Nový rok 2015

Written by radovan on dec 29, 2014 in - No Comments

prijatieNový rok – 1. 1. 2015

Bratia a sestry : Pokoj vám!

Heslo roka 2015 : Rímskym 15, 7

Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na Božiu slávu.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Z Božej milosti vstupujeme do ďalšieho roka nášho pozemského života, do roka 2015. Opäť raz stojíme na hranici niečoho nového, neznámeho a nepoznaného. My síce vieme, čo všetko náš približne v novom roku čaká. Niektoré veci máme dokonca aj naplánované. Iné by sme zas radi niekedy počas roka zrealizovali. No dobre vieme, že sa celkom určite objavia ja také momenty a chvíle, na ktoré sa nevieme vopred pripraviť. Pri všetkých obavách, ktoré pri vstupe do nového roka máme však dnes chceme počuť mocné zasľúbenie, prísľub nášho Pána : Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Práve tento prísľub Syna Božieho pre nás chce byť potešením a posilou. Chce nás naplniť a preniknúť istotou, že nie sme sami, ale že sme v rukách dobrého, láskavého, milujúceho a starostlivého Otca nebeského. Ježišovo zasľúbenie do nás chce vliať aj odvahu pre správne rozhodnutia, pre ich realizáciu, pre odvážne činy viery, odvahu ku kresťanskému svedectvu pre okolitý svet, a to opäť v istote a nádeji, že na to nie sme sami. To znamená : s takýmto prísľubom mocného a zvrchovaného Pána aj do dní, týždňov a mesiacov nového roka 2015 smieme vykročiť s vnútorným pokojom, vyrovnanosťou a nie s obavami a strachom. Ten vnútorný pokoj a vyrovnanosť pritom nepramení z nášho povrchného ľudského: Už len nejako bude! – ale z istoty Božieho slova, že tým ktorí Boha milujú všetky veci slúžia na dobro. Povedané slovami apoštola Pavla : 38  Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti,   39  ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi (R 8, 38 – 39).

Bratia a sestry, nový rok so sebou samozrejme okrem iného prináša aj mnoho výziev a možností. Tie sa môžu týkať rôznych sfér a oblastí nášho života. Je tu však aj jedna zvláštna výzva, nad ktorou zrejme iba málokto uvažuje : výzva žiť na Božiu slávu. O Božej sláve pojednáva aj apoštol Pavol v prečítaných slovách kázňového textu, ktoré boli určené za heslo roka 2015. To znamená : Je tu možnosť žiť v roku 2015 tak, aby spôsob môjho života oslavoval Pána Boha, resp. slúžil Bohu k sláve. My určite chceme žiť tak, aby to bolo na prospech nám a našim rodinám. Budú však naše ciele, motívy, spôsoby a konanie aj na oslavu Pána Boha? To, zdá sa, v dnešnom svete zaujíma stále menej a menej ľudí. Dôležité je, že bude dobre mne. Že sa budem mať ja fajn, že ja budem zabezpečený. Pre mnohých dokonca jedno za akú cenu.

Drahý priateľ, brat, sestra : hneď na začiatku roka si tak pod vplyvom Božieho slova musíš dať odpoveď na veľmi vážnu otázku, ktorá dosť napovie o tom, aký život chceš v roku 2015 žiť, aké hodnoty chceš presadzovať, šíriť a uznávať, akými prostriedkami chceš dosiahnuť svoje ciele. Je to otázka : Koho chceš svojim životom v novom roku osláviť? Na čiu oslavu chceš žiť? Na svoju alebo na Božiu? Slová apoštola Pavla, ktoré sú heslom na rok 2015 nás dnes všetkých pozývajú k tomu, aby sme si vybrali život na Božiu oslavu. Ak totiž oslavujem Boha, slúži to na oslavu aj mne samotnému, ani neviem ako. Ak oslavujem Boha, žijem podľa princípov lásky, odpustenia, tolerancie, zmierovania, služby, obetovania a prijímania sa. Takto žiť bude určite na oslavu Pána Boha. Keď však túžim osláviť len seba, budem zrejme vyzerať ako sebec, egoista, karierista, populista a chrapúň. Povedané slovami významného starozmluvného vodcu Józuu, ktorý prevzal „štafetu“ po Mojžišovi : Vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť! Ja však a môj dom budem slúžiť Hospodinu! Žiť Bohu na slávu – to je, milí bratia a sestry, azda najkrajšie životné motto každého veriaceho človeka. Preto ešte raz : Pre aké ciele a dôvody chceš žiť v roku 2015? Je medzi nimi aj oslava Pána Boha?

Ak áno, potom bude určite namieste sa pýtať : Aký život oslavuje Boha? Ani v tomto smere nás Písmo sväté nenecháva bezradných. Ak od nás Boh niečo očakáva, potom nám hneď vzápätí aj povie, ako to môžeme dosiahnuť. Apoštol Pavol nám dáva odpoveď v tom istom verši : Je to život vo vzájomnom prijímaní sa. Toto prijímanie v sebe obnáša trpezlivosť s druhými, ich znášanie, rešpektovanie. Je to život v odpustení, zmierení, v úmyselnom neubližovaní a neškodení. Je to život, ktorý sa neteší z nešťastia druhého človeka. Prijímať druhého človeka nie je nič iné ako vedieť mu prejaviť úctu, jeho dobro vedieť povýšiť nad to svoje. Prijať druhého človeka znamená : považovať toho druhého za hodnejšieho než seba. Prijať sa navzájom úzko súvisí s najväčším Ježišovým prikázaním lásky : Miluj Boha a miluj aj svojho blížneho ako seba samého!

