Nedeľa po Novom roku – O istote života v Synovi

Written by radovan on dec 30, 2015 in - No Comments

istota_vecnosti.webNedeľa po Novom roku – 3. 1. 2016

„O istote života v Synovi“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

1J 5, 11 – 13

11  A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi.   12  Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.   13  Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Známa ľudová múdrosť hovorí : Koniec dobrý, všetko dobré! Určite to poznáte a možno s touto múdrosťou aj súhlasíte. My však nie sme na konci. Práve naopak! Sme ešte stále na začiatku. Nachádzame sa ešte vždy na začiatku nového roka 2016, ktorý sa pred nami postupne otvára. V súvislosti so začiatkom mi akosi nijaká ľudová múdrosť ani pranostika neprichádza na rozum. Možno akurát : Ako na Nový rok, tak po celý rok. Skôr sa mi dnes však tisne na jazyk niečo iné: Začať dobre sa dá len v pravde a s pravdou. Nuž a prečítaný kázňový text je takouto pravdou dnes pre nás. Z toho, čo sme počuli by som rád zvýraznil Jánove slová : Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.

Len pred niekoľkými dňami sme slávili Štedrý večer. Koľko radosti z obdarovania sme vtedy prežívali. Radosti jednak z toho, že sme mohli obdarovať svojich najbližších, radosti jednak z toho, že sme svojimi najbližšími boli my sami obdarovaní. Dá sa povedať, že téma darčekov medzi ľuďmi bola jednou z tých dôležitých a obľúbených ešte aj niekoľko dní po Štedrom dni. Zvlášť pri deťoch je to veľmi intenzívne. Tie sa radi pri svojich kamarátoch pochvália, čo všetko dostali J, lepšie povedané : čo všetko im priniesol Ježiško.

Dnes sa do našich slov o Vianočných darčekoch pripája aj apoštol Ján a pripomína nám ten najväčší Vianočný dar, ktorý sme mohli dostať. Nie, nie je to dar, ktorý sme dostali od našich kamarátov či príbuzných. Boh sám nám ho dal a dáva. Preto aj hodnota, cena tohto daru je neporovnateľne vyššia ako všetko, čo môžeme dať druhým my ľudia.

Božím darom pre nás je Jeho Syn. Týmto darom nám Boh daruje čosi, čo nám všetkým od prirodzenosti chýba, čo od základu svojho bytia postrádame : je to trvalý a nezničiteľný život. Kto má Syna, má život. Pán Boh nám ľuďom daroval už síce ako náš Stvoriteľ pozemský život použijúc pri tom našich rodičov. Ale tento pozemský život je súčasne spojený s jednou trpkou pravdou. Dobre o nej hovorí pisateľ Židom : … ľuďom je uložené raz umrieť a potom príde súd (Žid 9, 27).

No v Ježišovi a skrze Ježiša, svojho Syna, nám Boh daruje večný život. To je dar, ktorý sa ľuďom rozdáva, daruje prostredníctvom zvestovania evanjelia a následnej viery v neho. Kedykoľvek počúvame Ježišov príbeh, zakaždým nám Boh ponúka tento nový život – vo svojom Synovi! Kedykoľvek počúvaš evanjelium, zakaždým ti Boh hovorí : Prijmi môj dar! Uver! Nepochybuj! Načiahni sa preň! Nechaj sa obdarovať! Dovoľ, aby som ťa obdaroval!

Bratia a sestry, náš pozemský život sme dostali bez toho, aby sme sa oň my sami usilovali. Bez toho, aby sa za ním načahovali, či vystierali za ním svoje ruky. Pri večnom živote je to však trocha inak. Tu práveže Boh chce, aby sme sa za ním načiahli, aby sme ho prijali v dôvere.

Viera potom znamená jedno : Dovolím Bohu, aby ma obdaroval a nezrieknem sa Božieho daru. Preto ako veriaci dnes smieme o tomto dare s celým kresťanským svetom radostne spievať : Ježiš žije a ja s ním. Kde je smrť kde hrôza tvoja? (ES 136, 1).

Drahí bratia, milé sestry, ľudia už odjakživa túžili po večnosti, či po večnej mladosti. Ľudské snahy počas dejín boli a sú naplnené túžbou po vynájdení akéhosi elixíru mladosti, ktorý by nám zaručoval dlhovekosť, vitalitu, dlhotrvajúcu mladosť a sviežosť, alebo najlepšie aj nesmrteľnosť. Predsa však realita, ktorú deň čo deň zažívame je jasným dôkazom o tom, že všetko je inak. I keď dnes žijeme na oveľa vyššej úrovni ako naši predkovia, i keď dnes sme oveľa ďalej v medicíne a technike, predsa len človek nežije večne. Naopak! Príde čas, keď túto pozemskosť každý jeden z nás bude musieť opustiť. Žiaden elixír nám v tom nepomôže.

Nový rok, ktorý sa začína, preto chceme začať v tej pravde, že to, čo sme pre seba nemohli a nemôžeme vykonať my sami, to pre nás spravil Pán Boh. Pán Boh dobre vie o našej túžbe po večnosti. Veď ju do nás vložil On sám. Je to On sám, kto ju pri nás chce a môže aj zrealizovať. Nie však na náš spôsob. Nie tak, ako by sme si to my priali – teda nezávisle na Bohu. Pán Boh, naopak, chce, aby sme, čo sa večnosti týka, boli na Ňom závislí a túto závislosť si aj mocne uvedomovali. Preto aj apoštol Ján píše veľmi jasne : A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi.  

