Nový rok 1.1.2017 – Pozvanie k obnove

Written by radovan on dec 31, 2016 in - No Comments

Nový rok – 1. 1. 2017

„Pozvanie k obnove“

Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými nami! Amen.

Heslo roka 2017 : Ezechiel 36, 26

Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

S Božou pomocou sme prežili ďalší rok svojho života a z Božej milosti sme sa mohli dožiť nového roka, novej etapy, ktorá nás čaká. Je pred nami 365 dní, ktoré budú pravdepodobne v oblasti pracovnej naplnené prácou, úlohami, povinnosťami a novými výzvami. Je pred nami 365 dní, ktoré budú v oblasti rodinnej možno naplnené oslavami životných jubileí, rôznymi radostnými podujatiami, ale možno aj nečakanými a smutnými záležitosťami, na ktoré sa vopred nedokáže pripraviť nikto z nás. Avšak aj vo sfére duchovnej – náboženskej je pred nami rovnako 365 dní, počas ktorých nám Boh ponúka svoje spoločenstvo, milosť a milosrdenstvo, sprevádzanie, pomoc a ochranu. I počas nového roka nás náš dobrý Boh chce viesť po dobrých cestách života v ústrety večnosti v nebesiach.

Milí priatelia, je dobré, že toto vieme. Je dobre vedieť, že na to nie sme a ani nebudeme sami. Vkročiť sám do neznáma, to nie je nikdy príjemné. No vstúpiť do niečoho nového s tým, že po svojom boku mám toho najlepšieho sprievodcu, pomocníka a ochrancu v živote, to dodáva človeku neskutočný  pokoj v duši. O toto prežívanie Božej blízkosti a pomoci dnes chceme prosiť. Chceme prosiť o to, aby naša viera ostala pevná a naša dôvera voči Hospodinovi neochvejná. Uvedomujeme si totiž, že je toho nesmierne veľa, čo by nás o náš vzťah s Pánom Bohom, o našu vieru, dôveru, lásku a poslušnosť voči Nemu chcelo i mohlo pripraviť.

Je však pred nami aj nových 365 možností, kedy sa každý deň nanovo smieme rozhodnúť kráčať po Božích cestách, riadiť sa Božím slovom a Jeho princípmi. Je pred nami množstvo času, ktorý smieme využiť na to, aby sme na sebe pracovali a rástli vo svojom charaktere i dokonalosti, ku ktorej nás sám Syn Boží pozýva slovami : Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý aj váš Otec nebeský!

Ako kázňový text som si dnes, tak ako už aj tradične po uplynulé roky, zvolil heslo na rok 2017. Heslo, ktoré by nás malo počas nového roka sprevádzať a vplývať na nás. Nuž a že je to mocné heslo, mocné slovo, o tom azda niet pochýb. Veď vypočujme si ho ešte raz! Hospodin prostredníctvom proroka Ezechiela svojmu ľudu zasľubuje:  Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité.

Reč, v tomto prípade, je o vnútornom obnovení. Áno, bratia a sestry, nový rok pre nás nielen môže, ale aj chce a má byť rokom našej vnútornej obnovy, mojej i tvoje vnútornej obnovy. Pokiaľ sa však niečo v našom živote má meniť, najprv si musíme uznať, že zmenu – obnovu vôbec potrebujeme. A že ju potrebujeme, to vidíme na našich uponáhľaných životoch, v ktorých neraz panuje zvrátený hodnotový rebríček a pomýlené priority. Že túto obnovu potrebujeme, to vidíme na našich rodinách, kde sa udomácnil skôr duch individualizmu ako spoločenstva. Že túto obnovu potrebujeme, to vidíme v pracovnom sektore, kde všetko je podriadené kapitálu, hanobeniu peňazí, sústreďovaniu moci, len na človeka sa akosi zabudlo. Že túto obnovu potrebujeme, to vidíme v samotnej spoločnosti, kde sa každý stará akoby len o svoje veci a v ničom inom, na čom sa nedá zarobiť, sa neangažuje. Napokon, že túto obnovu potrebujeme, to vidíme aj v samotnej cirkvi, ktorá sa pre niektorých stala dobrým poľom pre kariérny rast, pre pestovanie kultu osobnosti, pre manipuláciu, či presadzovanie moci a osobných názorov či záujmov. To všetko skôr v tých vyšších úrovniach správy cirkvi, ale aj niektorých seniorátoch. Nuž a „dole“  v cirkevných zboroch sa to neraz podobá tomu, čo môj zosnulý predchodca nazýval ako „siedmi statoční“. Áno, ľudí nám ubúda. Tí istí sú všade, pri duchovných aktivitách i pri brigáde. A sú takí, ktorých nevidno nikdy nikde. V našich zboroch akoby zavládla určitá agónia, stereotyp, ťažkopádnosť, ľahostajnosť, či zotrvačnosť. Akoby sme si zvykli aj na tú náboženskú slobodu, po ktorej sme toľko túžili, no využiť je nevieme, alebo : skôr sa nám nechce. Bremeno riadenia a práce je preto neraz len na tých siedmych statočných. A tak potrebuje cirkev obnovu predovšetkým na tých najnižších úrovniach svojej správy. Potrebujeme prosiť o dary Božieho Ducha, ktorý by ľudí prebudil z pasivity a letargie. Ktorý by ľudí naštartoval a motivoval k tomu, aby sa aj nezištne angažovali pre dobro, pre šírenie Božej slávy v tomto svete. Táto obnova je o to aktuálnejšia, nakoľko práve v tomto roku si ako cirkev chceme s celým protestantským svetom pripomenúť 500. výročie Reformácie cirkvi.

