene Pána Ježiša Krista a proti nemu bojuje. Bratia a sestry, rozhodne by sme vo svojich životoch nemali podceňovať ničivé dôsledky tajných hriechov, s ktorými sa nechceme rozísť. Jedným z dôsledkov môže byť aj tá skutočnosť, že keď najviac budeme potrebovať pomoc, pri Pánovi Ježišovi ju nenájdeme, a tak budeme hľadať inde. Bude to s nami asi tak ako s Izraelom v Ozeášovej dobe, keď sa vo svojom hriešnom stave nemohol vrátiť k Hospodinovi a od Neho prijať pomoc. Milí priatelia, jedine radikálne a zásadné oddelenie sa od tajných, nevyznaných ako aj od viditeľných hriechov nám uvoľní cestu k Hospodinovi a Jeho pomoci.

Prečo človek hľadá pomoc tam, kde sa nedá nájsť? Druhým dôvodom je jednanie v afekte alebo preto, lebo nám to pripadá logické. Stáva sa, bratia a sestry, že veriaci občas v zápale boja hľadajú pomoc na základe okolností, ktoré sa im zdajú úplne logické. No to nemusí byť pomoc, ktorú má pre nás pripravenú náš Pán. Príčinou takéhoto jednania veriaceho človeka je predovšetkým nedostatok dôvery v Hospodina. Akoby si chcel poistiť aj nejaké „zadné vrátka“. Jednoducho si to nejako „pozichrovať.“ Faktom opäť zostáva, že Pán Boh nám chce pomáhať vo všetkých našich otázkach, neistotách i problémoch. A dôležité je aj to, že On na to už má aj svoj plán. My si však len musíme dať pozor na to, aby sme tento Jeho plán nezmarili tým, že si my sami budeme chcieť nejako pomôcť, alebo tak, že budeme hľadať pomoc tam, kde ju pre nás náš Pán nepripravil. Pokiaľ nám Boh dá nejakým spôsobom poznať, či už cez svoje Slovo, cez iného človeka alebo nejakú konkrétnu situáciu svoj plán, potom čakajme, dokiaľ On sám nezasiahne v náš prospech! Nechcime my sami urýchliť chod udalostí! Aj keď my by sme všetko, po čo túžime, radi mali už dnes, hneď a teraz, buďme trpezliví a dôverujme Pánovi, že On nám dá všetko v príhodný čas! Ja nehovorím, že je to jednoduché. Stojí to veľa zápasov a vnútorných bojov. No nič, čo za niečo stojí, nie je zadarmo. Keď nastane Boží čas, On sám pohne veci, udalosti aj ľudí dopredu, aby všetko prispelo k našej pomoci, k nášmu dobru. A preto nenúťme Boha, aby zasiahol tak, či onak! On má na všetko svoj čas.

Prečo človek hľadá pomoc tam, kde sa nedá nájsť? Tým tretím dôvodom je hľadanie pomoci na nepravom mieste. Apoštol Jakub o to píše : Túžobne žiadate, ale nemáte. Vraždíte a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť. Máte zrážky a boje medzi sebou – ale nič nemáte, lebo neprosíte. To znamená : hľadáte pomoc na nepravom mieste, pretože neprosíte Toho, ktorý jediný môže pomôcť. Pán Boh samozrejme nie je žiadny automat, kam sa hodia mince a vypadne požadovaný tovar. On je suverén a preto môže zasiahnuť podľa svojej vôle. Obyčajne však platí známe biblické pravidlo : Proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. A čo to znamená Pána Boha úprimne prosiť a obdržať pomoc? To sme mohli počuť v dnešnom spievanom evanjeliu z Lukáša. Ten priateľ vonku sa nenechá odmietnuť, ale prosí tak dlho, až dostane, čo chce. Všimnime si, že jeho prosby neboli vypočuté preto, že prosil priateľa, ale že prosil neodbytne. Je pravda, že môžeme pestovať hlboké a vrelé priateľstvá, ale ľahko sa môže stať, že narazíme na ľudské hranice, zvlášť keď niekto zazvoní na dvere o polnoci.

Je však jeden priateľ, bratia a sestry, ktorý je iný ako tí ľudskí priatelia : Pán Ježiš. On už dokázal, a to jedinečne a dokonale, že je tým najlepším priateľom. K tomuto svojmu nebeskému priateľovi môžeme prísť kedykoľvek, uctievať Ho a predkladať Mu svoje prosby. Aj keď sa na Neho obrátime o polnoci, On sa k nám nikdy nezachová tak ako ten priateľ z nášho textu, ktorý jednal za dverami svojho domu. Pán Ježiš nevypočúva naše prosby kvôli našej dotieravosti, aby – ľudovo povedané – od nás mal „svätý pokoj“, ale preto, lebo je náš Priateľ. „Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde a kto klope, tomu bude otvorené.“ U Mňa nájdete vždy dvere a srdce otvorené a ruku, ktorá vás rada obdaruje. Keď nebudete hľadať pomoc tam, kde sa nedá nájsť, ale pri Mne, bude vám otvorené, bude vám dané a nájdete, čo hľadáte.

Bratia a sestry, hľadajme teda pomoc skutočne tam, kde ju možno nájsť, kde sa nám ponúka, kde je pre nás pripravená! Nepokúšajme sa už hľadať pomoc tam, kde ju nenájdeme, ale predkladajme svoje prosby Tomu, ktorý je ten pravý Priateľ – Pánovi Ježišovi! U Neho je pre nás pomoc v každý čas! Amen.

 

48.819538,20.363907