Večný život je už teda tu ako reálna možnosť. Netreba vymýšľať ani vynachádzať nijaké elixíry večnosti, mladosti, či dlhovekosti. Večný život totiž nie je vecou ľudského umu, poznania, či šikovnosti. Nie je to vec tajnej receptúry a správneho pomeru ingrediencií, ktoré by nám zaručili večnosť. Je to vec Božia. Nuž a Ten vo svojej láske nám túto večnosť všetkým rovnako ponúka. Ponúka nám ju vo svojom Synovi. Teda vo viere v Neho a v prijímaní Jeho ponuky. Nijako ináč. Boh, ktorý je zdrojom večnosti a života, sa rozhodol pre takýto postup. Na nás je, aby sme sa nehrali na múdrejších ako Boh. Na nás je, aby sme vo svojej pýche nevymýšľali iné cesty do večnosti, pretože tie nakoniec aj tak nikam nevedú. Na nás je, aby sme v pokore, vďačnosti, ale aj v radosti a bázni prijali Ježiša ako Toho, ktorý sám je Cestou, Pravdou i Životom. Túto pravdu, milí priatelia, chceme a potrebujeme počuť aj na začiatku Nového roka 2016. V tejto pravde chceme i ďalej žiť a vydávať o nej svedectvo svojimi kresťanskými životmi.

Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.  I keď sa nám Biblia možno v určitých veciach zdá ako kniha komplikovaná a nie jednoduchá, čo je aj pravda, predsa len, vo veciach principiálnych, vo veciach existenčných, je ona veľmi jasná a jednoznačná. Nedáva človeku priestor na špekulovanie. Jednoducho: Buď máš Syna – v zmysle : máš vieru v Syna Božieho, máš Ho vo svojom živote, žiješ s Ním, počítaš s Ním, rozprávaš sa s Ním – a potom máš zaručený život večný. Alebo Syna nemáš – a nemáš nič.

To len nám ľuďom sa dnes takýto jasný a jednoznačný postoj nepáči, a preto k tomu radi ešte čo to pridávame. Napríklad : ale veď určite Pán Boh to tak prísne brať nebude. Alebo : Veď nie sme až takí zlí ľudia. Určite to všetko dobre dopadne. Určite to nakoniec bude fajn. Biblia, bratia a sestry, hovorí, že dobre to dopadne len pre niektorých, nie pre všetkých. Dobre a fajn to bude len pre tých, ktorí majú Syna. Tí, ktorí Syna nemajú, prichádzajú o to najcennejšie.

Milí priatelia, práve toto je moment, kedy sa do „hry“ veľmi intenzívne a húževnato zapája diabol – otec lží a vrah ľudí od počiatku. Tak ako prvým ľuďom v raji, tak i ľuďom dnes, ako aj ľuďom žijúcim vo všetkých generáciách dejín, sa snaží nahovoriť svoju „pravdu“ : „Či to naozaj Boh tak povedal? Či to naozaj Boh myslí vážne?“ Diabol rád spochybňuje to, čo je v Písme svätom dané ako jediná možnosť. Rád podkopáva Božiu autoritu. A veľmi sa mu pritom darí. Nie nadarmo preto v Písme čítame, že iba „ten, kto vytrvá do konca, bude spasený“. Čím viac sa bude približovať Ježišov návrat v moci a sláve ako Pána pánov a Kráľa kráľov, tým viac bude satan svoju aktivitu medzi ľuďmi zintenzívňovať. A to všetko pre jedno : aby bolo čím menej spasených, zachránených pre večný život. To všetko preto, aby ešte aj spomedzi tých, ktorí teraz veria, nakoniec čím viacerí svoju vieru zapreli a zriekli sa jej.

Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život. Áno, to je posledná pravda, v ktorej chceme z Božej milosti a s Božou pomocou prežiť i nový rok 2016. Je to pravda o istote večného života. Táto istota večného života pritom nestojí na našich ľudských kvalitách, na našich zásluhách, či dobrote. Nie! Nič z toho! Garantom tejto ponuky je Boh. Jeho dobrota, Jeho milosť a milosrdenstvo, Jeho vernosť a láska. Z apoštolových slov vyplýva, že večný život, to nie je len nejaká nejasná kategória, týkajúca sa veľmi vzdialenej budúcnosti. Práve naopak! Večný život sa začína už teraz. Večný život sa pri tebe, drahý brat, milá sestra, začal, resp. začína vtedy, keď si uveril, keď uveríš v Ježiša ako Syna Božieho. Apoštol Ján si praje, aby sme toto vedeli i v roku 2016. Počas tých 12 mesiacov nás totiž môže postretnúť kadečo. Môžu prísť i také momenty, ktoré našou vierou zamávajú. No nech už príde čokoľvek, dôležité je, milý priateľ, aby si nestratil svoju vieru. Dôležité je, aby si zo zreteľa, zo svojho života nestratil Syna Božieho. Keď totiž máš Jeho, keď máš vieru v Neho, máš všetko, i keď ti možno ešte niečo v živote chýba – zdravie, väčší majetok, úspory, pochopenie, či láska. Keď však Jeho nemáš, nemáš nič, i keď sa cítiš bohatý, zabezpečený, silný, užiotočný a neviem aký ešte.

Preto i začiatok Nového roka je pre nás opätovnou výzvou, aby sme nanovo prehodnotili svoje životné priority. Apoštol Ján nám dnes poukázal na Toho, ktorý si celkom oprávnene nárokuje na to, aby bol našou prioritou. Prajem nám všetkým, aby sme v roku 2016 mali Syna Božieho a mali aj večný život. Prajem nám všetkým, aby túto istotu pri nás nikto a nič nemohol narušiť ani nám ju vziať! Amen.

 

 

48.819538,20.363907