Drahí bratia, milé sestry, Hospodin túto spomínanú obnovu sľubuje predovšetkým svojmu vyvolenému ľudu – Izraelu. Je to prorok Ezechiel, kto má tú česť toto evanjelium, túto dobrú zvesť oznámiť svojmu národu. Dnes však toto evanjelium mocne zaznieva aj pre nás všetkých a osobne sa dotýka každého z nás. Táto obnova nastane iba tak, že to, čo stálo za zlyhaním národa – srdce z kameňa a ľudský starý duch – to bude odstránené. Túto obnovu nevykoná človek sám od seba, pretože sa tak rozhodol, pretože si dal taký záväzok a pod.  Teda nebude to obnova na základe pevnej vôle, či rozhodnutia človeka. Hospodin sám ju spôsobí! Je to On sám, Jeho moc, autorita a rozhodnutie, ktoré za touto obnovou stoja. I v tomto poznaní je pre nás veľká nádej, milí priatelia. Pokiaľ by totiž celý tento „projekt“ mal stáť len na nás ľuďoch, dlho by nám nevydržalo. Možno tak prvý týždeň, či mesiac v Novom roku. No potom by nám zrejme došiel dych. A keby sme navyše ešte aj zistili, že sme v tom len sami, že je nás naozaj len tých „sedem statočných“, zrejme by sme to skoro zabalili.

Nový rok je teda pre nás pozvaním k duchovnej obnove. Je pozvaním k duchovnému prerodu. Nikto nás k tomuto prerodu nenúti. To sa totiž nedá vynútiť. Buď po tom túžiš slobodne ty sám a potom sa otvoríš pre Božie pôsobenie v sebe, staneš sa akýmsi Božím asistentom a pomocníkom v procese obnovy, alebo to inak nemá zmysel. Tento prerod je umožnený Božím dvojakým darom. V prvom rade je to mäsité srdce, ktoré nahradilo to kamenné. Kamenné srdce pritom nie je nič iné ako obrazným vyjadrením ľudskej zatvrdilosti, odbojnosti, tvrdošijnosti, lenivosti a tvrdohlavosti, čo sa Boha a Jeho vecí týka. Kamenné srdce nie je v stave reagovať na Božie volanie a odpovedať naň. Je tiež vyjadrením ľudskej ľahostajnosti a duchovnej smrti. Presne tak ako srdce z kameňa – tvarom síce môže pripomínať srdce, ale nebije, nefunguje, nežije, neroznáša po tele život. Tak aj človek s kamenným srdcom akoby nebol celistvým človekom. Síce človeka pripomína, ale bez Boha, bez vzťahu s Ním nefunguje ako plnohodnotný človek. Telesne je síce živý, ale po stránke duchovnej je mŕtvola, ktorá okolo seba nešíri život.

Druhým darom je Duch Hospodinov darovaný človeku. Iba kombinácia mäsitého, živého a fungujúceho srdca, ktoré je citlivé na Boha, na Jeho slovo a volanie,  a to všetko vďaka Hospodinovmu Duchu – Duchu Svätému, je predpokladom trvalej poslušnosti voči Božiemu slovu. Iba kombinácia týchto dvoch darov robí z človeka plnohodnotnú bytosť, ktorá citlivo reaguje na Boha, Jeho slovo, Jeho volanie i pozvanie k nasledovaniu. A práve o to pri vnútornej obnove ide, milí priatelia. Aby sa z nás stali ľudia, stvorenia, ktoré tu Pán Boh vždy chcel mať. Stvorenia, ktoré budú Božím obrazom a odleskom Božej slávy. Ľudia citlivo reagujúci na Boha a citliví aj jeden na druhého, citliví, láskaví a milosrdní jeden k druhému.

A preto, na prahu Nového roka 2017 prajem nám všetkým, aby naše srdcia neboli akoby z kameňa. Dovoľme Pánu Bohu, aby ich z nás odňal, aby z nás deň čo deň odnímal toho „starého Adama“ – teda toho starého človeka v nás, ktorý sa neprestajne búri proti Bohu, Jeho slovu a jeho vôli! Dovoľme Pánu Bohu, aby z nás odňal pasivitu a nezáujem o všetko čo sa netýka nás  a nášho zisku! Dovoľme Pánu Bohu, aby na ich miesto vložil srdcia živé, citlivé, vnímavé a pozitívne reagujúce na všetko dobré, správne a spravodlivé na jednej strane a odsudzujúce všetko nespravodlivé, zlé a hriešne, bojujúc proti tomu, na strane druhej.

Som presvedčený, že jedine toto je cesta, spôsob, ktorým sa dá niečo zmeniť, niečo dosiahnuť – v našom živote, v našich rodinách, v našej spoločnosti i cirkvi. Je to Boží spôsob a Božie riešenie. Kiežby sme sa pre neho i v roku 2017 čím viacerí dokázali otvoriť! Amen.

 

48.819538,20.363907