Milí priatelia, prijímať sa navzájom znamená to isté ako prejaviť druhému človeku, že je u mňa, v mojom dome, v mojom živote, v mojom srdci, v mojom kostole, cirkvi – vítaný. To je totiž druhý možný preklad gréckeho slova, ktoré sa v pôvodnom texte na tomto mieste nachádza. Prijímať sa navzájom, to teda nie je len zdvorilé podanie ruky. Nie je to len milé gesto navonok, no vo svojom vnútri som aj naďalej studený ako ľad a tvrdý ako skala. Navzájom sa prijímať je viac ako slušnosť, či zdvorilosť. Je to úprimná snaha nadviazať, vytvoriť vzťah, priateľstvo a dobrú vôľu k porozumeniu, dialógu a spolupráci aj s tým, kto má úplne opačný názor na vec.

Zdá sa, bratia a sestry, že takto sa navzájom prijímať, ako o tom píše apoštol Pavol, ako sme si na to aj my poukázali, ani zďaleka nie je také jednoduché ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Je to svojim spôsobom ťažká požiadavka, ktorú na nás Pán Boh prostredníctvom týchto slov v roku 2015 ukladá. Ak ju však dokážeme napĺňať a realizovať, potom dáme okolitému svetu skutočný božský príklad a oslávime tým Boha.

Vzorom pre prijatie druhého človeka pre nás má byť sám Kristus, ktorý aj nás prijal, a tým oslávil svojho Otca. To znamená : vždy vtedy, keď už nebudeme mať dosť síl k prijímaniu druhých, keď možno budeme leniví, či neochotní k prijímaniu druhých, keď budeme rezignovať v napĺňaní tohto božského plánu, pozdvihnime oči a hľaďme na Krista! Pozerajme na Neho! Skúmajme Jeho život a nechajme sa Ním inšpirovať! Kristus prijal všetkých rovnako bez rozdielu. Nikoho neuprednostňoval. Nikoho neznevýhodňoval. Prijal všetkých a nebolo to len podanie ruky zo slušnosti. Jeho život nebol len prázdnym zdvorilým gestom. Bol to život služby a obete. Život, v ktorom nepozeral na svoje záujmy, ale všetko podriadil plneniu vôle svojho nebeského Otca a potrebám ľudí, ktorí za Ním neprestajne prichádzali so svojimi chorobami, problémami, starosťami i otázkami. Nikoho z nich nevyhnal a nesťažoval sa, že je už unavený a chce mať od všetkých „svätý pokoj“. Všetkých „privítal“, venoval im svoj čas a rozdával sa pre nich.

Takto, drahí priatelia, máme aj my kresťania prijímať – vítať iných. To znamená : nielen iných kresťanov (s čím, žiaľ, máme tiež problémy), ale aj nekresťanov – ľudí žijúcich mimo cirkev. Iba tak môžeme dať svojmu okoliu dobrý „božský“ príklad. Iba tak môžeme správnym spôsobom osláviť Boha. Naša oslava Boha v chráme, či doma pri spievaní spevníkových piesní totiž nebude stáť za nič, pokiaľ vo svojom srdci budeme živiť závisť, ohováranie, osočovanie, posudzovanie, odsudzovanie, či vyvyšovanie sa nad druhých. Toto si okolitý svet skoro všimne. To je to falošné a pokrytecké, čo neveriaci ľudia, ale aj samotný Boh odsudzuje. Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na Božiu slávu.

            Navzájom sa prijímať, aby takýmto našim počínaním bol oslávený Boh. Boli sme Kristovou obeťou zmierenia prijatí. Boh v Kristovi prijal nás ako svojich nasledovníkov. Aj my sa máme navzájom akceptovať ako Jeho učeníci. Aj my máme prinášať obete v procese prijímania. Obete v zmysle vzdávania sa predsudkov, či rasovej neznášanlivosti. Obete v zmysle vzdávania sa vlastnej pýchy a povyšovania sa nad druhých. Kde niet takéhoto čistého, úprimného a nefalšovaného prijímania sa, kde sú len zdvorilé gestá, no nevraživosť v srdci, tam sa potom nedeje ani oslava Boha. A kde sa neoslavuje Boh, tam niet ani Božie požehnanie, úspech a zdar.

Drahí bratia, milé sestry, prajem nám všetkým, aby sme sa i na pôde nášho cirkevného zboru, nášho mesta dokázali v roku 2015 prijímať, akceptovať, tolerovať a vytvárať dobré vzťahy. Prajem nám, aby sme sa vedeli pre toto všetko aj obetovať. Prajem nám, aby sme vedeli do našich radov prijímať aj tých, voči ktorým máme azda predsudky. Kiežby sme sa dokázali zbaviť všetkých predsudkov, ktoré ničia pokoj v ľudských vzťahoch a zabíjajú lásku v ľudských srdciach! Prajem nám, aby medzi nami bola láska, aby sme sa ako ľudia, ako bratia a sestry mali radi. Pán Boh nech nám v tom počas celého roka 2015 pomáha! Amen.

48.819538,20.363907